Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

IS Orsoft Open

Adresář dodavatelů/odběratelů


Adresář slouží pro uložení informací o partnerech Vaší firmy. Tyto informace jsou využívány ve všech podsystémech ORSOFTu. Jsou zde použity tři skupiny údajů (Povinné údaje, Využívané údaje, Informativní údaje).

Neplatné věty jsou v GUI barevně odlišeny.

V konfiguraci adresáře lze zvolit, zda v podsystémech při výběrech z adresáře zobrazovat i neplatné věty (standardně se nezobrazují), a také lze nastavit další možnosti chování adresáře.


Povinné údaje

firma číslo - jednoznačný číselný kód firmy

název - jednoznačný textový kód firmy

Využívané údaje

- identifikační číslo organizace

jméno1 - text pro adresu

jméno2 - text pro adresu

jméno3 - text pro adresu

jméno4 - text pro adresu

NUTS - územní klasifikace

ulice - text pro adresu

PSČ - text pro adresu

postbox - text pro adresu

město - text pro adresu

okres - značka okresu

zemì - značka zemì

úřední řeč - číslo úřední řeči

směr.kód - směrový kód banky

bankovní spojení - vyplňujte přesně ve tvaru přiděleném bankou,
redukovaný tvar pro párování se vytvoří programem

DIČ - daňové identifikační číslo organizace, kontrola DIČ viz níže

holding - číselný kód nadřízené organizace

plátce DPH - plátce DPH (A/N)

ohlaš.p - ohlašovací povinnost

rodné č. - rodné číslo - zadává se století, rodné číslo a příp. duplicita

typ odběratel - pøíznak pro odběratele (0/1)

dodavatel - příznak pro dodavatele (0/1)

zástupce - příznak pro zástupce (0/1)

celnice - příznak (0/1)

prodejce - pøíznak (0/1)

fakt. Místo

druh organizace

převažující činnost

ZPS 55 - označení firmy zaměstnávající více než 50% ZP

člen kons.skupiny

Blokace používání firmy

Blokace upomínání

Blokace penalizování firmy

Blokace vystavování pøíkazù

Penalizační sazba pro odbìratele

Dny splatnosti

Převod - kód - označení druhu převodu firmy z Potenciálního adresáře

(zatím PP = převod)

Firma číslo - pùvodní číslo, pod kterým byla firma zapsána v O6N

Platnost od - určuje od kdy je záznam platný (00.00.0000 = neomezeno)

Platnost do - určuje do kdy je záznam platný (99.99.9999 = neomezeno)

Informativní údaje

zástupce - jméno odpovědného pracovníka organizace

2.zástupce - jméno odpovědného pracovníka organizace

telefon - číslo telefonu

telex - číslo telexu

telefax - číslo telefaxu

Poznámky (volný text)

Adresář - bankovní spojení

(o6a1)- je vázán na základní soubor přes číslo firmy resp. i přes IČ. Vazba na základní soubor je 1:n, tedy pro jednu firmu (jednu základní větu) může existovat více bankovních spojení). Doplňkový soubor

o6a1 – bankovní spojení pro danou firmu obsahuje další informace o dané firmě.

daje každého bankovního spojení lze zadat:

- řádek (rozlišení bankovních spojení pro jednu firmu)

- směrový kód banky

- bankovní spojení

- název banky

- místo

- redukované bankovní spojení (bez předčíslí)

Číslo IBAN je mezinárodně platné číslo bankovního konta , které je tvořené kombinací

kód země/kontrolní číslice IBAN/kód banky/předčíslí a číslo účtu klienta

za účelem zjednodušení a automatizace přeshraničních převodů.

Struktura formátu IBAN v ČR byla schválena Českou národní bankou a zaregistrována u ECBS. IBAN v žádném případě nemění stávající číslo bankovního účtu ani kód banky. Bankovní číslo je pouze doplněno o další znaky . IBAN pro účty vedené v ČR je tvořen vždy 24 znaky a má následující formy zápisu:

a) elektronická forma zápisu pro IBAN

CZ2803000080100566501963, kde

CZ - kód země

28 - kontrolní číslo

0300 - směrový kód banky

008010 - předčíslí BS

0566501963 bankovní spojení

b) písemný zápis pro IBAN

CZ28 0300 0080 1005 6650 1963

V poli bankovní spojení bude IBAN uváděn ve tvaru CZ2801001111112222222222.

V poli směrový kód banky bude uvedeno 10 místné interní číslo bankovního ústavu (podle něho se z číselníku o6c dotahují - adresa bankovního ústavu, Swift kód a BLZ kód).