Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - Majetek - verze 19.1

AKTUALIZACE ze dne 16.12.2019

Novinky:
- nad inventurou přibyl nový „čtyřlístek“ - oranžový = pouze prošlé inventurou (počet průchodů > 0)

Opraveno:
- tisk čárových/QR kódů celé lokality - oprava výběru DM/OE
- oprava dotahování jmen osob v předběžných podkladech pro inventuru - podnik

AKTUALIZACE ze dne 2.12.2019

Novinky:
- archív majetku - přidán „čtyřlístek“ - pro filtr úbytků v daném roce
- podniky - v inventurních sestavách přidána možnost třídění/součtování za závod, středisko, odpovědnou osobu

Opraveno:
- oprava pohybů 29 a 47 - kontrola zadání omylem stejného čísla

AKTUALIZACE ze dne 18.11.2019

Novinky:
- v editaci DM, OE i příslušenství přibyla možnost zaškrtnout, že daná položka nebude zahrnuta do inventur - při zakládání inventury se do konkrétní inventury nedostane
- inventarizace pomocí čárového kódu - výběr do čtečky je nově možný i za druhy majetku

AKTUALIZACE ze dne 4.11.2019

Novinky:
- nový úzký inventární soupis obojího majetku pro Radnice
- inventurní sestavy obojího majetku - do filtru doplněna možnost výběru za druh majetku a OE
- při přepočtu odpisů na Radnici se rozpočítává maskou i pohyb 62 a D3 (transfer)

Opraveno:
- chyba spuštění - sestava kompletní protokol o aktualizaci
- úpravy hromadných vyřazení (Radnice)
- na některých tištěných inventárních kartách opraven tisk výrobního čísla a typu stroje

AKTUALIZACE ze dne 14.10.2019

Novinky:
- mezi možnosti práce s čárovým kódem nová varianta 5 - vlastní řešení Orsoft - nové řešení inventarizace čárovým kódem zcela a jen od Ortexu bez subdodávek (s možnostmi řešení budou zájemci a uživatelé seznámeni běžnými informačními kanály)
- pro hromadné vyřazení jsou k dispozici nově všechny kódy vyřazení
- nový výstup (nad kmenem) - přehled technického zhodnocení do Excelu (podnik)

Opraveno:
- oprava datumů u volání PAPů (Radnice)
- při hromadné změně způsobu účtování musí existovat souvztažnost
- úprava práce s číslem souboru u dávkového výstupu do F
- při rozdělění 47 se nyní správně kontroluje inventární číslo i na archiv

AKTUALIZACE ze dne 23.9.2019

Novinky a opravy:
četní přehled do Excelu pro podniky - doplněny položky způsob odpisování daňový, způsob odpisování účetní a životnost.
Kontrola vyplnění cesty COMMON při dávkovém výstupu z majetku do F - pokud není vyplněno, pak nepokračuje.

AKTUALIZACE ze dne 2.9.2019

Novinka:
Pro knihy majetku, účetní přehledy majetku a přehled - výstup do excelu nově platí, že pokud je v browse zatržena alespoň jedna věta,
jmenovaný výstup tiskne/exportuje jen „zatržené“ věty. Lze tak zkombinovat výběrový filtr a zatržení všech či vybraných jeho vět pro vybraný výstup (obdoba tisku vybraného/nevybraného souboru v Close).

Práce s reálnou hodnotou (Radnice):
Oprava změn 43 (změna oceňovacího rozdílu), B8, B9 (náklady či výnosy z přecenění při prodeji) - práce se znaménkem při zaúčtování.

Další opravy:
Oprava programu pro zadání PAPů (Radnice) – pokud byl MD účet „nepapový“, tak se špatně vyhodnotilo zpracování a nenabízel se chybně ani ten druhý, i když byl „papový“.
Drobné opravy kontrol v registrech majetku..

Inventury pomocí čárového kódu:
Pro export teorie do čtečky lze nyní vybírat také podle kapitoly (Radnice).

AKTUALIZACE ze dne 22.7.2019

Novinka:
Předběžný inventární soupis dlouhodobého majetku s příslušenstvím pro podniky
Zakládání inventury - bere v potaz parametr v konfiguraci, zda má brát pro příslušenství útvar/rozpočtovou skladbu a umístění z kmene nebo z věty příslušenství
Oprava:
Sestava parcel nad registrem - eliminace úbytků a inventárních čísel „nepozemků“ (ty, které mají druh registru/majetku jiný než parcely).

AKTUALIZACE ze dne 15.7.2019

Novinka:
Předběžný inventární soupis dlouhodobého majetku s příslušenstvím - ve filtru navíc doplněna možnost volby, zda útvar/rozpočtovou skladbu pro příslušenství brát z příslušenství, nebo z hlavní věty
Oprava:
Opraveny kontroly číselníků na registrech majetku.

AKTUALIZACE ze dne 1.7.2019

Novinka:
Předběžné inventární soupisy obojího majetku - doplněna možnost výběru za druhy majetku
Oprava:
Opraven přehled parcel (Radnice) - chyba, kdy u 12-místných inventárních čísel se usekávalo jedno místo.

AKTUALIZACE ze dne 17.6.2019

Novinka:
Předběžné inventární soupisy - doplněna možnost výběru za část názvu
Novinka:
Pro účely importu seznamu majetku oceněného 1,-Kč do účetních výkazů D1 Přílohy (majetek oceněný dle §25 odst.1 písm.k) zákona č.563/1991 ve výši 1,-Kč) byla doplněna položka na druhé záložce inventární karty - příznak tabulky D1 Přílohy. Pokud se tato položka zaškrtne a v účetních výkazech Příloha - seznam majetku oceněného 1,-Kč se dá Import z Majetku, tak všechny inventární karty takto označené se do této tabulky naplní. Původně se tímto importem vybraly všechny karty majetku s pořizovací cenou 1,-Kč.
Oprava:
Opravena chyba u příslušenství, kdy po opravě (F3) nešlo uložit.

AKTUALIZACE ze dne 10.6.2019

Novinky:
Operativní evidence - doplněna „jednoduchá“ inventární karta, bez historie
Radnice - kombinovaný inventární soupis majetku - doplněny řádky se smlouvami, optimalizováno a zrychleno.

AKTUALIZACE ze dne 27.5.2019

Novinky:
Změna v názvosloví v sestavách!
Sestava zatím označovaná jako „účetní přehled“ je nově pojmenována „doložení odpisů“, protože jde o doložení odpisů za poslední odpisované období.
Ve filtru výstupu se jako defaultní nyní nabízí „stavový přehled“, protože je uživatelem obvykle používán jako standardní.

Radnice - do inventurních sestav DM doplněna možnost za umístění, která tam chyběla.

Opraveno:
Radnice - oprava kontroly PAP při pořízení, vyřazení a účetních změnách.
Obecně - inventární karta s poznámkou - dotahuje prvních 30 poznámek (dosud jen první).
Obecně - do sestavy parcel doplněn součet za výměru a celkovou cenu.
Obecně - přehled - výstup do Excelu - opraven sloupec pořizovací cena (nebyla viditelná).

AKTUALIZACE ze dne 20.5.2019

Novinky a opravy:
Při účtování oprava kontroly na účetně uzavřené období.
Radnice:
Inventární karta s poznámkou - nebere jen jednu, ale prvních třicet poznámek.
U hromadných tisků inventárních karet odstraněna možná chyba při tisku jména osoby.

AKTUALIZACE ze dne 13.5.2019

Novinky:
Operativní evidence - stejně jako u dlouhodobého majetku je umožněna duplikace poznámky při pořízení nového majetku opisem (F5).
Podnik: inventurní soupisy a zápisy DM (včetně předběžného) - nově v nabídce též možnost třídění podle účtů.
Radnice: inventurní soupisy OE (včetně předběžného) - nově v nabídce též možnost třídění podle odborů.

AKTUALIZACE ze dne 6.5.2019

Opraveno:
Obecně - opravena chyba, která mohla způsobit zatuhnutí při spuštění Operativní evidence.
Novinky:
Radnice: inventurní soupisy OE (včetně předběžného) v součtované podobě jsou nyní nestránkované.

AKTUALIZACE ze dne 29.4.2019

Radnice: nová sestava přehled s opravnými položkami (tisky nad DM - Přehledy dlouhodobého majetku).

AKTUALIZACE ze dne 15.4.2019

Oprava zadání období při vstupu do Operativní evidence (mohlo způsobit neukládání při aktualizaci.

AKTUALIZACE ze dne 29.3.2019

Novinky:
Radnice - nová sestava (nad kmenem) - předběžný inv.soupis obojího majetku.
Radnice - nová sestava (nad změnami) Opis nezaúčtovaných vět.
Opraveno:
Opraveno slučování majetku - sloučené číslo jde správně do úbytků jako zvláštní druh úbytku (typ věty 6).
Opraven protokol z hromadné změny daňových sazeb pro případy, že je hlášeno, že chybí klasifikace (zařazení majetku).
Upraveny sestavy přírůstků a úbytků - namísto položek Organizace-Odbor-Oddělení se tiskne Kapitola-Organizace-Odbor.

AKTUALIZACE ze dne 8.3.2019

Novinky:
Nad změnovým souborem doplněny „čtyřlístky“ pro filtraci nezaúčtovaných vět ap. Opraveno:
V ročním přehledu odpisů opraveny součty při odpisové skupině null nebo prázdné.
V sestavě přírůsků inventárních čísel opraveno chybné napočítávání i z minulých let.

AKTUALIZACE ze dne 7.2.2019

Novinky:
Do Plánování odpisů zabudována práce s účetními maskami (plánované odpisy se rozpadají podle definované masky).
Nová sestava Protokol z aktualizace za den - v nabídce tisků nad kmenovými daty DM v rámci protokolů je nyní možnost protokolu z aktualizace za zadaný den a zpracovatele (tedy i zpětně).
Opraveno:
U inventárních karet a zápiů o zařazení a vyřazení opraven prázdný tisk části karty z registrů, konkrétně z parcel.

Kompletní verze 19.1

Kompletní verze ze dne 19.12.2018

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O VERZI 19.1

Kompletní verze Orsoftu Open - Majetek bude k dispozici v klientské zóně na www.ortex.cz. Lze ji nainstalovat na verzi 18.1 podsystému Majetek.

2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ

Upozornění: Pokud provozujete systém Orsoft Open společně se systémem Orsoft nad jedněmi daty, je potřeba nejdříve nainstalovat a spustit Orsoft Open. Při prvním spuštění serveru Orsoftu Open se provede automaticky kontrola DB schematu a následně konverze struktur těch DB tabulek, u kterých došlo ke změnám. Poté můžete instalovat Orsoft a v něm provést veškeré konverze a nastavení dle změnových listů.

3. POPIS PROVEDENCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK

3.1 Majetek

Hlavní novinkou, která se objevila již na podzim 2018 je inventarizace majetku pomocí čárového kódu (př. potencionálně pomocí RFID). Další změny probíhají v podsystému kontinuálně.