Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Konverze CRM 2017

Ve verzi Orsoftu 17.1 (pro rok 2017) dochází ke změně struktur a názvů tabulek pro CRM. Konverzí se slučují tabulky O6A (Adresář) a OHCRM (Obchodní vztahy), údaje v nich obsažené budou napříště uloženy pouze v tabulce O6A. Návazně na to se přejmenovávají ostatní tabulky CRM a u aktivit a kontaktů se mění vazba z OHCRM na vazbu na O6A. Jedná se o konverzi technického typu, ostatní atributy tabulek a obsluha agend se příliš nemění.

Konverze CRM na rok 2017 provádějte podle níže uvedeného Doporučeného postupu pro provedení konverzí CRM. Konverze se skládá s následujících dílčích konverzí:

 • Kontakty z OHKONT do OHKON
 • Kontaktní údaje z OHKONTU do OHKONU
 • Aktivity z OHAKTI do OHAKT
 • Nadřízené aktivity z OHAKTI do OHAKT
 • Skupiny kontaktů z OHSKUPKONT do OHSKUPKON
 • Vazby kontaktů z OHKONT_OBJ do OHKON_OBJ
 • Vazby aktivit z OHAKTI_OBJ do OHAKT_OBJ
 • Skupiny osob z OHSKUPOSOB do OHSKUPOSO
 • Obchodní vztahy z OHCRM do O6A
 • Zrušení konstraintu FK_OHCRM_O6A

Průběh konverzí zobrazuje přehledně počítadlo. Po skončení všech akcí lze zobrazit report z konverzí, kde jsou vypsány počty převedených záznamů a jejich klíče. Reporty lze prohlížet i dodatečně ve volbě CRM/Momořádné akce/Konverze/Prohlížení reportů/Konverze CRM 2017. Průběh konverze je také zdokumentován v logu Orsoftu (Administrace/Monitorování/Log Orsoftu). Konverzi lze přerušit zavřením okna počítadla. Po opětovném spuštění konverzí se již konvertují pouze záznamy, které dosud zkonvertovány nebyly. Původní data se nemažou a při neúspěšné konverzi lze po zásahu správce DB konverze zopakovat.

*

Doporučený postup pro provedení konverzí CRM:

 • Konverze se provádějí až po instalaci verze Orsoftu 17.1 !
 • Před provedením konverzí needitujte na nové verzi 17.1 nic v adresáři ani v CRM.
 • Monitorování změn - pokud jste měli zapnuté monitorování změn pro tabulky CRM, je potřeba změnit nastavení v Administrace/Správa změn/Konfigurace změn a zapnout zápis změn pro tabulky O6a, Ohakt, Ohkon, Ohkonu, Ohskupkon, Ohskuposo, OhaktObj, OhkonObj namísto Ohcrm, Ohakti, Ohkont, Ohkontu, Ohskupkont, Ohskuposob, OhaktiObj, OhkontObj. Pokud toto provedete před spuštěním konverze, budou v historii změn zapsány i změny, které konverze v tabulkách provedla.
 • Spusťte konverze volbou CRM/Momořádné akce/Konverze/Konverze CRM 2017 - podle množství dat může akce trvat i delší dobu. V závěru se provádí zrušení konstraintu FK_OHCRM_O6A, které může trvat i několik minut, tuto akci nepřerušujte a vyčkejte na dokončení konverze. Konverze by měla skončit hláškou Konverze CRM skončila úspěšně“. Pokud skončí konverze hláškou Konverze CRM se nezdařila!“, lze rozborem reportu a příp. javovských logů zjistit možné příčiny. Po jejich odstranění je nutné spustit konverzi znovu. Pokud konverzi sami přerušíte zavřením okna počítadla, musíte ji spustit znovu, aby se dokončila. Pokud po úspěšném dokončení konverze spustíte konverzi znovu (což nedoporučujeme), nedojde již k další změně obsahu tabulek, resp. by se převedly pouze nové záznamy ze starých tabulek. Pokud by se měla již skončená konverze skutečně zopakovat, je potřeba před jejím opětovným spuštěním provést ruční zásah do databáze pro umožnění opakování konverze. Průběh konverze včetně reportu je detailně zaznamenám v logu Orsoftu (Administrace/Monitorování/Log Orsoftu).
 • Po konverzi zkontrolujte vaše data pohledem do obvyklých agend (obchodní vztahy, aktivity, kontakty), obsah a vzájemné propojení záznamů by měly být shodné jako na verzi 16.1 před konverzemi.
 • Oprávnění - v souvislosti se změnami názvů tabulek se mění také identifikátory oprávnění. Proto je nutné zkontrolovat a nově nastavit oprávnění k úlohám CRM, tj. upravit příslušné povolené úlohy v profilech. Typicky nově pro
  • Obchodní vztahy úloha „orsoft.o.adresar.O6a.crm“ místo „orsoft.o.crm.Ohcrm“
  • Aktivity úloha „orsoft.o.crm.Ohakt“ místo „orsoft.o.crm.Ohakti“
  • Kontakty úloha „orsoft.o.crm.Ohkon“ místo „orsoft.o.crm.Ohkont“
  • Kontaktní údaje úloha orsoft.o.crm.Ohkonu místo orsoft.o.crm.Ohkontu.
 • Pohledy - v souvislosti se změnami názvů tabulek se mění také názvy systémových pohledů. Pokud máte vlastní skupinové nebo uživatelské pohledy odvozené od původních systémových pohledů O6a, Ohcrm, Ohakti, Ohkont a Ohkontu, je nutné tyto vlastní pohledy vytvořit znovu a vyjít přitom z nových systémových pohledů O6a, O6aCrm, Ohakt, Ohkon a Ohkonu.
 • Oblíbené volby - pokud jste měli některé volby ze CRM zařazené do oblíbených, je potřeba je z oblíbených odebrat a zařadit je tam znovu. Důvodem je to, že se změnou názvů tabulek došlo i ke změně názvů editačních programů. Pokud změnu neprovedete, budou se vám zobrazovat stará data před konverzí.