Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Klávesové zkratky

OR-SYSTEM Open obsahuje několik klávesových zkratek pro usnadnění práce se systémem a jednotlivými záznamy.

Zkratky pro práci s otevřenou úlohou a vybraným záznamem

Pokud uživatel otevře libovolnou úlohu v systému OR-SYSTEM Open, má k dispozici vybrané klávesové zkratky pro usnadnění práce s touto úlohou a jejími záznamy.

Enter

Klávesová zkratka Enter slouží pro funkci Nový záznam, kdy dojde k otevření detailu pro vytvoření nového záznamu.

F1

Klávesová zkratka F1 slouží pro funkci Nápověda, kdy se otevře internetový prohlížeč s online dokumentací pro úlohu, ze které byla nápověda vyvolána.

F3

Klávesová zkratka F3 slouží pro funkci Upravit záznam, kdy je záznam otevřen v režimu editace.

F4

Klávesová zkratka F4 slouží pro funkci Odstranit záznam, kdy dojde ke smazání vybraného záznamu.

F5

Klávesová zkratka F5 slouží pro funkci Opsat záznam, kdy dojde ke zkopírování vybraného záznamu. Při kopírování záznamu se otevře režim pro vytvoření nového záznamu a automaticky se předvyplní veškeré údaje podle údajů z původního (kopírovaného) záznamu. Poté uživatel upraví vybrané hodnoty a záznam následně uloží, čímž dojde k vytvoření nového záznamu.
Pokud má uživatel otevřen detail při vytváření nového záznamu, může pomocí této klávesové zkratky naplnit veškeré atributy hodnotami z naposledy vytvořeného záznamu. Pokud uživatel zakládá první záznam (dříve nebyl žádný nový záznam vytvořen), tak tato klávesová zkratka není funkční, neboť nejsou v paměti žádné hodnoty, které by mohly být vyplněny do vybraných atributů.

Shift + F5

Klávesová zkratka Shift + F5 slouží pro funkci Opsat vybraný atribut, kdy dojde ke naplnění vybraného atributu hodnotou z naposledy vytvořeného záznamu.
Pokud má uživatel otevřen detail při vytváření nového záznamu, může pomocí této klávesové zkratky naplnit aktuálně upravovaný/vyplňovaný atribut hodnotou z naposledy vytvořeného záznamu. Pokud uživatel zakládá první záznam (dříve nebyl žádný nový záznam vytvořen), tak tato klávesová zkratka není funkční, neboť není v paměti žádná hodnota, která by mohla být vyplněna do vybraného atributu.
Tato funkce respektuje vlastnost Duplikovatelné nastavenou v detailu aktivního pohledu, která určuje zda může existovat více záznamů se stejnou hodnotou atributu. Pokud je tato vlastnost neaktivní, tato funkce není k dispozici pro takto nastavené pole v detailu záznamu.

F10

Klávesová zkratka F10 slouží pro zobrazení navigační lišty s přístupnými funkcemi. Jedná se o zobrazení nabízených funkcí ve stylu Microsoft nabídky bez graficky zpracovaných ikon.

F11

Klávesová zkratka F11 slouží pro funkci Prohlížení dat, kdy dojde k zobrazení seznamu všech atributů dané úlohy včetně zobrazení jejich hodnot.

F12

Klávesová zkratka F12 slouží pro funkci Detail, kdy se přepne režim zobrazení na zobrazení detailu vybraného záznamu.

Ctrl + I

Klávesová zkratka Ctrl + I slouží pro funkci Informace, se zobrazí okno obsahující základní systémové údaje o otevřené úloze a vybraném záznamu.

Ctrl + T

Klávesová zkratka Ctrl + T slouží pro funkci Přidat poznámku, kdy dojde ke spuštění úlohy Poznámky pro možnost vytvoření poznámky s vazbou na daný záznam.

Ctrl + D

Klávesová zkratka Ctrl + D slouží pro funkci Další nabídka. Pomocí této zkratky lze rozbalit nabídku dalších funkcí pro aktuální úlohu.

Ctrl + F

Klávesová zkratka Ctrl + F slouží pro funkci Nastavit, kdy systém vyhledá záznam dle zadaného primárního klíče (číslo záznamu) a zobrazí tento záznam bez aktivace filtru. Stále tedy budou zobrazeny veškeré záznamy, avšak první v pořadí bude tento vyhledaný záznam.

Ctrl + P

Klávesová zkratka Ctrl + P slouží k zobrazení nabídky tisku.

Ctrl + C

Klávesová zkratka Ctrl + C zkopíruje číslo záznamu.

Ctrl + R

Klávesová zkratka Ctrl + R slouží k aktualizaci dat. Tato funkce načte z databáze a zobrazí veškeré záznamy pro aktuální úlohu.

Ctrl + H

Klávesová zkratka Ctrl + H slouží pro funkci Hromadná změna. Tato funkce slouží pro změnu hodnoty vybraného atributu všech zobrazených (vyfiltrovaných) záznamů.

Ctrl + A

Pokud uživatel stojí na vybraném záznamu v tabulce, klávesovou zkratkou Ctrl + A se přesune na poslední záznam v aktuálně zobrazených záznamech.

Dvojklik

Pokud uživatel 2x klikne na vybraný záznam, otevře se detail tohoto záznamu v režimu editace.

Ctrl + Dvojklik

Pokud uživatel drží stisknutou klávesu Ctrl a 2x klikne na vybraný záznam, otevře se detail tohoto záznamu v režimu prohlížení.

Ctrl + Kliknutí

Pokud uživatel drží stisknutou klávesu Ctrl a klikne na vybraný záznam, bude tento záznam přidán do výběru záznamů pro následné zpracování (například report ze systému).

Ctrl + Shift + f

Klávesová zkratka Ctrl + Shift + F slouží pro funkci Najít text kdekoliv. Tato funkce prohledá veškeré textové atributy všech záznamů a zobrazí pouze záznamy, které mají některý z textových atributů obsahující zadaný text.

Ctrl + Alt + f

Klávesová zkratka Ctrl + Alt + F slouží pro funkci Vypnout všechny filtry. Tato funkce zruší veškeré aktivní filtry a aktualizuje zobrazení dat (zobrazí veškeré dostupné záznamy) pro otevřenou úlohu.

PageDown

Pomocí klávesové zkratky PageDown je možné se přesouvat v seznamu záznamů na další záznamy. Pomocí této funkce se posune výběr záznamu o zobrazovaný počet záznamů. Například pokud se v tabulce zobrazuje 10 záznamů v seznamu a ostatní nejsou k aktuálně vidění (záleží na rozložení obrazovky), pomocí této funkce se zobrazí následujících 10 záznamů, čímž se kurzor přesune právě o těchto 10 záznamů dolů.

PageUp

Pomocí klávesové zkratky PageUp je možné se přesouvat v seznamu záznamů na předchozí záznamy. Pomocí této funkce se posune výběr záznamu o zobrazovaný počet záznamů. Například pokud se v tabulce zobrazuje 10 záznamů v seznamu a ostatní nejsou k aktuálně vidění (záleží na rozložení obrazovky), pomocí této funkce se zobrazí předchozích 10 záznamů, čímž se kurzor přesune právě o těchto 10 záznamů nahoru.

Zkratky pro práci se systémem

Pokud uživatel nepracuje v žádné úloze, ale pracuje například s MENU systému, může využít několik klávesových zkratek pro usnadnění práce.

Mezi jednotlivými úlohami a složkami se může libovolně pohybovat pomocí šipek, kdy šipka vpravo zavře otevřenou složku, čímž uživatel přejde do vyšší vrstvy stromové struktury MENU. Pomocí šipky vpravo otevře vybranou složku, čímž přejde do nižší vrstvy stromové struktury v MENU. Pomocí šipky nahoru a šipky dolů se pohybuje mezi jednotlivými úlohami/složkami v MENU. Stiskem klávesy Enter může vybranou úlohu otevřít.

Alt + F4

Klávesová zkratka Alt + F4 slouží k ukončení a zavření systému.

F1

Klávesová zkratka F1 slouží pro funkci Nápověda, kdy se otevře internetový prohlížeč s online dokumentací pro vybranou složku v MENU. Pokud uživatel označí vybranou úlohu v MENU systému, stiskem F5 otevře nápovědu pro složku v níž se označená úloha nachází.

Ctrl + Alt + M

Klávesová zkratka Ctrl + Alt + M slouží pro funkci Vyhledat volbu v MENU. Tato zkratka otevře vyhledávač, pomocí kterého lze vyhledat jakoukoliv úlohu v MENU systému dle zadaného názvu úlohy, případně pouze dle části textu.