Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - Řízení LZ - verze 13.2

Aktualizace č.01 k verzi 13.1 - 20.8.2013, nyní verze 13.2.0

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

1.1. Základní informace o verzi

Verze 13.2.0 podsystému ŘLZ je kompletní verze a zahrnuje změny od poslední kompletní distribuční verze ŘLZ 13.1.0 a obsahuje další novinky a změny.

V této verzi jsou připraveny konverze, po instalaci je nutné spustit skripty.

Ve verzi 13.2.0 byl kompletně přepracován systém evidence školení tak, aby byla umožněna funkcionalita, jež byla požadována zákazníky. Tato změna si vyžádala vytvoření nových databázových tabulek a konverzi dat z původní verze systému školení.

V souvislosti s touto změnou byly také přepracovány číselníky odborných způsobilostí, evropských norem a školitelů. Přibyly číselníky pro školící místo a garanty školení. Evidence průkazů také doznala jistých změn, jako je například přidání údaje o délce platnosti průkazu.

Byla provedena aktualizace helpů pro odborné způsobilosti a lékařské péče.

2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ

2.1. Nutné akce před instalací verze 13.2.0

Tato verze nevyžaduje žádné zvláštní akce před její instalací. Doporučujeme provést zálohu souborů, minimálně těch, u kterých dochází ke změnám v datech.

2.2. Informace o instalaci verze 13.2.0

Tato verze se instaluje standardně přes verzi 13.1.0 a vyšší. Instalace se provádí standardním způsobem dle hardwarové platformy.

2.3. Nutné akce po instalaci verze 13.2.0

V databázi je potřeba vytvořit datové struktury pro nový systém školení. Následně je pak nutné provést konverzi dat z původních číselníků a evidence plánů OZ. Databázové skripty jsou připraveny a měly by být spuštěny v určeném pořadí, nejlépe servisním pracovníkem. Po dokončení instalace nové verze (včetně spuštění všech skriptů) je možné spustit server IS Orsoft Open. Následně je nutné nechat systém vytvořit určitá data. Nejprve otevřete evidenci školení. V její nabídce dalších voleb v nástrojové liště můžete nalézt volbu „Konfigurace hodnocení“. Pouhým otevřením této volby jsou vygenerována kriteria hodnocení školení a školitele. Pokud by výchozí kriteria hodnocení školení nevyhovovala, lze je s pomocí servisního pracovníka upravit. Nakonec je potřeba vygenerovat programové klíče v číselníku odborných způsobilostí, aby bylo možné zobrazit jej jako strom. V nabídce další tohoto číselníku spusťte volbu „Opravit klíče“ a potvrďte. Po opětovném otevření číselníku by již měl být zobrazen správně.

3. POPIS PROVEDENCH ZMĚN A OPRAV

3.1. Školení

 • Číselník odborných způsobilostí – nová verze umožňuje založení i více jak 3 úrovní. Bylo zrušeno pevné dělení na kategorie, subkategorie a elementy. Všechny položky číselníku nyní mají stejný detail, přičemž kategorií je nyní myšlena odborná způsobilost, která je ve stromu o úroveň výše, než aktuálně zvolená OZ.
 • Číselník evropských norem – pozbyl stromové struktury. U dvouúrovňového číselníku nebylo stromové zobrazení optimální. Ve školeních se nyní evropské normy zobrazují přímo na záložce.
 • Číselník garantů školení – představuje nadstavbu oprávnění osoby. Standardně smí uživatel vidět pouze školení, která sám založil. V tomto číselníku lze nastavit, že uživatel smí vidět i školení, která byla založena jinými uživateli. Uživateli zde lze nastavit oprávnění upravovat součásti evropské normy v evidenci školení (tj. specifikovat přesný obsah školení OZ, která je evropskou normou).
 • Číselník školitelů – byl upraven tak, aby bylo povinné pouze pole název.
 • Číselník školících míst – umožňuje zadat do systému místa konání školení a poté je nastavit do odborné způsobilosti nebo přímo do školení.
 • Evidence plánů školení – plány jsou nyní nepovinnou součástí školení. Představují pouze hlavičku pro sdružení souvisejících školení. Jsou ekvivalentní k původním plánům školení.
 • Evidence školení – jedná se o samotnou evidenci školení. Ke každému školení lze přidělit pouze jednu odbornou způsobilost. Přidělení odborné způsobilosti je teoreticky volitelné, ale obecně by měla být zadána, protože ze školení bez odborné způsobilosti nejsou samozřejmě zobrazována v seznamu splněných OZ. častníky školení lze zadávat hromadně pomocí modifikovaného okna výběru zaměstnanců. Výběr je prováděn pomocí zaškrtávacích políček na levé straně okna.
 • Evidence dokumentů ke školením – je možno ji nalézt na záložce v detailu evidence školení. Umožňuje k účastníkům školení přiřadit průkazy nebo přiložit naskenované dokumenty.
 • Evidence hodnocení školení – opět ji lze nalézt na záložce v detailu evidence školení. Umožňuje zanést do systému údaje z dotazníků hodnocení školení.
 • Evidence evropských norem – se nachází na poslední záložce v detailu evidence školení. Je citovatelná pouze pokud školená OZ má zaškrtnuto pole „evropská norma“. Uživatel musí také mít příslušné oprávnění (viz číselník garantů). Obsah této záložky odpovídá obsahu číselníku EN.
 • Osnova školení – umístěna na záložce v detailu evidence školení. Podporuje i několik stránek textu.

3.2. Tisky

 • Do podsystému jsou nově zařazeny tisky Prezenční listina ke školení a Hodnocení kurzu.
 • Existující tisky charakteristik pracovních funkcí a hodnocení zaměstnance byly aktualizovány tak, aby odpovídaly novému číselníku odborných způsobilostí. Také byla opravena chyba se zobrazením dlouhého popisu charakteristiky pracovní funkce

3.3. Další změny

 • Mzdové přehledy byly doplněny o sloupce Divize a Profese.
 • Návrh zvyšování kvalifikace – nyní odkazuje na nové datové struktury. Byl přepracován tak, aby umožňoval založení nového plánu školení, nebo zařazení do existujícího plánu školení