Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída D0zam

Historie zaměstnání

Historie zaměstnání zaměstnance - D0ZAM

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk idpk Long(18) ID záznamu
version version Long(18) Technický sloupec - verze
d0ppv idpk_d0ppv D0ppv Vazba na Pracovněprávní vztahy
stav stav Character(1) Stav zaměstnání v OJ
ostru idpk_ostru Ostru Vazba na Organizační strukturu - Organizační místo včetně funkce
orgmt orgmt String(100) Organizační místo - text
osfunkce idpk_funkce Osfunkce Vazba na číselník Funkce
funkcet funkcet String(100) Funkce - text
o0ciselnik idpk_czisco O0ciselnik Vazba na číselník profesí podle CZ-ISCO(zařazení)
cziscot cziscot String(100) CZ-ISCO - text
okutv idpk_utvar Okutv Vazba na katalog útvarů OKUTV
utvart utvart String(100) Útvar - text
od od Date(23) Zaměstnání Od
do_ do Date(23) Zaměstnání Do
praxe praxe Integer(9) Praxe ve dnech
praxeRoky praxe_roky Short(4) Praxe-roky
praxeDny praxe_dny Short(4) Praxe-dny
kracZpuso krac_zpuso Character(1) Krácení započitatelné praxe
krac1 krac_1 Short(4) Krácení 1
krac2 krac_2 Short(4) Krácení 2
prizPraxe priz_praxe Integer(9) Přiznaná praxe ve dnech
prizRoky priz_roky Short(4) Přiznaná praxe - roky
prizDny priz_dny Short(4) Přiznaná praxe - dny
zapoPraxe zapo_praxe Integer(9) Započitatelná praxe ve dnech
zapoRoky zapo_roky Short(4) Započitatelná praxe - roky
zapoDny zapo_dny Short(4) Započitatelná praxe - dny
tabKlic tab_klic String(2) Klíč do tabulka platových tarifů DCISP - rezerva
d0cisp1 idpk_d0cisp D0cisp1 Vazba na tabulku Platové tarify D0CISP
Třída/stupeň/tarif. Zaměstnanec se zařadí na základě druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho rámci na něm požadovaných nejnáročnějších prací a plnění kvalifikačních předpokladů, případně požadavků, do platové třídy podle katalogu prací. Vedoucí zaměstnanec se zařadí do platové třídy, ve které jsou zařazeny nejnáročnější práce jemu podřízených zaměstnanců nebo nejnáročnější práce jím vykonávané. Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně příslušné platové třídy v závislosti na nápočtu doby rozhodné pro toto zařazení (dále doba započitatelné praxe).
vyh1 vyh_1 Character(1) Výhybka1 - pracovní jubilea
Je nadefinováno několik „výhybek“, které ovlivňují zpracování jednotlivých záznamů z tabulky Historie zaměstnání.Výhybka č.1 jeurčena pro zpracování pracovních jubileí. Pokud si přejete toto období zahrnout do zpracování, zadejte hodnotu =A. Zpravidla jsou takto označena ta období, kdy zaměstnanec pracoval ve Vaší OJ. Jedná se většinou o věty označené stavem = * (pokud není žádnýpohyb) nebo věty označené stavem = + (pokud již nastaly posunyzaměstnance na útvaru nebo profesi).Výhybka č.2 je určena pro ISPV. Využívá se pro nápočet doby zaměstnání. Pokud si přejete toto období zahrnout do zpracování, zadejte hodnotu =A.
vyh2 vyh_2 Character(1) …rezerva
vyh3 vyh_3 Character(1) …rezerva
vyh4 vyh_4 Character(1) …rezerva
vyh5 vyh_5 Character(1) …rezerva
vyhU1 vyh_u1 Character(1) Výhybka1 - uživatelská
Je nadefinováno několik „výhybek“, které může uživatel libovolně využít podle svých potřeb. Po domluvě s autory lze využít i na zakázkové zpracování.
vyhU2 vyh_u2 Character(1) Výhybka2 - uživatelská
vyhU3 vyh_u3 Character(1) …rezerva
vyhU4 vyh_u4 Character(1) …rezerva
vyhU5 vyh_u5 Character(1) …rezerva
poznamka poznamka String(100) Poznámka
Textová položka slouží jako doplňující popis zaměstnání.
poPriznak po_priznak Character(1) Příznak pořízení záznamu
poIdpk po_idpk Long(18) Vazba na uživatele, který pořídil záznam
poDatum po_datum Date(23) Datum a čas pořízení záznamu
zmPriznak zm_priznak Character(1) Příznak poslední změny záznamu
zmDatum zm_datum Date(23) Datum a čas poslední změny záznamu
zmIdpk zm_idpk Long(18) Vazba na uživatele, který naposledy změnil záznam
zmPocet zm_pocet Integer(9) Počet změn záznamu