Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

CZ-CC

Tento číselník je určen speciálně pro druh majetku „B“ – budovy a stavby.. Je zaveden na základě Opatření Českého statistického úřadu s účinností od roku 2004 a vychází z mezinárodního standardu Classification of Types of Constructions – CC (vydaný Eurostatem v říjnu 1997). Zkratka CZ v názvu klasifikace vyjadřuje národní verzi mezinárodního standardu. Klasifikace CZ-CC nahrazuje Klasifikaci stavebních děl – KSD (oddíl 46), vydanou roku 1993 jako příloha Standardní klasifikace produkce SKP. Zavedení klasifikace CZ-CC vyhlásil ČSÚ ve Sbírce zákonů (č.321/2003Sb.).

Volba umožňuje v závislosti na přidělených oprávněních prohlížet a měnit data klasifikace CZ-CC. Jsou to tyto položky:

  • Číslo CZ-CC - klasifikace CZ-CC dle ČSÚ, kód lze případně rozšířit o další čísla pro jemnější rozlišení různých způsobů odpisování
  • Odpisová skupina - daňová odpisová skupina dle Zákona o dani z příjmu
  • Účetní odpisová skupina - účetní odpisová skupina dle Českého účetního standardu číslo 708 - jen pro rozpočtové organizace
  • Procento zvýšení odpisu - procento zvýšení odpisu v prvním roce odpisování
  • Položka odpisové skupiny - položka odpisové skupiny dle Zákona o dani z příjmu
  • ROS-U - účetní odpisová sazba - v případě nastavení v konfiguraci jako „Vazba účetní odpisová sazby na číselníky klasifikace“ je tato automaticky dotahována na kmenovou větu DM
  • ROS-D - daňová odpisová sazba - pokud je vyplněna a je nižší než daňová odpisová sazba dle číselníku odpisových skupin dle Zákona o dani z příjmu, je tato automaticky dotahována na kmenovou větu DM (pouze pro způsob daňového odpisování 1)
  • Název
  • Další odpisové sazby a koeficienty - zatím se nevyužívá
  • Úplný název - úplný název dle ČSÚ