Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d0zam [2017/12/12 06:54] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D0zam =====
 +Historie zaměstnání
 +
 + ​Historie zaměstnání zaměstnance - D0ZAM
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|version |version |Long(18) |Technický sloupec - verze |
 +|d0ppv |[[fk_d0zam_d0ppv|idpk_d0ppv]] |[[d0ppv|D0ppv]] |Vazba na Pracovněprávní vztahy |
 +|stav |stav |Character(1) |Stav zaměstnání v OJ |
 +|ostru |[[fk_d0zam_ostru|idpk_ostru]] |[[ostru|Ostru]] |Vazba na Organizační strukturu - Organizační místo včetně funkce |
 +|orgmt |orgmt |String(100) |Organizační místo - text |
 +|osfunkce |[[fk_d0zam_osfunkce|idpk_funkce]] |[[osfunkce|Osfunkce]] |Vazba na číselník Funkce |
 +|funkcet |funkcet |String(100) |Funkce - text |
 +|o0ciselnik |[[fk_d0zam_o0ciselnik|idpk_czisco]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Vazba na číselník profesí podle CZ-ISCO(zařazení) |
 +|cziscot |cziscot |String(100) |CZ-ISCO - text |
 +|okutv |[[fk_d0zam_okutv|idpk_utvar]] |[[okutv|Okutv]] |Vazba na katalog útvarů OKUTV |
 +|utvart |utvart |String(100) |Útvar - text |
 +|od |od |Date(23) |Zaměstnání Od |
 +|do_ |do |Date(23) |Zaměstnání Do |
 +|praxe |praxe |Integer(9) |Praxe ve dnech |
 +|praxeRoky |praxe_roky |Short(4) |Praxe-roky |
 +|praxeDny |praxe_dny |Short(4) |Praxe-dny |
 +|kracZpuso |krac_zpuso |Character(1) |Krácení započitatelné praxe |
 +|krac1 |krac_1 |Short(4) |Krácení 1 |
 +|krac2 |krac_2 |Short(4) |Krácení 2 |
 +|prizPraxe |priz_praxe |Integer(9) |Přiznaná praxe ve dnech |
 +|prizRoky |priz_roky |Short(4) |Přiznaná praxe - roky |
 +|prizDny |priz_dny |Short(4) |Přiznaná praxe - dny |
 +|zapoPraxe |zapo_praxe |Integer(9) |Započitatelná praxe ve dnech |
 +|zapoRoky |zapo_roky |Short(4) |Započitatelná praxe - roky |
 +|zapoDny |zapo_dny |Short(4) |Započitatelná praxe - dny |
 +|tabKlic |tab_klic |String(2) |Klíč do tabulka platových tarifů DCISP - rezerva |
 +|d0cisp1 |[[fk_d0zam_d0cisp1|idpk_d0cisp]] |[[d0cisp1|D0cisp1]] |Vazba na tabulku Platové tarify D0CISP |
 +| |||Třída/​stupeň/​tarif. Zaměstnanec se zařadí na základě druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho rámci na něm požadovaných nejnáročnějších prací a plnění kvalifikačních předpokladů,​ případně požadavků,​ do platové třídy podle katalogu prací. Vedoucí zaměstnanec se zařadí do platové třídy, ve které jsou zařazeny nejnáročnější ​ práce jemu podřízených zaměstnanců nebo nejnáročnější práce jím vykonávané. Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně příslušné platové třídy v závislosti na nápočtu doby rozhodné pro toto zařazení (dále doba započitatelné praxe). |
 +|vyh1 |vyh_1 |Character(1) |Výhybka1 - pracovní jubilea |
 +| |||Je nadefinováno několik „výhybek“,​ které ovlivňují zpracování jednotlivých záznamů z tabulky Historie zaměstnání.Výhybka č.1 jeurčena pro zpracování pracovních jubileí. Pokud si přejete toto období zahrnout do zpracování,​ zadejte hodnotu =A. Zpravidla jsou takto označena ta období, kdy zaměstnanec pracoval ve Vaší OJ. Jedná se většinou o věty označené stavem = %%*%% (pokud není žádnýpohyb) nebo věty označené stavem = + (pokud již nastaly posunyzaměstnance na útvaru nebo profesi).Výhybka č.2 je určena pro ISPV. Využívá se pro nápočet doby zaměstnání. Pokud si přejete toto období zahrnout do zpracování,​ zadejte hodnotu =A. |
 +|vyh2 |vyh_2 |Character(1) |...rezerva |
 +|vyh3 |vyh_3 |Character(1) |...rezerva |
 +|vyh4 |vyh_4 |Character(1) |...rezerva |
 +|vyh5 |vyh_5 |Character(1) |...rezerva |
 +|vyhU1 |vyh_u1 |Character(1) |Výhybka1 - uživatelská |
 +| |||Je nadefinováno několik „výhybek“,​ které může uživatel libovolně využít podle svých potřeb. Po domluvě s autory lze využít i na zakázkové zpracování. |
 +|vyhU2 |vyh_u2 |Character(1) |Výhybka2 - uživatelská |
 +|vyhU3 |vyh_u3 |Character(1) |...rezerva |
 +|vyhU4 |vyh_u4 |Character(1) |...rezerva |
 +|vyhU5 |vyh_u5 |Character(1) |...rezerva |
 +|poznamka |poznamka |String(100) |Poznámka |
 +| |||Textová položka slouží jako doplňující popis zaměstnání. |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poIdpk |po_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který pořídil záznam |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |
 +|zmIdpk |zm_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který naposledy změnil záznam |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |