Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - Finanční účetnictví - verze 20.1

Aktualizace k 10.1. 2020

1. DPH

2. Splátkový kalendář

3. Doklady/účetní deník

4. Pokladní doklady

5. Faktury

6. Nová volba – Platební kalendář

7 . Odsouhlasení pohledávek a závazků a Upomínky

Kompletní verze

Kompletní verze ze dne 15.12.2019

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kompletní verze Orsoftu Open - Finanční účetnictví je k dispozici v klientské zóně na www.ortex.cz. Lze ji nainstalovat na verzi 19.1 podsystému Finanční účetnictví.

2. Nutné akce po instalaci

Žádné

3. POPIS PROVEDENCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK

3.1. Saldo II a plnění údajů pro párování

Od verze 20.1 se přechází na zpracování Doložení zůstatků pomocí volby Doložení zůstatků II, které se vytváří: párovací znak/číslo firmy/účet/útvar/zakázka. Členění podle podle účtů, útvarů a zakázky – je v závislosti na nastavení v konfiguraci F – Saldo. Do zpracování jsou vybírány účetní záznamy, které mají účet označen v účtové osnově jako „saldokontní“. Řadí se k sobě tedy všechny zápisy se shodným párovacím účtem, firmou a párovacím znakem. Pro správné spárování je dále důležité naplnění „párovacího obnosu“ a „párovací Měny“.

U položek v CZK jsou obnosy cizí, tuzemský a párovací shodné.

U položek v cizí měně se párovací obnos rovná cizímu obnosu.

Výjimku tvoří kurzové rozdíly, které mají párovací kód měny cizí, kód měny CZK, párovací obnos 0.00 a obnos cizí také 0.00, takže v tomto příadě je naplněn vždy obnos tuzemský.

U plateb, které jsou zaplaceny v cizí měně např. z tuzemského bankovního účtu je v těchto položkách naplněna měna transakce.

3.1.2. Párování zálohových faktur

Zálohové faktury – všechny doklady, které souvisejí se zálohovou fakturou jsou dopárovávány na číslo zálohové faktury, tzn. dílčí daňový doklad i vyúčtovací faktura, proto je důležité, aby u odpočtu zálohy na vyúčtovací faktuře byl vždy zadáván II. Variabilní symbol – VS zálohy.

Do doložení zůstatků se vybírají POUZE zaúčtované položky!

Tiskové výstupy

Saldo a. Saldo – pouze nespárované b. Saldo – nespárované i spárované c. Saldo(měna) – pouze nespárované d. Saldo(měna) – nespárované i spárované

2. Pohledávky a. Tabulkový přehled pohledávek – Excel b. Přehled pohledávek – Excel c. Přehled pohledávek s Adresou – Excel d. Přehled pohledávek DO/PO lhůtě – Excel e. Přehled pohledávek dle rozmezí splatnosti - Excel

3. Závazky a. Tabulkový přehled závazků – Excel b. Přehled závazků – Excel c. Přehled závazků s Adresou – Excel d. Přehled závazků DO/PO lhůtě – Excel e. Přehled závazků dle rozmezí splatnosti - Excel

3.2.Stav pohledávek a závazků

Stav pohledávek a závazků zobrazí aktuální stavy k zadanému dni. Do této volby jsou zpracovány hlavičkové věty došlých nebo vydaných faktur. To znamená, že se zde mohou objevit i případy, které ještě nejsou zaúčtované a může tak vznikat rozdíl mezi sestavou z této volby a doložením zůstatků. Tato volba je vhodná pro informaci pro obchodní oddělení. K dispozici jsou níže uvedené sestavy v různých variantách:

a. Pohledávky – cizí i tuzemská měna b. Pohledávky k datu – tuzemská měna c. Pohledávky k datu – Excel d. Pohledávky k datu včetně adresy – Excel e. Tabulkový přehled nezaplacených faktur Excel f. Přehled nezaplacených faktur DO/PO lhůtě - Excel

3.3 Inventarizace účtů

Účty, které nejsou „saldokontní“ nebo se dokládají jinak, např. majetkové, likvidační, mzdové, atd. je možné označit v účtové osnově „inventarizační“. U takto označených účtů pak uživatel zadává tzv. inventarizační znak zatím ručně - doporučujeme rrrr + analytický účet, který je třeba dokládat. Volba inventarizace účtů pak zobrazí všechny nevyrovnané účty a umožní doplnit inventarizační znak. V rozúčtování dokladů pak jsou proti sobě např. saldokontní účet a inventarizační účet. Saldokontní účet má vyplněn „Párovací znak“ inventarizační účet má vyplněn „Inventarizační znak“.

Obsluha zobrazených údajů je obdobná jako v doložení zůstatků II.

3.4.Hlavní knihy

Při vytváření hlavních knih dochází ke změně – hlavní knihy budou vytvářeny v tuzemské i cizí měně a při výpočtu hlavní knihy bude ukládán konečný stav do samostatného pole. Nyní je po výpočtu pouze zobrazen, proto nelze podle něj vyhledávat ani třídit. Hlavní kniha je primárně vytvořena v tuzemské měně a na záložku Cizí měna budou zobrazeny stavy v cizích měnách. Pokud je na účtu účtováno v různých měnách, jsou zobrazeny stavy všech měn, které se na účtu vyskytují.

Naplnění Hlavní knihy proběhne podle konfigurace - čtování dokladů - Při tvorbě nezohledňovat charakter účtu - pokud je tento parametr zatržen, tak se nově zjišťuje rovnou i konečný stav (jako rozdíl obratů a poč. stavů → MD-DAL). Nebere se ohled na charakter účtů. Pro zobrazení hl. knihy (upraveny pohledy) se v browse z obrazuje nově konečný stav účtů, který se ukládá a podle kterého lze třídit a vyhledávat.

Pokud není zatrženo, zobrazuje se konečný stav jako původně z dotahovaných (neuložených údajů) a nelze podle něj třídit ani vyhledávat.

3.5.Roční uzávěrky

Roční přecenění pohledávek a závazků zůstává beze změny. Je třeba zadat kurz k poslednímu pracovnímu dni roku. Přecenění bankovní a pokladních účtů bude i letos potřeba zadat ručním interním dokladem.

3.6.Závěrečné zápisy

Pro zpracování závěrečných zápisů Závěrečné zápisy (ZZ1, ZZ2, OZ) - výchozí hlavní kniha v cizí měně - u účtů označených pro inventarizaci se konečný stav pro OZ přebírá podle stavu inventarizace (ne z hlavní knihy) - mohu ovlivnit za jaké dimenze se mi bude hlavní kniha a podle toho ( ZZ1, ZZ2, OZ) vytvářet

      o	podle nastavení síta
      o	pokud je zápis bez síta vytváří, se NOVĚ JEN ZA ÚČTY
      o	pokud je více zápisů pro jeden typ síta, vyváří zápis pro všechny dimenze uvedené pro tento typ síta

- při výběru hlavní knihy po závěrečných zápisech (ZZ1, ZZ2, OZ) se nabízí datum 31.12 nebo 1.1 a nejsou zatrhnuté žádné dimenze pro tvorbu hlavní knihy

3.7.Legislativní výkazy

Volba Definice legislativní výkazů - Modrožlutá šipka (Další) je rozšířená o možnost kontroly zadaných účtů na hlavní knihu.

3.7.1 Kontrola účtů podle hlavní knihy Programy provedou kontrolu účtů v definici na hlavní knihu a vypíší protokol s účty,které jsou v definici a není na ně účtováno: 1. Kontrola účtů výkazu Rozvaha na hlavní knihu - Kontrolují se účty třídy: 0, 1, 2, 3, 4
2. Kontrola účtů výkazu Zisku a ztráty na hlavní knihu - kontrolují se účty třídy: 5, 6
3. Příloha (pro rozpočtové organizace - kontrolují se účty třídy: 9 Výsledek kontroly se zaznamenává do protokolu: Závažné chyby: Neexistují ve výkazu, ale existují v hlavní knize Propustné chyby: Ve výkazu je účet použit více než jednou bez ohledu na zdroj/typ hodnot v elementárních řádcích

3.7.1 Editace vypočtených výkazů Ve volbě Databáze výkazů - Zobraz výkaz je umožněná editace vypočtených hodnot v tisících Kč. Editace a uložení nových hodnot je povoleno pro: Výkaz DPH Rozvaha Výkaz Zisku a ztráty Výkaz Cash Flow - pouze pro Radnice

Úpravy jsou povoleny pouze při zobrazení výkazu v tisících korunách. Korunové obnosy zůstávají beze změny, z důvodu zpětné kontroly na hlavní knihu. Povolená editace výkazu zajistí např. opravu zaokrouhlovacího rozdílu. Po editaci se výkaz znovu nepřepočítává, tzn. součtové řádky je třeba opravit ručně.

Historie: Informace o změnách obnosu se zapisují do logu (o jednotlivé buňce); Pokud je ve Správě změn v Konfiguraci změn entita cz.ortex.model.Pvykl, a došlo při editaci ke změnám obnosu, lze najít v historii změn celý původní výkaz a nový výkaz.

13. 12. 2019 Naďa Kejzlarová