Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Implementační bod makra

Popis

Implementační bod definuje zda v daném místě modulu se použije makro. Toto místo je pevně definované a seznam bude uveden na jiném místě. Bod je možné definovat na základě třídy, úlohy, pohledu, osoby a objektu. Objekt je speciální atribut a bude vysvětlen na jiném místě. Třída musí být vyplněna. Ostatní atributy mohu být prázdné. Pak platí pravdilo, že daný bod má působnost pro všechny úlohy, pohledy atd. A příslušným vyplněním atributu působnost zúžujeme. Vždy je možné založit pouze jeden platný implementační bod pro danou kombinaci (třída, ůloha, pohled, osoba, objekt).

Editační funkce

 • Založit záznam - žádné omezení
 • Opravit záznam - žádné omezení
 • Smazat záznam - žádné omezení
 • Opsat záznam- žádné omezení

Nejsou speciální funkce

Popis atributů

 1. idpk - ID záznamu, nelze editovat
 2. cMakUzi - uživatelské makro, je nutné se vyplnit
 3. bod - bod implementace, je nutné vyplnit
 4. trida - název třídy, je nutné vyplnit, zadává se název dle entitní třídy (např CPolozka)
 5. uloha - název úlohy, není nutné vyplnit, úloha příslušného wrapperu
 6. pohled - název pohledu, není nutné vyplnit, pro který pohled má bod platit
 7. osobyIdpk - Odkaz na osobu, není nutné vyplnit, pro jakou osobu má platit
 8. objekt - objekt pro který bod platí, není nutné vyplnit,
 9. kratkyPopis - popis bodu, není nutné vyplnit
 10. ename - login autor, nelze editovat
 11. edat - datum vytvoření, nelze editovat
 12. aname - loginy autora změny, nelze editovat
 13. adat - datum aktualizace, nelze editovat
 14. platnost - platnost záznamu, je možné měnit, definuje zda je daný bod platný

Seznam bodů implementace

40 - povolení založit novou vět

Místo aktivace v systému

Když uživatel zadá „založit nový záznam“. Má možnost makrem nepvolit vytvoření nového záznamamu nebo jen zobrazit varovnou hlášku.

Naplnit proměnnou „Str_Return“.

 • „0“ - žádná akce se neprovede
 • „1:text“ - nepovolí se založení věty a zobrazí se messagebox se zadaným textem
 • „2:text“ - pouze se zobrazí se messagebox se zadaným textem a věta se založí

41 - povolení pro editaci věty

Místo aktivace v systému

Když uživatel zadá „opravit záznam“. Má možnost makrem nepovolit opravu záznamu nebo jen zobrazit varovnou hlášku.

Naplnit proměnnou „Str_Return“.

 • „0“ - žádná akce se neprovede
 • „1:text“ - nepovolí se založení věty a zobrazí se messagebox se zadaným textem
 • „2:text“ - pouze se zobrazí se messagebox se zadaným textem a věta se založí

42 - povolení pro smazání věty

Místo aktivace v systému

Když uživatel zadá „smazat záznam“. Má možnost makrem nepovolit smazání záznamu nebo jen zobrazit varovnou hlášku.

Naplnit proměnnou „Str_Return“.

 • „0“ - žádná akce se neprovede
 • „1:text“ - nepovolí se založení věty a zobrazí se messagebox se zadaným textem
 • „2:text“ - pouze se zobrazí se messagebox se zadaným textem a věta se založí

43 - povolení pro opis věty

Místo aktivace v systému

Když uživatel zadá „opsat záznam“. Má možnost makrem nepovolit opsání záznamu nebo jen zobrazit varovnou hlášku.

Naplnit proměnnou „Str_Return“.

 • „0“ - žádná akce se neprovede
 • „1:text“ - nepovolí se založení věty a zobrazí se messagebox se zadaným textem
 • „2:text“ - pouze se zobrazí se messagebox se zadaným textem a věta se založí

50 - vyplnění pole na focus

Místo aktivace v systému

Když uživatel vstoupí na pole ve formuláři. Možnost automatického vyplnění pole hodnotou z makra.

Naplnit příslušný atribut záznamu (např. cPolozka_zn), jedná se o pole s focusem. A naplnit proměnnou „Str_Return“.

 • „0“ - pole se naplní vždy
 • „1“ - pole se naplní pouze pokud je původní hodnota null nebo prázdný řetězec pro typ String
 • „2:text“ - zobrazí se dotaz, kladná odpověď naplní pole

60 - před založením věty

Místo aktivace v systému

Když uživatel provede záložení nové věty, má možnost předvyplnění atributů formuláře makrem.

Naplnit atributy záznamu (např. cPolozka_zn atd.).

70 - filtrování

Místo aktivace v systému

V menu filtr jde o volbu „Filtr výběrových kritérií“. Po zvolení se zobrazí okno s vytvořenými filtry. Je možné definovat více filtrů. Odlišují se pak pomocí atributu objekt v tomto případě jde o náze filtru. Uživatel si pak pomocí checkboxu vybere, který filtr chce aktivovat. Pokud filtr obsahuje vstupní parametry, tak se zobrazí dialogové okno, kde uživatel tyto parametry vyplní. Po potvrzení „Ok“ se provede filtrace.

Příklad okna se vstupními parametry.

Nutné naplnit proměnnou „Str_Return“, kde se vrací filtrovací podmínka (část za WHERE pro entitní třídu). Dále je možné definovat vstupní parametry pomocí klíčového slova „varinput“. Příklad definice: „varinput STR _Ina:'Identifikace položky';“ Za klíčovým slovem varinput je definice typu (STR,NUM,BOOL,DAT). Identifikátor proměnné a textový popis proměnné.

75 - filtr při spuštění modulu

Místo aktivace v systému

V momentě volání programu se aktivuje filtr jako administrátorský není tedy možné jej uživatelem vypnout ani nneí nijak indikován. Vytváří se na stejném principu jako klasický výběrový filtr dle makra, ale není možné zde využívat vstupní parametry.

Nutné naplnit proměnnou „Str_Return“, kde se vrací filtrovací podmínka (část za WHERE pro entitní třídu).

80 - bod pro vložení hodnoty do browse

Místo aktivace v systému

Přes designer je možné vložit do pohledu. Zobrazí se pak v browsu jako klasický atribut, ale není možné dle něj třídit nebo filtrovat.

K dispozici jsou všechny návratové proměnné makra. Který atribut se pak převezme je definované atributem objekt. Zde se musí uvést R a číslo atributu např. R11 (Stringová proměnná). Viz. obr.

Příklad makra.

100 - před zápisem

Místo aktivace v systému

Když uživatel ve správním modulu klikne na uložit. Před vlastním uložením se volá makro pro kontrolu atributů. Případně je možné i atributy plnit.

Je možné vyplnit atributy hlavní věty. A naplnit proměnnou „Str_Return“.

 • „0“ - žádná akce se neprovede
 • „1:název třídy-název atributu:text hlášky“ - zobrazí se varovná hláška a neprovede se uložení věty. Focus se nastaví na zadaný atribut.
 • „2:název třídy-název atributu:text hlášky“ - zobrazí se dotaz zda se má provést zápis, pokud je odpověď ano, tak se zápis provede
 • „3:název třídy-název atributu:text hlášky“ - zobrazí se pouze varovná hláška a věta se zapíše
 • „4:název třídy-název atributu:text hlášky;název třídy-název atributu2:text hlášky2“ - spojení více dotazů dohromady. Zobrazí se všechny a pokud uživatel zadá alespoň jednou ne, tak se zápis neprovede a focus se nastaví na pole, kde poprvé uživatel zadal neuložit.

110 - při kliku na ikonu zámku

Místo aktivace v systému

Když uživatel ve správním modulu klikne na ikonku zámku, která uloží klíčové údaje věty. Obdoba implementačníh bodu před zápisem. Provede se kontrola vyplněných atributů. Uživatel má i možnost si atributy naplnit.

Je možné vyplnit atributy hlavní věty. A naplnit proměnnou „Str_Return“.

 • „0“ - žádná akce se neprovede
 • „1:název třídy-název atributu:text hlášky“ - zobrazí se varovná hláška a neprovede zápis na ikonu. Focus se nastaví na zadaný atribut.
 • „2:název třídy-název atributu:text hlášky“ - zobrazí se dotaz zda se má provést zápis na ikonu, pokud je odpověď ano, tak se zápis na ikonu provede
 • „3:název třídy-název atributu:text hlášky“ - zobrazí se pouze varovná hláška a věta se zapíše

120 - před tiskem

Místo aktivace v systému

Když uživatel klikne na ikonu tiskárny která provede tisk sestavy. Obdoba implementačníh bodu před zápisem. Provede se kontrola vyplněných atributů. Uživatel má i možnost si atributy naplnit.

Je možné vyplnit atributy hlavní věty. A naplnit proměnnou „Str_Return“.

 • „0“ - žádná akce se neprovede a převezmou se vyplněné atributy věty
 • „1:název třídy-název atributu:text hlášky“ - zobrazí se varovná hláška a neprovede se tisk. Focus se nastaví na zadaný atribut.
 • „2:název třídy-název atributu:text hlášky“ - zobrazí se dotaz zda se má provést zápis na ikonu, pokud je odpověď ano, tak se tisk provede
 • „3:název třídy-název atributu:text hlášky“ - zobrazí se pouze varovná hláška a tisk se provede

200 - po zápisu

Místo aktivace v systému

Když uživatel ve správním modulu klikne na uložit. Po uložení záznamu je možné spustit tiskový modul z menu tisky nebo vlastní volba.

Je možné předvyplnit atributy věty Ga. A naplnit proměnnou „Str_Return“.

 • „1:název volby“ - spustí se volba z tiskového menu dle zadání
 • „2:název volby“ - spustí se volba z menu další dle zadání

Makro na ikonu

Místo aktivace v systému

Nejedná se o implementační bod, ale speciální možnost, jak spustit makro. Makro se spustí při kliku na ikonu, která se doplní ve správě pohledů. Může například poslat mail apod.

Kód:text hlášky Kód

 • „0“ - žádná akce se neprovede
 • „1“ - refresh browsu
 • „2“ - refresh browsu a odznačení vybraných záznamů
 • „3“ - refresh browsu, odznačení vybraných záznamů a skok na první větu
 • „4“ - refresh browsu, odznačení vybraných záznamů a skok na poslední větu

Text hlášky - text informativní hlášky, která se zobrazí uživateli