Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:szm:oh_szm_191 [2019/10/11 11:31]
orsoftopen:szm:oh_szm_191 [2019/10/11 12:31] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Seznam změn - CRM - verze 19.1 ======
  
 +===== AKTUALIZACE - 11.10.2019 =====
 +
 +Zohlednění e-mailové adresy administrátora CRM z konfigurace CRM.
 +
 +===== AKTUALIZACE - 2.7.2019 =====
 +
 +Nově lze pořizovat **propojení aktivity na obecné objekty přímo z editačního programu //​Aktivity//​**,​ a to přes tlačítko //​Propojení k obecným objektům//​. Jedná se tedy o obrácený postup k již existující možnosti pořídit nebo připojit aktivitu k objektu z editačního programu objektu (entity). Podrobně viz položka //​Propojení//​ v helpu k //​[[orsoftopen:​oh1:​crm:​ohakt|Aktivitám]]//​.
 +
 +===== AKTUALIZACE - 17.5.2019 =====
 +
 +- Možnost založit z poštovního deníku aktivitu připojenou přes obecnou vazební tabulku včetně převzetí připojených el. dokumentů.
 +
 +- Oprava needitovatelné firmy a pobočky v aktivitě nebo kontaktu volaném z menu v případě, že je vyplněna firma i pobočka a v konfiguraci CRM zapnuto, že přednost má pobočka.
 +
 +===== AKTUALIZACE - 8.2.2019 =====
 +
 +Nově existuje **zjednodušená varianta panelu Centrála/​Pobočka** (pouze v pohledu O6aCrm), která obsahuje pouze jeden řádek textu s informací, zda se jedná o pobočku nebo centrálu. Pro centrálu je v řádku uveden počet poboček, pro pobočku název a číslo centrály. Název centrály se zobrazuje přímo, bez nutnosti prokliku. Použití této varianty předpokládá,​ že každá pobočka má pouze jednu centrálu. Standardně se zobrazuje plná varianta panelu, zjednodušenou variantu lze nastavit v **//​[[orsoftopen:​o0:​konfig:​oh:​crm|CRM/​Parametry/​Konfigurace/​CRM]]//​** zaškrtnutím volby **//​Zjednodušený panel Centrála/​Pobočka//​**.
 +Viz též aktualizace z 11.1.2019, kde je popsána plná verze panelu Centrála/​Pobočka.
 +
 +{{:​orsoftopen:​szm:​zjedncenpobc.png?​direct&​|}}
 +
 +{{:​orsoftopen:​szm:​zjedncenpobp.png?​direct&​|}}
 +
 +===== AKTUALIZACE - 25.1.2019 =====
 +
 +V //Další nabídce// přibyla volba **//​Hromadně změnit stav//** - touto volbou se spustí hromadná změna stavu u těch aktivit, které byly předtím v browse vybrány, tj. mají zatržené zaškrtávátko vlevo na řádku. Po spuštění volby a potvrzujícím dotazu je potřeba vybrat novou hodnotu stavu aktivity z nabídnutého číselníku. U aktivit, které jsou již ukončené (mají stav //​Ukončená//​) se změna provede pouze po kladné odpovědi na dotaz. Pokud nemá uživatel právo příslušnou aktivitu editovat, nemůže její stav změnit ani hromadnou změnou, na což je upozorněn.
 +
 +{{:​orsoftopen:​szm:​hromzmenastavu.png?​direct&​|}}
 +
 +===== AKTUALIZACE - 18.1.2019 =====
 +
 +Na panelu //Místo a termíny// u položek //​Plánováno od-do// a //​Uskutečněno od-do// přibyly nové položky **//​Plánovaná doba trvání (doba)//** a **//​Skutečná doba trvání (doba)//**.
 +Doba trvání se vypočítává z datumů od-do, jsou-li oba vyplněny a datum do je větší než datum od. Dobu trvání lze také vybrat z nabídky nebo ručně zeditovat, po její změně se přepočítá datum a čas do a naopak, při změně datumu do se přepočítá doba trvání.  ​
 +
 +{{:​orsoftopen:​szm:​dobatrvani.png?​direct&​|}}
 +{{:​orsoftopen:​szm:​dobatrvani1.png?​direct&​|}}
 +===== AKTUALIZACE - 11.1.2019 =====
 +**Upraveno ovládání seznamů**, tj. polí //​**Účastníci**//​ - //Strana partnera// a //Naše strana// v //​Aktivitách//​ a pole //​**Všechny funkce**// v //​Kontaktech//​. Přidávat, odebírat a zobrazovat položky seznamů lze nyní i tlačítky //​**Přidat**//,​ //​**Odebrat**//,​ //**Odebrat vše**// a //​**Zobrazit detail**//. Dříve se ovládání aktivovalo přes pravé tlačítko myši, což zůstává zachováno.
 +
 +{{:​orsoftopen:​szm:​ohaktucast.png?​direct&​|}}
 +{{:​orsoftopen:​szm:​ohkonvsechnyfunkce.png?​direct&​|}}
 +
 +**Nový panel //​Centrála/​Pobočka//​** v //​Obchodních vztazích// (pouze v pohledu O6aCrm) - vpravo od skupiny údajů //Firma// se může zobrazovat panel s názvem //​**Centrála/​Pobočka**//​. Tento panel se zobrazí pouze tehdy, je-li aktuální firma centrálou, tj. má nějaké pobočky (v tabulce CPobockaFirmy) nebo je sama pobočkou jiné firmy. Pobočky firmy se spravují na záložce //​Pobočky//​ a jejich používání je volitelné. Na panelu se zobrazuje informace, zda je firma centrálou, pobočkou nebo současně centrálou i pobočkou. Pro centrálu se zobrazují **počty poboček**, a to zvlášť pobočky typu //Firma// a zvlášť pobočky ostatní (typu //Adresa// aj.). Seznam těchto poboček lze zobrazit. Pro pobočku se zobrazuje **počet centrál** (většinou jedna, může být i více) a seznam těchto centrál lze opět zobrazit. Tlačítkem //​**Skupina**//​ se k aktuální firmě (na které stojí kurzor) zobrazí tato firma a všechny její centrály a pobočky typu //Firma//, tj zobrazí se **skupina svázaná přes pobočky**.
 +
 +{{:​orsoftopen:​szm:​o6acrmcenpob.png?​direct&​|}}
 +
 +===== KOMPLETNÍ VERZE =====
 +
 +Kompletní verze ze dne 15.12.2018
 +
 +
 +====1. ZÁKLADNÍ INFORMACE====
 +
 + ​Kompletní verze Orsoftu Open - CRM je k dispozici v klientské zóně na www.ortex.cz.
 + Lze ji nainstalovat na verzi 18.1 podsystému CRM.
 +
 +
 +
 +====2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ====
 +
 +1) Žádné.
 +
 +
 +
 +==== 3. POPIS PROVEDENÝCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK ====
 +
 +=== 3.1 Obchodní vztahy ===
 +== 3.1.1 Našeptávače ==
 +V Aktivitách,​ Kontaktech, Obchodních vazbách a Obchodnících byly přidány **našeptávače pro Vztah resp. Číslo firmy**. ​
 +Obdobně v Aktivitách a Kontaktech byly přidány **našeptávače pro Pobočky**.
 +
 +== 3.1.2 Pobočky ==
 +K obchodnímu vztahu (firmě) lze pořizovat tzv. **Pobočky firmy** (tabulka CPobockaFirmy). Lze je spravovat ze záložky **Pobočky**. Způsob práce s pobočkami v CRM ve vztahu k aktivitám a kontaktům lze nastavit ve volbě //​[[orsoftopen:​o0:​konfig:​oh:​crm|CRM/​Parametry/​Konfigurace/​CRM]]/​Obchodní vztahy//.
 +
 +=== 3.2 Aktivity ===
 +== 3.2.1 Účastníci aktivity ==
 +Nově byla **možnost pořizovat účastníky aktivity rozšířena** na všechny druhy aktivit, dříve to bylo možné pouze pro schůzky a služební cesty.
 +
 +== 3.2.2 Náhledy pro dokumenty ==
 +Pro dokumenty připojené k aktivitě zobrazované v panelu //​**Připojené dokumenty**//​ byl upraven způsob vytváření náhledů dokumentů. Náhledy jsou k dispozici pro obrázky ve formátu PNG, JPG, BMP a pro PDF dokumenty. Náhledy obrázků zachovávají poměr stran.  ​
 +
 +== 3.2.3 Pokračovací aktivity ==
 +V systému tzv. [[orsoftopen:​o0:​ciseln:​o0ciselnik:​ohpokracakt|pokračovacích aktivit]] došlo k rozšíření. Původní možnost definovat je pro //​[[orsoftopen:​o0:​ciseln:​o0ciselnik:​ohaktdruh|Druh aktivity]]//​ (číselník O0ciselnik/​OHAKTDRUH) se rozšiřuje i na //​[[orsoftopen:​oh1:​crm:​ohaktdruh|Uživatelský druh aktivity]]//​ (tabulka OHAKTDRUH), přičemž je možné i vzájemné propojování mezi druhem a uživatelským druhem. ​
 +
 +== 3.2.4 Vazba na obecný objekt ==
 +Aktivity se standardně vážou na firmu resp. pobočku. Nově existuje možnost vázat aktivity k obecným objektům (nejčastěji jiným datovým tabulkám). Pokud mají být takové vazby umožněny, je potřeba je definovat v konfiguraci (volba CRM/​Parametry/​Číselníky/​Aktivity/​[[orsoftopen:​oh1:​crm:​ohaktobjcfg|Vazby aktivit na objekty]]). Takto navázané aktivity lze prohlížet a pořizovat, příp. navazovat již existující aktivity, a to z editačních programů dotčených tabulek. V samotných aktivitách se existující vazba zobrazuje v poli Objekt.
 +
 +== 3.2.5 Našeptávač času ==
 +Pro časová pole položek //​Plánováno/​Uskutečněno//​ //od/do// v panelu //Místo a termíny// byl doplněn našeptávač času. Našeptávají se čtvrthodiny k vyplněné hodině.
 +
 +=== 3.3 Číselníky CRM ===
 +== 3.3.1 Defaultní hodnota číselníku ==
 +Pro číselníky CRM (spravované ve volbách //​CRM/​Parametry/​Číselníky//​) lze nově nastavit tzv. **defaultní hodnotu číselníku**. Defaultní hodnota se použije při zakládání záznamů v //​Obchodních vztazích//,​ //​Aktivitách//​ apod. pro předvyplnění hodnoty číselníku (např. druhu aktivity, priority aktivity apod.). Defaultní hodnota číselníku se nastaví tak, že u vybraného záznamu v číselníku se na konec položky //​Pořadí//​ připíše malé písmeno "​d"​ (např. 05d). (Pozn.: Číslo v položce //​Pořadí//​ určuje pořadí položek v nabídce.)
 +
 +
 +
 +
 +Zpracoval: kolektiv Základní části