Writing /srv/www/htdocs/dokuwiki/data/cache/c/c3e70c30c08b1d8722be55627d6c90a8.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /srv/www/htdocs/dokuwiki/data/meta/orsoftopen/szm/g0_szm_191.meta failed
Unable to save metadata file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:szm:g0_szm_191 [2019/11/04 08:44] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Seznam změn - Majetek - verze 19.1 ======
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 4.11.2019 =====
 +
 +
 +Novinky:\\
 +- nový úzký inventární soupis obojího majetku pro Radnice\\
 +- inventurní sestavy obojího majetku - do filtru doplněna možnost výběru za druh majetku a OE\\
 +- při přepočtu odpisů na Radnici se rozpočítává maskou i pohyb 62 a D3 (transfer)\\
 +\\
 +Opraveno:\\
 +- chyba spuštění - sestava kompletní protokol o aktualizaci\\
 +- úpravy hromadných vyřazení (Radnice)\\
 +- na některých tištěných inventárních kartách opraven tisk výrobního čísla a typu stroje\\
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 14.10.2019 =====
 +
 +
 +Novinky:\\
 +- mezi možnosti práce s čárovým kódem nová varianta 5 - vlastní řešení Orsoft - nové řešení inventarizace čárovým kódem zcela a jen od Ortexu bez subdodávek (s možnostmi řešení budou zájemci a uživatelé seznámeni běžnými informačními kanály)\\
 +- pro hromadné vyřazení jsou k dispozici nově všechny kódy vyřazení\\
 +- nový výstup (nad kmenem) - přehled technického zhodnocení do Excelu (podnik)\\
 +\\
 +Opraveno:\\
 +- oprava datumů u volání PAPů (Radnice)\\
 +- při hromadné změně způsobu účtování musí existovat souvztažnost\\
 +- úprava práce s číslem souboru u dávkového výstupu do FÚ\\
 +- při rozdělění 47 se nyní správně kontroluje inventární číslo i na archiv\\
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 23.9.2019 =====
 +
 +Novinky a opravy:\\  Účetní přehled do Excelu pro podniky -  doplněny položky způsob odpisování daňový, způsob odpisování účetní a životnost.\\ Kontrola vyplnění cesty COMMON při dávkovém výstupu z majetku do FÚ - pokud není vyplněno, pak nepokračuje.\\
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 2.9.2019 =====
 +
 +Novinka:\\  Pro knihy majetku, účetní přehledy majetku a přehled - výstup do excelu nově platí, že pokud je v browse zatržena alespoň jedna věta,\\ jmenovaný výstup tiskne/exportuje jen "zatržené" věty. Lze tak zkombinovat výběrový filtr a zatržení všech či vybraných jeho vět pro vybraný výstup (obdoba tisku vybraného/nevybraného souboru v Close).\\ \\  Práce s reálnou hodnotou (Radnice):\\  Oprava změn 43 (změna oceňovacího rozdílu), B8, B9 (náklady či výnosy z přecenění při prodeji) - práce se znaménkem při zaúčtování.\\ \\  Další opravy:\\  Oprava programu pro zadání PAPů (Radnice) – pokud byl MD účet „nepapový“, tak se špatně vyhodnotilo zpracování a nenabízel se chybně ani ten druhý, i když byl „papový“.\\  Drobné opravy kontrol v registrech majetku..\\ \\ Inventury pomocí čárového kódu:\\  Pro export teorie do čtečky lze nyní vybírat také podle kapitoly (Radnice).\\  
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 22.7.2019 =====
 +
 +
 +Novinka:\\  Předběžný inventární soupis dlouhodobého majetku s příslušenstvím pro podniky\\  Zakládání inventury - bere v potaz parametr v konfiguraci, zda má brát pro příslušenství útvar/rozpočtovou skladbu a umístění z kmene nebo z věty příslušenství\\  Oprava:\\  Sestava parcel nad registrem - eliminace úbytků a inventárních čísel "nepozemků" (ty, které mají druh registru/majetku jiný než parcely).\\  
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 15.7.2019 =====
 +
 +
 +Novinka:\\  Předběžný inventární soupis dlouhodobého majetku s příslušenstvím - ve filtru navíc doplněna možnost volby, zda útvar/rozpočtovou skladbu pro příslušenství brát z příslušenství, nebo z hlavní věty\\  Oprava:\\  Opraveny kontroly číselníků na registrech majetku.\\  
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 1.7.2019 =====
 +
 +
 +Novinka:\\  Předběžné inventární soupisy obojího majetku - doplněna možnost výběru za druhy majetku\\  Oprava:\\  Opraven přehled parcel (Radnice) - chyba, kdy u 12-místných inventárních čísel se usekávalo jedno místo.\\  
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 17.6.2019 =====
 +
 +
 +Novinka:\\  Předběžné inventární soupisy - doplněna možnost výběru za část názvu\\  Novinka:\\  Pro účely importu seznamu majetku oceněného 1,-Kč do účetních výkazů D1 Přílohy (majetek oceněný dle §25 odst.1 písm.k) zákona č.563/1991 ve výši 1,-Kč) byla doplněna položka na druhé záložce inventární karty - příznak tabulky D1 Přílohy. Pokud se tato položka zaškrtne a v účetních výkazech Příloha - seznam majetku oceněného 1,-Kč se dá Import z Majetku, tak všechny inventární karty takto označené se do této tabulky naplní. Původně se tímto importem vybraly všechny karty majetku s pořizovací cenou 1,-Kč.\\  Oprava:\\  Opravena chyba u příslušenství, kdy po opravě (F3) nešlo uložit.
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 10.6.2019 =====
 +
 +
 +Novinky:\\  Operativní evidence - doplněna "jednoduchá" inventární karta, bez historie\\  Radnice - kombinovaný inventární soupis majetku - doplněny řádky se smlouvami, optimalizováno a zrychleno.\\  
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 27.5.2019 =====
 +
 +
 +Novinky:\\  Změna v názvosloví v sestavách!\\  Sestava zatím označovaná jako "účetní přehled" je nově pojmenována "doložení odpisů", protože jde o doložení odpisů za poslední odpisované období.\\  Ve filtru výstupu se jako defaultní nyní nabízí "stavový přehled", protože je uživatelem obvykle používán jako standardní.\\  \\  Radnice - do inventurních sestav DM doplněna možnost za umístění, která tam chyběla.\\  \\  Opraveno:\\  Radnice - oprava kontroly PAP při pořízení, vyřazení a účetních změnách.\\  Obecně - inventární karta s poznámkou - dotahuje prvních 30 poznámek (dosud jen první).\\  Obecně - do sestavy parcel doplněn součet za výměru a celkovou cenu.\\  Obecně - přehled - výstup do Excelu - opraven sloupec pořizovací cena (nebyla viditelná).\\  
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 20.5.2019 =====
 +
 +
 +Novinky a opravy:\\  Při účtování oprava kontroly na účetně uzavřené období.\\  Radnice:\\  Inventární karta s poznámkou - nebere jen jednu, ale prvních třicet poznámek.\\  U hromadných tisků inventárních karet odstraněna možná chyba při tisku jména osoby.
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 13.5.2019 =====
 +
 +
 +Novinky:\\  Operativní evidence - stejně jako u dlouhodobého majetku je umožněna duplikace poznámky při pořízení nového majetku opisem (F5).\\  Podnik: inventurní soupisy a zápisy DM (včetně předběžného) - nově v nabídce též možnost třídění podle účtů.\\  Radnice: inventurní soupisy OE (včetně předběžného) - nově v nabídce též možnost třídění podle odborů.
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 6.5.2019 =====
 +
 +
 +Opraveno:\\  Obecně - opravena chyba, která mohla způsobit zatuhnutí při spuštění Operativní evidence.\\  Novinky:\\  Radnice: inventurní soupisy OE (včetně předběžného) v součtované podobě jsou nyní nestránkované.
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 29.4.2019 =====
 +
 +
 +Radnice: nová sestava přehled s opravnými položkami (tisky nad DM - Přehledy dlouhodobého majetku).
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 15.4.2019 =====
 +
 +
 +Oprava zadání období při vstupu do Operativní evidence (mohlo způsobit neukládání při aktualizaci.
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 29.3.2019 =====
 +
 +
 +Novinky:\\  Radnice - nová sestava (nad kmenem) - předběžný inv.soupis obojího majetku.\\  Radnice - nová sestava (nad změnami) Opis nezaúčtovaných vět.\\  Opraveno:\\  Opraveno slučování majetku - sloučené číslo jde správně do úbytků jako zvláštní druh úbytku (typ věty 6).\\  Opraven protokol z hromadné změny daňových sazeb pro případy, že je hlášeno, že chybí klasifikace (zařazení majetku).\\  Upraveny sestavy přírůstků a úbytků - namísto položek Organizace-Odbor-Oddělení se tiskne Kapitola-Organizace-Odbor.
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 8.3.2019 =====
 +
 +
 +Novinky:\\  Nad změnovým souborem doplněny "čtyřlístky" pro filtraci nezaúčtovaných vět ap. Opraveno:\\  V ročním přehledu odpisů opraveny součty při odpisové skupině null nebo prázdné.\\  V sestavě přírůsků inventárních čísel opraveno chybné napočítávání i z minulých let.
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 7.2.2019 =====
 +
 +
 +Novinky:\\  Do Plánování odpisů zabudována práce s účetními maskami (plánované odpisy se rozpadají podle definované masky).\\  Nová sestava Protokol z aktualizace za den - v nabídce tisků nad kmenovými daty DM v rámci protokolů je nyní možnost protokolu z aktualizace za zadaný den a zpracovatele (tedy i zpětně).\\  Opraveno:\\  U inventárních karet a zápiů o zařazení a vyřazení opraven prázdný tisk části karty z registrů, konkrétně z parcel.\\  
 +
 +
 +====== Kompletní verze 19.1 ======
 +
 +
 +Kompletní verze ze dne 19.12.2018
 +
 +
 +===== 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O VERZI 19.1 =====
 +
 +
 +Kompletní verze Orsoftu Open - Majetek bude k dispozici v klientské zóně na [[http://www.ortex.cz|www.ortex.cz]]. Lze ji nainstalovat na verzi 18.1 podsystému Majetek.
 +
 +
 +===== 2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ =====
 +
 +
 +Upozornění: Pokud provozujete systém Orsoft Open společně se systémem Orsoft nad jedněmi daty, je potřeba **nejdříve nainstalovat a spustit Orsoft Open**. Při prvním spuštění serveru Orsoftu Open se provede automaticky kontrola DB schematu a následně konverze struktur těch DB tabulek, u kterých došlo ke změnám. **Poté můžete instalovat Orsoft** a v něm provést veškeré konverze a nastavení dle změnových listů.
 +===== 3. POPIS PROVEDENCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK =====
 +
 +
 +==== 3.1 Majetek ====
 +
 +
 +Hlavní novinkou, která se objevila již na podzim 2018 je inventarizace majetku pomocí čárového kódu (př. potencionálně pomocí RFID). Další změny probíhají v podsystému kontinuálně.
  
orsoftopen/szm/g0_szm_191.txt · Poslední úprava: 2019/11/04 08:44 (upraveno mimo DokuWiki)