Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:cadresafirmy [2016/11/21 07:26] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída CAdresaFirmy =====
 + ​Adresa firmy   
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |dky_lauf |Integer(9) |Krátké číslo DKY |
 +| |||Krátké číslo DKY\\ Generuje se podle věty KN číslo 223.\\ |
 +|dkaLauf |dky_dka_lauf |Long(16) |Kr.čís.DKA |
 +| |||Krátké číslo DKA\\  V současnosti se plní číslem DK-NR.\\ |
 +|adrTyp |dky_adr_typ |Character(1) |Typ adresy |
 +| |||Typ adresy\\ F-fakturační\\ D- dodací\\ O-objednací\\ K-korespondenční.\\ |
 +|ename |dky_ename |String(8) |Autor založení |
 +| |||Autor založení\\ |
 +|edat |dky_edat |Integer(9) |Datum vytvoření |
 +| |||Datum založení\\ |
 +|aname |dky_aname |String(8) |Autor změny |
 +| |||Autor změny\\ |
 +|adat |dky_adat |Integer(9) |Datum změny |
 +| |||Datum změny\\ |
 +|vnr |dky_vnr |Long(16) |Zástupce-1 |
 +| |||Číslo zástupce 1.\\ |
 +|vnr2 |dky_vnr2 |Long(16) |Zástupce-2 |
 +| |||Číslo zástupce 2.\\ |
 +|preci |dky_preci |Short(4) |Převaž.činnost |
 +| |||Převažující činnost.\\ |
 +|adrNr |dky_adr_nr |Integer(9) |Uživatel.číslo |
 +| |||Uživatelské číslo\\ |
 +|kAdrAk |dky_k_adr_ak |Character(1) |Způs.plň.v AK |
 +| |||Způsob plnění korespondenční adresy v AK.\\     Z primární adresy "​F"​\\ ​    Z dodací adresy "​D"​\\ ​    Z objednací adresy "​O"​\\ ​    Jiná korespondenční adresa " ".\\ |
 +|kAdrRk |dky_k_adr_rk |Character(1) |Způs.plň.v RK |
 +| |||Způsob plnění korespondenční adresy v RK.\\     Z primární adresy "​F"​\\ ​    Z dodací adresy "​D"​\\ ​    Z objednací adresy "​O"​\\ ​    Jiná korespondenční adresa " ".\\ |
 +|impl |dky_impl |Character(1) |Implicitní adresa? |
 +| |||Příznak implicitní adresy daného typu\\ ​ "​J"​ - jedná se o implicitní adresu\\ ​ "​N"​ - nejedná se o implicítní adresu.\\ |
 +|kAdrAkL |dky_k_adr_ak_l |Character(1) |Zp.plň.AKdod.adresou |
 +| |||Způsob plnění korespondenční adresy\\ ​ v AK u dodavatelských zakázek\\ ​ F - fakturační adresou\\ ​ D - dodací adresou\\ ​ O - objednací adresou\\ ​ " " - jiná adresa.\\ |
 +|dkgKod |dky_dkg_kod |String(10) |Skup.pro rabat |
 +| |||Skupina pro rabat\\ ​ Definice rabatové skupiny, do které\\ ​ patří dodací místo daného partnera.\\ |
 +|dkuNr |dky_dku_nr |Short(4) |Poř.č.účtu odběrat. z tab.DKU |
 +| |||Pořadové číslo účtu odběratele z tabulky DKU\\   pro tuto objednací adresu\\ |
 +|dodTranD |dky_dod_tran_d |Short(4) |Doba transp.pro dodací adresu |
 +| |||Doba transportu pro danou dodací adresu\\ ​ Na základě definované doby transportu u odběrního místa, případně u odběratele\\ ​ dochází k výpočtu datumu plánované expedice az_datexp\\ |
 +|cAdresa |[[fk_cadresafirmy_cadresa|dky_dkd_lauf]] |[[cadresa|CAdresa]] | |