Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:szm:p0r_szm_191 [2019/10/04 07:35]
orsoftopen:szm:p0r_szm_191 [2019/10/11 06:20] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Seznam změn - Finanční účetnictví rozpočtové - verze 19.1 ======
 +
 +
 +=====  =====
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE k 11.10.2019 =====
 +
 +
 +**1. Rozpočet** 
 +
 +**2. Faktury** 
 +
 +**3. Banka** 
 +  - Oprava- při výběru k úhradě konkrétní faktury přes ikonu "Zaplatit" v "Došlých fakturách" se vygeneroval příkaz k úhradě ve formátu SEPA, který nešlo v příkazech k úhradě opravit.
 +
 +**4. Pokladna** 
 +    - Oprava - zápis příznaku tisku s případnými souvisejícími akcemi (např. zápis do Geovap) byl přesunut před vyvolání vlastního tisku.
 +    - Oprava - při smazání celého pokladního dokladu bylo doplněno odesílání storna do Geovap od všech položek smazaného dokladu, které byly exportovány do Geovapu.
 +    
 +**5. Interní doklady** 
 + 
 +**6. Hlavní kniha a účtování** 
 +    - Oprava - při změně souvztažnosti (a tím změně daňové skupiny) na rozúčtování se nezměnily další údaje související s daňovou skupinou
 +
 +**7. PAP**
 +    - Oprava - při ruční změně PAP účtu se nesmazal původní druh pohybu
 +
 +**8. Výkazy** 
 +    - Oprava - pro výkaz Příloha opraven výstup do xml pro část B3 (nenabírala se hodnota, pouze text). 
 +    - Oprava - Souhrnné hlášení - při úpravě definice pro Souhrnné hlášení se hlavička výkazu uložila i do databáze vypočtených výkazů.
 +
 +**9. Saldo** 
 +
 +Zpracovala: Věra Zikánová, 11.10.2019
 +
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE k 4.10.2019 =====
 +
 +
 +**1. Rozpočet** 
 +
 +**2. Faktury** 
 +     - Oprava - nešlo smazat položku schváleného platebního kalendáře v účetně otevřeném období (došlé faktury). Nyní je umožněno zneplatnění splátky ve schváleném platebním kalendáři se současným vystornováním předpisu v deníku faktur 
 +
 +**3. Banka** 
 +
 +**4. Pokladna** 
 +    - Nové - generování haléřového vyrovnání pro pokladní doklady
 +    - Oprava - pokud se zakládala kontaci přímo z pokladny, tak se nově založená kontace nenabízela k výběru do pokladny ihned, ale muselo se vyskočit z číselníku kontací a znovu do něj naskočit.
 +    - Oprava - chyba při odesílání do Geovapu v případě, že byla položka pokladny pořízena s kontací pro export do Geovapu, ale s neexistujícím VS. Při smazání položky se podle VS nenašel zápis v číselníku pro platby předpisů a export storna se neprovedl. Bylo doplněno hledání v číselníku podle kontace.
 +
 +**5. Interní doklady** 
 + 
 +**6. Hlavní kniha a účtování** 
 +    - Oprava - výpis protokolu o nezaúčtovaných větách při uzavírání období. Přidány kontroly za účetní věty, které jsou z uzavřeného období, ale měnil se na nich stav.
 +    - Doplnění - rozdělení haléřového vyrovnání na hlavní a hospodářskou činnost v konfiguraci
 +
 +**7. PAP** 
 +
 +**8. Výkazy** 
 +
 +**9. Saldo** 
 +    - Oprava - ve stavu pohledávek a závazků ke dni se chybně napočítával zápočet (dvojnásobek).
 +
 +
 +Zpracovala: Věra Zikánová, 4.10.2019
 +
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE k 27.9.2019 =====
 +
 +
 +**1. Rozpočet** 
 +
 +**2. Faktury** 
 +     - Oprava - při stornu došlé faktury, ke které byla pořízena alokace rozpočtu, se neprovedlo storno alokace 
 +
 +**3. Banka** 
 +
 +**4. Pokladna** 
 +
 +**5. Interní doklady** 
 + 
 +**6. Hlavní kniha a účtování** 
 +
 +**7. PAP** 
 +    - Oprava - u faktur vydaných, které se vystavují přímo přes pohledávky-vydané faktury, se IČO transakce doplnilo podle odběratele zadaného na faktuře, přestože v účtovém rozvrhu je zadáno IČO 111.
 +
 +**8. Výkazy** 
 +
 +**9. Saldo** 
 +
 +
 +Zpracovala: Věra Zikánová, 30.9.2019
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE k 13.9.2019 =====
 +
 +
 +**1. Rozpočet** 
 +    - Nová funkce ve volbě Rozpočet-přehled - ikona Nerovnosti RS pro faktury zobrazí faktury, které mají v alokaci uvedenou jinou rozpočtovou skladbu než na platbě této faktury
 +    - Nová sestava ve volbě Rozpočet i Rozpočet přehled - Tisky - Rozpočet-volitelný výběr z rozpočtů a skutečnosti. Sestava umožní výběr třídění, součtování a sloupců. Do sloupců zatím nabízíme rozpočet schválený, upravený a skutečnost, procenta a rozdíl. Sestava vystupuje do Excelu.
 +    - Oprava - v sestavách s volitelným tříděním a součtováním se chybně třídilo za nástroj financování
 +
 +
 +
 +**2. Faktury** 
 +       - Oprava - v uzavřeném daňovém období se mínusový účetní zápis generoval s datem DPH do otevřeného období, nikoli s datem DPH stornovaného řádku (původní datum). Příznak dodatečného DPH byl v pořádku.
 +
 +**3. Banka** 
 +
 +    - Oprava - při přiřazování pokladních dokladů k sloučené bankovní položce (platba kartou) dostaly rozpady příznak sloučené platby a následně se nezapočítaly do zůstatků a obratů - z deníku  
 +  
 +**4. Pokladna** 
 +
 +    - Nové - Na základě konfigurace pro pokladnu lze kopírovat účel platby do poznámky
 +    - Oprava - doklad, který neměl na položce vyplněn variabilní symbol, se neoznačil jako vytištěný, přestože tisk proběhl. 
 +    - Změna výpočtu DPH u pokladních dokladů dle platných legislativních změn. Pro nastavení změny výpočtu je třeba zapnout parametr v konfiguraci Ekonomických podmínek - DPH dle zákona 80/2019 Sb. Výpočet dle nových podmínek proběhne pro doklady, které mají datum DPH větší jak 09/2019 a je současně zapnut parametr v konfiguraci Ekonomických podmínek, to znamená, že novým způsobem budou počítány doklady od 10/2019. Změny se týkají pořizování dokladů a kontrolních sestav DPH, kde se vyčíslují rozdíly proti pořízenému záznamu. Hodnota u pokladních dokladů se již nepočítá shora pomocí koeficientu (21/121,15/115,10/110), ale nově - celková částka/1,21 (příp. 1,15 nebo 1,10) * 0,21 (0,15 nebo 0,10).
 +
 +    
 +**5. Interní doklady** 
 +    - Při připojení souvisejícího dokladu na interním dokladu se neaktualizovala hlavička s dotaženými údaji z přiřazovaného dokladu.
 +
 + 
 +**6. Hlavní kniha a účtování** 
 +
 +
 +**7. PAP** 
 +
 +
 +**8. Výkazy** 
 +
 +    - Změna - Kontrolní hlášení od 1. 10. 2019 se týká vyplnění oddílu A.4. a B2. (dosud § 44 ZDPH). Od 1. 10. 2019 dochází k přejmenování této položky na „Opravy u nedobytné pohledávky“. Tato položka bude vyplňována v případě, že nastaly skutečnosti pro provedení opravy základu daně a daně u nedobytné pohledávky. Naplnění tohoto sloupce se nyní bude řídit podle § 46 a násl. zákona o DPH (např. zahájení exekuce, zahájení insolvenčního řízení). Změna se týká i struktury souboru XML, kde nabývá hodnot:"N" – nejedná se o opravu nedobytné pohledávky, "P" – jedná se o opravu podle § 46 a násl. ZDPH, "A" – jedná se o opravu podle § 44 ZDPH ve znění do 31. 3. 2019. Vzhledem k tomu, že nemáme dostupné informace o tom, že firma v insolvenci má povolenou reorganizaci, bude třeba naplnit výše uvedenou položku ručně až po načtení souboru xml na Daňovém portále Finanční správy.
 +
 +
 +**9. Saldo** 
 +
 +
 +Zpracovala: Věra Zikánová, 13.9.2019
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE k 23.8.2019 =====
 +
 +
 +**1. Rozpočet** 
 +    - oprava - tvorba klikacího rozpočtu na MS SQL
 +
 +
 +**2. Faktury** 
 +
 +    - Import předpisů z Geovapu -přepracován protokol o importu předpisů 
 +    - Oprava - Při vytvoření došlé faktury se do poznámky na Rozúčtování automaticky vyplnila "Konfigurace U" i přesto, že v poznámce na hlavičce faktury nic vyplněno není.
 +    - Oprava - Změna datumu DPH na hlavičce nevyvolala kontrolu na uzavřené období DPH
 +    - Opraven výpočet obnosu zbývá v rozúčtování vydané faktury. Chyba nastávala, pokud byl na hlavičce faktury uveden zálohový účet 314 nebo 324. Současně byla doplněna aktualizace účetního stavu při opravě hlavičky faktury.
 +    - Oprava - při pořizování došlých faktur se dotahuje IBAN podle bankovního účtu a kódu banky.    
 +
 +
 +**3. Banka** 
 +
 +    - oprava: zohledněn typ karty VISA při dohledávání pokladen ke sloučené platbě kartou
 +    - při pořízení položky bankovního výpisu bez vyplněné kontace a bez vazby na fakturu se nově generuje částečné rozúčtování s předvyplněným účtem z hlavičkové věty a vyžaduje se vyplnění protiúčtu a dalších povinných údajů
 +    - oprava nápočtu obratů na hlavičku banky u sloučených plateb. Když je v konfiguraci banky nastaveno "Účtovat sloučenou platbu", tak se do obratů napočítá pouze sloučená platba a nezapočítají se související dílčí platby. Pokud je nastaveno sloučenou neúčtovat, tak se započítají pouze dílčí platby a sloučená se nezapočítá.
 +    - Při rozpadu sloučené banky kartou se v číselníku pro platby předpisů hledají kontace pro dílčí platby tak, že se od stínového kódu kontace odmaže počáteční „K“.
 +
 +    
 +**4. Pokladna** 
 +
 +    - změna v komunikaci s Geovapem - platba se do tabulky plateb pro Geovap zapisuje až v okamžiku tisku dokladu, nikoli při uložení každé jednotlivé položky. Změna nastala z důvodu odesílání plateb uskutečněných platební kartou. Opravy a storna se posílají i nadále okamžitě po uložení položky dokladu.
 +    - Úpravy pro platby kartou: při nastavení konfigurace pokladny „Neúčtovat platby kartou". Při zvolení platby kartou se k základnímu kódu kontace předsadí písmeno „K“. Tato stínová kontace musí existovat v číselníku kontací  a musí být „neúčtovat“ a bez vazby na externí systém. Stínová kontace se uloží na položku pokladního dokladu a odmaže se existující rozúčtování. Při tisku takového dokladu placeného kartou neodcházejí platby do Geovap.
 +    - Pokud se liší na hlavičce pořízeného pokladního dokladu ulice, PSČ nebo obec od údajů navázané věty v adresáři firem, tak je položen dotaz na aktualizaci adresáře a při kladné odpovědi se údaje z pokladního dokladu propíšou do adresáře.
 +
 +    
 +**5. Interní doklady** 
 +    - Oprava chybného nápočtu HV do uhrazeného obnosu
 +
 +**6. Hlavní kniha a účtování** 
 +
 +
 +**7. PAP** 
 +
 +
 +**8. Výkazy** 
 +
 +    - sestavy k DPH - oprava znaménka u PDP u základu i daně - nyní se znaménko přebírá podle znaménka u tuzemského obnosu na primárním dokladu
 +    - změna - do kontroly IČ na ARES byla přidána kontrola na vlastní IČO (podle konfigurace Naše firma). Kontrolují se všechny PAP účty kromě povolených.
 +    - Oprava plnění parametrů pro tisk sestavy k výkazu kontrolního hlášení podle typu hlášení. Dosud tam bylo vždy "Řádné", může být i "Následné".
 +    - Do tisku kontrolní sestavy kontrolního hlášení k legislativnímu výkazu se nyní vybírají pouze zaúčtované doklady.
 +    - Doplnění rekapitulace za řádky výkazu DPH do kontrolní sestavy DPH a související úpravy
 +     
 +
 +**9. Saldo** 
 +
 +
 +Zpracovala: Věra Zikánová, 13.9.2019
 +
 +
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE k 19.7.2019 =====
 +
 +
 +**1. Rozpočet** 
 +
 +
 +**2. Faktury** 
 +    - do alokace rozpočtu se přebírá automaticky analytický účet banky z faktury, pokud se rozpočtuje i na účet.
 +
 +
 +**3. Banka** 
 +    - oprava - u ručně pořízeného výpisu, jehož položky se párují s fakturami (není použita kontace) se špatně nastavil stav Nepřipraveno. Opraveno na stav Připraveno. 
 +    - pro rozúčtování sloučené platby (platba kartou na pokladně) je umožněno vybírat do rozpadu z pokladních dokladů
 +
 +**4. Pokladna** 
 +
 +    
 +**5. Interní doklady** 
 +
 +
 +**6. Hlavní kniha a účtování** 
 +
 +
 +**7. PAP** 
 +
 +
 +**8. Výkazy** 
 +     - oprava - export vytvořených výkazů do Excelu (Zobraz výkaz, ikona Excel)
 +
 +
 +**9. Saldo** 
 +
 +
 +Zpracovala: Věra Zikánová, 19.7.2019
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE k 12.7.2019 =====
 +
 +
 +**1. Rozpočet** 
 +
 +
 +**2. Faktury** 
 +
 +    - nová úloha - pro vystavené faktury připravena funkce pro výpočet a zaúčtování opravných položek.
 +    - úprava - pokud se po změně typu dokladu na faktuře nepožaduje smazání a nové vygenerování rozúčtování, tak se nebude otevírat automaticky záložka Rozúčtování.
 +    - oprava - import z Fakturace nevyplňoval oddíl kontrolního hlášení pro režim PDP do rozúčtování
 +    - oprava - při stornu faktury se do data DPH nově přebírá datum vytvoření storna
 +    - úprava - do protokolu o přihrání předpisů z Geovapu přidán mezisoučet za kód poplatku a opraven nápočet počtu importovaných dokladů
 +
 +
 +**3. Banka** 
 +
 +
 +**4. Pokladna** 
 +
 +
 +**5. Interní doklady** 
 +
 +
 +**6. Hlavní kniha a účtování** 
 +
 +
 +**7. PAP** 
 +
 +
 +**8. Výkazy** 
 +
 +
 +**9. Saldo** 
 +
 +
 +Zpracovala: Věra Zikánová, 12.7.2019
 +
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE k 4.7.2019 =====
 +
 +
 +**1. Rozpočet** 
 +
 +
 +**2. Faktury** 
 +
 +
 +**3. Banka** 
 +
 +
 +**4. Pokladna** 
 +
 +
 +    - oprava - při změně kontace (druhu platby na pokladně) se automaticky nezměnil účel platby, dotahovaný z názvu kontace.
 +
 +
 +**5. Interní doklady** 
 +
 +
 +**6. Hlavní kniha a účtování** 
 +
 +
 +**7. PAP** 
 +
 +
 +**8. Výkazy** 
 +
 + - oprava - Výkaz Příloha - seznam majetku oceněného 1,-Kč. Do tohoto seznamu byl upraven původní import z Majetku tak, že se nevybírají všechny karty majetku s pořizovací cenou 1,-Kč, ale jen takové karty, které mají na druhé záložce karty majetku zaškrtnutý příznak tabulky D1 Přílohy (majetek oceněný dle §25 odst.1 písm.k) zákona č.563/1991 ve výši 1,-Kč   
 +
 +
 +**9. Saldo** 
 +
 +
 +Zpracovala: Věra Zikánová, 3.7.2019
 +
 +===== AKTUALIZACE k 18.4.2019===
 +
 +**1. Rozpočet** 
 +
 +**2. Faktury** 
 +     - doplnění - u faktur importovaných z Geovapu je možno rozlišit i 
 +        - zvýšení daně (doplnění do číselníku pro platby předpisů do sloupce Prefix zadat Z, a kontaci pro zvýšení daně)
 +        - exekuční náklady (doplnění do číselníku pro platby předpisů do sloupce Prefix zadat E, a kontaci pro exekuční náklady)
 +        - úrok/penále (doplnění do číselníku pro platby předpisů do sloupce Prefix zadat P, a kontaci pro úrok/penále)
 +        - odpis (doplnění do číselníku pro platby předpisů do sloupce Prefix zadat O, a kontaci pro odpis)
 +    
 +**3. Banka**
 +
 +**4. Pokladna**
 +
 +**5. Interní doklady**
 +
 +**6. Hlavní kniha a účtování**
 +
 +**7. PAP**
 +     - opraven výpočet počátečních stavů PAP s identifikátorem veřejné zakázky do tabulky X
 +     
 +**8. Výkazy**
 +
 +**9. Saldo**
 +     - oprava - pro doložení nesaldokontních účtů doplněn nápočet počátečního stavu
 +
 +     
 +Zpracovala: Věra Zikánová, 17.4.2019
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE k 12.4.2019===
 +
 +**1. Rozpočet** 
 +
 +**2. Faktury** 
 +     - oprava - při změně kontace na došlé faktuře se rozúčtování maže na dotaz (generovat nové rozúčtování?), před opravou se smazalo rozúčtování automaticky.
 +     - doplnění - u faktur importovaných z Geovapu je možno rozlišit i náklady řízení (doplnění do číselníku pro platby předpisů do sloupce Prefix zadat N, a kontaci pro náklady řízení)
 +    
 +**3. Banka**
 +     - oprava - do generovaného rozúčtování banky se účetní datum plní podle konfigurace (datum platby nebo datum výpisu) 
 +     - oprava - u platby k došlému dobropisu se do rozúčtování stahoval saldokontní účet z faktury s chybným znaménkem
 +
 +**4. Pokladna**
 +     - oprava - k pokladnímu dokladu se nedotáhlo pro PAP IČO A/P 00000111, pokud spárovaná faktura byla bez IČO
 +
 +**5. Interní doklady**
 +
 +**6. Hlavní kniha a účtování**
 +
 +**7. PAP**
 +     
 +**8. Výkazy**
 +     
 +Zpracovala: Věra Zikánová, 12.4.2019
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE k 5.4.2019===
 +
 +**1. Rozpočet** 
 +
 +**2. Faktury** 
 +     - oprava - k faktuře nešel přiřadit související doklad (zálohový list). Program hlásil Nepředpokládanou výjimku.
 +    
 +**3. Banka**
 +     - oprava Příkazy k úhradě - chybný výpočet obnosu zbývá (datově závislé)
 +     - oprava Příkazy k úhradě - opravena práce s dobropisy 
 +     - oprava dotahování účetního stavu do hlavičky banky pro ručně pořizované měsíční výpisy
 +     - oprava - při ručním pořízení banky se automaticky nedotáhly údaje z faktury
 +     - doplnění - připraven nový ABO formát pro Creditas (příkazy k úhradě)
 +      
 +**4. Pokladna**
 +
 +**5. Interní doklady**
 +
 +     - oprava - import ze struktury 5, 6, G nezapisoval PAP účet a IČ AP 
 +
 +**6. Hlavní kniha a účtování**
 +
 +     - doplnění - Hromadné zaúčtování - podpora rozlišení oprávnění při výběru podle deníku dokladů do hromadného zaúčtování dokladů
 +     - oprava - Hromadné zaúčtování - pokud v číselníku Převodník bankovních účtů bylo nastaveno číslování každého řádku bankovní soupisky samostatným číslem dokladu, pak Hromadné zaúčtování se neprovedlo.
 +     - oprava - při Hromadném zaúčtování banky se v protokolu tiskly i doklady, které již byly zaúčtovány dříve
 +
 +**7. PAP**
 +     - oprava - Prohlížení a opravy PAP - automatická oprava končila chybou - opraven test na numeričnost IČO
 +
 +**8. Výkazy**
 +     - doplnění - možnost vytvářet xml výkazy pro CSÚIS do jiného adresáře na serveru než Výměnný (common)
 +       Postup: do konfigurace Výkazy je nutné zadat jiný adresář včetně cesty. Do tohoto adresáře se budou ukládat xml pro CSÚIS nebo kraj. Pokud nebude v konfiguraci adresář vyplněn, bude se standardně ukládat jako dosud podle nastavení v konfiguraci cest (Výměnný).
 +     - oprava - Příloha pro CSÚIS ve formátu xml - odesílala se navíc i informace o výkazu Garance a Partnerství (správně se odesílá jen k 31.12).
 +
 +Zpracovala: Věra Zikánová, 5.4.2019
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE k 29.3.2019===
 +
 +**1. Rozpočet** 
 +
 +**2. Faktury** 
 +     
 +**3. Banka**
 +     
 +**4. Pokladna**
 +     - oprava - při ruční opravě účtu pokladny na účet pro platbu kartou se neaktualizoval PAP účet 
 +
 +**4. Interní doklady**
 +
 +**5. Hlavní kniha**
 +
 +**6. PAP**
 +     - oprava - v nápočtu PAPu pro opravy a prohlížení se u účtů s povinným vyplněním IČO transakce vyžadovalo i IČO A/P
 +
 +**7. Výkazy**
 +     - oprava - při výpočtu výkazu chyběl parametr pro činnost u nápočtu hlavní knihy a proto neproběhl výpočet výkazu
 +
 +Zpracovala: Věra Zikánová, 29.3.2019
 +
 +
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE k 22.3.2019===
 +
 +**1. Rozpočet** 
 +
 +**2. Faktury** 
 +     - při dotahování předpisu (faktur) do platby se berou v úvahu jen nezaplacené faktury
 +
 +**3. Banka**
 +     - oprava - účetní stav na hlavičce pro výpisy za období delší než 1 den se řídí podle konfigurace banky. Pokud je nastaveno účtovat podle data výpisu, počítá     se účetní stav za den výpisu, při nastavení účtovat podle data platby se počítá účetní stav od nejnižšího data platby na výpise
 +
 +**4. Pokladna**
 +     - umožněn přepis datumu vystavení i u vytištěného dokladu v otevřeném období bez změny v rozúčtování (jen s promítnutím nového datumu) pro speciální přezdívku
 +     - oprava - při automatické změně účtu pokladny na účet pro platbu kartou se neaktualizoval PAP účet 
 +     - párování pokladny s fakturou pro typ dokladu na kontaci Pokladna příjem ostatní a pokladna výdej ostatní - nebude se párovat, jen přebírat údaje z faktury 
 +     - obnos zbývá z vydané faktury se přebere na pokladnu vždy v absolutní hodnotě (chyba u vratek nebo kontací neúčtovat)
 +     - při přebírání variabilního symbolu z Geovapu přibyla kontrola na numeričnost a rozsah
 +
 +**4. Interní doklady**
 +
 +**5. Hlavní kniha**
 +     - ve výběrových kritériích pro výpočet hlavní knihy přibyla možnost výběru za činnost (hlavní, hospodářskou)
 +     - u tisků rozlišení ikonou podle toho, zda se tiskne sestava jen z údajů vyfiltrovaných v browse nebo ze všech údajů
 +
 +**6. PAP**
 +     - u účtů s povinným vyplněním IČO transakce se doplňovalo i IČO A/P
 +
 +**7. Výkazy**
 +
 +Zpracovala: Věra Zikánová, 22.3.2019
 +
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE k 31.1.2019 ====
 +
 +**1. Rozpočet** 
 +    - sestava Plnění rozpočtu - výběrová kritéria rozšířena o další 4 úrovně třídění a součtování - nyní celkem 10 kritérií 
 +    - povoleno uložit alokaci, i když není rozpočtová skladba v rozpočtu
 +    - povoleno generovat alokace k víceletým smlouvám
 +
 +**2. Faktury** 
 +    - stav pohledávek a závazků ke dni rozšířen o cizí měnu
 +    - při opravě údajů na hlavičce faktury se nebude mazat a znovu generovat rozúčtování, ale pouze se promítne změna z hlavičky do rozúčtování
 +    - na standardní košilce faktury opraven datum doručení
 +
 +**3. Banka**
 +     - formát Multicash ČS - oprava plnění názvu
 +
 +**4. Pokladna**
 +     - možnost ručního exportu aktuální položky pokladního dokladu do Geovapu (ikona Další)
 +
 +**4. Interní doklady**
 +     - připraven import účetních obratů ve struktuře 5, 6, G do deníku interních dokladů
 +     - oprava chyby při vyčerpání čísel dokladu podle masky v DŘ - doklad se po opravě nezapíše, uživatel je informován o chybě
 +
 +**5. PAP**
 +     - oprava výkazu PAP v 15. části
 +     - oprava exportu 17. části PAP - chyběla kontaktní osoba
 +     - doplněn tisk ročních tabulek PAP do Excelu 
 +
 +**6. Výkazy**
 +     - výkaz Garance - oprava druhu garance
 +     - výkaz DPH a Kontrolní hlášení - dobropis s PDP vstupoval s chybným znaménkem
 +
 +Zpracovala: Věra Zikánová, 31. 1. 2019
 +
 +===== KOMPLETNÍ VERZE =====
 +
 +
 +Kompletní verze ze dne 30.12.2018
 +==== 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ====
 +
 +
 +Kompletní verze Orsoftu Open - Finanční účetnictví rozpočtové je k dispozici v klientské  zóně na [[http://www.ortex.cz|www.ortex.cz]].  Lze ji nainstalovat na verzi 18.1 podsystému Finanční účetnictví rozpočtové.
 +
 +==== 2. Nutné akce po instalaci ====
 + Aktualizace číselníků se provádí se importem z webu MF a týká se číselníků:
 +
 +   číselník paragrafů
 +   číselník položek
 +   číselník účetních jednotek
 +
 +
 +==== 3. POPIS PROVEDENÝCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK ====
 +
 +=== 3.1. Výkazy ===
 +
 +Zpracování ročních výkazů za rok 2018 je popsáno v Aktualitách.
 +
 +=== 3.2. Plán ===
 +
 +V úloze Plán přibyla volba Plán investiční činnosti, která umožňuje zpracovat plán i na účty jiné než nákladové a výnosové.
 +
 +
 +Zpracovala: Věra Zikánová, 30. 12. 2018
 +
 +
 +
 +