Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - Finanční účetnictví rozpočtové - verze 18.1

Aktualizace k 7. 12. 2018

1. Banka

 1. Na příkazy k inkasu se nezapisovaly platby - opraveno.
 2. Opravena chyba v exportu do KB formát BEST
 3. Opravena chyba v importu avíz - složenky typu A. Pokud bylo více hlaviček, načítala se jen první.
 4. Za určitých podmínek se neexportovaly platby z banky do Geovapu - opraveno.

2. Faktury

 1. Generování odpočtu zálohy na konečné faktuře doplněno i pro zálohové faktury hrazené zápočtem nebo interním dokladem
 2. Do faktur importovaných z Geovapu doplněno generování haléřového vyrovnání pro zaokrouhlené doklady. Obnos HV je podáván z Geovapu.
 3. Při opravě obnosu na hlavičce se nyní nesmaže automaticky rozúčtování, ale program se chová podle odpovědi na dotaz.

3. Rozpočet

 1. Načítání alokace podle data upravené splatnosti, pokud není datum upravené splatnosti vyplněn, pak podle data splatnosti.
 2. Zrušen dotaz na datum sestavení Přehledu rozpočtu. Sestavuje se vždy podle Orsoftového data.

4. Pokladna

 1. Při platbě kartou nelze na jeden doklad pořídit více položek (řádků dokladu) - opraveno.
 2. V konfiguraci Pokladny je možno zadat počet výtisků podkladního dokladu, zároveň se tisknou 2 doklady za sebou na jednu stránku (pokud se vejdou).
 3. Opravena nabídka plátců poplatků z Geovapu - změna třídění.

5. Hlavní kniha

 1. Zařazeny nové sestavy typu HK po měsících, výsledovka a rozvažné účty.

Zpracovala: Věra Zikánová, 7. 12. 2018

Aktualizace k 16. 11. 2018

1. Banka

 1. Opraven test na druh obratu debet/kredit pro formát Multicash České spořitelny
 2. Umožněno účtování vratky na shodné straně s opačným znaménkem pro typ dokladu dobropis příjem a dobropis výdej.

2. Faktury

 1. Do sestavy Kniha došlých faktur při zadání výběrových parametrů pro tisk nevstupovaly faktury s obnosem < 0. Opraveno.
 2. Pro typ dokladu Poukaz povoleny všechny způsoby úhrady.

3. Rozpočet

 1. Chybně se přebíraly obnosy z alokace na platbu, pokud měla faktura alokováno na více položek rozpočtu. Opraveno.

4. PAP

 1. Při přiřazení faktury k bance nebo pokladně se neaktualizoval PAP - opraveno.

Zpracovala: Věra Zikánová, 16. 11. 2018

Aktualizace k 9. 11. 2018

1. DPH

 1. Aktualizace údajů DPH v rozúčtování - kontrolní hlášení - doplnění oddílu KH při generovaném rozúčtování v pokladně.
 2. Oprava nastavení oddílu KH u odpočtu daňového dokladu podle celkového obnosu realizace.

2. Faktury

 1. Vyplnění analytického účtu banky se povinně vyžaduje pouze u typu úhrady „příkaz k úhradě“ nebo „příkaz k inkasu.
 2. Vydané faktury - doplněn button „Vrátit“ s funkcí na vytvoření příkazu k úhradě z přeplacené vydané faktury.
 3. Doplněná kontrola na duplicitu evidenčního čísla daňového dokladu (kromě platebního kalendáře).
 4. Vyhodnocení zálohového listu jako zaplaceného už po odeslání příkazu do banky.

3. PAP

 1. Změnil-li se druh pohybu v rozúčtování PAP, neaktualizoval se stav, zda je IČO sledováno - opraveno.

4. Hlavní kniha

 1. Opravena položková hlavní kniha - za určitých podmínek se netiskly položky.

5. Rozpočet

 1. Při přetahování alokace rozpočtu z objednávky nebo smlouvy se nezohledňoval rok u víceletých objednávek nebo smluv - opraveno.
 2. Zohlednění dobropisů příjmů a výdajů při výpočtu počátečních stavů pokladny ke dni.

6. Pokladna

 1. Platby kartou - pokud se opravovala kontace na pokladním dokladu, nenahradil se účet účet pokladny účtem karty podle číselníku kódů pokladen. Opraveno.
 2. Zohlednění dobropisů příjmů a výdajů při výpočtu počátečních stavů pokladny ke dni

Zpracovala: Věra Zikánová, 12. 11. 2018

Aktualizace k 19. 10. 2018

1. Příkazy k úhradě

 1. Přidán sloupec datum splatnosti z faktury.
 2. Nešel uložit ručně pořízený příkaz k úhradě - opraveno.

2. Banka

 1. Nově se eviduje osoba, která zpracovala importní soubor z banky (ABO).
 2. V soubortu pro banku zkráceno pole AV na 35 znaků včetně textu AV.

3. Vizualizace rozpočtu

 1. Oprava pro hospodářskou činnost (plán).

4. Výkazy

 1. DPH - do kontrolní sestavy DPH doplněn mezisoučet za dokladovou řadu.
 2. Rozvaha - netiskl se název výkazu (ROZVAHA) na prvním řádku sestavy - opraveno.

5. Faktury

 1. Opravena chyba v generování více odpočtů záloh a více kurzových rozdílů k odpočtům záloh při zaplacení zálohového listu v cizí měně více platbami.

Zpracovala: Věra Zikánová, 19. 10. 2018

Aktualizace k 12. 10. 2018

1. Výkaz Hodnocení plnění rozpočtu (FIN)

 1. Opraveno chybné načítání definice výkazu v III. části (Financování), kde nebyl respektován zadaný účet.

2. Pokladna

 1. Ošetřen případ generování rozúčtování banky na pokladně pro vratku.

3. Přijaté faktury

 1. doprogramováno generování rozúčtování pro faktury s daňovou skupinou v režimu PDP.

4. Import z Cityware

 1. Chyběla celková částka v rozúčtování u saldokontního účtu v dokladech importovaných z Cityware

Zpracovala: Věra Zikánová, 15. 10. 2018

Aktualizace k 5. 10. 2018

1. Banka

 1. Opravená chyba odskoku na platbách. Pokud stojím na například na páté položce bankovního výpisu a na jejím rozúčtování dám opravit a uložit, tak program přeskočil do první položky bankovního výpisu.

2. Výkaz DPH a Kontrolní hlášení

 1. při výběru typu podepisujicí osoby „fyzická osob“ se do údaje osoba oprávněná k podpisu již nedotahuje osobní číslo, a to jak u DPH ani u KH.

3. Upomínky

 1. výběr - doplněna možnost výběru za jeden saldokontní účet.
 2. prohlížení byl přidán filtr pro zaplacené a neodeslané upomínky.

4. Saldo - doložení zůstatků

 1. vyloučeny interní dokladů z převodů dat (dokladová řada PREV).

5. Import z Cityware

 1. Nepřebíraly se zápisy s nulovou sazbou DPH - opraveno

Zpracovala: Věra Zikánová, 8. 10. 2018

Aktualizace k 28. 09. 2018

1. Deník vydaných faktur

 1. nelze zakázat ikony Storno, Zaplatit, Příkazy a Importy - opraveno

2. Banka

 1. účetní stav bankovního výpisu chybně napočítával mínusovou větu generovanou při opravě v uzavřeném období

3. Pokladna

 1. byla zrušena kontrola na pořízení dokladu mimo aktivní filtr.
 2. oprava výpočtu výkazu Kontrolní hlášení - z pokladny se nenapočítával do Kontrolního hlášení řádek, který měl oddíl A.4.
 3. k typu dokladu Dobropis příjmu nebo Dobropis výdaje se v párování nabízely pouze dobropisy, nyní se nabízejí všechny faktury.

Zpracovala: V. Zikánová
Dne: 27. 9. 2018

Aktualizace k 21. 09. 2018

1. Pořizování dat - oprava kontroly na název firmy - hledá se nejdřív podle zkráceného názvu a potom podle JMENO1
2. Opraveno převzetí stavu do hlavičky dokladu při opravě přímo v rozúčtování v uzavřeném období
3. Opraveno označení pro Stav Připraveno/Nepřipraveno v položkách položkách výpisů. Pokud je nalezena alespoň jedna chybná chybná položka, je stav označen jako nepřipraven
4. Při ručním pořízení daňové skupiny mizí pořízený údaj - opraveno
5. Zpřísněna kontrola na zablokovanou nebo neplatnou firmu - kontroluje se název firmy, IČO i číslo firmy (dosud se na platnost kontrolovalo pouze IČO)

Zpracovala: N.Kejzlarová
Dne: 24. 9. 2018

Aktualizace k 14. 09. 2018

1.1. Pokladna

1. Při pořízení položky pokladního dokladu s vygenerováním rozúčtování se nezaloží automaticky nový řádek rozúčtování, ale kurzor zůstane na posledním řádku připraven k editaci.

1.2. Interní doklady

1. Opravena chyba, kdy se na dokladu vzniklém opisem ze zaúčtovaného dokladu se nastavil vždy stav Připraveno.

1.3. Banka

1. Odstraněna chyba při automatickém generování haléřového vyrovnání. 2. Do tabulky plateb pro Geovap se odesílala platba vždy s půlnočním časem. Opraveno.

Zpracovala: Věra Zikánová

Aktualizace k 07. 09. 2018

1.1. Konfigurace čtování dokladů

1. Konfigurace doplněna o možnost volby, jak se chovat k dimenzím organizace a kapitola při opravě v uzavřeném období. Pokud zaškrtnete v konfiguraci „nepovolit“, pak se k organizaci i kapitole bude program chovat jako ke každé jiné dimenzi, tzn. při opravě v uzavřeném období bude generovat mínusovou větu a novou opravenou.

1.2. PAP

1. Ošetřen stav, kdy v účetním deníku nebyl vyplněn účet, a proto dotahování PAP skončilo chybou. Nyní se pro tento případ PAP vůbec nedotahuje.

1.3. Export plateb do Geovapu

1. Odstraněna chyba, která způsobila, že za určitých podmínek nedošlo k zápisu platby do tabulky plateb.

Zpracovala: Věra Zikánová

Aktualizace k 31. 08. 2018

Verze obsahuje opravy chyb od poslední aktualizace, dále obsahuje nové funkcionality v oblasti tiskových výstupů, saldokonta, atd.

1.1. Pořizování vstupních dat

1. Přidána kontrola při pořizování dat na platnost účtu - při stahování z číselníků kontací a souvztažností

2. Změna kontace na dokladu, který je v uzavřeném období - doplněny dotazy na datumy, do jakého období má být provedeno storno a nový zápis:

 V otevřeném období (bez dotazu, provede se přímá oprava) 
 V uzavřeném období (s dotazem na období, je umožněna změna nabízeného datumu, do kterého proběhne generování mínusové a nové věty)
 V uzavřeném roce – nelze provádět opravy kontace program hlásí „Nelze zasahovat do uzavřeného roku“

1.2. Příkazy k úhradě/inkasu

1. Doplněná nová úloha - Příkazy k inkasu, která je zařazená do volby pohledávky

1.3. ABO z/do banky

1. Pro příkazy k úhradě a soupisky z banky byl přidán formát Best KB 2. Při zpracování soupisky z banky chybělo počítadlo - přidáno počítadlo do kontroly a zpracování ABO

1.4. Výkaz Hodnocení plnění rozpočtu

Ve výkaze byl opraven výpočet položky 8125.

1.5. Příspěvkové organizace

prava dalších pohledů pro účtování příspěvkových organizací (odebrání rozpočtové skladby).

Zpracovala: Věra Zikánová

Aktualizace k 21.09. 2018

1.1. Vizualizace rozpočtu

1. Přidána možnost použít ve stromu dodavatele. Zobrazuje se jeho jméno dle adresáře O6A. Dotahuje se přes přijaté faktury.