Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - Základní část - verze 16.1

KOMPLETNÍ VERZE

Kompletní verze ze dne 3.12.2015

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kompletní verze Orsoftu Open - Základní části je k dispozici v klientské zóně na www.ortex.cz. Lze ji nainstalovat na verzi 15.1 podsystému Základní část.

2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ

1) Upozornění: Pokud provozujete systém Orsoft společně se systémem Orsoft Open nad jedněmi daty, je potřeba nejdříve nainstalovat Orsoft a provést v něm veškeré konverze a nastavení dle změnových listů. Teprve poté instalujte Orsoft Open.

2) Po instalaci verze 16.1 se při prvním spuštění serveru Orsoftu Open provede automaticky založení tabulky Uživatelé (Ouziv) a její prvotní naplnění z již existující tabulky osob (Osoby). Z osob do uživatelů se převezme jméno osoby, login, heslo a příp. kontext uživatele v AD. Tato akce souvisí se změnou způsobu přihlašování popsanou níže. Tím je umožněno bezproblémové přihlášení dříve definovaných osob pod platným loginem do systému.

3. POPIS PROVEDENÝCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK

3.1 Přístupová práva

3.1.1 Přihlášení do Orsoftu Open jako uživatel

Ve verzi 15.1 se do Orsoftu Open mohla přihlásit osoba zavedená do tabulky osob (Osoby), která měla buď přidělený login a heslo nebo vyplněný kontext uživatele v AD. Tento koncept neumožňoval jedné osobě, aby se do Orsoftu mohla přihlašovat pod více různými loginy. Proto nově vznikla tabulka uživatelů, která toto umožňuje. Do Orsoftu se nově nepřihlašují osoby, ale uživatelé. Uživatelé (loginy) se přidělují osobám. V Uživatelích (Ouziv) se registrují veškeré loginy, pod kterými se mohou jednotlivé osoby přihlašovat do systému. Uživatel musí mít povinně vyplněné položky Název uživatele, Osoba, Přihlašovací jméno (login) a heslo nebo Kontext uživatele v AD. Počáteční naplnění tabulky uživatelů se provede automaticky při prvním spuštění Orsoftu, jak bylo popsáno výše. Pokud bude potřeba založit nového uživatele k nové osobě nebo některé osobě přidělit další login (možnost přihlásit se jako jiný uživatel), provede se to editací ve volbě Administrace/Přístupová práva/Uživatelé.

3.1.2 Uživatel a práva k úlohám

Uživateli se přidělují profily, které určují, k jakým úlohám má oprávnění. Dříve se profily přidělovaly osobám. Automatická konverze převede přidělené profily od osob k vygenerovaným uživatelům. Proto není potřeba nastavení práv manuálně upravovat.

3.1.3 Osoby a role

Role se i nadále přidělují osobám, tak to bylo i doposud. Vyplývá to z definice role.

3.2 Export/Import

Došlo k úpravě aparátu pro export a import dat do Orsoftu (volby Administrace/Mimořádné akce/Import-export dat/Export, Import). Nyní lze skupiny pro export/import vybírat hromadně, pro vyhledávání lze použít filtr. Vybrané skupiny se spouští hromadně. Volba je určena pro administrátory Orsoftu a servisní pracovníky ORTEXu.

3.3 Nové a vylepšené funkce jádra systému

V jádru systému došlo k mnoha změnám, které vylepšují obsluhu a funkčnost aplikace.

Zpracoval: kolektiv Základní části