Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft OpenGrafy

Vytvoření grafu na záložce a v menu.

1.Nová záložka + popis

2.-zaktivnit plochu panelu-kliknout na plochu pod popisem záložky.

3.Layout - Border layout

4.BrowsePanel

5.Wrapper - cz.ortex.gui.o0.grafy1.OgrafSimpleWrapper

6.Uloha - orsoft.o.graf.Ograf

7.Parametry wrapper - par:hodn; par1:hodn1

8.Spojeno s - this

9.-uložit pohled a znova otevřít, jinak se nenajde bod 10.

10.Layout umístění - Na střed

!!! – ‘;‘ středník se nesmí vyskytovat v parametrech nikde jinde než pro oddělení jednotl. parametrů

!!! - pokud se po prvním spuštění zobrazí duální režim, je vhodné v záložce přepnout na detail, aby se tam „nepletl nějaký browse“

Wrapper - cz.ortex.gui.o0.grafy1.OgrafSimpleWrapper

Uloha - orsoft.o.graf.Ograf

Parametry wrapper - např. callpar:pvfHl; datVyberu:datSplatnost; filtrVyberu:sumZafirma; typGrafu:chart; pocetKategorii:1; stPootPopOsyX:60; sloupecPocet:10; mesPocet:6; priznDMR:M; seraditVyber:Y; nadpisGrafu:Fakturace - odběratele - 9 podle velikosti + ostatní; zobrHodnVrchGraf:A; dataInterface:cz.ortex.impldao.p0.grafy.PgrafPodavac

Spojeno s - this

Layout umístění - Na Střed

Parametry wrapperu

callpar, callpar2: přesné určení/rozlišení pro naplnění dat grafu

tabulka, tabulka2: jméno tabulky, pokud je potřeba

zdroj: přesné rozlišení dat, pokud to nelze předat při volání z věty

uloha: úloha, pokud je potřeba

typGrafu:

chart - sloupce

chart3D - sloupce 3D

lineChart - spojnicový

lineChart3B - spojnicový 3D

chartMultiKolac - koláč - více koláčových ploch

chartMultiKolac3D - koláč 3D - více koláčových ploch

stackedAreaChart - graf skládaných oblastí

stackedBarChart - stohovaný sloupcový

stackedBarChart3D - stohovaný sloupcový 3D

chartKolac - koláč (%-procenta)

chartKolac3D - koláč 3D (%-procenta)

ringChart - kruhový graf

xyLineChart - spojnicový pro různé hodnoty osy X a Y

polarChart - polární graf

XYAreaChart - plošný

XYStepAreaChart - krokový XY - plocha

XYStepChart - krokový XY – linka

histogram - histogram

waterfallChart - vodoznak

orientaceGrafu: standardně vertikálně, pro „1“ nebo „H“ bude horizontálně

pocetKategorii: 1-3, např roky letos, minulý rok a předminulý rok , …

stPootPopOsyX: pootočení popisu na ose x o počet stupňů, pootočení je vzhledem k oknu, tzn. 90 je svisle vždy ať je orientace grafu vodorovně nebo svisle

zobrHodnVrchGraf: zobrazení hodnoty na vrcholu sloupce „A“-ano

stPootHodnVrchGraf: pootočení hodnoty na vrcholu sloupce o počet stupňů, platí jen společně s zobrHodnVrchGraf

zobrHodnOsyX: zobrazení hodnoty na ose X, např. pro týden „D“-datum poc-konec, jinak číslo (+ třeba „.tyden“)

denPocet: data za počet dnů zpět, pro výpočet datumu-OD

tydenPocet: data za počet týdnů zpět, pro výpočet datumu-OD

mesPocet: data za počet měsíců zpět, pro výpočet datumu-OD

rokPocet: data za počet roků zpět, pro výpočet datumu-OD

denPocetB: data za počet dnů do budoucna, pro výpočet datumu-DO

tydenPocetB: data za počet týdnů do budoucna, pro výpočet datumu-DO

mesPocetB: data za počet měsíců do budoucna, pro výpočet datumu-DO

rokPocetB: data za počet roků do budoucna, pro výpočet datumu-DO

sloupecPocet: maximální počet sloupců – např. 10 = 9 největších a zbytek (ostatní) je v posledním sloupci „…ostatní“

priznDMR: sloupec grafu je D-en, T-ýden, M-ěsíc, R-ok – součty množství jsou za den,měsíc,rok, týden funguje jen pro speciální zpracování

priznKatDMR: kategorie grafu je D-en, T-ýden, M-ěsíc, R-ok – kategorie mají odlišnou barvu sloupců, kategorie je většinou o řád vyšší, tzn. pro data za den je kategorie měsíc nebo rok a pro data za měsíc je kategorie rok, týden funguje jen pro speciální zpracování

nadpisGrafu: vlastní nadpis grafu

popisX: popis osy Y (rok,měsíc,den,…)

popisY: popis osy X (Kč, množství, …)

popisLegenda1, popisLegenda2, popisLegenda3: popis legend, který nemusí odpovídat klíčům, v grafu, např. klíčem je „pvfHl“ a „ppfHl“, ale zobrazí se popis „ Vydané faktury (PvfHl)„ a „ Došlé faktury (PpfHl)“

datVyberu: název pole v sql-tvaru, podle kterého se provádí výběr dat, např. Lq… - datdo_vyst , datfa_vyst, … PvfHl, PpfHl – dat_vystaveni, dat_splatnost, …

filtrVyberu: filtr podle dalších parametrů sumZa… - součty/sloupce za … Kskut… - skupina, misto, zakazka, … Kplnsm – cisvyr, skupina, sumZaVyr, sumZaMisto, … Lq… - o1firma, o2firma, d1firma, zakazka, sumZao1firma, … PvfHl, PpfHl - o6a.dkaNr, firma, sumZafirma, …

seraditVyber: seřazení výběru „A“, „V“ - vzestupně „Z“, „S“ - sestupně „Y“ - sestupně a nechat „…ostatní“ na konci ( pro filtrVyberu:sumZa…a sloupecPocet menší než počet sl. bez omezení )

barva1, barva2, barva3: barva kategorií ve tvaru R,G,B – černá = 0,0,0; bílá=255,255,255; červená=255,0,0; zelená=0,255,0; modrá=0,0,255; žlutá=255,255,0; cyan=0,255,255; magenta=255,0,255

prepocMnoz: prepočet množství (hodnoty Y) při více kategoriích (např. u stoh. grafu) na procenta ze součtu hodnot kategorií

poleHodnX: název pole v sql-tvaru, které se použije pro hodnotu osy X, typ Integer (datum, Lqo - datdo_vyst, datfa_spl, …)

poleHodnDateX: stejné jako poleHodnX, ale pro hodnotu typu Date

poleHodnY: název pole v sql-tvaru, které se použije pro hodnotu osy Y, např. množství, částka v Kč (mno, mno2, mno_vyda, mno_ram, uhrada, prirazp, priraz, cenab, dzakl, dph, dspo, rabat, rabath, fakcsb, zaokr, fakcsn, obnost, obnosz, zaokrt, zaokrz, zaokropr PvfHl, PpfHl – obnos_fakt, obnos_tuz, obnos_tuzem(PpfHl), obnos_prep, obn_zbyva, obn_zbyva_odeslano)

pohledNazev: název gad-pohledu pro zadání datumu-od nebo datumu-od-do, použité jsou hodnoty gaTvon01 (uloží se do ografParams.DatOd), gaTbis01 (ografParams.DatDo), gaTvon02(ografParams.setCislo1), gaTvon02(ografParams.Cislo2), gaVwa01(ografParams.Text1), gaVwa02(ografParams. Text2), gaVwa03(ografParams.Text3)

dataInterface: název a umístění podavače dat grafu, např. cz.ortex.impldao.p0.grafy.PgrafPodavac, cz.ortex.impldao.l0.grafy.LgrafPodavac

obsluznaTrida: název třídy volané po kliknutí na sloupec grafu

nazevObslMetody: název metody volané po kliknutí na sloupec grafu

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..

Vyzkoušené záložky na editační obrazovce ( Parametry wrapperu )

Wrapper cz.ortex.gui.o0.grafy1.OgrafSimpleWrapper

PvfHl:

Odběratele - fakturace za 6 měsíců podle datumu splatnosti - sloupce

callpar:pvfHl; datVyberu:datSplatnost; filtrVyberu:sumZafirma; typGrafu:chartKolac; mesPocet:6; priznDMR:M; seraditVyber:Z; nadpisGrafu:Fakturace - odběratele podle velikosti; dataInterface:cz.ortex.impldao.p0.grafy.PgrafPodavac

Odběratele - fakturace za 6 měsíců podle datumu splatnosti - jen 10 největších + zbytek - sloupce

callpar:pvfHl; datVyberu:datSplatnost; filtrVyberu:sumZafirma; typGrafu:chart; pocetKategorii:1; stPootPopOsyX:60; sloupecPocet:10; mesPocet:6; priznDMR:M; seraditVyber:Y; nadpisGrafu:Fakturace - odběratele - 9 podle velikosti + ostatní; zobrHodnVrchGraf:A; dataInterface:cz.ortex.impldao.p0.grafy.PgrafPodavac

Odběratele - fakturace za 6 měsíců podle datumu splatnosti – koláč

callpar:pvfHl; datVyberu:datSplatnost; filtrVyberu:sumZafirma; typGrafu:chartKolac; mesPocet:6; priznDMR:M; seraditVyber:Z; nadpisGrafu:Fakturace - odběratele podle velikosti; dataInterface:cz.ortex.impldao.p0.grafy.PgrafPodavac

Neplatiči – zbytek do fakturace za 6 měsíců podle datumu splatnosti - kruh

callpar:pvfHl; datVyberu:datSplatnost; filtrVyberu:sumZafirma; typGrafu:chartKolac; mesPocet:6; priznDMR:M; poleMnoz:obnZbyvaOdeslano; nadpisGrafu:Neplatiči za 6 měsíců; dataInterface:cz.ortex.impldao.p0.grafy.PgrafPodavac

CASH.FLOW-měsíc podle datumu splatnosti

callpar:cashflow; tabulka:pvfHl; datVyberu:datSplatnost; typGrafu:chart; pocetKategorii:2; stPootPopOsyX:60; mesPocetB:1; priznDMR:D; priznKatDMR:D; nadpisGrafu:Fakturace - CASH.FLOW měsíc; popisX:den; zobrHodnVrchGraf:A; dataInterface:cz.ortex.impldao.p0.grafy.PgrafPodavac; popisLegenda1:vydané; popisLegenda2:došlé

CASH.FLOW-5 týdnů podle datumu splatnosti

callpar:cashflow; tabulka:pvfHl; datVyberu:datSplatnost; typGrafu:chart; pocetKategorii:2; tydenPocetB:5; priznDMR:T; priznKatDMR:T; nadpisGrafu:CASH.FLOW 5 týdnů; popisX:týden; zobrHodnOsyX:D; zobrHodnVrchGraf:A; stPootPopOsyX:40; dataInterface:cz.ortex.impldao.p0.grafy.PgrafPodavac; popisLegenda1:vydané; popisLegenda2:došlé

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..

Volání z menu

Program cz.ortex.gui.o0.grafy1.OgrafSimpleAkce – není to wrapper, ale spojovací program OgrafSimpleAkce

Vyzkoušené volání z menu ( Parametry wrapperu )

PvfHl:

Sloup - odběratele - fakturace za 6 měsíců podle datumu splatnosti

callpar:pvfHl; datVyberu:datSplatnost; filtrVyberu:sumZafirma; typGrafu:chart; pocetKategorii:1; stPootPopOsyX:60; mesPocet:6; priznDMR:M; seraditVyber:Z; zobrHodnVrchGraf:A; nadpisGrafu:Vydané faktury - 6 měsíční fakturace na odběratele; pohledNazev:Kdatumu; dataInterface:cz.ortex.impldao.p0.grafy.PgrafPodavac

Sloup - odběratele - fakturace za 6 měsíců podle datumu splatnosti - jen 9 největších + zbytek

callpar:pvfHl; datVyberu:datSplatnost; filtrVyberu:sumZafirma; typGrafu:chart; pocetKategorii:1; stPootPopOsyX:60; sloupecPocet:10; mesPocet:6; priznDMR:M; seraditVyber:Y; zobrHodnVrchGraf:A; nadpisGrafu:Vydané faktury - 6 měsíční fakturace na odběratele - 9 největších + zbytek; pohledNazev:Kdatumu; dataInterface:cz.ortex.impldao.p0.grafy.PgrafPodavac

Koláč - odběratele - fakturace za 6 měsíců podle datumu splatnosti

callpar:pvfHl; datVyberu:datSplatnost; filtrVyberu:sumZafirma; typGrafu:chartKolac; mesPocet:6; priznDMR:M; seraditVyber:Z; nadpisGrafu:Vydané faktury - 6 měsíční fakturace na odběratele; pohledNazev:Kdatumu; dataInterface:cz.ortex.impldao.p0.grafy.PgrafPodavac

Kruh - odběratele - fakturace za 6 měsíců podle datumu splatnosti

callpar:pvfHl; datVyberu:datSplatnost; filtrVyberu:sumZafirma; typGrafu:ringChart; pocetKategorii:1; stPootPopOsyX:60; mesPocet:6; priznDMR:M; nadpisGrafu:Vydané faktury - 6 měsíční fakturace na odběratele; pohledNazev:Kdatumu; dataInterface:cz.ortex.impldao.p0.grafy.PgrafPodavac

Sloup - odběratele - denní fakturace za měsíc podle datumu splatnosti

callpar:pvfHl; datVyberu:datSplatnost; filtrVyberu:sumZafirma; typGrafu:chart; pocetKategorii:1; stPootPopOsyX:60; mesPocet:1; priznDMR:D; seraditVyber:Z; zobrHodnVrchGraf:A; nadpisGrafu:Denní fakturace za měsíc podle datumu splatnosti; pohledNazev:Kdatumu; dataInterface:cz.ortex.impldao.p0.grafy.PgrafPodavac

Kplnsm:

Sloup - denní graf za měsíc - s posouváním grafu a zobrazením záznamů jednotlivého sloupce po dvojkliku na sloupci

callpar:kplnsm; typGrafu:chart; pocetKategorii:1; stPootPopOsyX:60; poleHodnX:datum; poleHodnY:celk_suma; tabulka:KPLNSM; priznDMR:D; zobrHodnVrchGraf:A; mesPocet:1; datVyberu:datum; popisX:den; popisY:množství; nadpisGrafu:Denní výroba za 1 měsíc; sipkyLevaPrava:D; obsluznaTrida:cz.ortex.gui.k0.vyroba.KgrafSimpleAkce; nazevObslMetody:grafWrapper; dataInterface:cz.ortex.impldao.k0.vyroba.KgrafPodavac

Sloup - měsíční graf za rok - s posouváním grafu a zobrazením záznamů jednotlivého sloupce po dvojkliku na sloupci

callpar:kplnsm; typGrafu:chart; pocetKategorii:1; stPootPopOsyX:60; poleHodnX:datum; poleHodnY:celk_suma; tabulka:KPLNSM; priznDMR:M; zobrHodnVrchGraf:A; rokPocet:1; datVyberu:datum; popisX:den; popisY:množství; nadpisGrafu:Měsíční výroba za 1 rok; sipkyLevaPrava:D; obsluznaTrida:cz.ortex.gui.k0.vyroba.KgrafSimpleAkce; nazevObslMetody:grafWrapper; dataInterface:cz.ortex.impldao.k0.vyroba.KgrafPodavac


Programy - pro programátory

Různé grafy potřebují různé typy seznamu dat.

V balíčku cz.ortex.apilogic.o0.grafy1 je deklarovana trida OgrafPodavacInterface

public interface OgrafPodavacInterface {

… pro sloupcový graf; spojnicový; multi koláč; skládané oblasti; stohovaný;

public OgrafCategoryDataset podejDatasetBar(OgrafParams ografPar);

… pro koláčový graf

public OgrafPieDataset podejDatasetKolac(OgrafParams ografPar);

… pro spojnicový; polární graf; XY plošný/linkový;

public OgrafXYDataset podejDatasetXY(OgrafParams ografPar);

… pro histogram

public OgrafIntervalXYDataset podejIntervalXYDataset(OgrafParams ografPar);

Pro naplnění hodnot pro graf a jejich podání je nutné mít vytvořenou třídu pro podsystém např. pro účetnictví.

public final class PgrafPodavac implements OgrafPodavacInterface {

@Override

public OgrafCategoryDataset podejDatasetBar(OgrafParams ografParams) {

.. zde se naplní seznam dat a je možné i změnit parametry grafu

Pokud mají být ve sloupcovém grafu zobrazeny všechny sloupce a není jistota, že pro danou hodnotu X jsou data, je potřeba nejdříve naplnit nulovou hodnotou a pak provést vlastní naplnění.

např.

for (int i = 0; i < mesPocet; i++) {
… vynulování

kl - kategorie, pokud je pro všechny stejná je graf jen s jednou barvou

klP - hodnota na ose X, např. měsíc(číslo,název,rok/měsíc, …) nebo firma, závod, sklad, …

dataBar.addValue(new BigDecimal(BigInteger.ZERO), kl, klP);

for (int i = 0; i < alist.size(); i++) {
… naplnění

dataBar.setValue(alist.get(i).getMnozstvi(), kl, klP);

@Override

public OgrafPieDataset podejDatasetKolac(OgrafParams ografPar) {

.. zde se naplní seznam dat a je možné i změnit parametry grafu

dataset je oproti sloupcovému grafu jednodušší

klP - hodnota, např. měsíc(číslo,název,rok/měsíc, …) nebo firma, závod, sklad, …

dataKolac.setValue(klP, new Double(0)); - vynulování

dataKolac.setValue(klP, alist.get(i).getMnozstvi()); - naplnění

@Override

public OgrafXYDataset podejDatasetXY(OgrafParams ografPar) {

.. zde se naplní seznam dat a je možné i změnit parametry grafu

XYSeries xyfirma = new XYSeries(„firma“);

xyfirma.add(alist.get(i).getCislo1(), alist.get(i).getMnozstvi());

@Override

public OgrafIntervalXYDataset podejIntervalXYDataset(OgrafParams ografPar)

.. zde se naplní seznam dat a je možné i změnit parametry grafu

není ukázka v PgrafPodavac

Pokud existují v programu třídy pro naplnění dat, je možné graf vytvářet.

Pro naplnění hodnot pro graf a jejich podání je nutné mít vytvořenou třídu pro podsystém např. pro účetnictví