Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Konfigurace

Volba umožňuje jednak v závislosti na přidělených oprávněních prohlížet a měnit nastavení konfiguračních parametrů pro zpracování Dlouhodobého majetku a Operativní evidence a jednak prohlížet a měnit nastavení konfiguračních parametrů pro inventury a komunikaci pro čárový kód.

Konfigurace Majetku a Operativní evidence

Pořizované a zobrazované údaje:

Záložka "Základní"

 • Období zpracování Majetku - aktuální období zpracování - určuje období, za které bude probíhat aktualizace, výpočet odpisů, po měsíční uzávěrce se nastaví nový měsíc
 • Období posledních účetních odpisů - poslední období, za jaké byly vypočteny účetní odpisy, nastavuje se automaticky programem
 • Období posledního účtování - poslední období, za jaké bylo provedeno zaúčtování, nastavuje se automaticky programem
 • Poslední volba z měsíčního zpracování - následující možnosti:
  • a - editace DM
  • c - výpočet účetních odpisů
  • u - zaúčtování
  • 1 - uzavření měsíce
  • b - návrat před poslední zaúčtování a to již z následujícího období zpracování, kdy již bylo pořizováno
  • d - návrat před poslední zaúčtování a to již z následujícího období zpracování, kdy ještě nebylo pořizováno
 • Rok posledního ročního zpracování - poslední rok, za jaký bylo roční zpracování
 • Poslední volba z roční uzávěrky - následující možnosti:
  • b - výpočet daňových odpisů
  • c - tvorba archivu kmenového souboru
  • d - tvorba archivu změnového souboru
  • f - ukončení roku
 • Kontrola na osoby - určuje, zda se má odpovědná osoba při aktualizaci kontrolovat na číselník osob
 • Kontrola na umístění - určuje, zda se má umístění při aktualizaci kontrolovat na číselník umístění
 • Kontrola na zakázky - určuje, zda se má zakázka při aktualizaci kontrolovat na seznam zakázek
 • Kontrola na ceník - určuje, zda se má výrobek při aktualizaci kontrolovat na ceník - zatím nevyužito
 • Fiskální zpracování - zatím nepodporováno
 • Práce se souborem movitých věcí - zatím nepodporováno
 • Tisk protokolu za seanci - určuje, zda se má po opuštění editace tisknout protokol o skončené aktualizaci
 • Vazba na majetkové daně - určuje, zda se mají určité položky v registrech Majetku kontrolovat nebo nikoliv (z hlediska správy majetkových daní)
 • Počet let úschovy konečných měsíčních stavů - pokud se vyplní, tak určuje, že se má vytvářet pomocný soubor konečných stavů a kolik let se má tento pomocný soubor uchovávat
 • Vazba na Investice - následující možnosti:
  • Zaokrouhleně
  • Desetinně
 • Vazba na registry - určuje přísnost kontrol na existenci v různých registrech (registr územních klasif.,obyvatel,apod.) - následující možnosti:
  • Bez vazby
  • Kontrola
  • Registry spec.
 • Hmotný dlouhodobý majetek - parametr pro nastavení DM dle Zákona o dani z příjmu
 • Nehmotný dlouhodobý majetek - parametr pro nastavení DM dle Zákona o dani z příjmu
 • Technické zhodnocení - parametr pro nastavení DM dle Zákona o dani z příjmu
 • Parametr pro tisk účetních přehledů - následující možnosti:
  • Aktuální obnosy
  • Obnosy z doby výpočtu odpisů
 • Rozčlenění útvaru do sestav:
  • počet míst pro závod
  • počet míst pro středisko
  • počet míst pro pracoviště
 • Číslování inventárních čísel dle číselníku - určuje, zda se mají číslovat inventární čísla podle nastavených řad v číselníku G0CIR, v tom případě se při pořízení kromě kódu pořízení musí i vybrat řada z číselníku, podle které se přidělují inventární čísla

*

Záložka "Odpisová"

 • Příznak pro účetní odpisování - zatím nevyužito
 • Počátek odpisování v měsíci pořízení - zda se bude poprvé účetně odpisovat v měsíci pořízení nebo v následujícím měsíci:
  • ano = první odpis v měsíci pořízení, odpisy se počítají na konci měsíce, v měsíci vyřazení se již neodpisuje
  • ne = první odpis v následujícím měsíci, odpisy se musí počítat na začátku měsíce, v měsíci vyřazení se ještě odpisuje
 • Vazba účetní odpisové sazby na číselníky klasifikace - zda se má účetní odpisová sazba kontrolovat na číselník CZ-CPA (př.CZ-CC), pokud ano, po vyplnění příslušné klasifikace se doplní účetní sazba z číselníku klasifikace do kmenové věty. V tomto případě musí existovat nenulová účetní odpisová sazba na zvolené klasifikaci.
 • Zvláštní požadavky na účetní odpisování - zatím nevyužito
 • Vazba masky na účetní odpisy - nastavení, které říká, zda se při výpočtu a zaúčtovávání účetních odpisů v Majetku má použít účtovací maska
 • Číslo masky pro účetní odpisy - číslo masky, která se ve výše uvedeném případě použije
 • Vazba masky na transfery - nastavení, které říká, zda se při výpočtu a zaúčtovávání transferů v Majetku má použít účtovací maska
 • Číslo masky pro transfery - číslo masky, která se při výpočtu a zaúčtovávání transferů použije
 • Poslední provedená akce masky - následující možnosti:
  • a - editace masky
  • f - kontrolní chod
 • Příznak pro daňové odpisování - zatím nevyužito
 • Zvláštní požadavky na daňové odpisování - zatím nevyužito
 • Příznak pro IAS/IFRS odpisování - zatím nevyužito
 • Příznak pro kalkulované odpisování - zatím nevyužito


Záložka "Účtovací"

 • Vazba na účetnictví - pokud není parametr zaškrtnutý, při volbě Zaúčtování nevznikají žádné zápisy do účetnictví, změnové věty jsou označeny příznakem zaúčtování = 4, tj. „neúčtuje se dle konfigurace“
 • Číslo souboru - číslo souboru ve jméně účtovací dávky
 • Typ souboru - následující možnosti:
  • dle nastavení ZČ
  • d - dávka - pouze v tomto případě lze provádět volbu Tvorba účtovací dávky (OPL)
 • Účtovací závod - číslo závodu v účtovací dávce
 • Dokladová řada - číslo dokladové řady, s jakou jsou zaúčtovávány majetkové doklady do interních dokladů nebo do účtovací dávky
 • Počet míst útvaru - zatím nevyužito
 • Účtování změn útvaru - pokud je parametr zaškrtnutý, v takovém případě se do změnového souboru generují účetní přeúčtovávací doklady 91 - 94
 • Účtování změn druhu majetku - pokud je parametr zaškrtnutý, v případě změny druhu majetku nebo způsobu účtování nebo obojího se jedná o změnu zaúčtování majetku, v takovém případě se do změnového souboru generují účetní přeúčtovávací doklady 46 - 49
 • Účtování pohybů při sloučení - pokud je parametr zaškrtnutý, při účetní změně sloučení (pohyby 29 a 69) se vygenerované doklady 51 a 61 budou účtovat
 • Účtování pohybů při rozdělení a částečných převodech na jiné inventární číslo - pokud je parametr zaškrtnutý, při účetní změně rozdělení (pohyby 28 a 06) nebo částečném převodu na jiné inventární číslo (pohyby 47 a 31 nebo 06) se vygenerované doklady 51 a 61 budou účtovat
 • Účtování pohybů při pořízení a vyřazení majetku v nájmu - pokud je parametr zaškrtnutý, při účetní změně pořízení nebo vyřazení nájmu (pohyby 81 nebo 83) se vygenerované doklady 71 nebo 81 budou účtovat
 • Poslední číslo souboru - zde je zapsáno poslední použité číslo souboru z účtovací dávky


Záložka "Operativní evidence"

 • Období Operativní evidence - aktuální období zpracování - určuje období, za které bude probíhat aktualizace, lze přenastavit při vstupu do OE
 • Kontrola na osoby - určuje, zda se má odpovědná osoba při aktualizaci kontrolovat na číselník osob
 • Kontrola na umístění - určuje, zda se má odpovědná osoba při aktualizaci kontrolovat na číselník umístění
 • Vazba na Sklady - následující možnosti:
  • Dávková
  • Interaktivní

Konfigurace inventur a komunikace pro čárový kód

Pořizované a zobrazované údaje:

Záložka "Základní"

 • Pracovat při inventuře také s příslušenstvím - určuje, zda se bude do inventurního souboru zahrnovat i příslušenství
 • Ponechat v případě příslušenství také kmenovou větu - určuje, zda se má v případě práce s příslušenstvím pracovat i s větou kmenového souboru s pořadím 0
 • Pracovat při inventuře s počtem kusů - určuje, zda se má při vytváření inventurního souboru převzít do fyzického počtu kusů ten účetní počet kusů
 • Zpracovávat inventuru pro Dlouhodobý majetek - určuje, zda se při vytváření inventurního souboru berou věty z evidence DM
 • Zpracovávat inventuru pro Operativní evidenci - určuje, zda se při vytváření inventurního souboru berou věty z OE
 • Varianta přenosů a tisků - je závislá na dohodnutém přenosovém formátu dat
 • Prefix DM - pro rozlišení vět DM, případně příslušenství DM nebo pro rozlišení různých typů vět v přenosovém souboru
 • Prefix OE- pro rozlišení vět OE, případně příslušenství OE nebo pro rozlišení různých typů vět v přenosovém souboru
 • Automatický přenos dat - určuje, zda se budou jednotlivé datové soubory automaticky přenášet a zpracovávat - pro automatický přenos dat musí být vyplněna komunikace v záložce Dávky
 • Přenosové soubory komunikace s tiskárnou a čtečkou čárových kódů- následující možnosti:
  • Výstupní soubor pro tisk etikety předmětu
  • Výstupní soubor pro tisk etikety lokality
  • Soubor teoretického stavu předmětů
  • Soubor - číselník lokalit (osob)
  • Vstupní soubor nasnímaného fyzického stavu

Pro každý druh přenosového souboru se zadává, jestli přenos jednotlivých souborů má být bez dotazu na jméno přenosového souboru a dále se zadává v jakém kódování jsou data v přenosovém souboru: w=Windows, a=ASCI.

Záložka "Dávky"

Na této obrazovce lze vyplnit obslužné dávky, které je třeba spustit pro vlastní komunikaci se zařízením, kterému jsou data předávána. Tuto dávku lze spustit na serveru, případně na klientské stanici. Spuštění na klientské stanici zajišťuje přepínač C/S.

Jedná se o tyto obslužné dávky:

 • Obslužná dávka pro tisk etikety předmětu
 • Obslužná dávka pro tisk etikaty lokality
 • Obslužná dávka pro teoretický (účetní) stav předmětů
 • Obslužná dávka pro číselník osob/lokalit
 • Obslužná dávka pro soubor nasnímaného fyzického stavu
 • Cesta pro čárový kód

Parametr „Adresář“ umožňuje pro jednotlivé spouštěné dávky zadat cestu na klientskou stanici, kde se nacházejí příslušné vstupní nebo výstupní soubory pro zpracování.