Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rizikové faktory pracovního prostředí, rizikové pracoviště

Náš systém umožňuje sledovat a evidovat rizika spojené s výkonem zaměstnání, je však potřeba správně naplnit příslušné číselníky a pochopit vazby mezi nimi. Rizikovými pracovišti rozumíme pracoviště, na nichž je zvýšené nebezpečí pracovních úrazů, nemocí z povolání, průmyslových otrav, ohrožení duševního zdraví nebo jiných poškození zdraví. Abyste mohli přiřazovat jednotlivé rizikové faktory pracovištím je potřeba zavést do systému:

  • jednotlivá pracoviště do číselníku Evidence pracovišť (hala X, dílna Y …)
  • rizikové faktory (hluk, vibrace, fyzická zátěž …) do číselníků Evidence rizikových faktorů
  • rizikové profese do číselníku Evidence rizikových pracovních funkcí