Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Projekty

Umožňují uživatelům využívat své zdroje k realizaci projektů a dosažení stanovených cílů. Uživatel si vytvoří projekty se všemi jeho hlavními údaji, které ho reprezentují jako je: vedoucí, priorita plnění, cíl, popis, zákazník nebo finanční a personální plány a skutečnosti projektu. Součástí projektů je také možnost vytváření podřízených projektů nebo návaznosti, která určuje jejich posloupnost. Každá z použitích úrovní v projektech může mít svého vedoucího, což umožní delegování práce na jednotlivé účastníky, kteří mají právě řídit pouze část, kterou mají na starosti. Na tuto úroveň se poté počítají veškeré finanční náklady z dílčích prvků daného projektu. Můžeme tak vidět k určitému datu, jak se plní projekt z pohledu financí a plánovaných prací.

Video tutoriál:
1. Základní práce s projekt - projekty základ

Základní údaje

Detail projektu

 • Číslo projektu - Generované číslo projektu dle dokladové řadi a parametrů projektu, tak jak si jej uživatel definuje např. dle roku, dne a měsíce.
 • Typ Projektu - Je kód kategorie, dle které je generované číslo projektu.Typ projektu je vybírán z tabulky parametry projektů
 • Název - uživatelský název projektu, umožňující identifikaci projektu.
 • Uživatelská identifikace - umožňuje uživateli upřesnit název projektu pro snadnější vyhledávání.
 • Stav projektu - stav projektu, který může nabývá stavů Zahájený, Plánovaný, Realizovaný, Ukončený nebo Ukončený předčasně. Stavy se mění na základně přechodu mezi jednotlivými fázemi projektu, které spustí uživatel stejnojmennými tlačítky.
 • Plnění - procentuální vyjádření dokončení celého projektu.
 • Priorita - priorita projektu, která může nabývat hodnot Malá, Střední, Velká.
 • Vedoucí projektu - projektový manažer, který je zodpovědný za vedený celého projektu
 • Číslo šablony - číslo šablony, ze které byl projekt vytvořen. Šablona projektu slouží k rychlému vytváření podobných projektů a je možné je najít ve stejnojmenné záložce.
 • Cíl - je stručný popis stavu, kterého chceme realizací projektu dosáhnout. Jedná se o výsledek realizace projektu. Dobře definovaný cíl by měl splňovat parametry chytrého cíle. (S - specifikovaný, M - měřitelný, A- akceptovaný, R - realistický, T - termínovaný)

Zákazník

 • Zákazník - Číslo osoba nebo firmy, pro kterou je projekt vykonáván. Možnost výběru z adresáře firem.
 • Adresa - kontaktní adresa na zákazníka.
 • Zástupce - kontaktní osoba zákazníka.
 • Jméno - název firmy
 • Telefon
 • E-mail
 • Web

Cílový zákazník

Cílový zákazník se vyplňuje pouze tehdy, pokud je nutné zaznamenat, že projekt je vykonáván pro více zákazníků. Příkladem může být výroba pro zákazníka, který je pouze prostředníkem. Zákazníkem tohoto projektu je prostředník, ale cílovým zákazníkem je firma, která obdrží výsledný produkt.

Plán projektu

 • Plánované zahájení - plánovaný termín zahájení projektu.
 • Plánované ukončení - plánovaný termín ukončení projektu.
 • Plánované předání - termín předání finálního produktu liší-li se od termínu ukončení.
 • Plánované náklady - odhadované náklady na projekt, které se zadávají do nákladů a výnosů WBS a jsou systémem propočítány jako náklady na projekt.
 • Plánované výnosy - odhadované výnosy z projektu, které se zadávají do nákladů a výnosů WBS a jsou systémem propočítány jako výnosy projektu.
 • Plánované kapacity - odhadované kapacity potřebné k dokončení projektu.

Skutečnost projektu

 • Skutečné zahájení - termín skutečného zahájení projektu.
 • Skutečné ukončení - termín skutečného ukončení projektu.
 • Skutečné předání - termín, kdy byl projekt předán zákazníkovi.
 • Skutečné náklady - náklady nad celým projektem.
 • Skutečné výnosy - výnosy nad celým projektem
 • Skutečné kapacity - kapacity vynaložené na projekt v hodinách.

Náklady, výnosy a kapacity nezadává uživatel přímo do projektu. Náklady a výnosy jsou počítány z účetních zakázek, které jsou připojeny v nějaké z částí projektu (Projekt, Etapa, WBS). Ty se pak automaticky počítají v nočním chodu a dle struktury projektu. Skutečné kapacity se do projektu propisují na základě hlášení výkonů z úkolů.

Účastníci

 • Přidávání rolí a konkrétních pracovníků z osob systému nebo kontaktů CRM, které se budou nějakým způsobem účastnit na projektu. Pro jednoduší práci je možné využívat i funkce Drag & Drop. Když chceme vytvářet účastníka projektu musíme pamatovat, že jako první se musí vložit role osoby a až poté konkrétní osoba. Na začátku celého procesu již víme například, které role budou figurovat v projektu, ale neví, který konkrétní člověk ji bude zastávat.

Video tutoriál:
2. Účastníci

Etapy

 • Umožňují rozdělení projektů do dílčích časových částí. Např. rozdělení projektu do měsíčních etap.
 • Etapu následně můžeme více upřesňovat předměty projektů. Takto vidíme veškeré práce, které jsou naplánovány na daný časový úsek. V případě změny etap, se již vzniklé WBS pouze přesunou na jinou etapu a narovnají se data

Video tutoriál:
3. Etapy
Detailnější popis etap:
Etapy

Milníky

 • Slouží k přidávání důležitých termínů nebo kontrolních míst, které mají připomínat, že v určité části projektu by měla proběhnout kontrola nebo nějaká jiná událost. Milník může být součástí etapy a danou etapu může ukončovat.

Video tutoriál:
4. Milníky

WBS - Work breakdown structure

 • Slouží ke členění projektu. WBS pomáhá rozpadnout hlavní cíl na jednotlivé oblasti řešení a přiřadit jím zodpovědné osoby. Za pomocí WBS může být projekt rozdělen například na plánování, marketing, výrobu atd… Díky tomu je možné přehledně členit projekty a delegovat jednotlivé činnosti. Nedílnou součástí WBS je možné i sledovat finanční náklady a výnosy nad všemi částmi projektu. Každé WBS může být dále rozděleno na dílčí WBS a ty následně charakterizovat a upřesňovat.

Video tutoriál:
5. WBS
Detailnější popis WBS:
WBS - Work breakdown structure

Povolené objekty

 • Jednou z nejdůležitějších části systému jsou povolené objekty (patřící k napojeným objektům). Tato funkcionalita umožňuje vytvoření vztahu mezi dvěma entitami systému a díky tomu napojit jakýkoliv objekt k druhému. Příkladem může být připojení nákupní objednávky k projektu.

Napojené objekty

 • Jedná se o konkrétní vztah mezi dvěma objekty systému. Příkladem může být například konkrétní projekt na který je navázána konkrétní nákupní objednávka. Tímto vztahem tak naznačuji, že se v rámci projektu vytvořila nákupní objednávka za účelem získání zdrojů pro plnění celého projektu.

Video tutoriál:
6. Povolené a napojené objekty

Parametry projektů

 • Slouží k identifikaci projektu dle parametru. Uživatel má nyní možnost si více specifikovat projekty, a tak sledovat kolik již projektů tohoto typu vzniklo. Na patřičný parametr je vytvořena dokladová řada, kde si uživatel vytvoří vlastní systém číslování projektů.

Video tutoriál:
7. Parametry projektů

Kategorie pro náklady a výnosy

 • Slouží pro kategorizaci nákladů a výnosů. Jedná se o další upřesnění vzniklých nákladů, které jsou plánované pro dané WBS. Může se jednat o náklady, které nejsou podřízeny účetní zakázce a jsou přiřazeny pouze na dané WBS.

Video tutoriál:
8. Kategorie pro náklady a výnosy