Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

AKTUALIZACE k 16.10.2020

1. Rozpočet a plán

 1. Oprava - pořízení rozpočtového výhledu končilo neočekávanou chybou
 2. Nové - umožněno součtování nad tabulkou Rozpočet přehled - obdoba hlavní knihy)
 3. Doplnění - Rozpočet přehled se napočítává pro položky 8113 a 8123 z účtu 281 a 451 bez paragrafu
 4. Nové - umožněno pořizovat, sledovat a vyhodnocovat rozpočet v tisících Kč (nastavení v konfiguraci Rozpočet)

2. Faktury

 1. Doplnění - kontrola na shodu data doručení / potvrzení s datem DPH
 2. Úprava - na vydaných fakturách zrušena záložka Předkontace

3. Banka

 1. Oprava - plnění IBAN v Unicredit2017 multicash
 2. Oprava - dotahování kontace přes našeptávač (nešlo vybrat)

4. Pokladna

 1. Úprava - zrušení záložek Likvidace a Doplnění
 2. Oprava - sestava Pokladní kniha se třídí jen podle datumu (odstraněno třídění podle času)
 3. Doplnění - doplněno zobrazení součtů za doklad u položky pokladního dokladu

5. Interní doklady

 1. Oprava - po přihrání dávky z Mezd se doklad označil jako nepřipravený, přestože byl správně.

6. Hlavní kniha a účtování

 1. Doplnění - rozšířena nabídka daňových skupin o skupiny pro „uskutečněné v režimu PDP“.

7. PAP

 1. Oprava - při generování stornované věty (mínusem do nového období) a zápisu nové se přenášelo i označení chyby PAP

8. Výkazy

 1. doplněn oddíl Kontrolního hlášení na kontrolní sestavu DPH.

9. Saldo

10. Číselníky

Zpracovala: Věra Zikánová, 16.10.2020

AKTUALIZACE k 14.8.2020

1. Rozpočet a plán

 1. Oprava - pořízení rozpočtového výhledu končilo neočekávanou chybou

2. Faktury

 1. Doplnění - v konfiguraci opravných položek je možno zvolit přenos organizace a kapitoly do rozúčtování opravné položky. Organizace a kapitola se převezme z faktury.

3. Banka

4. Pokladna

 1. Doplnění - není-li v Adresáři uveden obchodní název, pak se na pokladní doklad dotáhne z Adresáře Název

5. Interní doklady

6. Hlavní kniha a účtování

 1. Doplnění - Inventura účtů umožněno potlačení organizace u jednotlivých účtů (přibylo ve výběrových kritériích před spuštěním Inventury účtů).

7. PAP

8. Výkazy

 1. Oprava výpočtu výkazu DPH - záporné hodnoty na řádcích 64 a 65 se nyní vynulují.
 2. Oprava kontrolní sestavy DPH - rozšířeno číslo dokladu na 12 míst

9. Saldo

10. Číselníky

Zpracovala: Věra Zikánová, 14.8.2020

AKTUALIZACE k 10.7.2020

1. Rozpočet a plán

2. Faktury

3. Banka

 1. Doplnění - dokud není pořízen kompletní rozpad ke sloučené platbě, jsou řádky rozpadu podbarveny světle oranžovou, po vyrovnání rozpadu podbarvení zmizí
 2. Oprava chyby při mazání bankovní položky exportované do Geovapu

4. Pokladna

 1. Oprava - při editaci obnosu na položce pokladního dokladu v případě zahájení editace dvojklikem (nikoli ikona Oprava), se po opravě/doplnění obnosu neaktualizoval celkový obnos na hlavičce dokladu. To mělo vliv na karetní transakce.
 2. Oprava - chybně se plnila sazba DPH (0.00 %) u generovaných položek pokladního dokladu bez vyplněné daňové skupiny
 3. Oprava - chybně se plnilo procento poměru (0.00 %) u generovaných položek pokladního dokladu bez vyplněného příznaku krácení poměrem
 4. Oprava - na pokladním dokladu s celkovým obnosem dokladu na hlavičce, bez položek, se při dodatečném pořizování položek nebude přepočítávat celkový obnos

5. Interní doklady

6. Hlavní kniha a účtování

 1. Oprava - účetní deník - opraveno chybné vyhodnocení výběrových parametrů v případě zadání více dimenzí

7. PAP

8. Výkazy

 1. Nové - zařazena volba uživatelské výkazy, která umožňuje nadefinovat vlastní výkaz typu Plnění rozpočtu (ostatní typy se připravují). V případě zájmu o tuto volbu nás kontaktujte, uživatelské výkazy předvedeme a zašleme příručku.
 2. Oprava kontrolní sestavy ke kontrolnímu hlášení - do daně na vstupu při rekapitulaci se napočítával i typ sazby „D“.

9. Saldo

10. Číselníky

Zpracovala: Věra Zikánová, 10.7.2020

AKTUALIZACE k 19.6.2020

1. Rozpočet a plán

2. Faktury

 1. Oprava - při prohlížení vystavených upomínek nšla založit adresa pro elektronickou komunikaci

3. Banka

 1. Oprava - po opravě textu na položce dokladu z banky se opravený text nepropsal do rozúčtování
 2. Oprava - při importu platebních karet ČSOB se chybně plnil variabilní symbol

4. Pokladna

5. Interní doklady

6. Hlavní kniha a účtování

7. PAP

8. Výkazy

9. Saldo

10. Číselníky

Zpracovala: Věra Zikánová, 19.6.2020

AKTUALIZACE k 12.6.2020

1. Rozpočet a plán

2. Faktury

 1. Nové - do příkazů k úhradě přidána informace o nespolehlivém plátci
 2. Nové - při importu faktury ve formátu ISDOC se nabídne naposled použitý adresář s fakturou ISDOC

3. Banka

 1. Oprava - pořízení rozpadu k položce banky, která není označena jako sloučená, nehlásilo chybovou zprávu.
 2. Oprava - při editaci bankovní položky (doplnění kontace) došlo k zatuhnutí Orsoftu (db Oracle)

4. Pokladna

5. Interní doklady

6. Hlavní kniha a účtování

7. PAP

8. Výkazy

9. Saldo

10. Číselníky

 1. Číselník daňových skupin rozšířen o oddíl kontrolního hlášení, ten de dále přebírán do rozúčtování.

Zpracovala: Věra Zikánová, 12.6.2020

AKTUALIZACE k 29.5.2020

1. Rozpočet a plán

2. Faktury

 1. Nové - na fakturách se zobrazuje informace o nespolehlivém plátci

3. Banka

4. Pokladna

5. Interní doklady

6. Hlavní kniha a účtování

 1. Úprava - do protokolu z hromadného zaúčtování se zapisují i neodsouhlasené faktury (pokud není aktivováno workflow)

7. PAP

8. Výkazy

 1. Nové - menu pro Uživatelské výkazy - zatím v testování typ uživatelských výkazů FIN (podle organizací a kapitol

9. Saldo

10. Číselníky

Zpracovala: Věra Zikánová, 29.5.2020

AKTUALIZACE k 7.5.2020

1. Rozpočet a plán

 1. Oprava - v sestavě Plnění plánu byl rozšířen sloupec pro účet na 7 míst
 2. Nové - generování rozúčtování pokladního řádku s převzetím rozpočtové skladby z alokace u přiřazené faktury
 3. Nové - pro objednávky a smlouvy povolenalokace rozpočtu i s překročením rozpočtované částky

2. Faktury

 1. Oprava - pokud platba předcházela faktuře, a platba měla vyplněnou kontaci, neproběhlo při pořízení faktury spárování s platbou.
 2. Oprava - při importu předpisů z Geovapu se dohledává platba a připáruje se k importovanému předpisu. Pokud je platba v rozpadu ke sloučené platbě, připárovala se chybně i sloučená platba.

3. Banka

 1. Oprava - u formátu ČSOB multicash (STA) se nepřebíraly údaje o platbě platební kartou

4. Pokladna

 1. Pokud vznikne položka pokladního dokladu opisem předchozí položky, pak se platba chybně připárovala ke stejnému předpisu jako původní položka

5. Interní doklady

 1. Oprava - PAP údaje nelze pořídit k typu dokladu Otevírací zápisy (počáteční stavy PAP účtů jsou uloženy samostatně v jiné tabulce)

6. Hlavní kniha a účtování

7. PAP

 1. Oprava - počáteční stavy PAP účtů se nepřeváděly podle identifikátoru veřejné zakázky
 2. Oprava - u automaticky generovaných HV se na účetních řádcích nedotahovaly PAP údaje

8. Výkazy

 1. Oprava - opraveny hlavičky výkazů pro příspěvkové organizace

9. Saldo

10. Číselníky

Zpracovala: Věra Zikánová, 7.5.2020

AKTUALIZACE k 9.4.2020

1. Rozpočet a plán

2. Faktury

 1. Oprava - pokud platba předcházela faktuře, a platba měla vyplněnou kontaci, neproběhlo při pořízení faktury spárování s platbou.

3. Banka

4. Pokladna

5. Interní doklady

6. Hlavní kniha a účtování

7. PAP

8. Výkazy

 1. Oprava - pokud je v konfiguraci ekonomických podmínek nastaveno, že se Pomocný analytický přehled nezpracovává, pak se nekontrolují ani vazby pro PAP.
 2. Oprava - do souboru pro CSÚIS za přílohu se chybně generovaly řádky pro výkazy Garance a Partnerství, které se odevzdávají jen k 31.12.

9. Saldo

10. Číselníky

Zpracovala: Věra Zikánová, 9.4.2020

AKTUALIZACE k 3.4.2020

1. Rozpočet a plán

2. Faktury

3. Banka

4. Pokladna

5. Interní doklady

6. Hlavní kniha a účtování

7. PAP

8. Výkazy

 1. Oprava - úpravy pro definici a výpočet výkaz Peněžní toky

9. Saldo

10. Číselníky

Zpracovala: Věra Zikánová, 3.4.2020

AKTUALIZACE k 27.3.2020

1. Rozpočet a plán

2. Faktury

 1. Nové - připraven import faktur v ISDOC formátu. V případě zájmu o zpracování ISDOC faktur kontaktujte p.Černohorského(Jan.cernohorsky@ortex.cz), který u Vás provede potřebná nastavení. Informace a dokument o nastavení byl zaslán formou Aktuality.
 2. Nové - vydané faktury - umožněn zápis alokace (rozpočtové skladby), která se při platbě automaticky stáhne k bankovnímu účtu nebo k účtu pokladny

3. Banka

4. Pokladna

 1. Oprava - ve variantě pro příspěvkové organizace nešel založit řádek pokladního dokladu

5. Interní doklady

6. Hlavní kniha a účtování

7. PAP

8. Výkazy

 1. Oprava - v kontrolních vazbách se chybně vyhodnocovala operace „větší nebo rovno“ a „menší nebo rovno“

9. Saldo

10. Číselníky

Zpracovala: Věra Zikánová, 27.3.2020

AKTUALIZACE k 20.3.2020

1. Rozpočet a plán

2. Faktury

 1. Oprava - výpočet DPH pro faktury s PDP
 2. Nové - připraven import faktur v ISDOC formátu. V případě zájmu o zpracování ISDOC faktur kontaktujte konzultanta p. Doležela (Jaroslav.doležel@ortex.cz), který u Vás provede potřebná nastavení.

3. Banka

4. Pokladna

 1. Oprava - kontrola daňové skupina na položce pokladního dokladu
 2. Oprava - sestava Pokladní kniha včetně plateb kartou (v některých datově závislých případech sestava končila chybou a nevytiskla se

5. Interní doklady

6. Hlavní kniha a účtování

 1. Oprava - Opravena Kontrolní sestava DPH (pro PDP)

7. PAP

8. Výkazy

 1. Oprava - do výkazu FIN se chybně napočítávala položky 8905 (kontokorent)

9. Saldo

10. Číselníky

Zpracovala: Věra Zikánová, 20.3.2020

AKTUALIZACE k 13.3.2020

1. Rozpočet a plán

2. Faktury

 1. Oprava - při změně typu dokladu se nebude měnit rozúčtování
 2. Oprava - po typ dokladu „ostatní závazky“ byly povoleny stejné formy úhrady jako pro běžnou fakturu (chyběla úhrada Převodem)
 3. Oprava - po pořízení faktury se budou automaticky připojovat jen saldokontní platby nebo platby bez vyplněné kontace
 4. Oprava - před zneplatněním dokladu (při změně dokladové řady) se bude kontrolovat, zda neexistuje doklad s vazbou na zneplatňovaný doklad. Pokud ano, doklad se nebude zneplatňovat.
 5. Oprava - chybně byl výpočet obnosu zbývá u dobropisu uhrazeného pokladnou
 6. Nové - při pořízení faktury se upozorňuje na možnost platby zápočtem
 7. Nové - stahování rozpočtové skladby z alokace (došlé faktury) na rozúčtování pokladního řádku

3. Banka

4. Pokladna

 1. Oprava - vyloučení plateb na pokladně s kontací Neúčtovat z automatického přiřazení k importovaným předpisům z Geovapu
 2. Oprava - při pořizování řádku pokladny s nesaldokontní kontací se nebude dotahovat faktura

5. Interní doklady

6. Hlavní kniha a účtování

 1. Oprava - při uzavírání období se ignorují chyby PAP, které jsou zaúčtované v již uzavřeném období

7. PAP

8. Výkazy

 1. Oprava - výpočet výkazu DPH při obrácených stranách účtů

9. Saldo

 1. Oprava - ve stavu pohledávek a závazků ke dni se chybně počítal obnos zbývá pro faktury s odpisem pohledávky.

10. Číselníky

Zpracovala: Věra Zikánová, 12.3.2020

AKTUALIZACE k 21.2.2020

1. Rozpočet a plán

 1. Nové - před výpočet rozpočtu přehled je nově možné zadat, zda se provede výpočet skutečnosti i z nezaúčtovaných položek. Přidáno i do tiskových sestav.

2. Faktury

 1. Nové - Číslo dokladu, pod kterým se zapsal importovaný předpis z Geovapu do Orsoftu je vraceno do Geovapu. Tato funkceje připravena od verze 3.146 IS Cityware.
 2. Oprava - alokace se k platbě dotahovala jen do výše platby. Opraveno, převezmou se všechny řádky alokace.
 3. Nové - doplněna automatická aktualizace obnosu zbývá po odřazení faktury na platbě.
 4. Nové - u došlých faktur je možné v konfiguraci zadat, zda se do data DPH bude plnit datum DUZP nebo datum doručení (standardně se plní účetní datum).
 5. Oprava - pokud je evidenčním čísle daňového dokladu 0 (jedna nula), považuje se evidenční číslo daňového dokladu za nevyplněné a převezme se do něj variabilní - symbol
 6. Oprava - optimallizace (zrychlení) programu pro import předpisů z Geovapu

3. Banka

 1. Oprava - při importu bankovního výpisu, kde je platba faktury a spáruje se s fakturou, se nevytvoří haléřové vyrovnání. Při ručním pořízení bankovní položky se haléřové vyrovnání vytvoří.

4. Pokladna

5. Interní doklady

 1. Nové - na interním dokladu je umožněno vyplnit účet, na který bude kontrolován obnos dokladu (využití např. pro přeúčtování na podrozvahy)
 2. Oprava - import ve struktuře 21, 22 a 25/28 nepřebíral účelový znak

6. Hlavní kniha a účtování

 1. Při doplnění kontace nebo změně typu dokladu v uzavřeném období se u dotazu na změnu rozúčtování při zmáčknutí tlačítka „NE“ program stejně zeptal, do jakého období má změny uložit. To i přesto, že by k žádným změnám v rozúčtování nemělo dojít.

7. PAP

8. Výkazy

 1. Doplnění - v definici výkazu FIN je pro část IX umožněno filtrovat i za nevyplněný paragraf (paragraf null)
 2. Oprava - pro právní formu 331 (příspěvková organizace) se vytvářela i část Garance.
 3. Oprava - výpočet výkazu Kontrolní hlášení při chybějícím evidenčním čísle daňového dokladu
 4. Oprava - Kontrolní sestava DPH dle oddílu Kontrolního hlášení končila nestandardně
 5. Oprava - Kontrolní sestava DPH chybně dotahovala DIČ a název firmy z banky

9. Saldo

 1. Oprava - ve stavu pohledávek a závazků ke dni se nově nabízí Orsoftové datum (původně systémové)

10. Číselníky

Zpracovala: Věra Zikánová, 21.2.2020

AKTUALIZACE k 31.1.2020

1. Rozpočet a plán

2. Faktury

 1. Oprava - není-li v konfiguraci zadán směr zaokrouhlení DPH, bere se z konfigurace pro DPH. Když není v konfiguraci vyplněno, zaokrouhluje se nahoru.
 2. Nové - umožněn hromadný tisk košilek k fakturám
 3. Nové - Opravné položky - převod z Orsoftu
 4. Nové - při hromadném zaúčtování došlých faktur přidána informace, zda jsou všechny faktury odsouhlasené. Pokračovat v zaúčtování lze na základě odpovědi na dotaz.
 5. Oprava - import vydaných faktur generoval rozúčtování i pro obnos = 0.

3. Banka

4. Pokladna

5. Interní doklady

 1. Oprava - import ve struktuře 21,22,25 a 28 chybně plnil paragraf

6. Hlavní kniha a účtování

7. PAP

8. Výkazy

 1. Nové - Tabulka X rozšířena o kontrolu na právní dormu IČA aktiva/pasiva (Kontrolní vazby verze 40).

9. Saldo

 1. Oprava - Inventura účtů - pro inventurní soupis opraven výpočet konečného stavu pro pasivní a přechodné účty

10. Číselníky

Zpracovala: Věra Zikánová, 31.1.2020

AKTUALIZACE k 17.1.2020

1. Rozpočet a plán

 1. Doplnění - do Rozpočtu-přehled se nabírají výdajové položky z úvěrových účtů a napočítávají se na položku 8123
 2. Oprava - sestavy Čerpání rozpočtu se chybně napočítávala součtová úroveň 9 pro výdaje

2. Faktury

 1. Oprava - upozornění na nevyplněnou alokaci u došlé faktury se objevovalo i tehdy, když se vybírala faktura do příkazů k úhradě (přestože byla schválená).
 2. Doplnění - Sestava Deník faktur - rozšířena o zadávací variantu třídění dle čísla dokladu

3. Banka

 1. Oprava - při opravě obnosu na zaúčtované položce hlásila kontrola správně, že na položce zbývá rozúčtovat, ale přesto zůstala zaúčtovaná.

4. Pokladna

 1. Oprava - nešlo mazat položky (řádky) pokladních dokladů, pokud DDŘ zakazovala rušení dokladů.
 2. Oprava - na všech tiscích z pokladny doplněny vedoucí nuly do IČO tak, aby IČO bylo vždy osmimístné.
 3. Doplnění - umožněna aktualizace Adresáře z pokladny

5. Interní doklady

6. Hlavní kniha a účtování

7. PAP

8. Výkazy

 1. Oprava - za výkaz Seznam pro DSO se chybně vytvářelo xml pro CSÚIS, pokud v Seznamu I nebyla uvedena žádná účast.
 2. Oprava - pro výkaz Seznam se nerespektoval zvolený adresář pro uložení výkazu

9. Saldo

10. Číselníky

Zpracovala: Věra Zikánová, 17.1.2020

AKTUALIZACE k 3.1.2020

1. Rozpočet a plán

2. Faktury

 1. Nový - práce s platebním poukazem (párování s dobropisem).
 2. Doplnění - pokud má faktura úhradu příkazem, nově se nabízí i pro párování na pokladně

3. Banka

 1. Oprava - generování rozúčtování z alokace k faktuře na platbu u dobropisu výdeje - nebyl mínusem.

4. Pokladna

 1. Oprava - rozúčtování při platbě kartou při nastavení konfigurace „Platby kartou neúčtovat“ a s kontací pro platbu kartou bez příznaku „Neúčtovat“.
 2. Oprava - zakázáno mazání pokladních dokladů, pokud to zakazuje nastavení v dokladové řadě.

5. Interní doklady

6. Hlavní kniha a účtování

7. PAP

8. Výkazy

9. Saldo

10. Číselníky

 1. Oprava importu číselníků (pro rozpočtovou skladbu z webu MF) - chybně se zapisovalo datum platnosti.

Zpracovala: Věra Zikánová, 3.1.2020

KOMPLETNÍ VERZE

Kompletní verze ze dne 13.12.2019

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kompletní verze Orsoftu Open - Finanční účetnictví rozpočtové je k dispozici v klientské zóně na www.ortex.cz.

2. Nutné akce po instalaci

Aktualizace číselníku účetních jednotek se provádí se importem z webu MF ve volbě Finanční účetnictví Radnice - Legislativní výkazy - Účetní výkazy - Konsolidace státu-seznam - Účetní jednotky - ikona Import číselníku a týká se číselníku účetních jednotek, na který se kontroluje výkaz Seznam. Je velmi obsáhlý a akce může trvat dlouho.

 číselník účetních jednotek

3. POPIS PROVEDENCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK

1. Rozpočet a plán

2. Faktury

3. Banka

4. Pokladna

5. Interní doklady

 1. Programová podpora pro odpisy pohledávek (typ dokladu Odpisy, nutný vyplněný VS s propojením na doklad, který je odepisován)

6. Hlavní kniha a účtování

 1. Připraveny Závěrečné a otevírací zápisy. O postupu zpracování budete informováni v Aktualitě.
 2. Hlavní kniha - umožněno pracovat s rychlým filtrem i nad sloupcem Konečný stav

7. PAP

8. Výkazy

 1. Připraveny všechny roční výkazy (Garance, Partnerství, Peněžní toky, Výkaz o změnách kapitálu, Seznam a roční tabulky PAP pro obce nad 10 000 obyvatel.

Postup pro jejich zpracování obdržíte v Aktualitě.

 1. Zároveň sledujeme výkazFIN pro rok 2020, kde očekáváme změnu vyvolanou změnou rozpočtové skladby.

9. Saldo

Zpracovala: Věra Zikánová, 13.12.2019