Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:szm:p0p_szm_191 [2019/09/19 07:40]
orsoftopen:szm:p0p_szm_191 [2020/01/07 07:16] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Seznam změn - Finanční účetnictví - verze 20.1 ======
 +
 +
 +
 +
 +===== Aktualizace k 10.1. 2020 =====
 +
 +
 +**1. DPH** 
 +
 +
 +**2. Splátkový kalendář** ​
 +
 +
 +**3. Doklady/​účetní deník** ​
 +
 +
 +**4. Pokladní doklady** ​
 +
 +**5. Faktury** ​
 +
 +**6. Nová volba – Platební kalendář** ​
 +
 +
 +**7**  **. Odsouhlasení pohledávek a závazků a Upomínky** ​
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== Kompletní verze =====
 +
 +
 +Kompletní verze ze dne 15.12.2019
 +
 +
 +==== 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ====
 +
 +
 +Kompletní verze Orsoftu Open - Finanční účetnictví je k dispozici v klientské ​ zóně na [[http://​www.ortex.cz|www.ortex.cz]]. Lze ji nainstalovat na verzi 19.1 podsystému Finanční účetnictví.
 +
 +
 +==== 2. Nutné akce po instalaci ====
 +
 +
 +Žádné
 +
 +
 +===== 3. POPIS PROVEDENCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK =====
 +
 +
 +===== 3.1. Saldo II a plnění údajů pro párování =====
 +
 +
 +Od verze 20.1 se přechází na zpracování Doložení zůstatků pomocí volby Doložení zůstatků II, které ​ se vytváří: párovací znak/​číslo firmy/​účet/​útvar/​zakázka. Členění podle podle účtů, útvarů a zakázky – je v závislosti na nastavení v konfiguraci F – Saldo. Do zpracování jsou vybírány účetní záznamy, které mají účet označen v účtové osnově jako „saldokontní“. Řadí se k sobě tedy všechny zápisy se shodným párovacím účtem, firmou a párovacím znakem. Pro správné spárování je dále důležité naplnění „párovacího obnosu“ a "​párovací Měny"​.
 +
 +
 +U položek v CZK jsou obnosy cizí, tuzemský a párovací shodné.
 +
 +
 +U položek v cizí měně se párovací obnos rovná cizímu obnosu.
 +
 +
 +Výjimku tvoří kurzové rozdíly, které mají párovací kód měny cizí, kód měny CZK, párovací obnos 0.00 a obnos cizí také 0.00, takže v tomto příadě je naplněn vždy obnos tuzemský.
 +
 +
 +U plateb, které jsou zaplaceny v cizí měně např. z tuzemského bankovního účtu je v těchto položkách naplněna měna transakce.
 +
 +
 +**3.1.2. Párování zálohových faktur ** 
 +
 +
 +**Zálohové faktury** – všechny doklady, které souvisejí se zálohovou fakturou jsou dopárovávány na číslo zálohové faktury, tzn. dílčí daňový doklad i vyúčtovací faktura, proto je důležité,​ aby u odpočtu zálohy na vyúčtovací faktuře byl vždy zadáván II. Variabilní symbol – VS zálohy.
 +
 +
 +**Do doložení zůstatků se vybírají POUZE zaúčtované položky!** ​
 +===== Tiskové výstupy =====
 +
 +**Saldo** ​
 +a. Saldo – pouze nespárované
 +b. Saldo – nespárované i spárované
 +c. Saldo(měna) – pouze nespárované
 +d. Saldo(měna) – nespárované i spárované
 +
 +**2.   ​Pohledávky** ​
 +a. Tabulkový přehled pohledávek – Excel
 +b. Přehled pohledávek – Excel
 +c. Přehled pohledávek s Adresou – Excel
 +d. Přehled pohledávek DO/PO lhůtě – Excel
 +e. Přehled pohledávek dle rozmezí splatnosti - Excel
 +
 +**3.   ​Závazky** ​
 +a. Tabulkový přehled závazků – Excel
 +b. Přehled závazků – Excel
 +c. Přehled závazků s Adresou – Excel
 +d. Přehled závazků DO/PO lhůtě – Excel
 +e. Přehled závazků dle rozmezí splatnosti - Excel
 +
 +
 +===== 3.2.Stav pohledávek a závazků =====
 +
 +Stav pohledávek a závazků zobrazí aktuální stavy k zadanému dni. Do této volby jsou zpracovány hlavičkové věty došlých nebo vydaných faktur. To znamená, že se zde mohou objevit i případy, které ​  ​ještě nejsou zaúčtované a může tak vznikat rozdíl mezi sestavou z této volby a doložením zůstatků. Tato volba je vhodná pro informaci pro obchodní oddělení. K dispozici jsou níže uvedené sestavy ​  v různých variantách:​
 +
 +a. Pohledávky – cizí i tuzemská měna
 +b. Pohledávky k datu – tuzemská měna
 +c. Pohledávky k datu – Excel
 +d. Pohledávky k datu včetně adresy – Excel
 +e. Tabulkový přehled nezaplacených faktur Excel
 +f.  Přehled nezaplacených faktur DO/PO lhůtě - Excel
 +
 +
 +===== 3.3 Inventarizace účtů =====
 +
 +
 +Účty, které nejsou „saldokontní“ nebo se dokládají jinak, např. majetkové, likvidační,​ mzdové, atd. je možné označit v účtové osnově „inventarizační“. U takto označených účtů pak uživatel zadává ​  tzv. inventarizační znak zatím ručně - doporučujeme rrrr + analytický účet, který je třeba dokládat. Volba inventarizace účtů pak zobrazí všechny nevyrovnané účty a umožní doplnit inventarizační ​  znak. V rozúčtování dokladů pak jsou proti sobě např. saldokontní účet a inventarizační účet. Saldokontní účet má vyplněn „Párovací znak“ inventarizační účet má vyplněn „Inventarizační znak“.
 +
 +
 +Obsluha zobrazených údajů je obdobná jako v doložení zůstatků II.
 +
 +
 +===== 3.4.Hlavní knihy =====
 +
 +Při vytváření hlavních knih dochází ke změně – hlavní knihy budou vytvářeny **v tuzemské i cizí měně ** a při výpočtu hlavní knihy bude ukládán konečný stav do samostatného pole. Nyní je po výpočtu pouze zobrazen, proto nelze podle něj vyhledávat ani třídit. Hlavní kniha je primárně vytvořena v tuzemské měně a na záložku Cizí měna budou zobrazeny stavy v cizích měnách. Pokud je na účtu účtováno v různých měnách, jsou zobrazeny stavy všech měn, které se na účtu vyskytují.
 +
 +Naplnění Hlavní knihy proběhne podle konfigurace - čtování dokladů - Při tvorbě nezohledňovat charakter účtu - pokud je tento parametr zatržen, **tak se nově zjišťuje rovnou i konečný stav** (jako rozdíl obratů a poč. stavů → MD-DAL). Nebere se ohled na charakter účtů. ​ Pro zobrazení hl. knihy  (upraveny pohledy) se v browse z obrazuje nově konečný stav účtů, který se ukládá a podle kterého lze třídit a vyhledávat.
 +
 +Pokud není zatrženo, zobrazuje se  konečný stav jako původně z dotahovaných (neuložených údajů) a nelze podle něj třídit ani vyhledávat.
 +
 +
 +===== 3.5.Roční uzávěrky =====
 +
 +Roční přecenění pohledávek a závazků zůstává beze změny. Je třeba zadat kurz k poslednímu pracovnímu dni roku. 
 +Přecenění bankovní a pokladních účtů bude i letos potřeba zadat ručním interním dokladem.
 +
 +
 +===== 3.6.Závěrečné zápisy =====
 +Pro zpracování závěrečných zápisů ​
 +**Závěrečné zápisy (ZZ1, ZZ2, OZ)**
 +- výchozí hlavní kniha v cizí měně
 +- u účtů označených pro inventarizaci se konečný ​ stav pro OZ přebírá podle stavu inventarizace ​ (ne z hlavní knihy)
 +- mohu ovlivnit za jaké dimenze se mi bude hlavní kniha a  podle toho ( ZZ1, ZZ2, OZ) vytvářet
 +        o podle nastavení síta
 +        o pokud je zápis bez síta vytváří, se NOVĚ JEN ZA ÚČTY
 +        o pokud je více zápisů pro jeden typ síta, vyváří zápis pro všechny dimenze uvedené pro tento typ síta
 +- při výběru hlavní knihy po závěrečných zápisech (ZZ1, ZZ2, OZ) se nabízí datum 31.12 nebo 1.1 a nejsou zatrhnuté žádné dimenze pro tvorbu hlavní knihy 
 +
 +
 +===== 3.7.Legislativní výkazy =====
 +Volba Definice legislativní výkazů - Modrožlutá šipka (Další) je rozšířená o možnost kontroly zadaných účtů na hlavní knihu.
 +
 +**3.7.1 Kontrola účtů podle hlavní knihy** ​
 +Programy provedou kontrolu účtů v definici na hlavní knihu a vypíší protokol s účty,​které jsou v definici a není na ně účtováno:​
 +1. Kontrola účtů výkazu Rozvaha na hlavní knihu - Kontrolují se účty třídy: 0, 1, 2, 3, 4\\
 +2. Kontrola účtů výkazu Zisku a ztráty na hlavní knihu - kontrolují se účty třídy: 5, 6\\
 +3. Příloha (pro rozpočtové organizace - kontrolují se účty třídy: 9
 +Výsledek kontroly se zaznamenává do protokolu:
 +Závažné chyby: Neexistují ve výkazu, ale existují v hlavní knize
 +Propustné chyby: Ve výkazu je účet použit více než jednou bez ohledu na zdroj/typ hodnot v elementárních řádcích
 +
 +**3.7.1 ​ Editace vypočtených výkazů**
 +Ve volbě Databáze výkazů - Zobraz výkaz je **umožněná editace vypočtených hodnot v tisících Kč.**
 +Editace a uložení nových hodnot je povoleno pro: 
 +Výkaz DPH
 +Rozvaha
 +Výkaz Zisku a ztráty
 +Výkaz Cash Flow - pouze pro Radnice
 +
 +Úpravy jsou povoleny pouze při zobrazení výkazu v tisících korunách. Korunové obnosy zůstávají beze změny, z důvodu zpětné kontroly na hlavní knihu.
 +Povolená editace výkazu zajistí např. opravu zaokrouhlovacího rozdílu. **Po editaci se výkaz znovu nepřepočítává,​ tzn. součtové řádky je třeba opravit ručně.**
 +
 +Historie:
 +Informace o změnách obnosu se zapisují ​ do logu (o jednotlivé buňce); ​           ​
 +Pokud je ve Správě změn v Konfiguraci změn entita cz.ortex.model.Pvykl,​ a došlo při editaci ke změnám obnosu, lze najít v historii změn celý původní výkaz a nový výkaz.
 +
 +
 +13. 12. 2019
 +Naďa Kejzlarová
 +
 +