Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:szm:o0_szm_161 [2016/03/08 15:12]
orsoftopen:szm:o0_szm_161 [2016/03/08 16:12] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Seznam změn - Základní část - verze 16.1 ======
  
 +===== KOMPLETNÍ VERZE =====
 +
 +Kompletní verze ze dne 3.12.2015
 +
 +
 +====1. ZÁKLADNÍ INFORMACE====
 +
 + ​Kompletní verze Orsoftu Open - Základní části je k dispozici v klientské
 + ​zóně na www.ortex.cz.
 + Lze ji nainstalovat na verzi 15.1 podsystému Základní část.
 +
 +
 +
 +====2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ====
 +
 +1) Upozornění:​ Pokud provozujete systém Orsoft společně se systémem Orsoft Open nad jedněmi daty, je potřeba nejdříve nainstalovat Orsoft a provést v něm veškeré konverze a nastavení dle změnových listů. Teprve poté instalujte Orsoft Open.
 +
 +2) Po instalaci verze 16.1 se při prvním spuštění serveru Orsoftu Open provede automaticky založení tabulky Uživatelé (Ouziv) a její prvotní naplnění z již existující tabulky osob (Osoby). Z osob do uživatelů se převezme jméno osoby, login, heslo a příp. kontext uživatele v AD. Tato akce souvisí se změnou způsobu přihlašování popsanou níže. Tím je umožněno bezproblémové přihlášení dříve definovaných osob pod platným loginem do systému. ​
 +
 +
 +
 +==== 3. POPIS PROVEDENÝCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK ====
 +
 +=== 3.1 Přístupová práva ===
 +
 +== 3.1.1 Přihlášení do Orsoftu Open jako uživatel ==
 +Ve verzi 15.1 se do Orsoftu Open mohla přihlásit osoba zavedená do tabulky osob (Osoby), která měla buď přidělený login a heslo nebo vyplněný kontext uživatele v AD. Tento koncept neumožňoval jedné osobě, aby se do Orsoftu mohla přihlašovat pod více různými loginy. Proto nově vznikla tabulka uživatelů,​ která toto umožňuje. Do Orsoftu se nově nepřihlašují osoby, ale uživatelé. Uživatelé (loginy) se přidělují osobám. ​
 +V Uživatelích (Ouziv) se registrují veškeré loginy, pod kterými se mohou jednotlivé osoby přihlašovat do systému. Uživatel musí mít povinně vyplněné položky //Název uživatele//,​ //Osoba//, //​Přihlašovací jméno (login)// a //heslo// nebo //Kontext uživatele v AD//. 
 +Počáteční naplnění tabulky uživatelů se provede automaticky při prvním spuštění Orsoftu, jak bylo popsáno výše.
 +Pokud bude potřeba založit nového uživatele k nové osobě nebo některé osobě přidělit další login (možnost přihlásit se jako jiný uživatel), provede se to editací ve volbě Administrace/​Přístupová práva/​Uživatelé.  ​
 +
 +== 3.1.2 Uživatel a práva k úlohám ==
 +Uživateli se přidělují profily, které určují, k jakým úlohám má oprávnění. Dříve se profily přidělovaly osobám. Automatická konverze převede přidělené profily od osob k vygenerovaným uživatelům. Proto není potřeba nastavení práv manuálně upravovat.
 +
 +== 3.1.3 Osoby a role ==
 +Role se i nadále přidělují osobám, tak to bylo i doposud. Vyplývá to z definice role.
 +
 +
 +=== 3.2 Export/​Import ===
 +Došlo k úpravě aparátu pro export a import dat do Orsoftu (volby Administrace/​Mimořádné akce/​Import-export dat/Export, Import). Nyní lze skupiny pro export/​import vybírat hromadně, pro vyhledávání lze použít filtr. Vybrané skupiny se spouští hromadně. Volba je určena pro administrátory Orsoftu a servisní pracovníky ORTEXu.
 +
 +=== 3.3 Nové a vylepšené funkce jádra systému ===
 +
 +V jádru systému došlo k mnoha změnám, které vylepšují obsluhu a funkčnost aplikace.
 +
 +
 +Zpracoval: kolektiv Základní části