Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rodinní příslušníci

Soubor rodinných příslušníků d0rod obsahuje základní informace o rodinných příslušnících a je podřízen souboru d0ido. O kterých rodinných příslušnících zaměstnance budou v souboru informace, je plně v kompetenci uživatelů Personalistiky a Mezd. Rozsah sledování je dán jednak jejich využitím při výpočtu Mezd (děti, na něž je uplatňován odpočet na nezdanitelnou částku na děti, děti, s nimiž jsou ženy na mateřské dovolené či rodičovském příspěvku) a dále podle potřeb personálního útvaru.

Zaměstnanec : je zaměstnanec, ke kterému rodinný příslušník patří.

Typ : kontrola na existenci v číselníku. Jako doplňková informace se v tomtéž řádku zobrazuje název. Můžete s výhodou použít klávesu F2 pro dotažení kódu z číselníku (výběr potvrďte klávesou ENTER).

Kód : jednoznačně určuje rodinného příslušníka v rámci typu. Zadejte číslo v intervalu 01 až 99. Přesné určení rodinného příslušníka je nutné zejména pro správné danění, pokud se uplatňuje odpočet nezdanitelné částky na dítě.

Jméno : jméno rodinného příslušníka

Příjmení : příjmení rodinného příslušníka

Rodné číslo : je přidělené matrikou. Vyplňte ve tvaru RRMMDDYYYZ, „lomítko“ se nezaznamenává.

  • RR je poslední dvojčíslí roku narození
  • MM je měsíc (1-12) nebo u žen o 50 (51-62)
  • DD je den, nesmí překročit počet dnů v příslušném měsíci
  • YYYZ je koncovka rodného čísla („YYY“ je vždy numerické, „Z“ je numerické od r. 1954 včetně, u ostatních ročníků musí být mezera)

Rodná čísla, přidělovaná od r. 1954 včetně, musí být dělitelná 11 (nebo zbytek = 10). Kontrola dělitelnosti se provádí pouze u státní příslušnosti ČR a SR. I u ostatní státní příslušnosti musí být zachován způsob zadání RRMMDDYYYZ tak, aby bylo možné určit věk a pohlaví zaměstnance. Datum narození nesmí být pozdější než aktuální datum.

Adresa: kód adresy. Údaj je kontrolován na existenci v souboru adres zaměstnanců d0adr. Jako doplňková informace se v tomtéž řádku zobrazuje text adresy. Můžete s výhodou využít klávesu F2 pro dotažení kódu ze skupiny adres aktualizovaného zaměstnance (výběr potvrďte klávesou ENTER).

Občanství : státní občanství, vyjadřuje příslušnost fyzické osoby do státního svazku určitého státu (tj. vztah fyzické osoby ke státu). Údaj je kontrolován na existenci v číselníku.

Kód státu : je textová položka kontrolována na existenci v číselníku Zemí o6b.

Změněná pracovní schopnost

Můžete sledovat „invaliditu“ rodinného příslušníka v údaji ZPS s určením Od-Do:

 Změněná pracovní schopnost (průkaz TP)
 Těžké zdravotní postižení (průkaz ZTP)
 Zvlášť těžce postižený s průvodcem (průkaz ZTP-P)

Datum počátku ZPS : současně se změnou ZPS je vhodné zadávat i datum počátku trvání ZPS ve tvaru DD.MM.RRRR (den.měsíc.rok).

Datum ukončení ZPS : současně se změnou ZPS je vhodné zadávat i datum konce trvání ZPS ve tvaru DD.MM.RRRR (den.měsíc.rok).

Poznámka : textová položka, slouží jako doplňující popis