Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - Finanční účetnictví - verze 18.1

Aktualizace k 15.11. 2018

1. DPH

 1. Aktualizace údajů DPH v rozúčtování - kontrolní hlášení - doplnění oddílu KH při generovaném rozúčtování v pokladně
 2. Oprava nastavení oddílu KH u odpočtu daňového dokladu podle celkového obnosu realizace

2. Splátkový kalendář

 1. Aktualizace splátkového kalendáře o informace o platbách při přiřazování/odřazování platby k/od faktury se splátkovým kalendářem (ticket 4738 Ortex/Vojta K.)
 2. Nulování data platby ve splátkovém kalendáři, pokud je obnos plánovaný vyšší, než obnos splátky (RNP-04737-Z8W3Z0)

3. Doklady/účetní deník

 1. Při výběru do účetního deníku se místo činnosti nabízela zakázka - opraveno
 2. Opraveno plnění názvu měrné jednotky
 3. Při opravě typu dokladu nebo kódu kontace nedojde k automatickému smazání rozúčtování, ale je to na dotaz.Pokud původní hodnota typu dokladu/kontace před - opravou byla nevyplněná,tak se dotaz nepokládá a rozúčtování se vygeneruje.

4. Pokladní doklady

 1. Zohlednění dobropisů příjmů a výdajů při výpočtu počátečních stavů pokladny ke dni (ticket 4779 SaP)
 2. Oprava data platby na pokladním dokladu. Je povoleno pouze na nevytištěném dokladu v otevřeném účetním i daňovém období s promítnutím změny do účetního data a data DPH u všech účetních zápisů ticket 4719 Ortex

5. Faktury

 1. Vyplnění analytického účtu banky se povinně vyžaduje pouze u typu úhrady „příkaz k úhradě“ nebo „příkaz k inkasu.
 2. Vydané faktury - doplněn button „Vrátit“ s funkcí na vytvoření příkazu k úhradě z přeplacené vydané faktury.
 3. Doplněná kontrola na duplicitu evidenčního čísla daňového dokladu (kromě platebního kalendáře)
 4. Vyhodnocení zálohového listu jako zaplaceného už po odeslání příkazu do banky

6. Nová volba – Platební kalendář

 1. Pro platební kalendář je třeba založit typ dokladu v číselníku účetních kontací pro generované předpisy jednotlivých splátek
 2. Při vytváření kalendáře je třeba nejprve zadat „hlavičku“ Platebního kalendáře
 3. Dalším krokem je generování jednotlivých splátek, program si nejprve vyžádá doplňující informace pro vytvoření platebního kalendáře.
 4. V následujícím kroku proběhne generování účetních záznamů bez vyplněného data DPH. Toto datum se doplní automaticky v okamžiku platby.
 5. Závěrečnou akcí je schválení Platebního kalendáře, kdy dojde ke generování předpisů do deníku faktur
 6. Při pořízení platby k předpisu DDP se doplní do všech vět rozúčtování datum DPH z data platby
 7. Datum DPH v rozúčtování DDP se aktualizuje při aktualizaci obnosu zbývá
 8. Ve schváleném platebním kalendáři je zakázáno mazání položek
 9. U schváleného kalendáře a u kalendáře s existujícími splátkami nelze generovat další splátky
 10. Při pořizování konečné faktury se nabízejí daňové doklady „Platební kalendář“ (DDP) k přiřazení a dochází k automatickému generování odpočtů ze zaplacených DDP u konečné faktury.

7 . Odsouhlasení pohledávek a závazků a Upomínky

Šablony pro tisk upomínek, pohledávek, závazků jsou primárně uloženy v knihovně. Pokud zákazník nemá potřebu je měnit, berou se při tisku i při elektronickém odesílání z knihovny. Jakmile je potřebuje měnit, zákazník si vytvoří „opis“ systémových vzorů v konfiguraci menu tisky.
Tím se šablony dostanou do adresáře „reports“ (všechny včetně subreportů). Pokud šablony existují v adresáři „reports“, bere je program primárně odtud tj. dává jim přednost. Musí tam být jak „šablona“, tak všechny (tedy i nezměněné subreporty). Tento princip nefunguje v Orsoftu Open obecně, zatím jen tam, kde je to naprogramováno. Ve F je to ještě u tisku pokladních dokladů na tlačítko. Toto funguje za předpokladu, že se v konfiguraci menu tisky dá základní šabloně stejné jméno jako v systémových šablonách (tj. odstraní se vygenerovaná 1 na konci názvu).

Aktualizace k 05.10. 2018

1. Vstupní data - Platby

 1. Opravená chyba odskoku na platbách. Pokud stojím na například na páté položce bankovního výpisu a na jejím rozúčtování dám opravit a uložit, tak program přeskočil do první položky bankovního výpisu.

2. Výkazy

 1. při výběru typu podepisujicí osoby „fyzická osob“ se do údaje osoba oprávněná k podpisu již nedotahuje osobní číslo, a to jak u DPH ani u KH.

2. Upomínky

 1. výběr - doplněna možnost výběru za jeden saldokontní účet
 2. prohlížení byl přidán filtr pro zaplacené a neodeslané upomínky

3. Sestavy \ - Volba vydané/došlé faktury - upravena tisková sestava „Čerpání odběratelských/dodavatelských záloh“ \ Sestava vyžaduje, aby bylo správné propojení ZF/DD/KF, pokud není, je k dispozici na klávesu „Další“ provést aktualizaci vazeb souvisejících dokladů. Aktualizace se provede pro jeden označený doklad. Pokud sestava vykazuje více chybných propojení, je k dispozici hromadná aktualizace. Její spuštění je vhodné probrat se svým konzultantem.

- Volba účetní knihy - hlavní kniha - Výsledovka - tisk výsledovky byl rozšířen o možnost tisknout výsledovku za vybranou činnost (spouští se z jiné nabídky, sestava se chová podle nastavených parametrů) - Volba Bankovní výpisy - Výpis z bankovního účtu - vyloučeny sloučené platby - Volba Saldo - doložení zůstatků - doplněná možnost tisku Tabulkového přehledu pohledávek/závazků \ Jedná se o tisky dle účetních záznamů z doložení zůstatků účtů a jsou určeny pro účtárnu.\ Stávající tabulkové přehledy pohledávek a závazků ve volbě stav pohledávek a závazků zůstávají a jsou\ určeny pro obchodní oddělení. Je třeba si uvědomit, že tyto přehledy nemusí souhlasit na hlavní knihu\ nebo doložení zůstatků, protože obsahují i nezaúčtované položky.

- Ve volbě Stav pohledávek je nově zařazená sestava „Přehled nezaplacených faktur DO/PO lhůtě“. Jedná se o zkrácený tvar sestavy

Zpracovala: Naďa Kejzlarová\ Dne: 5. 10. 2018

Aktualizace k 27.09. 2018

1. Deník vydaných faktur - nelze zakázat ikony Storno, Zaplatit, Příkazy a Importy - opraveno\ 2. Banka - účetní stav bankovního výpisu chybně napočítával mínusovou větu generovanou při opravě v uzavřeném období\ 3. Pokladna - byla zrušena kontrola na pořízení dokladu mimo aktivní filtr\ 4. Oprava výpočtu výkazu Kontrolní hlášení - z pokladny se nenapočítával do Kontrolního hlášení řádek, který měl oddíl A.4\ 3. K typu dokladu Dobropis příjmu nebo Dobropis výdaje se v párování nabízely pouze dobropisy, nyní se nabízejí všechny faktury

Zpracovala: N. Kejzlarová\ Dne 27. 9. 2018

Aktualizace ke 20.09. 2018

1. Pořizování dat - oprava kontroly na název firmy - hledá se nejdřív podle zkráceného názvu a potom podle JMENO1\ 2. Opraveno převzetí stavu do hlavičky dokladu při opravě přímo v rozúčtování v uzavřeném období\ 3. Vytvoření pohledávek a závazků pro tabulkové přehledy - odpoznámkování bloku pro nezaplacené dobropisy\ 4. Opraveno označení pro Stav Připraveno/Nepřipraveno v položkách položkách výpisů. Pokud je nalezena alespoň jedna chybná chybná položka nebo žádná - stav označen jako nepřipraven\ 5. Opraven zpráva, pokud faktura existuje v likvidaci a je u jiného likvidačního případu\ 6. Při ručním pořízení daňové skupiny mizí pořízený údaj - opraveno\ 7. Zpřísněna kontrola na zablokovanou nebo neplatnou firmu - kontroluje se název firmy, IČO i číslo firmy (dosud se na platnost kontrolovalo pouze IČO)

Zpracovala: N.Kejzlarová\ Dne: 20. 9. 2018

Aktualizace ke 14.9. 2018

1. Oprava generování haléřového vyrovnání mezi platbou a fakturou\ 2. Kontrola na platnost firmy při pořizování faktur - doplnění chybové zprávy\ 3. Oprava přenosu textu zaúčtování dle konfigurace u generovaných záznamů\ 4. Oprava označení interního dokladu - při použití klávesy F5 - docházelo k chybnému označení „Připraveno“, i když chybělo rozúčtování

Zpracovala: N. Kejzlarová\ Dne:13. 9. 2018

Aktualizace k 7.9. 2018

1. Doplněno plnění zakázky na hlavičku faktury z Orfertu\ 2. Oprava aktualizace obnosu „čerpáno“ u zálohových faktur\ 3. Další drobné úpravy

Zpracovala: N. Kejzlarová 7. 9. 2018

Aktualizace k 31. 08. 2018

Verze obsahuje opravy chyb od poslední aktualizace, dále obsahuje nnové funkcionality v oblasti tiskových výstupů, saldokonta, atd.

1.1. Pořizování vstupních dat

1. Přidána kontrola při pořizování dat na platnost účtu - při stahování z číselníků okont a osouv

2. Změna kontace na dokladu, který je v uzavřeném období - doplněny dotazy na datumy, do jakého období má být provedeno storno a nový zápis:

 V otevřeném období (bez dotazu, provede se přímá oprava) 
 V uzavřeném období (s dotazem na období, je umožněna změna nabízeného datumu, do kterého proběhne generování mínusové a nové věty)
 V uzavřeném roce – nelze provádět opravy kontace program hlásí „Nelze zasahovat do uzavřeného roku“

1.2. Příkazy k úhradě/inkasu

1. Doplněná nová úloha - Příkazy k inkasu

1.3. ABO z/do banky

1. Pro příkazy k úhradě a soupisky z banky byl přidán formát Best KB 2. Při zpracování soupisky z banky chybělo počítadlo - přidáno počítadlo do kontroly a zpracování ABO

1.4. Tiskové výstupy

1. Odběratelé dle finančního obratu – volba – Pohledávky – Vydané faktury – tiskárna 2. Dodavatelé dle finančního obratu – volba – Závazky – Došlé faktury – tiskárna 3. Pohyb na účtu – volba – četní knihy – četní deník – tiskárna 4. Výsledovka po měsících – volba četní knihy – Hlavní kniha – tiskárna. 5. Hlavní kniha - doplněn mezisoučet za doklad

Zpracovala: N. Kejzlarová