Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

CZ-CPA

Český statistický úřad svým Sdělením ze dne 31. července 2008 informoval o zavedení nové Klasifikace produkce (CZ-CPA) a to na základě § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Sdělení navazuje na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 ze dne 23.dubna 2008, kterým se zavádí nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93. Tento přímo použitelný předpis Evropských společenství zrušil zpětně s účinností od 1. ledna 2008 nařízení Rady (EHS) č. 3696/93, na základě kterého byla zavedena dosavadní Standardní klasifikace produkce (SKP), a stanovil použitelnost nové statistické klasifikace od 1.ledna 2008. Podle ČSÚ Klasifikace produkce (CZ-CPA), která zohledňuje technologický rozvoj a strukturální změny v hospodářství, postupně nahrazuje Standardní klasifikaci produkce (SKP), vydanou sdělením Českého statistického úřadu č. 589/2002 Sb. ze dne 5.prosince 2002. Zkratka CZ v názvu klasifikace vyjadřuje národní verzi mezinárodního standardu.

Volba umožňuje v závislosti na přidělených oprávněních prohlížet a měnit data klasifikace CZ-CPA. Jsou to tyto položky:

  • Číslo CZ-CPA - klasifikace CZ-CPA dle ČSÚ, kód lze případně rozšířit o další čísla pro jemnější rozlišení různých způsobů odpisování
  • Odpisová skupina - daňová odpisová skupina dle Zákona o dani z příjmu
  • Účetní odpisová skupina - účetní odpisová skupina dle Českého účetního standardu číslo 708 - jen pro rozpočtové organizace
  • Procento zvýšení odpisu - procento zvýšení odpisu v prvním roce odpisování
  • Položka odpisové skupiny - položka odpisové skupiny dle Zákona o dani z příjmu
  • ROS-U - účetní odpisová sazba - v případě nastavení v konfiguraci jako „Vazba účetní odpisová sazby na číselníky klasifikace“ je tato automaticky dotahována na kmenovou větu DM
  • ROS-D - daňová odpisová sazba - pokud je vyplněna a je nižší než daňová odpisová sazba dle číselníku odpisových skupin dle Zákona o dani z příjmu, je tato automaticky dotahována na kmenovou větu DM (pouze pro způsob daňového odpisování 1)
  • Název
  • Další odpisové sazby a koeficienty - zatím se nevyužívá
  • Úplný název - úplný název dle ČSÚ