Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - Majetek - verze 18.1

AKTUALIZACE ze dne 7.12.2018

Inventury obecně - nově možnost (přes buton nahoře) zamknout inventuru. Tuto pak nelze aktualizovat ručně, ani dohrávat data ze čteček. Uchovává se tak stav před náhodnými (či nenáhodnými) zásahy. Inventuru lze odemknout na záložce Inventarizace dole, kde je také zobrazeno datum uzamčení a stav. Tyto akce jsou logovány. Inventury Radnice - v inventurních sestavách DM (i předběžných) je nově možnost třídění účet-organizace-umístění. Také u soupisů (podkladů, také pro OE) je možnost nahradit nadpis „Inventurní soupis“ nadpisem „Inventurní evidence“. Pro uživatele s čárovým kódem přibyla v tiscích sestava Rozdíly z inventury - úzký.

AKTUALIZACE ze dne 30.11.2018

Do tisků přírůstků a úbytků DM pro Radnice doplněna možnost tisku včetně/kromě převodů mezi organizacemi. Do tisků doplněna možnost inventurního štítku (bez čárového kódu) podle vlastního vzoru pro speciální tiskárny štítků s páskou.

AKTUALIZACE ze dne 26.10.2018

Do tisků nad kmenovými daty dlohodobého majetku i Operativní evidence byly nově doplněny tisky předběžného podkladu pro inventuru (stejný jako u inventur, ale z aktuálních kmenových dat bez potřeby zakládat inventurní soubor k datu)
Dále:
Inventury Operativní evidence - doplněny výběry a filtry za klasifikaci OE
Inventurní soupis OE podnik - opraveno třídění za závod-středisko-umístění

AKTUALIZACE ze dne 25.9.2018

Pro Radnice i podnik přepracovány formuláře DM (inv.karty a protokoly o zařazení a vyřazení) pro hromadný tisk - tisknou se uživatelem zatržené věty v browse evidence DM. Pokud není zatrženo nic, je uživatel upozorněn, aby zatrhl alespoň jednu větu. Výjimkou je inventární karta s plánem (podnik), ta tiskne nastavenou aktuální větu. Dtto přepracovány i inventární karty pro OE a pro podniky také zápis o vyřazení OE.

AKTUALIZACE ze dne 13.9.2018

Pro Radnice doplněn v nabídkách sestav DM (knihy majetku, účetní přehledy, roční přehled, sestava transferů, sestava reálné hodnoty, přehled odpisů, export Přehled majetku do Excelu a speciální přehledy změn majetku) filtr a výběr za účet od-do. Totéž v inventurních sestavách dlouhodobého majetku.

AKTUALIZACE ze dne 21.8.2018

Pro Radnice doplněna nabídka v rámci Konfigurace pro konfiguraci inventur a čárového kódu.

V Operativní evidenci opravena chyba neumožňující uložení pořizované věty v případě pořizování z čistého browse.

KOMPLETNÍ VERZE

Kompletní verze ze dne 29.11.2017

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kompletní verze Orsoftu Open - Majetku je k dispozici v klientské zóně na www.ortex.cz. Lze ji nainstalovat na verzi 17.1 podsystému Majetek.

Oproti verzi 17.1 Majetku Open nedochází k žádným změnám - jde o identické verze, souběžně udržované. Při, resp. po instalaci verze 18.1 Majetku není tedy potřeba provádět žádné akce.

2. POPIS HLAVNÍCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK

2.1. Výstupy

V Majetku Open byly během roku doplňovány některé výstupy, chybějící oproti orsoftové verzi. Toto se týká verze jak podnikové, tak radniční. Zároveň byly již existující výstupy upravovány a opravovány na základě implementačních zkušeností. Týká se to rovněž nadstavbových skupin úloh, hlavně Plánování odpisů.

2.2. Import z ISKN (Radnice)

Pro radniční apracování byla dopracována skupina úloh Import z ISKN. Tato slouží k porovnání stavu evidence pozemků v Majetku Open s daty, která má Katastrální úřad.

Zpracoval: kolektiv Správy majetku