Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - Finanční účetnictví - verze 21.1

Kompletní verze

Kompletní verze ze dne 04. 01.2021

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kompletní verze Orsoftu Open - Finanční účetnictví je k dispozici v klientské zóně na www.ortex.cz. Lze ji nainstalovat na verzi 20.1 podsystému Finanční účetnictví.

2. Nutné akce po instalaci

Žádné

3. POPIS PROVEDENCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK

3.1. Pohledávky

1. Přeúčtování pohledávek v insolvenci a u soudního řízení

  Volba umožní provést převod pohledávek na jiný analytický účet, které mají označení "insolvence" nebo "soudní řízení". Pro přeúčtování pohledávek je třeba, 
  aby byla založená účetní kontace v číselníku OKONT s typem dokladu "odpis pohledávky v insolvenci nebo soudní řízení. Dále je třeba uvést analytický účet, 
  na který má být pohledávka převedena a tzv. spojovací účet pro převod. Volba se využívá při tvorbě Opravných položek.

2. Převod pohledávek na jiného odběratele

  Pohledávky lze převést na jiného odběratele, a to buď jednotlivé faktury nebo faktury za celou firmu. To záleží na zadání výběrových kritérií, buď je uveden 
  konkrétní variabilní symbol, nebo číslo firmy. Vybrané pohledávky lze prohlížet, event. v prohlížení provést ještě jejich výběr pomocí zaškrtávátka. Po 
  potvrzení se program dotáže na kód kontace pro vytvoření účetního zápisu a kód kontace pro převedenou pohledávku a dále je třeba zadat číslo firmy, na 
  kterou má být pohledávka převedena.

3. Účetní odpis nedobytných pohledávek

  Pomocí této volby lze účetně odepsat nedobytné pohledávky. Nejprve je třeba vybrat pohledávky k odpisu - označit je zaškrtávátkem v prvním sloupci. Po té 
  nastavit příznak pro účetní odpis - dle volby. Následně je proveden výběr pohledávek, který je k dispozici pro prohlížení. Po označení lze provést 
  generování účetního odpisu dle zadaného kódu kontace, který je třeba mít založen v číselníku účetních kontací a k němu existující účetní souvztažnost.   

4. Tiskové výstupy

  Do deníku vydaných faktur byly doplněny nové výstupy:
  - Tisk účetního dokladu včetně cizí měny
  - Manažerské sestavy
   - Předpokládaná penalizace
   - Odběratelé podle finančního obratu
   - Odběratelé po základu daně

5. Import faktur z UZZ a UZK

  Pro převod vydaných faktur z Orfertu je rozšířená konfigurace pro inkasní faktury - Pro inkasa se dočítá bankovní spojení podle pořadí, které je uvedeno u 
  bankovního spojení v položce RK_DKU_NR, pro tyto účely je třeba mít vyplněné údaje v konfiguraci – Finanční účetnictví – Účetní žádosti – Dotahovat 
  bankovní spojení pro dobropisy/inkasa z DKU (číselník bankovních spojení)
  Penalizační faktury se přebírají podle typu dokladu v číselníku účetních kontací (OKONT). Pokud je uveden typ dokladu „penalizační faktura (PENF), při 
  zápisu do vystavených faktur se rovněž označí jako penalizační. 

3.2. Závazky

1. Import faktur ROSSUM AI K dispozici je možnost importovat došlé faktury pomocí této nové volby - jedná se o tzv. vytěžování a import faktury přes API Rossum AI.

2. Převod závazků na jiného dodavatele Stejně jako je možné převést pohledávku na jiného odběratele, je možné totéž udělat se závazkem, tzn. převést jej na jiného dodavatele.

3. Tiskové výstupy

  Do deníku došlých faktur byly doplněny nové výstupy:
  - Tisk účetního dokladu včetně cizí měny
  - Podklady pro povinný podíl ZPS 
  - Výpis faktur podle skladových čísel (číslo dodacího listu)
  - Manažerské sestavy
   - Dodavatelé podle finančního obratu
   - Dodavatelé po základu daně

3.3. Zápočty

  Zápočet je možné vytvářet i podle IČO, původní verze zápočtů umožňovala vytvářet zápočet pouze podle čísla firmy.

3.4. Pokladna

  Od této verze je pokladna navázána na cestovní příkazy, to znamená, že lze zálohu na CP vyplatit pouze na schválený cestovní příkaz. Pro výdaje na CP a jeho 
  vyúčtování je třeba mít založen odpovídající kód kontace s typem dokladu "Cestovní příkaz záloha" a "Cestovní příkaz doplatek"  

3.5. Interní doklady

  V rozúčtování interních dokladů jsou k dispozici nové volby:
  - Změny dimenzí - provede hromadnou opravu účtů, útvarů a zakázky
  - Změny ostatní - provede hromadnou opravu daňové skupiny - nelze ovšem měnit DS s různou sazbou, vždy v rámci jedné sazby. Hromadně lze měnit i text 
   poznámky.
  - Import excel - k dispozici máme šablonu, podle které lze importovat rozúčtování interních dokladů    

3.6. Účetní knihy - hlavní kniha

1. Tiskové výstupy

 Do hlavní knihy byly doplněny nové tiskové výstupy. 
 - Hlavní kniha po měsících - jednořádková a dvojřádková Excel
 - Výsledovka podle útvarů

3.7. Uzávěrky

 Úloha je rozšířena o možnost automatického přepočtu zůstatků bankovních a pokladních účtů k 31. 12. Pro tuto volbu je třeba, aby existoval kurzovní lístek ke 
 dni přepočtu. 

3.8. Legislativní výkazy

 Pro tuto skupinu úloh je rozšířená funkcionalita. Jedna lze definovat uživatelské výkazy, jedna je rozšířená možnost zadání výpočtů. Dosud bylo možné 
 provádět součty řádků, nyní je možné používat další matematické operace.
 Při zadávání definice výkazu lze vytvářet výpočty:
 Výpočty lze zatím vytvářet jen mezi řádky – zkratka : „VYPR()“ ….. VYPR(1+2) .. udělá součet řádku 1 a 2
 - Umožňuje operace: +,–,/,*
 - Povolené znaky: +,–,/,* 
 - Čísla řádků – numerické údaje v ()
 - Výpočet je prováděn až na konci výpočtu výkazu – předpokládá, že už ostatní řádky jsou vypočteny – elementární, součtové (pomocí SUM) i ty z jiných 
  výkazů
 - Nelze kombinovat VYPR a SUMR – tzn: 
  Příklad: 
  do řádku 3 ….VYPR(1*2)
  do řádku 6 ….VYPR(3/4)
  do řádku 7 …. SUM(3;6) – nelze 
  náhrada VYPR (3+6) lze
  

1. Uživatelsky definované výkazy

  Byl přidán nový typ výkazu – uživatelský 
  předpokládáme zatím je 1 část – U.1.
  V typech výkazu označována U
  Počet sloupců je v systémových pohledech zatím omezen do 4, jinak je třeba vytvořit uživatelský pohled
  Uživatelský typ výkazu se nabízí jen pro uživatelské výkazy
  Uživatelské výkazy musí být počítány bez ohledu OcuoVyk (nelze využít parametrů v účtové osnově)
  Uživatelská definice umožňuje i tisk výkazu za interval období. Nastavení parametrů pro vytvoření výkazů za interval období (Výkaz zisku a ztráty) 
  doporučujeme provést ve spolupráci s Vaším konzultantem.
  

04.01.2021 Naďa Kejzlarová