Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

AKTUALIZACE - 14.01.2022

Byl upraven přehled ve volbě Řízení lidských zdrojů - Přehledy - FPD - Dovolená. Přehled k dovolené byl rozšířen o sloupce Dovolená převod - minulá (hodiny), Dovolená zůstatek - minulá (hodiny). I nadále jsou v přehledu ponechány sloupce převodu a zůstatku dovolené ve dnech.

AKTUALIZACE - 24.12.2021

V mimořádných akcích - Import/Export dat - Export - eNeschopenky - tisky vznikl nový report, který zobrazí seznam nemocí s izolací nebo karanténou. Pokud se v některé z notifikací liší informace v poznámce (tedy údaj zda se jedná o izolaci), pak je na sestavě upozornění, že je potřeba si tuto nemoc zkontrolovat a případně zkonzultovat se zaměstnanci ČSSZ, zda k této nemoci izolačku skutečně vyplatit a od kdy.

AKTUALIZACE - 15.03.2021

Přehled o výši pojistného PVPOJ odesílaný na ČSSZ je rozšířený o odečet pojistného za příspěvek „izolačka“ (struktura PVPOJ21).

AKTUALIZACE - 29.01.2021

Při editaci kalendářů v Openu dochází k propisu do souboru kalendářů Orsoftu. Při mazání směny z určitého dne se však tato změna do Orsoftu nepropsala správně. Takto chyba byla opravena.

KOMPLETNÍ VERZE Kompletní verze ze dne 04.12.2020

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kompletní verze Orsoftu Open - Personalistika bude k dispozici v klientské zóně na www.ortex.cz. Lze ji nainstalovat na verzi 20.1 podsystému Personalistika.

2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ

Pokud provozujete systém Orsoft Open společně se systémem Orsoft nad jedněmi daty, doporučujeme nejdříve nainstalovat a spustit Orsoft Open. Při prvním spuštění serveru Orsoftu Open se provede automaticky kontrola DB schématu a následně konverze struktur těch DB tabulek, u kterých došlo ke změnám. Poté můžete instalovat Orsoft a v něm provést veškeré nastavení dle změnových listů.

Automatická konverze proběhne u těchto tabulek:

d0ppv (Pracovněprávní vztahy) – Jedná se o rozšíření struktury o pole potřebná pro výpočet dovolené dle Zákoníku práce od r. 2021.

d0rod (Rodinní příslušníci) – Jedná se o rozšíření struktury o pole pro označení vyživované osoby pro účely exekucí.

Konverze Kalendážů T0KAL

Konverzi kalendářů je nutné pustit ve volbě Personalistika - Mimořádné akce - Konverze dat na verzi 21.1 - Konverze kalendářů.

3. POPIS PROVEDENCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK

3.1 Personalistika

Pracovněprávní vztahy – Dovolená

V programu je nově připraven výpočet dovolené dle zákoníku práce platného od 1.1.2021. Nově se dovolená nebude počítat ve dnech, ale hodinách. V tabulce d0ppv přibyla tato pole:

  • Běžná dovolená – jednotka: Standardně bude uvedena hodnota H – hodiny. Tento příznak bude určen pouze pro rozlišení zaměstnanců, kteří mají mít výpočet dovolené i nadále ve dnech. Pokud zde bude uveden údaj D, bude se počítat dovolená ve dnech.
  • Běžná dovolená – týdnů: Nově se bude uvádět nárok dovolené v týdnech. Tento údaj bude využit pro výpočet nároku na dovolenou v hodinách dle zákonného týdenního úvazku. Např. v poli týdnů bude uvedeno 4 a zaměstnanec má zákonný týdenní úvazek 40 hodin. Předpokládaný nárok bude přepočítán na 40*4 tedy 160 hodin.
  • Běžná dovolená nárok: Nově se zde uvádí nárok dovolené přepočítaný dle jednotky - nejčastěji na hodinový nárok.
  • Čerpáno, Proplaceno, Zkráceno: nově se zde uvádí hodnota dle jednotky. Výpočet v hodinách probíhá takto: Pokud zaměstnanec čerpal dovolenou např. 2 dny a v těchto dnech měla být 11 hodinová směna, pak v poli Čerpáno bude zobrazeno 22 hodin.
  • Zkráceno: Nově se bude krátit pouze za neomluvenou absenci. Ostatní doby např. nemoc bude nově započítána v tabulce sumační údaje trsum – zákožka Dovolená – Část. uznat.
  • Zůstatek: Zůstatek je vypočítán součtem skutečného nároku za měsíce výkonu práce a pravděpodobného nároku, který vznikne do konce roku. Z této hodnoty je následně odečteno čerpání, krácení a případně proplacení. Hodnota zůstatku se vždy promítáním přepočítává.
  • Minulá dovolená hodiny: Tato pole budou určena pro ukončení roku 2021 a převod běžné dovolené do minulé v hodinách.
  • Minulá dovolená dny: Tato pole jsou určená pro zbývající dovolenou z roku 2020. Jedná se o dny dovolené, které se mají i nadále čerpat dle původní legislativy.
  • Dodatková dovolená – Jednotka: Běžně bude uveden údaj H – hodiny. Takto označená dodatková dovolená bude pro zaměstnance pracující ve zvlášť obtížném prostředí. Pokud zde bude uveden příznak D, program začne zpracovávat dodatkovou dovolenou pro zaměstnance pracujících v tropických oblastech.

Pravděpodobný nárok se počítá dle výkonu práce bez zohlednění částečně uznatelných dob. Tedy předpokládáme, že zaměstnanec bude po celý zbytek roku přítomen v práci.

Skutečný nárok se liší od pravděpodobného právě o částečně uznatelné doby. Částečně uznatelné doby např. Nemoc, která není způsobena pracovním úrazem, rodičovská dovolená apod. jsou do skutečného nároku započítávány dle přesných pravidel. Tj. tyto doby můžeme započítat pouze, pokud výkon práce je delší než 12 týdnů a tyto doby můžeme započítat maximálně do výše 20ti násobku týdenního úvazku. Historii úvazku si nyní evidujeme v sumačních údajích na záložce Dovolená.

Pracovněprávní vztahy – Sick day

Nově lze v pracovněprávních vztazích evidovat i další dny volna. Pokud bude zadán nárok a v měsíčních datech se použije kód 566, pak při promítání se bude plnit pole čerpáno a snižovat hodnota zůstatku. Dle nastavené jednotky se budou čerpat hodiny nebo směny. Standartně se dny volba do dalšího roku automaticky nepřevádí.

Kalendáře

Po provedení konverze kalendářů, je již potřeba plnit kalendáře pouze z Orsoftu Open. Zde je připraven propis údajů do původních kalendářů, se kterými se zpracovávají mzdy.

Mimořádné akce

V mimořádných akcích přibyly tyto volby:

Import/Export dat - Import - Import zaručené mzdy pro rok 2021.

Import/Export dat - Import - Import platových tarifů pro leden 2021.