Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:czadostprolikvidacifaktur [2016/04/05 12:12] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída CZadostProLikvidaciFaktur =====
 + ​Podklady pro likvidaci faktur ​
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |uzl_idpk |Long(18) |Systém.číslo 535 v KN |
 +| |||Systémové číslo záznamu 535 v KN\\ |
 +|ename |uzl_ename |String(8) |Autor pořízení záznamu |
 +| |||Login autora záznamu\\ |
 +|edat |uzl_edat |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +| |||Datum vytvoření záznamu\\ |
 +|eprogram |uzl_eprogram |String(20) |Program, který záznam pořídil |
 +| |||Program (úloha), který záznam pořídil\\ |
 +|aname |uzl_aname |String(8) |Autor poslední změny záznamu |
 +| |||Login autora poslední aktualizace záznamu\\ |
 +|adat |uzl_adat |Date(23) |Datum a čas poslední změny |
 +| |||Datum poslední aktualizace záznamu\\ |
 +|aprogram |uzl_aprogram |String(20) |Program, kt.provedl poslední z |
 +| |||Program (úloha), který provedl poslední změnu záznamu\\ |
 +|pods |uzl_pods |String(3) |Kód subsystému |
 +| |||Kód subsystému\\ ​ "​SKL" ​  ​konstanta\\ |
 +|ku |uzl_ku |Long(16) |Číslo dodavatele |
 +| |||Číslo dodavatele\\ |
 +|faktOrsoft |uzl_fakt_orsoft |String(20) |Číslo přijaté faktury v ekonom |
 +| |||Číslo přijaté faktury v ekonomice\\ |
 +|drPf |uzl_dr_pf |String(4) |Doklad.řada přij.fakt.v ekonom |
 +| |||Dokladová řada přijaté faktury v ekonomice\\ |
 +|cisPdl |uzl_cis_pdl |String(20) |Číslo přijatého dodacího listu |
 +| |||Číslo přijatého dodacího listu\\ |
 +|cDodl |uzl_c_dodl |String(13) |Pomocné párovací kritérium |
 +| |||Pomocné párovací kritérium\\ |
 +|objednavkaDal |uzl_objednavka_dal |String(20) |Pomocné párovací kritérium |
 +| |||Pomocné párovací kritérium\\ |
 +|azAnr |uzl_az_anr |Integer(9) |Číslo nákupní objednávky |
 +| |||Číslo nákupní objednávky\\ |
 +|azPos |uzl_az_pos |Short(4) |Číslo rádku nákupní objednávky |
 +| |||Číslo řádku nákupní objednávky\\ |
 +|ucZak |uzl_uc_zak |String(20) |Kód účetní zakázky |
 +| |||Kód účetní zakázky\\ |
 +|zdrDoklKod |uzl_zdr_dokl_kod |String(4) |Kód zdrojového dokladu |
 +| |||Kód zdrojového dokladu, z kterého byl záznam UZL vygenerován\\ |
 +|zdrDoklDruh |uzl_zdr_dokl_druh |String(2) |Kód druhu zdrojového dokladu |
 +| |||Kód druhu zdrojového dokladu, z kterého byl záznam UZL vygenerován\\ |
 +|zdrDoklTyp |uzl_zdr_dokl_typ |String(2) |Kód typu zdrojového dokladu |
 +| |||Kód typu zdrojového dokladu, z kterého byl záznam UZL vygenerován\\ |
 +|zdrDoklCislo |uzl_zdr_dokl_cislo |Integer(9) |Číslo zdrojového dokladu |
 +| |||Číslo zdrojového dokladu, kterého byl záznam UZL vygenerován\\ |
 +|zdrDoklLauf |uzl_zdr_dokl_lauf |Integer(9) |ID zdrojového dokladu |
 +| |||ID zdrojového dokladu, z kterého byl záznam UZL vygenerován\\ |
 +|zdrRadLauf |uzl_zdr_rad_lauf |Integer(9) |Číslo řádku zdroj. dokladu |
 +| |||Číslo řádku zdrojového dokladu, z kterého byl záznam UZL vygenerován\\ |
 +|zdrRadBa |uzl_zdr_rad_ba |String(2) |Kód sklad.transakce řádku zdr. |
 +| |||Kód skladové transakce řádku zdrojového dokladu, z kterého byl\\  záznam UZL vygenerován\\ |
 +|vztRadCislo |uzl_vzt_rad_cislo |Integer(9) |Čís.souvztaž.řádku zdroj.dokl. |
 +| |||Číslo souvztažného řádku zdrojového dokladu k řádku, z kterého\\ ​ byl záznam UZL vygenerován\\ |
 +|vztRadLauf |uzl_vzt_rad_lauf |Integer(9) |ID souvztaž.řádku zdroj.dokl. |
 +| |||ID souvztažného řádku zdrojového dokladu k řádku, z kterého\\ ​ byl záznam UZL vygenerován\\ |
 +|vztRadBa |uzl_vzt_rad_ba |String(2) |Kód skladové trans.souvzt.ř. |
 +| |||Kód skladové transakce souvztažného řádku zdrojového dokladu\\ ​ k řádku, z kterého byl záznam UZL vygenerován\\ |
 +|davka |uzl_davka |Integer(9) |Číslo dávky |
 +| |||Číslo dávky\\ |
 +|weD |uzl_we_d |BigDecimal(18,​2) |Hodnota v domácí měně |
 +| |||Hodnota v domácí měně\\ |
 +|wname |uzl_wname |String(4) |Kód měny |
 +| |||Kód měny\\ |
 +|weC |uzl_we_c |BigDecimal(18,​2) |Hodnota v cizí měně |
 +| |||Hodnota v cizí měně\\ |
 +|prev |uzl_prev |Character(1) |Příznak stavu zpracování |
 +| |||Příznak stavu zpracování záznamu UZL\\  "0 " = záznam se generuje na straně logistiky\\ ​        Plní logistika\\ ​ "​1"​ = záznam připraven k převzetí do ekonomiky\\ ​       Plní logistika\\ ​ "​2"​ = záznam byl převzat ekonomikou\\ ​       Plní ekonomika\\ ​ "​J"​ = záznam byl zpracován ekonomikou\\ ​       Plní ekonomika\\ |
 +|ekoOk |uzl_eko_ok |Character(1) |Přízn.výsledku zpracování v ek |
 +| |||Příznak výsledku zpracování v ekonomice\\ ​ Plní ekonomika\\ ​ space = nezpracováno\\ ​ "​A"​ = zpracování bez chyby\\ ​ "​N"​ = Při zpracování se vyskytla chyba\\ |
 +|ekoChyba |uzl_eko_chyba |Integer(9) |Číslo chyby |
 +| |||Číslo chyby\\ ​ Pokud se při zpracování vyskytla chyba\\ ​ Plní ekonomika\\ |
 +|text |uzl_text |String(80) |Uživatelský text |
 +| |||Uživatelský text\\ |
 +|ina |uzl_ina |String(30) |Kód skladové položky |
 +| |||Kód skladové položky\\ |
 +|mnozstvi |uzl_mnozstvi |BigDecimal(12,​4) |Množství skladové položky |
 +| |||Množství skladové položky\\ |
 +|kodMj |uzl_kod_mj |Short(4) |Kód měrné jednotky |
 +| |||Kód měrné jednotky\\ |
 +|nazevMj |uzl_nazev_mj |String(10) |Název měrné jednotky |
 +| |||Název měrné jednotky\\ |
 +|pname |uzl_pname |String(8) |Autor převzetí záznamu v ekono |
 +| |||Autor (login) převzetí záznamu v ekonomice\\ |
 +|pdat |uzl_pdat |Date(23) |Datum převzetí záznamu v ekono |
 +| |||Datum převzetí záznamu v ekonomice\\ |
 +|zname |uzl_zname |String(8) |Autor zpracování záznamu v eko |
 +| |||Autor (login) zpracování záznamu v ekonomice\\ |
 +|zdat |uzl_zdat |Date(23) |Datum zpracování záznamu v eko |
 +| |||Datum zpracování záznamu v ekonomice\\ |
 +|eZp |uzl_e_zp |String(10) |Kód dokladu v ekonomice |
 +| |||Kód dokladu (záznamu) v ekonomice, ve kterém je odkaz na UZL\\ |
 +|eZpIdpk |uzl_e_zp_idpk |Long(18) |ID dokladu v ekonomice |
 +| |||ID dokladu (záznamu) v ekonomice, ve  kterém je odkaz na UZL\\ |