Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Srážky zaměstnance

Tato tabulka obsahuje informace nutné pro provádění všech druhů srážek zaměstnance. Jde o tzv. kmenové srážky (které je třeba každý měsíc provést). Kmenové srážky je třeba je rozlišit od tzv. „vypočtených srážek“, které byly v daném období skutečně vypočteny a sraženy. Udržování aktuálního obsahu kmenových srážek bývá v praxi většinou svěřeno mzdové účtárně. Je však možné využít objektů na jednotlivé druhy srážek a svěřit zadávání některých druhů srážek (např. penzijního připojištění) personálnímu útvaru. Obsah kmenových srážek je třeba mít v aktuálním stavu k období výpočtu mezd. Při náběhu projektu je třeba nejdříve zvážit, jaké druhy srážek se budou v organizaci zaměstnancům provádět. Pro tyto účely je vhodné seznámit se s tzv. Megatabulkou, kde jsou pro různé druhy srážek vyhrazeny kódy v rozmezí od 600 do 799. Jednotlivé druhy srážek jsou zde vzorově nastavené, takže je vhodné si z nich vybrat ty, které odpovídají potřebám organizace. Se znalostí věci je možné i nastavení jednotlivých kódů srážek v Megatabulce upravovat. Teprve poté je vhodné přistoupit k vlastnímu pořizování srážek.

Při pořizování konkrétní srážky nejsou přístupné všechny položky, ale jen ty, která se vztahují k příslušnému druhu srážky. Kontrola údaje probíhá okamžitě po potvrzení položky. Na závěr se kontroluje kompletnost údajů pro zadanou srážku.

Nápovědy pro jednotlivé položky

Kód srážky

Třímístný číselný kód pro označení druhu srážky – musí existovat v tzv. Megatabulce.

Srážet po výstupu

Požadavek na srážení po výstupu se zadá u těch srážek, které mají být sráženy i po ukončení pracovního vztahu zaměstnance.

Způsob srážení

Jde o zadání způsobu, jakým má být srážka provedena (např. do peněžního ústavu, složenkou, do vnitropodnikové záložny). Zadání lze provést výběrem příslušného způsobu z tzv. menu boxu (obsahuje všechny možné způsoby srážení).

Adresa pro složenku

Tento údaj se vyplňuje pouze v případě, že je srážka zasílána složenkou. Z adres přiřazených zaměstnanci se vybere příslušná adresa, na kterou má být složenka zaslána.

Bankovní spojení

Pokud se srážka zasílá do banky, je vyžadováno zadání všech potřebných údajů pro bankovní spojení. Zadává se číslo bankovního spojení. Po zadání probíhá kontrola bankovního spojení na tzv. modulo.

Směrový kód

Zadává se směrový kód příslušného peněžního ústavu. Zadání lze provést výběrem z číselníku peněžních ústavů.

Konstantní symbol

Zadává se konstantní symbol. Zadání lze provést výběrem z číselníku konstantních symbolů.

Variabilní symbol

Zadává se variabilní symbol.

Specifický symbol

Zadává se variabilní symbol.

Přednostní srážka

Slouží k označení tzv. přednostních srážek. U výživného se zatrhne automaticky. Prakticky se využívá pouze u exekucí, kdy je možné se rozhodnout zda srážku jako přednostní označíme (provádí se ze 2/3 příjmu), či ne (potom se provádí pouze z jedné třetiny).

Datum

Jde o datum, kdy bylo plátci (1.plátci) doručeno nařízení výkonu rozhodnutí. Je povinné u exekucí a výživného. Pokud není u těchto dvou druhů srážek datum vyplněno, dosadí se automaticky běžné datum. U ostatních druhů srážek má tato položka informativní charakter.

Částka

Zadává se požadovaná výše srážky. V některých případech zůstává výše srážky nulová a stanoví se automaticky až při výpočtu srážek. Nulovou výši má například srážka za stravenky, jejíž výše se vypočítá až na základě počtu stravenek, na které má zaměstnanec nárok. Obdobně je tomu u srážky odborových příspěvků, jejichž výše je závislá na příjmu zaměstnance. Automaticky se také počítá výše dobírky zasílaná do peněžního ústavu.

Na ruku

Údaj se využívá pro srážky typu „dobírka“, které jsou zasílány buď do peněžního ústavu nebo složenkou. Částka uvedená v této položce je zaměstnanci vyplacena v hotovosti.

Sazba

Položku lze použít k zadání individuální sazby zaměstnance pro některé druhy srážek (odborové příspěvky, haléřové fondy). Pokud zde není individuální sazba vyplněna, přebírá se pro výpočet sazba zadaná v Megatabulce.

Zbytek

Položka se využívá u srážek typu „dobírka“. Označení této položky znamená, že jde o srážku, kde se má dopočítat zbývající částka k výplatě po provedení všech srážek.

Celkový dluh

Tento údaj se využívá u půjček a slouží k zadání celkové (počáteční) výše dluhu. Jde pouze o informaci, která není dále zpracovávána.

Zbývá srazit

Tento údaj se využívá u půjček. Při zahájení splátek se do něj vyplní výše půjčky a při měsíčním promítání obratů je částka automaticky snižována o provedenou splátku. Ve vztahu k ukončení srážení je tento údaj pouze orientační – nezohledňuje nijak úroky, které musí zaměstnanec zaplatit.

Dlužná splátka

Tento údaj se využívá pouze u půjček, výživného a některých exekucí. Pokud nemá zaměstnanec dostatečný příjem na úhradu těchto srážek, automaticky se vypočítá dlužná částka a při měsíčním promítání obratů se o vypočtenou částku aktualizuje položka „Dlužná splátka“.

Deponovat

Označení tohoto pole znamená požadavek na deponování srážky. Srážka se sice vypočítá a strhne zaměstnanci, nezasílá se ale příjemci, deponuje se v organizaci.

Deponovaná částka

Do této položky se při promítání měsíčních obratů automaticky načítá deponovaná částka za příslušný měsíc. Je zde tedy vidět celková deponovaná částka.

Právní moc

Tato položka zůstává u deponované srážky nevyplněná až do okamžiku, kdy srážka nabyde právní moci a je třeba celkovou deponovanou částku odeslat příjemci. Zadává se logicky datum nabytí právní moci.

Odesláno

Do této položky se automaticky naplní datum odeslání celkové deponované částky. K naplnění dojde v okamžiku, kdy je deponovaná částka odesílána např. do banky.

Nařizující orgán

Adresa pro podporu další povinnosti plátce mzdy vůči OSSZ, a to k zajištění exekuce z dávek nemocenského pojištění.

Evidenční číslo

Údaj se používá pouze u některých druhů srážek, kde je navíc vyžadováno ještě evidenční číslo. Např. číslo smlouvy na penzijní připojištění apod.

Rodinný příslušník

Položka se využívá v situaci, kdy se provádějí srážky ve prospěch rodinného příslušníka zaměstnance. Jde například o srážky na penzijní pojištění. Zadává se může buď přímo jméno rodinného příslušníka pomocí tzv. našeptávače, nebo lze použít výběr z rodinných příslušníků zaměstnance.

Periodicita

Standardně probíhá provádění srážek pravidelně každý měsíc při výpočtu mzdy zaměstnance. Má-li mít srážka z jakéhokoliv důvodu jinou periodicitu, lze využít k jejímu zadání tento údaj. Možné varianty jsou např. 1-12 (srážení probíhá celý rok), 1;4;7;10; (srážení probíhá za leden, duben, červenec a říjen) apod.

Srážet od

Je-li zadána četnost provádění srážky čtvrtletní, měsíční nebo roční, je třeba tento údaj doplnit ještě o datum, kdy má být srážení započato.

Poplatek za srážku

Za provedení srážky (zejména do peněžního ústavu), je možné požadovat na zaměstnanci poplatek. Do této položky je třeba zadat výši poplatku, která má být zaměstnanci za provedení srážky sražena.

Poplatek za složenku

Tento údaj se označí v situaci, kdy je třeba zaměstnanci srazit poplatek za zaslání složenky. Výše poplatku bude potom spočítána na základě výše částky, která se složenkou zasílá a podle hodnot uložených v konfiguraci podsystému Mzdy.

Příjemce

Tato položka se nepoužívá pro vlastní výpočet srážek, ale je důležitá pro export vypočtených srážek. U srážek do peněžních ústavů lze v této položce označit jakýmkoliv řetězcem znaků skupinu srážek, která se bude společně zpracovávat při exportu. Například „KOMB“ bude společné označení pro srážky, které se budou zasílat do Komerční banky. Specifické použití má tato položka v případě, že je využívána skupina úloh Export do penzijních fondů.

Poznámka

Údaj se využívá pro zadání jakékoliv poznámky ke srážce. Jde pouze o informaci, která se dále nezpracovává.

Stopka

Označením této položky dochází k pozastavení provádění srážky. Zadání srážky je zachováno, ale srážka se při výpočtu mezd nepočítá. Pokud chcete zobrazit seznam srážek bez srážek majících stopku, rozevřete nabídku kliknutím na pole s textem „Bez výběru“ a změňte na „Bez stopky“.

Limit

Tato položka je využívána u srážek na penzijní připojištění a udává horní limit příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění.