Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Zařazení zaměstnance

Evidence obsahuje základní údaje o zařazení zaměstnance v pracovněprávním vztahu. Informace o zařazení zaměstnance jsou pořizovány převážně při nástupu zaměstnance (organizační místo, funkce, kvalifikace zaměstnání rozšířená, nákladový útvar, postavení v zaměstnání) nebo v situaci, kdy nastane nějaká změna. Zařazení zaměstnance se obvykle pořizuje současně s informace o pracovněprávním vztahu zaměstnance. Ke každému pracovněprávnímu vztahu musí být minimálně jedno zařazení. V praxi se může vyskytnout i situace, kdy má zaměstnanec jeden pracovně právní vztah, ale k němu má více než jedno zařazení. V tomto případě se další zařazení zaměstnance pořídí na samostatné záložce s názvem Další zařazení zaměstnance.

Poznámka Pokud má zaměstnanec více pracovních vztahů v jedné organizaci, je třeba pro každý pracovní vztah zadat další větu se stejným osobním číslem, ale odlišným vztahem.

Osoba

identifikace občana, pro kterou je dané zařazení evidováno.

Pracovněprávní vztah

Jde o jeden znak, který nesmí obsahovat číslice ani mezeru. Identifikuje pracovněprávní vztah zaměstnance.

Organizační místo

Organizační místo je nepovinný údaj a jeho využívání je na rozhodnutí organizace. Pokud je organizační místo zadáno, musí existovat v organizační struktuře firmy.

Nákladový útvar

Nákladový útvar je kód, pod kterým útvar vstupuje svými náklady do účetnictví. Jde o povinný útvar, který musí být v zařazení zaměstnance vždy zadán. Kód nákladového útvaru musí existovat v číselníku útvarů. Při pořízení nového zařazení zaměstnance v situaci, kdy je využívána organizační struktura a jsou v ní uvedeny také kódy útvarů, se v rámci pořízení kód útvaru dotáhne z organizační struktury, ale je možná jeho změna. Prakticky to znamená, že kód útvaru uvedený v zařazení zaměstnance nemusí být stejný jako kód útvaru uvedený v organizační struktuře u příslušného organizačního místa.

Pracovní funkce

Pracovní funkce je nepovinný údaj a není nutné ho vyplňovat. Rozhodnutí o jeho využívání je plně na konkrétním uživateli. Pokud je údaj vyplněn, kontroluje se na existenci v číselníku pracovních funkcí. Pracovní funkce může být obdobně jako kód útvaru uvedena v organizační struktuře. V této situaci se při pořízení nového záznamu o zařazení zaměstnance pracovní funkce dotáhne z organizační struktury, ale je možné ji přepsat. Platí tady stejný princi jako u kódu útvaru - pracovní funkce uvedená v zařazení zaměstnance nemusí být totožná s pracovní funkcí uvedenou v organizační struktuře u příslušného organizačního místa.

Postavení v zaměstnání

Údaj se vybírá z číselníku postavení v zaměstnání (D0POSTZAM), jehož obsah musí být v souladu se standardy ČSÚ. Údaj je využíván pro statistické účely.

Místo výkonu práce

Kód místa výkonu práce je třeba vybrat z číselníku doplňkových adres (D0CISA). Místo výkonu práce se používá ve skupině úloh Formuláře například pro pracovní smlouvy, v podsystému Cestovní příkazy pro určení počátku služební cesty (neurčí-li se v Cestovních příkazech jinak), ve Mzdách ve výkazu „Práce 3-01“.

Povolení k zaměstnání

U cizince lze sledovat kromě čísla povolení k pobytu, platnosti povolení k pobytu „do kdy“ a úřadu, který vydal doklad (v identifikaci občana) další informace o povolení k zaměstnání. Uveďte zde číslo povolení k zaměstnání, dokdy toto povolení platí a také informace o tom, kdo povolení vydal. Pokud fyzická osoba – cizinec vykonává práci ve shodě s povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnávání ve zvláštních případech (tzv. „zelená karta“ A, B nebo C) a vyžaduje-li se k vykonávání tohoto pracovního zařazení, potom zde zadejte číslo zelené karty, dokdy karta platí a také informace o tom, kdo povolení vydal. Zelená karta je doklad, který opravňuje cizince k pobytu na území a k výkonu zaměstnání po dobu v ní uvedenou. V tomto případě v základním souboru Identifikace občana není potřeba informace k povolení k pobytu vyplnit.

Poznámka Platnost povolení k zaměstnávání může úřad práce s přihlédnutím k situaci na trhu práce cizinci na jeho žádost prodloužit, a to i opakovaně, vždy však nejdéle na dobu 2 let.

Poznámka

textová položka, není žádná kontrola.

Profese dle CZ-ISCO

Z číselníku profesí dle CZ-ISCO (D0CZISCO) vyberte číselný kód pro konkrétní činnost, kterou zaměstnanec vykonává a která je zdrojem jeho pracovních příjmů. Pro zařazení zaměstnance doporučujeme používat kódy CZ-ISCO „Klasifikace zaměstnání rozšířená“. Tyto kódy profese jsou potom využívány ve skupinách úloh podsystému Mzdy pro statistiku (Vazba na statistiku ISP a ISPV). Údaj je dále používán nejen v Základní personalistice, ale i ve všech dalších skupinách úloh Personalistiky.

Státní správa

Jednomístný údaj může nabývat hodnot 0, 1, 2. Je využíván především u rozpočtových organizací, například pro vazbu na ISP. Číselník d9stspr.

Vedoucí

Tento údaj povinně vyplňují pouze ti uživatelé, kteří používají vazbu na ISPV. Pokud zaměstnanec řídí nebo vede jiné zaměstnance, vyplní se znak A. Číselník d9vedouci.

Úředník

Jednomístný údaj může nabývat hodnot mezera nebo „a“. Je využíván především u rozpočtových organizací pro označení úředníků podléhajících Zákonu č. 312 o vzdělávání úředníků. Číselník d9urednik.

Telefon, fax

Jde o textové položky, sloužící k uvedení telefonního čísla nebo faxu, nejsou nijak kontrolovány.

E-mail

Jde o textovou položku sloužící k vyplnění e-mailové adresy, která není nijak kontrolována.