Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Datový model

Seznam entitních tříd

Entitní třída Tabulka Popis
Dka dka dka - Základní adresář firem
Dkd dkd dkd - Adresy
Dkn dkn dkn - Číselník NUTS
Dkp dkp dkp - Převažující činnost
Dks dks
Dkx dkx dkx - Řádky adresáře
Dky dky dky - Adresy partnerů - vazby
Ga ga ga - Výběry
Gaa gaa gaa - Archív výběrů
Gad gad gad - Předvýběry
Gaf gaf gaf - Záhlaví výběru konfigurátoru
Gap gap gap - Fronta poľadavků na tisk
Gax gax gax - Parametry poľadavku na tiskový
Kgb kgb kgb - Skupina vlastností konfiguráto
Kgz kgz kgz - Záhlaví konfigurátoru
Mkb mkb mkb - Implementační bod
Mkl mkl mkl - Logování pouľití makra
Mkm mkm
Mko mko
Mkr mkr mkr - Uloľení makra
Mkz mkz mkz - Záhlaví makra
Pxr pxr pxr - Distribuované poptexty-řádky
Pxz pxz
Vkv vkv vkv - Konkrétní vlastnosti
Vl vl vl - Zasílací podmínky
Wc wc wc - Číselník měn
Zb zb zb - Platební podmínky
D0PlEtype D0_PL_ETYPE Typ akce
D0PlOsvedc D0_PL_OSVEDC Osvědčení ke školení
D0PlVazba D0_PL_VAZBA Plánování - vazba na LP/OZ
D0adr D0ADR Adresy
D0cisa D0CISA Doplňkové adresy
D0cisp0 D0CISP0 Platové tarify
D0cisp1 D0CISP1 Platové tarify
D0cisu D0CISU Uživatelské číselníky
D0daVzt Pomocný „subselect“ používaný pro přístup k tabulkám Da*
D0doklad D0DOKLAD Doklady a karty
D0ido D0IDO Identifikace občana
D0jaz D0JAZ Jazyky
D0mzd D0MZD Mzdové údaje
D0oso D0OSO Osobní údaje
D0plUcast D0PL_UCAST Účastníci plánovaných akcí (LP, OZ, školení, kurzů, vzdělávacích akcí)
D0plan D0PLAN Správa plánu (akcí)
D0ppv D0PPV Pracovněprávní vztahy
D0ppvd D0PPVD Dohody o setrvání v PPV
D0rod D0ROD Rodinní příslušníci
D0sra D0SRA Srážky
D0trv D0TRV Trvalé složky
D0vzd D0VZD Vzdělání
D0zam D0ZAM Historie zaměstnání
D0zar D0ZAR Zařazení zaměstnance
D0zme D0ZME Průběh změn
D0zpo D0ZPO Zdravotní pojištění
D1EnElement D1_EN_ELEMENT EN, element
D1EnKateg D1_EN_KATEG Kategorie
D1EnZpusob D1_EN_ZPUSOB OZ-EN-způsobilost
D1FnCinnost D1_FN_CINNOST Činnosti/kompetence
D1FnJazyky D1_FN_JAZYKY Jazyky
D1FnKonCinn D1_FN_KON_CINN Konečný profil činností a kompetencí - obecné vazby
D1FnKonLp D1_FN_KON_LP Konečný profil LP - obecné
D1FnKonOz D1_FN_KON_OZ Konečný profil OZ - obecné vazby
D1FnKonProf D1_FN_KON_PROF Konečný profil profese
D1FnPracFce D1_FN_PRAC_FCE Pracovní funkce - Charakteristika
D1InfZamestnance D1_INF_ZAMESTNANCE Pomocné „view“ používané při prohlížení základních informací o zaměstnanci
D1OzElement D1_OZ_ELEMENT OZ-Element
D1OzKateg D1_OZ_KATEG Kategorie
D1OzKategElements Subselect : obsahuje data o kategoriích a elementech.
D1OzPrehled Subselect : obsahuje data o lidech a platnosti jejich OZ spolu se souvisejícími informacemi.
D1OzPrukaz D1_OZ_PRUKAZ Správa průkazů OZ zaměstnanců (na pracovní funkci)
D1OzPrukazy Subselect zobrazující informace o zaměstnanci a jeho průkazech
D1OzPrukazy2 Subselect zobrazující informace o zaměstnanci a jeho průkazech
D1OzRazidla Subselect : obsahuje data o razidlech spolu se souvisejícími informacemi.
D1OzSkoli D1_OZ_SKOLI Školitelé
D1RazFasova D1_RAZ_FASOVA Správa razidel
D1RazRazidla D1_RAZ_RAZIDLA Seznam razidel
D1TelDulez D1_TEL_DULEZ Telefony - důležité
D1TelEmerg D1_TEL_EMERG Telefony - emergency
D1TelPris D1_TEL_PRIS Telefony - přístupy
D1ciseln D1CISELN Číselník
D1psu D1PSU Modelování PS
D1pur D1PUR Pracovní úrazy
D1reg D1REG Registr pojištěnců ČSSZ (ONZ)
D4AppText D4_APP_TEXT Aplikační texty
D4FnKonCinnSub Subselect sdružující data z vazebních tabulek na obecné a osobnostní číselníky činností/kompetencí
D4FnKonCinnZ D4_FN_KON_CINN_Z Konečný profil činností a kompetencí - osobnostní
D4FnKonLpSub Subselect sdružující data z vazebních tabulek na obecné a osobnostní LP
D4FnKonLpZ D4_FN_KON_LP_Z Konečný profil LP - osobnostní
D4FnKonOzSub Subselect kombinující vazby na obecné a osobnostní OZ.
D4FnKonOzZ D4_FN_KON_OZ_Z Konečný profil OZ - osobnostní vazby
D4FncCharakteristika
D4FncCile2 Subselect sdružující hodnocení zaměstnanců.
D4FncHodnoc D4_FNC_HODNOC Hodnocení zaměstnance
D4FncKvalifikace Subselect zobrazující zaměstnance, kteří splnují podmínky pro kvalifikaci.
D4FncOvereni D4_FNC_OVERENI Pracovní funkce - Kvalifikační list (ověření)
D4FncOvereniSub Pracovní funkce - Kvalifikační list (ověření)
D4FncZkusdoba Pomocné „view“ používané při prohlížení Kvalifikačních listů
D4LpLekar D4_LP_LEKAR Lékař
D4LpPece D4_LP_PECE Správa LP, evidence, seznam
D4LpPrehled Subselect : obsahuje data evidence LP případně rozšířená o další údaje.
D4LpPzz Pomocné „view“
D4LpRadek D4_LP_RADEK Řádek lékařské péče
D4LpTyp D4_LP_TYP Typ LP
D4LpVek D4_LP_VEK Věk
D4LpZmena D4_LP_ZMENA Změna intervalu
D4PlAbsolvovano Subselect : obsahuje data o všech lidech na absolvovaných školeních.
D4PlDopln D4_PL_DOPLN Tabulka doplňkových informací
D4PlLp Subselect : obsahuje všechna platná školení lékařské péče, která kdy proběhla.
D4PlNaklKategSub Slouží ke zobrazení informací pro Report, kde jsou náklady na kategorie pro útvary.
D4PlNavrhSkolSub Subselect : slouží ke zobrazení informačních souhrnů o naplánovaných školeních.
D4PlNavrhSkolSubOz Subselect : slouží ke zobrazení informačních souhrnů o naplánovaných školeních + kategorie a subkategorie.
D4PlOz Subselect : obsahuje všechna platná školení odborných způsobilostí, která kdy proběhla.
D4PlOzEn Subselect : slouží ke zobrazení informačních souhrnů o naplánovaných školeních + kategorie a subkategorie.
D4PlOzEnSub Subselect : obsahuje všechna platná školení odborných způsobilostí, která kdy proběhla.
D4PlPritomni Subselect : obsahuje data o přítomnosti/nepřítomnosti na školeních spolu s výsledkem a některými osobními informacemi.
D4PlSkoleni Subselect : obsahuje detailní informace o školeních, lidech i předmětu školení (kdo byl kdy a jak proškolen).
D4RizFunkce D4_RIZ_FUNKCE Riziková funkce
D4RizMereni D4_RIZ_MERENI Měření hygieny
D4RizPrac D4_RIZ_PRAC Rizikové pracoviště
D4RizRizika D4_RIZ_RIZIKA Číselník rizikových faktorů.
D4RizVazba D4_RIZ_VAZBA Vazba na rizika
D4RizZarazeni D4_RIZ_ZARAZENI Zařazení na rizikovou pozici/funkci
D4RizZarazeniSub
D4Zamec Pomocný „subselect“ používaný při prohlížení základních informací o zaměstnanci
D4en D4EN Číselník evropských norem
D4oz D4OZ Číselník odborných způsobilostí
D4ozpr D4OZPR Evidence průkazů OZ
D4skNaklSub Slouží ke zobrazení informací pro Report, kde jsou náklady na kategorie pro útvary.
D4skPrehled Přehled školení
D4skdok D4SKDOK Evidence dokumentů
D4sken D4SKEN Vazba EN
D4skgr D4SKGR Číselník garantů
D4skh D4SKH Hodnocení školení/školitele
D4skmist D4SKMIST Školící místo
D4sko D4SKO Osnova školení
D4skp D4SKP Plán školení
D4sks D4SKS Školení
D4skskol D4SKSKOL Číselník školitelů
D4sksp D4SKSP Číselník šablon plánů školení
D4skss D4SKSS Číselník šablon školení
D4sku D4SKU Účastníci školení
Daadr DAADR Adresy
Daido DAIDO Identifikace občana
Damzd DAMZD Mzdové údaje
Dappv DAPPV Pracovněprávní vztahy
Dasra DASRA Srážky
Datrv DATRV Trvalé složky
Dazar DAZAR Zařazení zaměstnance
DazarFirma DAZAR_FIRMA
Dazme DAZME Průběh změn
Dcisp1 DCISP1 Platové tarify
Dcisz DCISZ Základní číselníky
Dcvzd DCVZD Vzdělání
Dczam DCZAM Historie zaměstnání
Divize DIVIZE
Gcpa GCPA Číselník CZ-CPA
Gksd GKSD Číselník CZ-CC
Gods GODS Číselník odpisových skupin
Gskp GSKP Číselník SKP
J0AppText J0_APP_TEXT Aplikační texty
J0cist J0CIST
J0dann J0DANN Číselník pro výpočet silniční daně nákladních vozidel
J0dano J0DANO Číselník pro výpočet silniční daně osobních vozidel
J0doch J0DOCH Docházka
J0lin0 J0LIN0
J0lin1 J0LIN1
J0lip0 J0LIP0
J0lip1 J0LIP1
J0nehe J0NEHE Evidence nehod
J0pdSub
J0phm J0PHM
J0pneu J0PNEU Číselník pneumatik
J0pneue J0PNEUE Evidence výměn pneumatik
J0poh J0POH
J0pred J0PRED Předávací protokol
J0predSub Předávací protokol
J0tach J0TACH
J0tra J0TRA
J0voz J0VOZ Evidence vozidel
J0voza J0VOZA Číselník pravidelných akcí
J0vozea J0VOZEA Evidence pravidelných akcí
J0vozr J0VOZR
J0vyb J0VYB Vyhodnocení vybavení vozidla
J2rez J2REZ
J2rezAkceSub
J2rezs J2REZS
J2rezv J2REZV
J2sta0 J2STA0 Hlavičky stazek
J2sta0Stat
J2sta1 J2STA1 Položky stazek
J3ct0 J3CT0
J3ct1 J3CT1
J3dokl J3DOKL Doklady
J3lin J3LIN
J3mat0 J3MAT0
J3mat1 J3MAT1
J3naklady J3NAKLADY
J3opr J3OPR
J3oprp J3OPRP Opravovaná součástka
J3ost J3OST
J3phm J3PHM
J3ruct J3RUCT Rozúčtování nákladů
JFirmyNaLince
Jjdanv JJDANV
Jjduv JJDUV Id
Jjforv JJFORV
Jjkars JJKARS
Jjkart JJKART
Jjlin JJLIN
Jjlint JJLINT
Jjmisn JJMISN
Jjmist JJMIST Seznam obslužních míst
Jjopr JJOPR
Jjphmd JJPHMD
Jjplaz JJPLAZ
Jjpoho JJPOHO
Jjpoht JJPOHT
Jjprep JJPREP
Jjruct JJRUCT Parametry pro rozúčtování dopravy
Jjschv JJSCHV
Jjvozd JJVOZD
Jjvozk JJVOZK
Jjvozp JJVOZP
L6a L6A Obchodní doplněk adresáře
LPoz1 L_POZ1 Poznámky k dokladům
LPoz2 L_POZ2 Poznámky k dokladům - obsah/text
Lcice2 LCICE2 Ceník - obchodní část
Lcice3 LCICE3 Ceník - výrobní část
Lcice4 LCICE4 Ceník - údaje pro web objednávky
Lcice5 LCICE5 Ceník - doplněk EDI
Lcicen LCICEN Ceník -základ
Lcicn1 LCICN1 Další názvy
Lcidph LCIDPH Číselník sazeb DPH
Lcidsk LCIDSK Celní sazebník
Lcioba LCIOBA Číselník obalů k výrobkům
Lciopd LCIOPD Číselník ostatních dokladů
Lciope LCIOPE Číselník typů dokladů - 2.část
Lcipoh LCIPOH Číselník skladových pohybů
Lciskl LCISKL Číselník skladů
Lcitf0 LCITF0 Číselník formulářů
Lcivyr LCIVYR Skupiny výrobků
Lconfig LCONFIG Prodej - konfigurace zpracování
Lort6a LORT6A Vazby firem
Lqd LQD Faktury - hlavičky
Lqd1 LQD1 Faktury - položky
Lqd1zis LQD1ZIS Údaje pro ZIS a položky faktur
Lqdzis LQDZIS Údaje pro ZIS a hlavičky faktur
Mpo1 MPO1 Položky skladových pohybů
Mpoh MPOH Hlavičky skladových pohybů
Msta MSTA Stavy skladů
Msu MSU Mezisystémová komunikace - úlohy MSU
Msv MSV Mezisystémová komunikace - věty MSV
O0browse O0BROWSE Tabulka filtrů a browsů
O0ciselnik O0CISELNIK Obecné číselníky
O0ciselnikZ O0CISELNIK_Z Vazební tabulka, kde se váží buď ZOM nebo Z6A na číselník skupin odběratelů, nebo číselníky skupin odběrných míst.Jedná se o rozpad M:N
O0docxgen O0DOCXGEN Šablony pro tisk do souborů Docx
O0fields O0FIELDS Uživatelské atributy - konfigurace prvků
O0kuo O0KUO Kalendář účetních období - roky
O0kuom O0KUOM Kalendář účetních období - měsíce
O0menuItemOblib O0MENU_ITEM_OBLIB Oblíbené položky
O0menuTisk O0MENU_TISK Konfigurace menu tisky
O0post O0POST Poštovní deník
O0poz O0POZ Poznámky
O0reg O0REG Tabulka registrů
O0selection O0SELECTION Pomocná tabulka pro výběry z browse
O0zaznamy O0ZAZNAMY Uživatelské atributy - uložené hodnoty
O0zme O0ZME Historie změn
O0zmeCfg O0ZME_CFG Konfigurace změn
O1ciseln O1CISELN Obecné číselníky
O1jtr0 O1JTR0
O1ksv O1KSV Kalendář svátků
O1maticeOpravneni O1MATICE_OPRAVNENI Matice oprávnění
O1osez O1OSEZ Číselník objektů pro systémové filtry
O1role O1ROLE Číselník rolí
O1sezu O1SEZU Číselník úloh v systému
O4katal O4KATAL Katalog
O6a O6A Adresář
O6a1 O6A1 Bankovní spojení
O6a2 O6A2 Adresář - doplněk
O6a3 O6A3 Adresář - struktura doplňku zakázek
O6a5 O6A5 Adresář - daňová identifikační čísla
O6a6 O6A6 Adresy pro elektronickou komunikaci
O6adr O6ADR Adresy odběratelů
O6b O6B Číselník zemí
O6c O6C Číselník bankovních ústavů
O6e O6E Číselník okresů
O6evup O6EVUP Evidence úpadců
O6g O6G Zdravotní pojišťovny
O6isir O6ISIR Insolvenční rejstřík
O6nuts O6NUTS Číselník NUTS
O6p O6P Číselník PSČ
O6r O6R Číselník řečí
O6snts O6SNTS Struktura čísla NUTS
O6uir O6UIR Pomocná tabulka pro kontrolu adres na UIR-ADR
O8a O8A Zakázky
O8a1 O8A1 Doplněk zakázek 1
O8a2 O8A2 Doplněk zakázek 2
O9a O9A Kurzovní lístek
Ocharuct OCHARUCT Tabulka s charaktery účtů
Ocnn OCNN Číselník definic nositelů
Ocuo OCUO Účtový rozvrh
Ocuopar OCUOPAR Párovací kritéria pro účet
Ocuovyk OCUOVYK Výkazové řádky
Ocus OCUS Účetní souvztažnosti
Odanr ODANR Tabulka s řádky výkazu DPH, do kterých příslušná skupina vstupuje
Odansk ODANSK Tabulka daňových skupin
Oddokr ODDOKR Čísla dokladů
Oddr ODDR Dokladové řady
Odruh ODRUH Druh dokumentu
Oeldok OELDOK Elektronické dokumenty
Ofwa OFWA Aktivity
Ofwd OFWD
Ofwdv OFWDV
Ofwi OFWI
Ofwk OFWK
Ofwka OFWKA
Ofwkv OFWKV
Ofwo OFWO
Ofwos OFWOS
Ofwov OFWOV
Ofwp OFWP
Ofwpa OFWPA
Ofwpv OFWPV
Ofwt OFWT
Oiko OIKO Převodník dokumentů
Oknositele OKNOSITELE Číselník nositelů
Okont OKONT Číselník kontací
Okontv OKONTV Tabulka vazebních kontací
Okrkap OKRKAP Číselník kapitol
Okrnast OKRNAST Číselník nástrojů financování
Okrorg OKRORG Číselník organizací
Okrpar OKRPAR Číselník paragrafů
Okrpol OKRPOL Číselník ropočtových položek
Okruz OKRUZ Číselník účelových znaků
Okrzdroj OKRZDROJ Číselník zdrojů financování
Okrzj OKRZJ Číselník záznamových jednotek
Okutv OKUTV Číselník útvarů
Opristup OPRISTUP Přístupový strom
Oprofil OPROFIL Profily
OprofilO0browse OPROFIL_O0BROWSE Tabulka přiřazení filtrů a browsů k profilu
OprofilO1osez OPROFIL_O1OSEZ Vazba filtru na objekt k profilu
OprofilO1sezu OPROFIL_O1SEZU Vazba mezi profilem a úlohou
OprofilOsoby OPROFIL_OSOBY Profily přidělené osobám
Orga ORGA Organizer
Orga1 ORGA1 Organizer - zastupování
Organe ORGANE Číselník Druhů nepřítomnosti
OrnAdresniMisto ORN_ADRESNI_MISTO Adresní místo
OrnCastObce ORN_CAST_OBCE Část obce
OrnMomc ORN_MOMC Území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města
OrnObec ORN_OBEC Obec
OrnOkres ORN_OKRES Okres
OrnStavebniObjekt ORN_STAVEBNI_OBJEKT Stavební objekt
OrnUlice ORN_ULICE Ulice
Orole OROLE Role přidělené osobám
Osazb OSAZB Tabulka sazeb daní
Osazd OSAZD Číselník daňových sazeb
Osazr OSAZR Rozšíření číselníku sazeb daně
Osfunkce OSFUNKCE Číselník pracovních funkcí
Oskupina OSKUPINA Skupiny profilů
OskupinaOprofil OSKUPINA_OPROFIL Vazba mezi skupinou a profilem
Osoby OSOBY Osoby
OsobyOskupina OSOBY_OSKUPINA Vazba mezi skupinou profilů a osobou
Ostru OSTRU Organizační struktura
OstruOsoby OSTRU_OSOBY Vazební tabulka mezi Organizační strukturou a Osobami
Otyped OTYPED Způsob zobrazení elektronického dokumentu
Ourl OURL Internetové adresy
Paboak PABOAK Automatické kontace
Pabocis PABOCIS Číselník pro ABO
PaboplHl PABOPL_HL Záhlaví pomocného souboru pro ABO
PaboplPol PABOPL_POL
PbHl PB_HL Hlavičky plateb bankou
PbPol PB_POL Položky bankovní soupisky
Pbuc PBUC Převodník bankovních účtů
Pdokl PDOKL Tabulka s doklady pro přehled z hlavní knihy/ nabídka pro interní dokladu
Phl PHL Tabulka pro nápočet hlavních knih
PidHl PID_HL Hlavičky interních dokladů
PidPol PID_POL Položky interních dokladů
Pkodp PKODP Kódy pokladen
Pkont PKONT Tabulka předkontací
Pkontvaz PKONTVAZ Vazební tabulka mezi PKONT a PSOUV
Pnos PNOS Kontace + likvidace
Pnosr PNOSR Kontace - radnice
Pnosv PNOSV Tabulka volitelných NN
PpDanr PP_DANR Pokladna - daňová rekapitulace
PpHl PP_HL Hlavičky pokladen
PpPol PP_POL Položky pokladny
PpfDanr PPF_DANR Daňová rekapitulace přijatých faktur
PpfHl PPF_HL Hlavičky přijatých faktur
Ppohzav PPOHZAV Tabulka vybraných položek pohledávek a závazků
PpohzavVyb
Ppuhr PPUHR Příkazy k úhradě
PpuhrVyb
Psouv PSOUV Tabulka souvztažností
Psouvnnp PSOUVNNP Tabulka podnikových nositelů v souvztažnosti
Ptd PTD Typy dokladů
Puc PUC Účetní informace
PvfDanr PVF_DANR Daňová rekapitulace vydaných faktur
PvfHl PVF_HL Hlavičky vydaných faktur
PvfPenal PVF_PENAL Tabulka penalizací
PvfPenalVyb
PvfUpom PVF_UPOM Upomínky k vydaným fakturám
PvfUpomVyb
Pvyb PVYB Tabulka pro uložení výběrů
Pvyk PVYK Definice výkazů
Pvykcf PVYKCF Tabulka vyjímek sloupce pro Cash Flow
Pvykf PVYKF Filtry k řádkům a sloupcům výkazu
Pvykrhl PVYKRHL Definice řádků výkazů - hlavičky
Pvykrpol PVYKRPOL DEfinice řádků výkazů - položky
Pvyks PVYKS Definice sloupců výkazů
Pvyksl PVYKSL Tabulka sloupců pro výkaz
Pvykvazsl PVYKVAZSL Vazební tabulka mezi vlastním výkazem a jeho sloupci
Pvzorvyk PVZORVYK Vzory výkazů
Pzapocet PZAPOCET Vazební tabulka pro zápočty
R0pkal R0PKAL Platební kalendář
R0platby R0PLATBY Zálohové platby
Rapobr RAPOBR Kódy plateb
Rapocs RAPOCS Stavy pokladen
Rapokl RAPOKL Příjmy a výdeje z pokladny
Rappok RAPPOK Kódy pokladen
Rsaldo RSALDO Katalog saldokonta
Rspkalz RSPKALZ Splátkový kalendář
Rstavzh RSTAVZH Párovací případy
Rstavzp RSTAVZP Saldokonto - analytická evidence
T1dochk T1DOCHK
T1dochv T1DOCHV
T1fondy T1FONDY Číselník fondů
T1fondyd T1FONDYD Druh fondu
T1fondyp T1FONDYP Číselník pohybů
T1fondys T1FONDYS Seznam správců fondu
T1mdk T1MDK
T1mdp T1MDP
TSmluvniPlaty Smluvní platy
TVO Výkonnostní odměny
Tabab TABAB
Tabac TABAC
Tabi TABI
TabiVyber Pseudo BI
Tabmg TABMG Megatabulka
Tacin TACIN Činnosti
Tadoch TADOCH
Tafondy TAFONDY Pohyby na fondech
Tafondypru TAFONDYPRU Zůstatky fondů odměn
Takal TAKAL
Tamd TAMD
TamdDoch Docházkové kódy v MD
TamdFirma TAMD_FIRMA Všechny záznamy z MD pro tisk
Tdochprehled TDOCHPREHLED
Tdovo TDOVO
Tfond TFOND
Tmca TMCA
Tmch TMCH
Tmcm TMCM
Tmed TMED
Tnemoc TNEMOC
Todprac TODPRAC
Tprescasy TPRESCASY
Trv Výběr trvalých složek
Z0dmskat Z0DMSKAT Kategorie dokumentu v DMS
Z0doc Z0DOC Dokument v DMS
Z0doc1 Z0DOC1 Položky dokumentů v DMS - 1:N
Z0tic0 Z0TIC0 Hlavička tabulky pro KsP
Z0tic1 Z0TIC1 Jednotlivé kroky předání a řešení úloh v TICu.
Z0vyjadrovani Z0VYJADROVANI Tabulka uchovávající vyjadřovačky
Z0vyjnahr Z0VYJNAHR Tabulka, ktera propojuje vyjádření a nahrazení. Tedy, které vyjádření nahrazuje které…
Z0vyjom Z0VYJOM Vazební tabulka VYJ a OM
Z6a Z6A Odběratelé
Z6ao Z6AO Číselník obcí ZIS
Z6au Z6AU Číselník ulic ZIS
Z9KatastryAssecoGis Z9_KATASTRY_ASSECO_GIS
Z9OmAssecoGis Z9_OM_ASSECO_GIS
Z9RainpolAssecoGis Z9_RAINPOL_ASSECO_GIS
Z9Zvk Z9_ZVK Tabulka typu „MSK“ pro předávání dat mezi ZIS a ZVK
Zcispaus ZCISPAUS Číselník paušálů
Zoddavky ZODDAVKY Hlavičky odečtových dávek
Zoddavky1 ZODDAVKY1 Jednotlivé odečtové dávky.
Zodecty ZODECTY Jednotlivé odečty transformované z tabulky ZODDAVKY1
Zodecty0 ZODECTY0 Hlavičky odečtů
Zom ZOM Odběrná místa
ZomOdbZme ZOM_ODB_ZME Změny na odběrných místech
ZpausParam ZPAUS_PARAM Parametry pro výpočet paušálů
Zreklam ZREKLAM Tabulka reklamací - bude obsluhovaná z LN
Zsml ZSML Smlouvy
Zsml1 ZSML1 Položky smlouvy
ZsvParam ZSV_PARAM Parametry pro výpočet srážkových vod
Zvodom ZVODOM Vodoměry
Zvodpoh ZVODPOH Pohyby vodoměrů
orsoftmodel9/oo_model.txt · Poslední úprava: 2014/04/02 06:33 (upraveno mimo DokuWiki)