Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Investice

Investice jsou podsystém, který je určen z hlediska účetního pro analytickou evidenci skupiny účtů 04 - investice a 05 - zálohy na dlouhodobý Majetek, z hlediska investičního pak především pro sledování nedokončených investic z hlediska výdajů na ně, jejich zdrojů krytí a hledisek statisticko-evidenčních. Základem je likvidace investičních faktur (výdejek, kursových rozdílů, pokladních a bankovních dokladů…) pomocí investičních případů na příslušné investiční akce (u „urychlených“ aktivací přímo aktivace do DM), případně také na neinvestiční náklady. Tyto případy a náklady (příp. výnosy) jsou zaúčtovávány do Finančního účetnictví, na akcích jsou sledovány naběhlé výdaje do fáze aktivace, kdy se akce interaktivně přesouvají do dokončených investic, tzn. do dlouhodobého majetku. Při „čištění“ souborů se ukončené investice z aktuálních stavů přesouvají do archivů.

Je zde umožněno sledování záloh na dlouhodobý majetek spolu s odpočty těchto záloh. U výdajů na dokončené investice (DM) lze při aktivacích provádět technická zhodnocení (modernizace, rekonstrukce…), případně pomocí aparátu podsystému provádět správu takovýchto výdajů vzhledem k dosažení (nebo nedosažení) hranice technického zhodnocení během roku. V případě sledování investic u větších celků lze využít možnost hierarchizace investičních akcí - akce nadřízené a jim podřízené akce s různými možnostmi při sledování a aktivacích.

Výstupy z podsystému jsou určeny pro potřeby pracovníků investičních oddělení a povinné statistiky týkající se investic jako takových. Projekt Investice je programován s ohledem na účetní průkaznost a dokladovost.

Investiční doklad (faktura, výdejka, kursový rozdíl, pokladní nebo bankovní doklad, záloha, odpočet zálohy, vnitropodnikový ruční doklad) je doklad, který je určen ke zlikvidování (tj. přiřazení) na nějakou investici, tj. jde např. o doklad exportovaný do podsystému Investice, nebo v tomto podsystému ručně pořízený.