Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída Lob1

Nabídky - položky

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk idpk Long(18) ID záznamu
zavod zavod Byte(2) Závod (postaru)
sklad sklad Short(3) Sklad (postaru)
typFa typ_fa Byte(2) Typ faktury (postaru)
cisdo cisdo Integer(8) Číslo dokladu (postaru)
raddo raddo Short(4) Řádek dokladu
cisvyr cisvyr String(15) Číslo ceníkové položky
klic1 klic1 String(10) Stavový klíč 1
klic2 klic2 String(10) Stavový klíč 2
klic3 klic3 String(10) Stavový klíč 3
datum datum String(8) Datum FIFO nebo spec.klíč
cenaNak cena_nak BigDecimal(15,6) Cena nákupní -FIFO
zakazka zakazka String(20) Číslo zakázky
zavodU zavod_u Byte(2) Závod(pro účto)
skladU sklad_u Short(3) Sklad(pro účto)
dansku dansku String(10) Kód daňové skupiny
nazev nazev String(80) Název ceníkové položky
mno mno BigDecimal(12,3) Množství
mno2 mno2 BigDecimal(12,3) Množství 2
mnoObje mno_obje BigDecimal(12,3) Množství objednané
mnoPotv mno_potv BigDecimal(12,3) Množství potvrzené
mnoVyda mno_vyda BigDecimal(12,3) Množství vydané
merj merj Integer(9) Kód měrné jednotky
pocBal poc_bal Integer(9) Počet balení
pocBalObje poc_bal_obje Integer(9) Počet balení objednané
pocBalPotv poc_bal_potv Integer(9) Počet balení potvrzené
pocBalVyda poc_bal_vyda Integer(9) Počet balení vydané
vyrsku vyrsku Character(1) Výrobní skupina
ssk1 ssk1 Integer(9) Kód sortimentní skupiny
balenifiller balenifiller String(3) Pomocné pole
import_ import Character(1) Příznak importované položky
cenaSkl cena_skl BigDecimal(18,6) Cena skladová
cenab1 cenab1 BigDecimal(18,6) Cena prodejní
dphp dphp BigDecimal(4,2) Procento DPH
dspo1 dspo1 BigDecimal(18,6) Spotření daň
rabatp rabatp BigDecimal(4,2) Procento rabatu
rabath rabath BigDecimal(18,6) Hodnota rabatu
poznamka poznamka Character(1) Příznak poznámky
termin termin Integer(8) Termín
cisfakt cisfakt Long(10) Číslo faktury
cenan1 cenan1 BigDecimal(18,6) Cena prodejní s DPH
ucet ucet String(30) Účet
skupw skupw Character(1) Skupina w
blok blok Character(1) Příznak blok
priz1 priz1 Character(1) Příznak 1
raddoKs raddo_ks String(4) Řádek kupní smlouvy (OBJ)
XDoklad x_doklad String(19) Protidoklad
pexport pexport Character(1) Příznak exportu
pvrat pvrat Character(1)
pvratp pvratp Character(1)
pvyb pvyb Character(1) Příznak vratky
pschvaleni pschvaleni Character(1) Příznak schválení
oprzakl oprzakl BigDecimal(18,4) Opravená cena základu
oprdph oprdph BigDecimal(18,4) Opravená daň
cenab2 cenab2 BigDecimal(18,6) Cena prodejní bez slev
zeme zeme String(2) Kód země původu
kraj kraj String(2) Kód kraje původu
vaha1 vaha1 BigDecimal(12,3) Váha 1
vaha2 vaha2 BigDecimal(12,3) Váha 2
datum2 datum2 Integer(8) Datum 2
vsymbol vsymbol Long(10) Variabilní symbol
DSkupina d_skupina Short(4) Kód daňové skupiny
statkod statkod String(2) Statistický kód
zvlpoh zvlpoh String(2) Zvláštní pohyb
hodskl hodskl BigDecimal(18,4) Skladová hodnota
datdoZav datdo_zav Integer(8) Datum vzniku(postaru)
casdoZav casdo_zav Integer(8) Čas vzniku(postaru)
datdoZme datdo_zme Integer(8) Datum opravy(postaru)
casdoZme casdo_zme Integer(8) Čas opravy(postaru)
idSnim id_snim String(2) Identifikace snímače
oznPal ozn_pal String(20) Označení palety
prizPal priz_pal Character(1) Příznak palety
oznVyr ozn_vyr String(15) Označení výrobku
sarze sarze String(20) Šarže
zaruka zaruka String(10) Záruka
priznak1 priznak1 Character(1) Příznak 1
priznak2 priznak2 Character(1) Příznak 2
priznak3 priznak3 Character(1) Příznak 3
priznak4 priznak4 Character(1) Příznak 4
priznak5 priznak5 Character(1) Příznak 5
vednakl vednakl BigDecimal(18,4) Vedlejší náklady
vrObrat vr_obrat BigDecimal(18,4) Vratky hodnota obratu
vrVratky vr_vratky BigDecimal(18,4) Vratky hodnota vratek
vrObratbs vr_obratbs BigDecimal(18,4) Vratky hodnota obratu bez slev
vrVratkybs vr_vratkybs BigDecimal(18,4) Vratky hodnota vratek bez slev
vrSkupina vr_skupina String(3) Vratky skupina
vrZpusob vr_zpusob Character(1) Vratky způsob výpočtu
vrVratkyp vr_vratkyp BigDecimal(5,2) Vratky procento
excisvyr excisvyr String(30) Externí číslo položky
exnazev exnazev String(40) Externí název položky
exean exean String(30) Externí EAN položky
excena excena BigDecimal(18,6) Externí cena položky
cisdoklSbo cisdokl_sbo String(20) Číslo dokladu sborníku
parametry1 parametry1 String(160) Parametry 1
parametry2 parametry2 String(76) Parametry 2
dofaktury dofaktury Character(1) Do faktury počítat (Ano/Ne)
dovypoctu dovypoctu Character(1) Do výpočtu (Ano/Ne)
misto misto Integer(9) Číslo skladu
utvar utvar String(15) Útvar / středisko
dzakl1 dzakl1 BigDecimal(18,4) Daňový základ položky
dph1 dph1 BigDecimal(18,4) DPH položky
hodskl1 hodskl1 BigDecimal(18,4) Skladová hodnota položky
poPriznak po_priznak Character(1) Příznak pořízení záznamu
poDatum po_datum Date(23) Datum a čas pořízení záznamu
poKdo po_kdo Integer(9) Uživatel, který pořídil záznam
zmPriznak zm_priznak Character(1) Příznak poslední změny záznamu
zmDatum zm_datum Date(23) Datum a čas poslední změny záznamu
zmKdo zm_kdo Integer(9) Uživatel, který naposledy změnil záznam
idpkLqd idpk_lqd Long(18) Idpk hlavičky faktury
idpkLqe idpk_lqe Long(18) IDPK dodacího listu
raddoLqe raddo_lqe Short(4) Řádek dodacího listu
lcicen idpk_lcicen Lcicen IDPK na ceník
idpkLqd1zis idpk_lqd1zis Long(18) IDPK na doplněk ZIS
idpkMstav idpk_mstav Long(18) IDPK stavů
vazbana vazbana Long(18) IDPK nadřízené položky - vazba nahoru
firma firma Long(16) Firma
mena mena String(12) Měna
kurz kurz BigDecimal(10,4) Kurz
koef koef Integer(9) Koef