Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Grafy

Vytvoření grafu na záložce, v menu a voláním ze speciálu.

Vytvoření záložky grafu

  • 1.Nová záložka + popis
  • 2.Layout - Border layout
  • 3.BrowsePanel
  • 4.Wrapper - cz.ortex.gui.k0.vyroba.KgrafSimpleWrapper
  • 5.Úloha - orsoft.k.graf.Kgraf
  • 6.Parametry wrapper - par:hodn; par1:hodn1
  • 7.Spojeno s - this
  • 8.-uložit pohled a znova otevřít, jinak se nenajde bod 9.
  • 9.Layout umístění - Na střed

!!! – ‘;‘ středník se nesmí vyskytovat v parametrech nikde jinde než pro oddělení jednotl. parametrů

!!! - po prvním spuštění nutno v záložce přepnout na detail, aby se tam „nepletl nějaký browse“, nenašel jsem způsob, jak to nastavit programem a nedělalo to zároveń nějaký problém v zobrazení

Wrapper - cz.ortex.gui.k0.vyroba.KgrafSimpleWrapper

Úloha - orsoft.k.graf.Kgraf

Parametry wrapper - např. callpar:vyr12mes; callpar2:kskut111; typGrafu:chart; pocetKategorii:1; stPootPopOsyX:60

Spojeno s - this

Layout umístění - Na Střed

Parametry wrapperu

callpar, callpar2:přesné určení

tabulka, tabulka2: jméno tabulky, pokud je potřeba, např. KPLNSM

zdroj: přesné rozlišení dat, pokud to nelze předat při volání z věty, např. pro tabulku KPLNSM - pek01p, pek02p,…

uloha, uloha2: úloha,pokud je potřeba, např. Kpl070

typGrafu:

chart - sloupce

chart3D - sloupce 3D

lineChart - spojnicový

lineChart3B - spojnicový 3D

chartMultiKolac - koláč - více koláčových ploch

chartMultiKolac3D - koláč 3D - více koláčových ploch

stackedAreaChart - graf skládaných oblastí

stackedBarChart - stohovaný sloupcový

stackedBarChart3D - stohovaný sloupcový 3D

chartKolac - koláč (%-procenta)

chartKolac3D - koláč 3D (%-procenta)

ringChart - kruhový graf

xyLineChart - spojnicový pro různé hodnoty osy X a Y

polarChart - polární graf

XYAreaChart - plošný

XYStepAreaChart - krokový XY - plocha

XYStepChart - krokový XY – linka

histogram - histogram

waterfallChart - vodoznak

gantt - Ganttův diagram

orientace Grafu: standardně vertikálně, pro „1“ nebo „H“ bude horizontálně

pocetKategorii: 1-3, např roky letos, minulý rok a predminulý rok

stPootPopOsyX: pootočení popisu na ose x o počet stupňů, pootočení je vzhledem k oknu, tzn. 90 je svisle vždy ať je orientace grafu vodorovně nebo svisle

zobrHodnVrchGraf: zobrazení hodnoty na vrcholu sloupce „A“-ano

stPootHodnVrchGraf: pootočení hodnoty na vrcholu sloupce o počet stupňů, platí jen společně s zobrHodnVrchGraf

zobrHodnOsyX: zobrazení hodnoty na ose X, např. pro týden „D“-datum poc-konec, jinak číslo (+ třeba „.tyden“)

denPocet: data za počet dnů zpět, pro výpočet datumu-OD

tydenPocet: data za počet týdnů zpět, pro výpočet datumu-OD

mesPocet: data za počet měsíců zpět, pro výpočet datumu-OD

rokPocet: data za počet roků zpět, pro výpočet datumu-OD

denPocetB: data za počet dnů do budoucna, pro výpočet datumu-DO

týdenPocetB: data za počet týdnů do budoucna, pro výpočet datumu-DO

mesPocetB: data za počet měsíců do budoucna, pro výpočet datumu-DO

rokPocetB: data za počet roků do budoucna, pro výpočet datumu-DO

sloupecPocet: maximální počet sloupců – např. 10 = 9 největších a zbytek (ostatní) je v posledním sloupci „…ostatní“

priznDMR: sloupec grafu je D-en, T-ýden, M-ěsíc, R-ok – součty množství jsou za den,měsíc,rok, týden funguje jen pro speciální zpracování

priznKatDMR: kategorie grafu je D-en, T-ýden, M-ěsíc, R-ok – kategorie mají odlišnou barvu sloupců, kategorie je většinou o řád vyšší, tzn. pro data za den je kategorie měsíc nebo rok a pro data za měsíc je kategorie rok, týden funguje jen pro speciální zpracování

nadpisGrafu: vlastní nadpis grafu

popisX: popis osy Y (rok,měsíc,den,…)

popisY: popis osy X (Kč, množství, …)

popisLegenda1, popisLegenda2, popisLegenda3: popis legend, který nemusí odpovídat klíčům, v grafu, např. klíčem je „pvfHl“ a „ppfHl“, ale zobrazí se popis je „ Vydané faktury (PvfHl)„ a „ Došlé faktury (PpfHl)“

datVyberu, datVyberu2: filtr podle datumu, Lq… - datdoVyst , datfaVyst, datfaSpl, datumPotv, datumDoruc, termin PvfHl, PpfHl – datVystaveni, datSplatnost, datSplatnostiUpr, datDuzp, datDoruceni, datUcetni, datDph, datPredani, datOdsouhlaseni, datZapoctu,

filtrVyberu, filtrVyberu2: filtr podle dalších parametrů sumZa… - součty/sloupce za … Kskut… - skupina, misto, stroj, zakazka, zavskl, stredisko, utvar, zakvyr, kalpol, trida, smena Kplnsm – cisvyr, skupina, místo, sumZaVyr, sumZaMisto Lq… - o1firma, o2firma, d1firma, d2firma, místo, zakazka, sumZao1firma, , sumZao2firma, sumZad1firma, , sumZad2firma , sumZamisto, sumZazakazka, sumZautvar, sumZaprodejce, sumZareferent, PvfHl, PpfHl - o6a.dkaNr, firma, sumZafirma

seraditVyber: seřazení výběru „A“, „V“ - vzestupně „Z“, „S“ - sestupně „Y“ - sestupně a nechat „…ostatní“ na konci ( pro filtrVyberu:sumZa…a sloupecPocet menší než počet sl. bez omezení )

poleMnoz, poleMnoz2: název pole pro získání hodnoty Y Lq… - mno, mno2, mnoVyda, mnoRam, uhrada, prirazp, priraz, cenab, dzakl, dph, dspo, rabat, rabath, fakcsb, zaokr, fakcsn, obnost, obnosz, zaokrt, zaokrz, zaokropr PvfHl, PpfHl – obnosFakt, obnosTuz, obnosTuzem(PpfHl), obnosPrep, obnZbyva, obnZbyvaOdeslano

barva1, barva2, barva3: barva kategorií ve tvaru R,G,B – černá = 0,0,0; bílá=255,255,255; červená=255,0,0; zelená=0,255,0; modrá=0,0,255; žlutá=255,255,0; cyan=0,255,255; magenta=255,0,255

prepocMnoz: prepočet množství (hodnoty Y) při více kategoriích (např. u stoh. grafu) na procenta ze součtu hodnot kategorií

poleHodnX: při nastavení - callpar:nastavtab ; datVyberu:název pole v sql-tvaru; tabulka:název tabulky; - se určí název pole v sql-tvaru, které se použije pro hodnotu osy X, typ Integer

poleHodnDateX: stejné jako poleHodnX, ale pro hodnotu typu Date

poleHodnY: při nastavení - callpar:nastavtab ; datVyberu:název pole v sql-tvaru; tabulka:název tabulky; - se určí název pole v sql-tvaru, které se použije pro hodnotu osy Y, např. množství, částka v Kč, …

pohledNazev: název gad-pohledu pro zadání datumu-od nebo datumu-od-do, použité jsou hodnoty gadTvon01 a gadTbis01

sipkyLevaPrava: v tolbaru grafu se přidají šikpy doleva a doprava pro posun grafu na předchozí nebo následující období

dataInterface: název podavače dat v podsystému, např. dataInterface:cz.ortex.impldao.l0.grafy.LgrafPodavac

obsluznaTrida: název třídy volané po kliknutí na sloupec grafu

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..

Vyzkoušené záložky na editační obrazovce ( Parametry wrapperu )

Wrapper cz.ortex.gui.k0.vyroba.KgrafSimpleWrapper

KSKU111:

Výroba-množství celkem za 3 roky – sloupce-množství, měsíc - zkušební

callpar:kskut111; typGrafu:chart; pocetKategorii:1; stPootPopOsyX:60

Výroba-množství za 12 měsíců – sloupce-množství, měsíc

callpar:vyr12mes; callpar2:kskut111; typGrafu:chart; pocetKategorii:1;stPootPopOsyX:60; barva1:255,0,0

callpar:vyr12mes; callpar2:kskut111; typGrafu:chart3D; pocetKategorii:1; stPootPopOsyX:60

Výrobky za měsí c – koláč, množství, měsíc

callpar:vyr1mes; callpar2:kskut111; typGrafu:chartKolac3D; pocetKategorii:1; mesPocet:1

Výrobky za měsí c – multikoláč, množství, měsíc-den

callpar:vyr1mes; callpar2:kskut111; typGrafu:chartMultiKolac3D; pocetKategorii:1; mesPocet:1

Výrobky za den – kruhový, množství, den

callpar:vyr1den; callpar2:kskut111; typGrafu:ringChart; pocetKategorii:1; denPocet:1

LQD:

K úhradě 6 měsíců zpět sloupce-Kč, měsíc, datum podle datdoVyst

callpar:lqdKcMes; datVyberu:datdoVyst; typGrafu:chart; pocetKategorii:1; stPootPopOsyX:60; mesPocet:6

callpar:lqe…

callpar:lqa…

K úhradě denní za měsíc – spojnice -Kč , den , datum podle datdoVyst

callpar:lqdKcDny; datVyberu:datdoVyst; typGrafu:lineChart3D; pocetKategorii:1; stPootPopOsyX:60; mesPocet:1

callpar:lqe…

callpar:lqa…

Množství denní za měsíc – sloupce -množství , den , datum podle datdoVyst, hodnota na vrcholu sloupce pooto čená

callpar:lqdMnDny; datVyberu:datdoVyst; typGrafu:chart; pocetKategorii:1; stPootPopOsyX:60; mesPocet:1 stPootHodnVrchGraf:90

callpar:lqe…

callpar:lqa…

K úhradě denní za měsíc – odběratel – sloupce, Kč , den , datum podle datdoVyst, jen pro

odběratele

callpar:lqdKcDny; datVyberu:datdoVyst; filtrVyberu:o1firma; typGrafu:chart3D; pocetKategorii:1; stPootPopOsyX:60; mesPocet:1

callpar:lqe…

callpar:lqa…

PvfHl:

Odběratele - fakturace za 6 měsíců podle datumu splatnosti - sloupce

callpar:pvfHl; datVyberu:datSplatnost; filtrVyberu:sumZafirma; typGrafu:chart; pocetKategorii:1; stPootPopOsyX:60; mesPocet:6; priznDMR:M; seraditVyber:Z; nadpisGrafu:Fakturace - odběratele podle velikosti; zobrHodnVrchGraf:A

Odběratele - fakturace za 6 měsíců podle datumu splatnosti - jen 10 největších + zbytek - sloupce

callpar:pvfHl; datVyberu:datSplatnost; filtrVyberu:sumZafirma; typGrafu:chart; pocetKategorii:1; stPootPopOsyX:60; sloupecPocet:11; mesPocet:6; priznDMR:M; seraditVyber:Y; nadpisGrafu:Fakturace - odběratele - 9 podle velikosti + ostatní; zobrHodnVrchGraf:A

Odběratele - fakturace za 6 měsíců podle datumu splatnosti – koláč

callpar:pvfHl; datVyberu:datSplatnost; filtrVyberu:sumZafirma; typGrafu:chartKolac; mesPocet:6; priznDMR:M; seraditVyber:Z; nadpisGrafu:Fakturace - odběratele podle velikosti

Neplatiči – zbytek do fakturace za 6 měsíců podle datumu splatnosti - kruh

callpar:pvfHl; datVyberu:datSplatnost; filtrVyberu:sumZafirma; typGrafu:ringChart; mesPocet:6; priznDMR:M

poleMnoz:obnZbyvaOdeslano; nadpisGrafu:Neplatiči

CASH.FLOW-měsíc podle datumu splatnosti

callpar:cashflow; tabulka:pvfHl; datVyberu:datSplatnost; typGrafu:chart; pocetKategorii:2; stPootPopOsyX:60; stPootHodnVrchGraf:90; mesPocet:1; priznDMR:D; priznKatDMR:D; nadpisGrafu:Fakturace - CASH.FLOW měsíc; zobrHodnVrchGraf:A

CASH.FLOW-5 týdnů podle datumu splatnosti

callpar:cashflow; tabulka:pvfHl; datVyberu:datSplatnost; typGrafu:chart; pocetKategorii:2; tydenPocet:5; priznDMR:T; priznKatDMR:T;nadpisGrafu:CASH.FLOW 5 týdnů; zobrHodnVrchGraf:A

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..

Volání ze speciálu

Metoda cz.ortex.gui.k0.vyroba.KgrafSimpleAkce:grafSimpleAkce – není to wrapper, ale spojovací program KgrafSimpleAkce

Parametry např. callpar:kskut111 typGrafu:chart pocetKategorii:1 stPootPopOsyX:60

Vyzkoušené volání ze speciálu ( Parametry wrapperu )

KSKU111:

Jednoduchý graf - sloupce

callpar:kskut111; typGrafu:chart; pocetKategorii:1; stPootPopOsyX:60

KPLNSM-KPL070:

Měsíční graf za 12 měsíců – sloupce-množství, měsíc

tabulka:KPLNSM; uloha:Kpl070; callpar:kplnsmmes; typGrafu:chart; pocetKategorii:1; stPootPopOsyX:60; rokPocet:1;

zobrHodnVrchGraf:A; nadpisGrafu:Měsíční výroba za 1 rok

Měsíční graf za 12 měsíců - stohovaný - výrobek – sloupce-množství rozd ělené po výrobcích

tabulka:KPLNSM; uloha:Kpl070; callpar:kplnsmmes; typGrafu:stackedBarChart; filtrVyberu:sumZaVyr; pocetKategorii:1;

priznDMR:M; stPootPopOsyX:60; rokPocet:1;

zobrHodnVrchGraf:A; nadpisGrafu:Měsíční výroba za 1 rok - výrobky; popisX:měsíc

Měsíční graf za 12 měsíců - stohovaný - sklad – sloupce-množství rozd ělené po skladech

tabulka:KPLNSM; uloha:Kpl070; callpar:kplnsmmes; typGrafu:stackedBarChart; filtrVyberu:sumZamisto; pocetKategorii:1;

priznDMR:M; stPootPopOsyX:60; rokPocet:1;

zobrHodnVrchGraf:A; nadpisGrafu:Měsíční výroba za 1 rok - výrobky; popisX:měsíc

Denní graf za měsíc – sloupce-množství, den

tabulka:KPLNSM; uloha:Kpl070; callpar:kplnsmden; typGrafu:chart; pocetKategorii:1; stPootPopOsyX:60; mesPocet:1; priznDMR:D

Denní graf za měsíc - stohovaný - výrobek – sloupce-množství rozd ělené po výrobcích

tabulka:KPLNSM; uloha:Kpl070; callpar:kplnsmden; typGrafu:stackedBarChart; filtrVyberu:sumZaVyr; pocetKategorii:1; zobrHodnVrchGraf:A; stPootPopOsyX:60; mesPocet:1; priznDMR:D; popisX:datum; nadpisGrafu:Denní výroba - výrobky

Výrobky za poslední měsíc – sloupce-množství jednotlivých výrobků z a měsíc

tabulka:KPLNSM; uloha:Kpl070; callpar:vyrObd; filtrVyberu:sumZaVyr; typGrafu:chart; pocetKategorii:1; stPootPopOsyX:60; mesPocet:1; priznDMR:D; nadpisGrafu:Výrobky za měsíc; popisX:výrobky; zobrHodnVrchGraf:A

Výrobky za poslední měsíc podle množství – sloupce-množství jednotlivých výrobků z a měsíc, seřazené od nejvýššího množství

tabulka:KPLNSM; uloha:Kpl070; callpar:vyrObd; filtrVyberu:sumZaVyr; typGrafu:chart; pocetKategorii:1; stPootPopOsyX:60; mesPocet:1; priznDMR:D; seraditVyber:Z; nadpisGrafu:Výrobky podle množství; zobrHodnVrchGraf:A

Výrobky za poslední měsíc - 10 největších + ostatní – sloupce-množství jednotlivých výrobků z a měsíc, , seřazené od nejvýššího množství 10 největších + všíchni ostatní v posledním sloupci

tabulka:KPLNSM; uloha:Kpl070; callpar:vyrObd; filtrVyberu:sumZaVyr; typGrafu:chart; pocetKategorii:1; stPootPopOsyX:60; mesPocet:1; priznDMR:D; sloupecPocet:11; seraditVyber:Y; nadpisGrafu:Výrobky podle množství; zobrHodnVrchGraf:A; zobrHodnVrchGraf:A

Sklady za poslední měsíc – sloupce-množství jednotlivých skladů z a měsíc

tabulka:KPLNSM; uloha:Kpl070; callpar:mistoObd; filtrVyberu:sumZaMisto; typGrafu:chart; pocetKategorii:1; stPootPopOsyX:60; mesPocet:1; priznDMR:D; nadpisGrafu:Sklady za měsíc; popisX:sklad; zobrHodnVrchGraf:A

5 tydnů zpět – sloupce-množství, t ýden, sloupce označeny datumem (začátek týdne – konec týdne )

tabulka:KPLNSM; uloha:Kpl070; callpar:kplnsm; typGrafu:chart; pocetKategorii:1; tydenPocet:5; priznDMR:T; zobrHodnVrchGraf:A; zobrHodnOsyX:D; popisX:týden; nadpisGrafu:Týdenní výroba

5 tydnů zpět - stohovaný - výrobek – sloupce-množství rozd ělené po výrobcích , sloupce označeny datumem (začátek týdne – konec týdne )

tabulka:KPLNSM; uloha:Kpl070; callpar:kplnsm; typGrafu:stackedBarChart; filtrVyberu:sumZaVyr; pocetKategorii:1; tydenPocet:5; priznDMR:T; zobrHodnVrchGraf:A; zobrHodnOsyX:D; popisX:týden; nadpisGrafu:Týdenní výroba

5 tydnů zpět - multikoláč – koláče -množství jednotlivých výrobků za t ýden, koláče označeny datumem (začátek týdne – konec týdne )

tabulka:KPLNSM; uloha:Kpl070; callpar:kplnsm; typGrafu:chartMultiKolac; filtrVyberu:sumZaVyr; pocetKategorii:1; tydenPocet:5; priznDMR:T; zobrHodnVrchGraf:A; zobrHodnOsyX:D; popisX:týden; nadpisGrafu:Týdenní výroba

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..

Volání z menu

Program cz.ortex.gui.k0.vyroba.KgrafSimpleAkce:grafSimpleAkce – není to wrapper, ale spojovací program KgrafSimpleAkce

Parametry např. callpar:kskut111; typGrafu:chart; pocetKategorii:1; stPootPopOsyX:60

Vyzkoušené volání z menu ( Parametry wrapperu )

Výchozím datumem je datum Orsoft (vpravo nahoře).

KSKUT111:

Jednoduchý graf – sloupce – sloupce-množství, měsíc

callpar:kskut111; typGrafu:chart; pocetKategorii:1; stPootPopOsyX:60

Jednoduchý graf – sloupce 3 kategorie – sloupce-množství, měsíc

callpar:kskut111; typGrafu:chart; pocetKategorii:3

Jednoduchý graf – sloupce 3D – sloupce-množství, měsíc

callpar:kskut111; typGrafu:chart3D; pocetKategorii:1; stPootPopOsyX:60;

stPootHodnVrchGraf:90

Jednoduchý graf – sloupce 3D 3 kategorie – sloupce-množství, měsíc

callpar:kskut111; typGrafu:chart3D; pocetKategorii:3

Jednoduchý graf - koláč

callpar:kskut111; typGrafu:chartKolac; pocetKategorii:1

Jednoduchý graf - koláč 3D

callpar:kskut111; typGrafu:chartKolac3D; pocetKategorii:1

Jednoduchý graf - koláč 3D - jen akt. rok

callpar:kskut111; typGrafu:chartKolac3D; pocetKategorii:1

Jednoduchý graf - spojnicový

callpar:kskut111; typGrafu:lineChart; pocetKategorii:1

Jednoduchý graf - spojnicový 3D

callpar:kskut111; typGrafu:lineChart3D; pocetKategorii:1

Jednoduchý graf - spojnicový pro libovolné dvojice X,Y

callpar:kskut111; typGrafu:xyLineChart; pocetKategorii:3

Jednoduchý graf - koláč-multi - 3 kategorie - více koláčových ploch

callpar:kskut111; typGrafu:chartMultiKolac; pocetKategorii:3

Jednoduchý graf - koláč-multi 3D - 3 kategorie - více koláčových ploch

callpar:kskut111; typGrafu:chartMultiKolac3D; pocetKategorii:3

Jednoduchý graf - skládaných oblastí - 3 kategorie

callpar:kskut111; typGrafu:stackedAreaChart; pocetKategorii:3

Jednoduchý graf - stohovaný sloupcový

callpar:kskut111; typGrafu:stackedBarChart; pocetKategorii:1

Jednoduchý graf - stohovaný sloupcový - 3 kategorie

callpar:kskut111; typGrafu:stackedBarChart; pocetKategorii:3

Jednoduchý graf - stohovaný sloupcový 3D

callpar:kskut111; typGrafu:stackedBarChart3D; pocetKategorii:1

Jednoduchý graf - stohovaný sloupcový 3D - 3 kategorie

callpar:kskut111; typGrafu:stackedBarChart3D; pocetKategorii:3

Jednoduchý graf - kruhový

callpar:kskut111; typGrafu:ringChart; pocetKategorii:1

Jednoduchý graf - polární

callpar:kskut111; typGrafu:polarChart; pocetKategorii:1

Jednoduchý graf - plošný

callpar:kskut111; typGrafu:xYAreaChart; pocetKategorii:1

Jednoduchý graf - krokový XY - plocha

callpar:kskut111; typGrafu:xYStepAreaChart; pocetKategorii:1

Jednoduchý graf - krokový XY - linka

callpar:kskut111; typGrafu:xYStepChart; pocetKategorii:1

Jednoduchý graf - histogram - 3 kategorie

callpar:kskut111; typGrafu:histogram; pocetKategorii:3

Jednoduchý graf - vodoznak

callpar:kskut111; typGrafu:waterfallChart; pocetKategorii:1

Jednoduchý graf - vodoznak - 3 kategorie

callpar:kskut111; typGrafu:waterfallChart; pocetKategorii:3

PvfHl:

Sloup - odběratele - fakturace za 6 měsíců podle datumu splatnosti

callpar:pvfHl; datVyberu:datSplatnost; filtrVyberu:sumZafirma; typGrafu:chart; pocetKategorii:1; stPootPopOsyX:60; mesPocet:6; priznDMR:M

Sloup - odběratele - fakturace za 6 měsíců podle datumu splatnosti - jen 10 největších + zbytek

callpar:pvfHl; datVyberu:datSplatnost; filtrVyberu:sumZafirma; typGrafu:chart; pocetKategorii:1; stPootPopOsyX:60; sloupecPocet:10; mesPocet:6; priznDMR:M

Koláč - odběratele - fakturace za 6 měsíců podle datumu splatnosti

callpar:pvfHl; datVyberu:datSplatnost; filtrVyberu:sumZafirma; typGrafu:chartKolac; mesPocet:6; priznDMR:M

Kruh - odběratele - fakturace za 6 měsíců podle datumu splatnosti

callpar:pvfHl; datVyberu:datSplatnost; filtrVyberu:sumZafirma; typGrafu:ringChart; mesPocet:6; priznDMR:M

Sloup - odběratele - denní fakturace za měsíc podle datumu splatnosti

callpar:pvfHl; datVyberu:datSplatnost; filtrVyberu:sumZafirma; typGrafu:chart; pocetKategorii:1; stPootPopOsyX:60; mesPocet:1; priznDMR:D; seraditVyber:Z; zobrHodnVrchGraf:A; nadpisGrafu:Denní fakturace za měsíc podle datumu splatnosti

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..

Příklady jednoduchého volání obecné tabulky z nabídky

Sloup - tabulka kskut141 - měsíční množství za 1 rok zpět od aktuálního datumu podle datumu

callpar:nastavtab; typGrafu:chart; pocetKategorii:1; stPootPopOsyX:60; poleHodnX:datum; poleHodnY:mnozstvi; tabulka:KSKUT141; priznDMR:M; zobrHodnVrchGraf:A; rokPocet:1; datVyberu:datum;

Sloup - tabulka LQA0 (PDL) - měsíční množství za 2 roky zpět od aktuálního datumu podle datumu vystavení

callpar:nastavtab; typGrafu:chart; pocetKategorii:1; stPootPopOsyX:60; poleHodnX:datdo_vyst; poleHodnY:fakcsn; tabulka:LQA0; priznDMR:M; zobrHodnVrchGraf:A; rokPocet:2; datVyberu:datdo_vyst;

Sloup - tabulka LQD (Faktury) - měsíční množství za 2 roky zpět od aktuálního datumu podle datumu vystavení

callpar:nastavtab; typGrafu:chart; pocetKategorii:1; stPootPopOsyX:60; poleHodnX:datdo_vyst; poleHodnY:fakcsn; tabulka:LQD; priznDMR:M; zobrHodnVrchGraf:A; rokPocet:2; datVyberu:datdo_vyst;

Sloup - tabulka PVF_HL (Vydané faktury) - měsíční množství za 2 roky zpět od aktuálního datumu podle datumu zdaň. plnění

callpar:nastavtab; typGrafu:chart; pocetKategorii:1; stPootPopOsyX:60; poleHodnDateX:dat_duzp; poleHodnY:obn_zbyva_odeslano; tabulka:PVF_HL; priznDMR:M; zobrHodnVrchGraf:A; rokPocet:2; datVyberu:dat_duzp;

Sloup - tabulka PVF_HL (Vydané faktury) - denní - možnost zadat datum

callpar:nastavtab; typGrafu:chart; pocetKategorii:1; stPootPopOsyX:60; poleHodnDateX:dat_duzp; poleHodnY:obn_zbyva_odeslano; tabulka:PVF_HL; priznDMR:D; zobrHodnVrchGraf:A; mesPocet:1; datVyberu:dat_duzp; popisX:den; popisY:Kč; nadpisGrafu:Denní fakt.; pohledNazev:Kdatumu