Writing /srv/www/htdocs/dokuwiki/data/cache/5/5df6b05275ac00af51168b3e182ba93f.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /srv/www/htdocs/dokuwiki/data/meta/orsoftopen/szm/p0p_szm_181.meta failed
Unable to save metadata file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:szm:p0p_szm_181 [2018/11/19 08:29] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Seznam změn - Finanční účetnictví - verze 18.1 ======
 +
 +
 +===== Aktualizace k 15.11. 2018 =====
 +
 +
 +**1. DPH** 
 +
 +
 +    - Aktualizace údajů DPH v rozúčtování - kontrolní hlášení - doplnění oddílu KH při generovaném rozúčtování v pokladně
 +    - Oprava nastavení oddílu KH u odpočtu daňového dokladu podle celkového obnosu realizace
 +
 +
 +**2. Splátkový kalendář** 
 +
 +
 +    - Aktualizace splátkového kalendáře o informace o platbách při přiřazování/odřazování platby k/od faktury se splátkovým kalendářem (ticket 4738 Ortex/Vojta K.)
 +    - Nulování data platby ve splátkovém kalendáři, pokud je obnos plánovaný vyšší, než obnos splátky (RNP-04737-Z8W3Z0)
 +
 +
 +**3. Doklady/účetní deník** 
 +
 +
 +    - Při výběru do účetního deníku se místo činnosti nabízela zakázka - opraveno
 +    - Opraveno plnění názvu měrné jednotky
 +    - Při opravě typu dokladu nebo kódu kontace nedojde k automatickému smazání rozúčtování, ale je to na dotaz.Pokud původní hodnota typu dokladu/kontace před - opravou byla nevyplněná,tak se dotaz nepokládá a rozúčtování se vygeneruje.
 +
 +
 +**4. Pokladní doklady** 
 +
 +
 +    - Zohlednění dobropisů příjmů a výdajů při výpočtu počátečních stavů pokladny ke dni (ticket 4779 SaP)
 +    - Oprava data platby na pokladním dokladu. Je povoleno pouze na nevytištěném dokladu v otevřeném účetním i daňovém období s promítnutím změny do účetního data a data DPH u všech účetních zápisů ticket 4719 Ortex
 +
 +
 +**5. Faktury** 
 +
 +
 +    - Vyplnění analytického účtu banky se povinně vyžaduje pouze u typu úhrady "příkaz k úhradě" nebo "příkaz k inkasu.
 +    - Vydané faktury - doplněn button "Vrátit" s funkcí na vytvoření příkazu k úhradě z přeplacené vydané faktury.
 +    - Doplněná kontrola na duplicitu evidenčního čísla daňového dokladu (kromě platebního kalendáře)
 +    - Vyhodnocení zálohového listu jako zaplaceného už po odeslání příkazu do banky
 +
 +
 +**6. Nová volba – Platební kalendář** 
 +
 +
 +    - Pro platební kalendář je třeba založit typ dokladu v číselníku účetních kontací pro generované předpisy jednotlivých splátek
 +    - Při vytváření kalendáře je třeba nejprve zadat „hlavičku“ Platebního kalendáře
 +    - Dalším krokem je generování jednotlivých splátek, program si nejprve vyžádá doplňující informace pro vytvoření platebního kalendáře.
 +    - V následujícím kroku proběhne generování účetních záznamů bez vyplněného data DPH. Toto datum se doplní automaticky v okamžiku platby.
 +    - Závěrečnou akcí je schválení Platebního kalendáře, kdy dojde ke generování předpisů do deníku faktur
 +    - Při pořízení platby k předpisu DDP se doplní do všech vět rozúčtování datum DPH z data platby
 +    - Datum DPH v rozúčtování DDP se aktualizuje při aktualizaci obnosu zbývá
 +    - Ve schváleném platebním kalendáři je zakázáno mazání položek
 +    - U schváleného kalendáře a u kalendáře s existujícími splátkami nelze generovat další splátky
 +    - Při pořizování konečné faktury se nabízejí daňové doklady „Platební kalendář“ (DDP) k přiřazení a dochází k automatickému generování odpočtů ze zaplacených DDP u konečné faktury.
 +
 +
 +**7**  **. Odsouhlasení pohledávek a závazků a Upomínky** 
 +
 +
 +Šablony pro tisk upomínek, pohledávek, závazků jsou primárně uloženy v knihovně. Pokud zákazník nemá potřebu je měnit, berou se při tisku i při elektronickém odesílání z knihovny. Jakmile je potřebuje měnit, zákazník si vytvoří "opis" systémových vzorů v konfiguraci menu tisky.\\  Tím se šablony dostanou do adresáře "reports" (všechny včetně subreportů). Pokud šablony existují v adresáři "reports", bere je program primárně odtud tj. dává jim přednost. Musí tam být jak "šablona", tak všechny (tedy i nezměněné subreporty). Tento princip nefunguje v Orsoftu Open obecně, zatím jen tam, kde je to naprogramováno. Ve F je to ještě u tisku pokladních dokladů na tlačítko. Toto funguje za předpokladu, že se v konfiguraci menu tisky dá základní šabloně stejné jméno jako v systémových šablonách (tj. odstraní se vygenerovaná 1 na konci názvu).
 +
 +===== Aktualizace k 05.10. 2018 =====
 +
 +
 +1. **Vstupní data - Platby** 
 +
 +
 +    - Opravená chyba odskoku na platbách. Pokud stojím na například na páté položce bankovního výpisu a na jejím rozúčtování dám opravit a uložit, tak program přeskočil do první položky bankovního výpisu.
 +
 +
 +2. **Výkazy** 
 +
 +
 +    - při výběru typu podepisujicí osoby „fyzická osob“ se do údaje osoba oprávněná k podpisu již nedotahuje osobní číslo, a to jak u DPH ani u KH.
 +
 +
 +2. **Upomínky** 
 +
 +
 +    - výběr - doplněna možnost výběru za jeden saldokontní účet
 +    - prohlížení byl přidán filtr pro zaplacené a neodeslané upomínky
 +
 +
 +3. ** Sestavy**  <nowiki>  \</nowiki>  - Volba vydané/došlé faktury - upravena tisková sestava **„Čerpání odběratelských/dodavatelských záloh“**  <nowiki>  \</nowiki>  Sestava vyžaduje, aby bylo správné propojení ZF/DD/KF, pokud není, je k dispozici  na klávesu „Další“ provést aktualizaci vazeb souvisejících dokladů. Aktualizace se provede pro jeden označený doklad. Pokud sestava vykazuje více chybných propojení, je k dispozici hromadná aktualizace. Její spuštění je vhodné probrat se svým konzultantem.
 +
 +
 +- Volba účetní knihy - hlavní kniha - **Výsledovka**     - tisk výsledovky byl rozšířen o možnost tisknout výsledovku za vybranou činnost (spouští se z jiné nabídky, sestava se chová podle nastavených parametrů)  - Volba Bankovní výpisy - **Výpis z bankovního účtu**     - vyloučeny sloučené platby - Volba Saldo - doložení zůstatků - doplněná možnost tisku **Tabulkového přehledu pohledávek/závazků**  <nowiki>  \</nowiki>  Jedná se o tisky dle účetních záznamů z doložení zůstatků účtů a jsou určeny pro účtárnu.<nowiki>\</nowiki>  Stávající tabulkové přehledy pohledávek a závazků ve volbě stav pohledávek a závazků zůstávají a jsou<nowiki>\</nowiki>  určeny pro obchodní oddělení. Je třeba si uvědomit, že tyto přehledy nemusí souhlasit na hlavní knihu<nowiki>\</nowiki>  nebo doložení zůstatků, protože obsahují i **nezaúčtované**     položky.
 +
 +
 +- Ve volbě Stav pohledávek je nově zařazená sestava „**Přehled nezaplacených faktur DO/PO lhůtě“**. Jedná se o zkrácený tvar sestavy
 +
 +
 +Zpracovala: Naďa Kejzlarová<nowiki>\</nowiki>  Dne: 5. 10. 2018
 +
 +
 +===== Aktualizace k 27.09. 2018 =====
 +
 +
 +1. Deník vydaných faktur - nelze zakázat ikony Storno, Zaplatit, Příkazy a Importy - opraveno<nowiki>\</nowiki>  2. Banka - účetní stav bankovního výpisu chybně napočítával mínusovou větu generovanou při opravě v uzavřeném období<nowiki>\</nowiki>  3. Pokladna - byla zrušena kontrola na pořízení dokladu mimo aktivní filtr<nowiki>\</nowiki>  4. Oprava výpočtu výkazu Kontrolní hlášení - z pokladny se nenapočítával do Kontrolního hlášení řádek, který měl oddíl A.4<nowiki>\</nowiki>  3. K typu dokladu Dobropis příjmu nebo Dobropis výdaje se v párování nabízely pouze dobropisy, nyní se nabízejí všechny faktury
 +
 +
 +Zpracovala: N. Kejzlarová<nowiki>\</nowiki>  Dne 27. 9. 2018
 +
 +
 +===== Aktualizace ke 20.09. 2018 =====
 +
 +
 +1. Pořizování dat - oprava kontroly na název firmy - hledá se nejdřív  podle zkráceného názvu a potom podle JMENO1<nowiki>\</nowiki>  2. Opraveno převzetí stavu do hlavičky dokladu při opravě přímo v rozúčtování v uzavřeném období<nowiki>\</nowiki>  3. Vytvoření pohledávek a závazků pro tabulkové přehledy - odpoznámkování bloku pro nezaplacené dobropisy<nowiki>\</nowiki>  4. Opraveno označení pro Stav Připraveno/Nepřipraveno v položkách položkách výpisů. Pokud je nalezena alespoň jedna chybná chybná položka nebo žádná - stav označen jako    nepřipraven<nowiki>\</nowiki>  5. Opraven zpráva, pokud faktura existuje v likvidaci a je u jiného likvidačního případu<nowiki>\</nowiki>  6. Při ručním pořízení daňové skupiny mizí pořízený údaj - opraveno<nowiki>\</nowiki>  7. Zpřísněna kontrola na zablokovanou nebo neplatnou firmu - kontroluje se název firmy, IČO i číslo firmy (dosud se na platnost kontrolovalo pouze IČO)
 +
 +
 +Zpracovala: N.Kejzlarová<nowiki>\</nowiki>  Dne: 20. 9. 2018
 +
 +
 +===== Aktualizace ke 14.9. 2018 =====
 +
 +
 +1. Oprava generování haléřového vyrovnání mezi platbou a fakturou<nowiki>\</nowiki>  2. Kontrola na platnost firmy při pořizování faktur - doplnění chybové zprávy<nowiki>\</nowiki>  3. Oprava přenosu textu zaúčtování dle konfigurace u generovaných záznamů<nowiki>\</nowiki>  4. Oprava označení interního dokladu - při použití klávesy F5 - docházelo k chybnému označení „Připraveno“, i když chybělo rozúčtování
 +
 +
 +Zpracovala: N. Kejzlarová<nowiki>\</nowiki>  Dne:13. 9. 2018
 +
 +
 +===== Aktualizace k 7.9. 2018 =====
 +
 +
 +1. Doplněno plnění zakázky na hlavičku faktury z Orfertu<nowiki>\</nowiki>  2. Oprava aktualizace obnosu „čerpáno“ u zálohových faktur<nowiki>\</nowiki>  3. Další drobné úpravy
 +
 +
 +Zpracovala: N. Kejzlarová 7. 9. 2018
 +
 +
 +===== Aktualizace k 31. 08. 2018 =====
 +
 +
 +Verze obsahuje opravy chyb od poslední aktualizace, dále obsahuje nnové funkcionality v oblasti tiskových výstupů, saldokonta, atd.
 +
 +
 +=== 1.1. Pořizování vstupních dat ===
 +
 +
 +1. Přidána kontrola při pořizování dat na platnost účtu - při stahování z číselníků okont a osouv
 +
 +
 +2. Změna kontace na dokladu, který je v uzavřeném období - doplněny dotazy na datumy, do jakého období má být provedeno storno a nový zápis:
 +
 +
 +<code>
 + V otevřeném období (bez dotazu, provede se přímá oprava) 
 + V uzavřeném období (s dotazem na období, je umožněna změna nabízeného datumu, do kterého proběhne generování mínusové a nové věty)
 + V uzavřeném roce – nelze provádět opravy kontace program hlásí „Nelze zasahovat do uzavřeného roku“
 +</code>
 +
 +
 +=== 1.2. Příkazy k úhradě/inkasu ===
 +
 +
 +1. Doplněná nová úloha - Příkazy k inkasu
 +
 +
 +=== 1.3. ABO z/do banky ===
 +
 +
 +1. Pro příkazy k úhradě a soupisky z banky byl přidán formát Best KB 2. Při zpracování soupisky z banky chybělo počítadlo - přidáno počítadlo do kontroly a zpracování ABO
 +
 +
 +=== 1.4. Tiskové výstupy ===
 +
 +
 +1. Odběratelé dle finančního obratu – volba – Pohledávky – Vydané faktury – tiskárna  2. Dodavatelé dle finančního obratu – volba – Závazky – Došlé faktury – tiskárna  3. Pohyb na účtu – volba – četní knihy – četní deník – tiskárna  4. Výsledovka po měsících – volba četní knihy – Hlavní kniha – tiskárna.  5. Hlavní kniha - doplněn mezisoučet za doklad
 +
 +
 +Zpracovala: N. Kejzlarová
  
orsoftopen/szm/p0p_szm_181.txt · Poslední úprava: 2018/11/19 08:29 (upraveno mimo DokuWiki)