Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:szm:p0p_szm_191 [2019/09/19 07:40] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Seznam změn - Finanční účetnictví - verze 19.1 ======
 +
 +===== AKTUALIZACE k 20.9.2019 =====
 +
 +
 +=====  =====
 +
 +===== Změna výpočtu DPH =====
 +
 +
 +=====  =====
 +
 +
 +Verze obsahuje změnu výpočtu DPH u pokladních dokladů dle platných legislativních změn. Pro nastavení změny výpočtu je třeba zapnout parametr v konfiguraci Ekonomických podmínek - třetí obrazovka -
 +
 +
 +DPH dle zákona 80/2019Sb. Výpočet dle nových podmínek proběhne pro doklady, které mají datum DPH větší jak 09/2019 a je současně zapnut parametr v konfiguraci Ekonomických podmínek, to znamená, že novým způsobem budou počítány doklady od 10/2019.
 +
 +
 +Změny se týkají pořizování dokladů a kontrolních sestav DPH, kde se vyčíslují rozdíly proti pořízenému záznamu.
 +
 +
 +Hodnota u pokladních dokladů se již nepočítá shora pomocí koeficientu (21/121,15/115,10/110), ale nově - celková částka/1,21 (příp. 1,15 nebo 1,10) %%*%% 0,21 (0,15 nebo 0,10).
 +
 +
 +===== Kontrolní hlášení od 1. 10. 2019 =====
 +
 +
 +=====  =====
 +
 +
 +Změny ve vyplnění Kontrolního hlášení se týkají vyplnění oddílu A.4. a B2. (dosud § 44 ZDPH).
 +
 +
 +Od 1. 10. 2019 dochází k přejmenování této položky na „Opravy u nedobytné pohledávky“.
 +
 +
 +Tato položka bude vyplňována v případě, že nastaly skutečnosti pro provedení opravy základu daně a daně u nedobytné pohledávky. Naplnění tohoto sloupce se nyní bude řídit podle **§ 46 a násl. zákona o DPH ** (např. zahájení exekuce, zahájení insolvenčního řízení).
 +
 +
 +Změna se týká i struktury souboru XML, kde nabývá hodnot:
 +
 +
 +"N" – nejedná se o opravu nedobytné pohledávky
 +
 +
 +"P" – jedná se o opravu podle § 46 a násl. ZDPH
 +
 +
 +"A" – jedná se o opravu podle § 44 ZDPH ve znění do 31. 3. 2019
 +
 +
 +**Vzhledem k tomu, že nemáme dostupné informace to tom, že firma v insolvenci má povolenou reorganizaci, bude třeba naplnit výše uvedenou položku ručně až po načtení souboru xml na Daňovém portále Finanční správy.** 
 +
 +
 +**13. 9. 2019,** 
 +
 +
 +**N. Kejzlarová **
 +
 +===== Kompletní verze =====
 +
 +
 +Kompletní verze ze dne 30.12.2018
 +
 +==== 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ====
 +Kompletní verze Orsoftu Open - Finanční účetnictví je k dispozici v klientské  zóně na [[http://www.ortex.cz|www.ortex.cz]].
 +Lze ji nainstalovat na verzi 18.1 podsystému Finanční účetnictví.
 +
 +==== 2. Nutné akce po instalaci ====
 +
 +Aktualizace číselníků dle níže uvedeného popisu k jednotlivým novým úlohám.
 +
 +
 +==== 3. POPIS PROVEDENÝCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK ====
 +
 +=== 3.1. Saldo ===
 +
 +Ve verzi 19.1.0 je připravené nové saldo.
 +
 +**UPOZORNĚNÍ** 
 +Před prvním spuštěním volby Saldo je třeba provést **jednorázové** naplnění salda ve volbě: Mimořádné akce – Doložení zůstatků – naplnění salda.
 +Volba provede založení a naplnění tabulky PUCPRIPAD. Po spuštění této volby je tabulka připravená a následně bude průběžně aktualizována a doplňována při spuštění volby Saldo - Doložení zůstatků. Po tomto prvotním naplnění již volbu v mimořádných akcích NESPOUŠTĚT!!!
 +Jednorázové naplnění provedou pouze ti uživatelé, kteří jej neprovedli na verzi 18. To znamená ti, kteří začínají a provedli převod dat 
 +z Orsoft Close nebo z jiného systému.
 + 
 +**Pro saldo existují dvě volby:**\\
 +- **Doložení zůstatků** – vytvoří přehled případů v tuzemské měně k zadanému dni. Do zpracování se vybírají pouze účty, které mají v účtové osnově\\     označení „saldokontní“.\\
 +- **Doložení zůstatků – cizí měna** – vytvoří přehled případů v tuzemské i cizí měně k zadanému dni. Opět platí, že se do zpracování vybírají účty, které mají v účtové osnově označení „saldokontní“.
 +
 +**Prohlížení zůstatků je rozděleno na dvě části**\\
 +První část - **přehled účetních případů,**
 +Druhá část - spodní obrazovka je k dispozici **seznam dokladů**, které případ tvoří.
 +**Doložení zůstatků je vytvářeno ze zaúčtovaných záznamů** a dokládá tak zůstatky na hlavní knihu. Je třeba odlišit Doložení zůstatků a Přehled pohledávek a závazků. 
 +**Přehledy pohledávek jsou zpracovávány z aktuálních stavů**, to znamená, že se do zpracování mohou brát (podle volby) i nezaúčtované (připravené) záznamy. V tomto případě pak nemusí aktuální stav pohledávek a závazků souhlasit se stavem v hlavní knize.
 + 
 +**Přehled účetních případů**\\
 +Pro účely rychlého dopárování je k dispozici možnost zaškrtnutí položek, které k sobě patří a použití volby „Spárovat účetní případy“.
 +Zaškrtnout je možné pouze 2 položky, takže pokud se má k sobě přiřadit více záznamů, je třeba přiřazovat postupně.
 +Pro případ, že se provádí oprava na prvotním dokladu (z doložení je použit proklik na prvotní doklad) je při-pravena volba „Aktualizovat záznam“. Aktualizuje se záznam, ze kterého je volba spuštěná.
 +
 +**Přehled souvisejících dokladů**\\
 +Ve spodní části je uveden položkový přehled souvisejících dokladů (kompletní účtování). Tento přehled je možné součtovat za doklad. Pak je ve spodní části vidět součet za doklady, které do případu patří – tzn. celkem faktura, celkem platba.
 +
 +Z prohlížení zůstatků lze tisknout sestavy spárovaných a nespárovaných případů buď v tuzemské nebo cizí měně.
 +
 +=== 3.2. Platební kalendáře ===
 +
 +Ve Finančním účetnictví je připravená úloha Platební kalendáře, která umožní vytvořit daňové doklady pro předpisy splátek (záloh), které jsou dány na vyúčtovací faktuře formou platebního kalendáře, např. zálohy na plyn, elektřinu, atd.
 +
 +Pro správné fungování platebních kalendářů je třeba:\\
 +
 +1. Založit typ dokladu v číselníku účetních kontací (okont) pro generované předpisy jednotlivých splátek – vol-ba FÚ – Parametry – Číselníky – Účetní kontace a k typu dokladu přiřadit účetní souvztažnost, která bude mít uvedený účet (nesaldokontní) pro zaúčtování.\\ 
 +2. V souvztažnostech lze uvést také vazbu na generování DPH nebo je možné DPH generovat ručně až v okamžiku, kdy program připraví jednotlivé splátky. Pak je ale nutné každou splátku otevřít a použít „Generování DPH“.\\
 +3. Založit dokladovou řadu pro platební kalendáře ve volbě Kmenová data – Doklady – Dokladové řadu\\
 +
 +Při vytváření kalendáře se nejprve zakládá:\\
 +1. **„hlavička“** Platebního kalendáře, kde jsou uvedeny základní údaje o firmě, pro kterou je platební kalendář zakládán, platnost PK, dokladová řada, celkový obnos, který je po-třeba rozpočítat, variabilní symbol pro předpis. Číslo platebního kalendáře je doplněno automaticky\\
 +2.** "položky** platebního kalendáře", které vznikají generováním splátek (volba „šipka“ v záhlaví obrazovky). Program si nejprve vyžádá doplňující informace pro vytvoření platebního kalendáře – datum první splátky, počet splátek, výše splátky, % DPH, periodicitu a další. Současně je potřeba uvést kód kontace pro zaúčtování a účetní datum. Pokud budete požadovat generování příkazu k úhradě, pak je třeba vyplnit další údaje pro příkaz – ze které-ho účtu má úhrada proběhnout (Váš analytický účet banky) a na který účet mají být peníze poukázány. Generování splátek připraví jednotlivé splátky včetně rozúčtování. Účetní záznamy nemají vyplněné datum DPH. To se doplní automaticky až v okamžiku platby.\\
 +3.** Schválení** Platebního kalendáře, kdy dojde k zápisu předpisů do deníku faktur.\\
 +
 +Při pořízení platby k předpisu Platebního kalendáře se doplní do všech vět rozúčtování datum DPH z data platby.
 +
 +**Co není povoleno**\\
 +Ve schváleném platebním kalendáři je zakázáno mazání položek
 +U schváleného kalendáře a u kalendáře s existujícími splátkami nelze generovat další splátky.\\
 +
 +Při pořizování konečné faktury se nabízejí daňové doklady „Platební kalendář“ (DDP) k přiřazení a dochází k automatickému generování odpočtů ze zaplacených DDP u konečné faktury.
 +
 +=== 3.3. Pozastávky ===
 +Pro verzi 19.1.0 je připravená nová úloha Pozastávky. V prodeji lze tisknout faktury s pozastávkou, které jsou pak převáděny do Finančního účetnictví. V závislosti na nastavení proběhne ve FÚ tzv. generování po-zastávky. Pozastávka je evidovaná v samostatné dokladové řadě a doporučujeme zvolit samostatný analytický saldokontní účet. O pozastávkách účtujeme a sledujeme je v doložení zůstatků.
 +
 +Pro správné zpracování je třeba založit:\\
 +1. Analytický účet 395 pro pozastávky, který má v účtové osnově označení „pozastávka“\\
 +2. Analytický saldokontní účet 311\\
 +3. Dokladovou řadu pro pozastávky\\
 +4. Kontaci pro pozastávky (volba FÚ – Parametry – Číselníky – Účetní kontace) a připojit souvztažnost pro zaúčtování pozastávky. Kontaci pro pozastávky je pak potřeba uvést v konfiguraci pro vystavené faktury.\\
 +
 +Po importu vystavené faktury v prodeji dojde k vygenerování samostatné hlavičky faktury pro pozastávky s novým datume splatnosti, který bude z prodej předán. Podle výše uvedených parametrů je pozastávka za-účtovaná a bude zpracovávaná i v saldu, to znamená, že je možné samostatně sledovat fakturu i pozastávku. Pro pozastávky budou vytvořeny nové sestavy – Přehledy faktur s pozastávkou.
 +
 +
 +=== 3.4. Popis pro nastavení tisku upomínek a odsouhlasení pohledávek a závazků ===
 +
 +Šablony pro tisk upomínek, pohledávek, závazků jsou primárně uloženy v knihovně. Pokud zákazník nemá potřebu je měnit, berou se při tisku i při elektronickém odesílání z knihovny. 
 +Pokud jsou u zákazníka potřeba nějaké úpravy, je třeba si v konfiguraci menu tisky „opsat“ systémový tisk a uložit ho pod stejným názvem jako je v knihovně (tj. bez přidané jedničky na konci názvu.) A případně upravit jednotlivé složky tiskového výstupu. Pak se primárně tiskne z toho, co bylo uloženo a případně upraveno v adresáři REPORTS. 
 +Aby byly správně doplněny údaje do záhlaví dopisu, je třeba mít nastavené parametry v číselníku „Osoby“. Jedná se o telefon, vyřizuje, naše značka, atd.
 +
 +
  
orsoftopen/szm/p0p_szm_191.txt · Poslední úprava: 2019/09/19 07:40 (upraveno mimo DokuWiki)