Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Konsolidační výkaz Seznam - Postup zpracování

Od roku 2015 je u Seznamu povinnost uvádět kontaktní osobu včetně emailu a telefonu.

Číselník kontaktních osob naplníte ve volbě „Finanční účetnictví-radnice – Legislativní výkazy – Konfigurace - Kontaktní osoby pro výkazy“. Jako kontaktní osobu lze uvést pouze osobu založenou v Osobách, kde má vyplněný e-mail a telefon.

Založení Seznamu

Výkaz sestavují ÚSC a DSO.
Orsoftové datum musí být nastaveno na 31.12.roku, za který Seznam sestavujete.

Zpracovává se ve volbě Finanční účetnictví-radnice – Legislativní výkazy – Účetní výkazy – Konsolidace státu-seznam. Skládá se ze tří tabulek (Seznam I, Seznam II a Seznam III), a tabulky, která obsahuje hlavičku společnou pro všechny 3 seznamy. Tuto společnou hlavičku lze vyplnit pouze na Seznamu I.

Uživatelé, kteří již Seznam z Orsoftu OPEN odevzdávali, mohou využít pro založení Seznamu nového roku ikonu Opsat záznam na hlavičce Seznamu. Nastavit se musíte na Seznam loňského roku:A změníte datum sestavení na 31.12.20xx a uložíte. Vygenerují se záznamy obsažené v loňském roce do tabulek pro Seznam I, Seznam II a případně Seznam III (jen DSO). Takto vygenerované záznamy lze pak opravovat standardním způsobem.
Ikona Smazání seznamu zruší Seznam ve všech tabulkách najednou.

Stejným způsobem postupují i uživatelé, kteří budou Seznam z OPEN odevzdávat poprvé. Výkaz Seznam za minulý rok byl totiž převeden z Orsoftu společně s ostatními výkazy, ale je třeba po založení zkontrolovat jeho správnost a úplnost.

Pořízení a opravy Seznamu

První část (Seznam I) vyplní spravující jednotka vždy. Pokud není zřizovatelem, zakladatelem žádné účetní jednotky a nevlastní ani žádnou majetkovou účast, vyplní pouze hlavičku formuláře a ostatní pole ponechá nevyplněná.

 • Standardním způsobem vyplníte Seznam I, klávesou Spoluvlastníci lze zkontrolovat, případně upravit nebo doplnit Seznam II – Přehled ostatních významných spoluvlastníků k účetní jednotce uvedené v Seznamu I. Stejnou akci lze vyvolat i ve volbě
 • Seznam II-Přehled ostatních významných spoluvlastníků k účetní jednotce uvedené v Seznamu I., kde v hlavičce pořizovaného Přehledu musíte klávesou Výběr ÚJ (účetní jednotky) zvolit účetní jednotku ze Seznamu I, ke které pořizujete informace o jejích dalších spoluvlastnících. Tím se vyplní hlavička Seznamu II (dotáhnou se informace) a zbývá jen pořídit informace do sloupců M, N, O a P (viz Konsolidační manuál).
 • Seznam III Přehled členů DSO vyplňují jen DSO, a identifikují zde všechny členy DSO.


Ve volbě Legislativní výkazy – účetní výkazy – Konsolidace Státu – seznam – Tisk lze Seznam zobrazit v Excelu, případně vytisknout.

Popis jednotlivých polí je obsažen v Konsolidačním manuálu verze 4:
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu/konsolidacni-manual/2014/ucetni-konsolidace-statu--konsolidacni-m-28347

Kontroly

Pře odesláním doporučujeme pořízený Seznam zkontrolovat. Protokol o kontrole lze vytisknout na hlavičce výkazu Seznam I, ikona Tisky – Protokol o kontrole Seznamu.
Pro stanovené kontroly jsou využity následující číselníky:

Číselník účetních jednotek

Naleznete ve volbě Finanční účetnictví-radnice – Legislativní výkazy – Účetní výkazy – Konsolidace státu-seznam – Účetní jednotky.
Číselník naplníte stiskem ikony Import číselníku přímo z MF (je velmi obsáhlý a akce může trvat dlouho).

Export do CSÚIS

Proběhne ve volbě Finanční účetnictví-radnice – Legislativní výkazy – Účetní výkazy – Export do CSÚIS – Export výkazů do xml a pak lze výkaz odeslat stejným způsobem jako ostatní výkazy.

Konsolidační výkaz Seznam - Popis polí

Návod na vyplnění je popsán:
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu/konsolidacni-manual/2014/ucetni-konsolidace-statu--konsolidacni-m-28347

Výňatek:
Seznam má 3 části:
Spravující jednotka uvede v Části I seznamu kompletní přehled všech účetních jednotek, které sama zřídila nebo založila, nebo ve kterých uplatňuje vliv na řízení a ovládání bez ohledu na jeho výši. Jedná se např. o obchodní korporace, příspěvkové organizace, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce, školské právnické oso-by, dobrovolné svazky obcí, obecně prospěšné společnosti, státní podniky, státní organizace, národní podniky, fondy, nadace, sdružení, spolky a další.
Spravující jednotka dílčího konsolidačního celku státu vládní část v seznamu dále uvede také majetkové účasti státu, se kterými hospodaří ostatní organizační složky státu v rámci příslušného dílčího konsolidačního celku státu vládní část, které zároveň nejsou spravující jednotkou podle konsolidační vyhlášky státu.
Spravující jednotka uvede v Části II seznamu všechny významné spoluvlastníky všech obchodních korporací, a to za podmínek, které budou popsány níže.
Část III seznamu vyplňuje pouze spravující jednotka dílčího konsolidačního celku státu dobrovolný svazek obcí, kde uvede výčet členů svazku.

Hodnoty ve sloupcích E až H jsou uváděny v Kč s přesností na dvě desetinná místa ve stavu k 31. prosinci 2017. V případě, že by účetní data nebyla známa, uvedou se hodnoty ve stavu k 31. 12. 2016. V případě, že spravující jednotka vlastní také majetkové účasti, která je zahraniční právnickou osobou nebo zahraničním subjektem, použije pro přepočet kritérií pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu na českou měnu kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou k datu, ke kterému se výkaz sestavuje tedy k 31. 12. posuzovaného období.
Vyplnění informace o hladině významnosti podle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu je nepovinné, nicméně jejich vyplněním dojde k výraznému zjednodušení a snížení administrativy dotčených subjektů při provádění vzájemného odsouhlasování pohledávek a závazků, a proto je doporučeno tyto hodnoty uvádět. Konsolidované jednotky státu, splňující podmínky významnosti, si stanoví výši ocenění pohledávek a závazků, od které bude prováděno vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků.

Seznam – část I

V hlavičce formuláře v Části I, II a III se identifikuje sama spravující jednotka pomocí názvu, právní formy, sídla a IČO spravující jednotky. Dále spravující jednotka uvede, k jakému datu jsou hodnoty v seznamu vyplňovány, a to ve formátu dd. mm. rrrr, přičemž podle § 11 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu tak činí 31. 12. posuzovaného období, tedy v tomto poli uvede „Sestaveno k 31. 12. rrrr. V poli „Okamžik sestavení“ uvede účetní jednotka datum sestavení/vyplnění výkazu ve formátu dd. mm. rrrr.
Stiskem klávesy Spoluvlastníci lze k pořízené účetní jednotce vyplnit i Seznam část II – Přehled ostatních významných spoluvlastníků.
Význam jednotlivých polí – použit popis z Konsolidačního manuálu:

IČO - sloupec A

Spravující jednotka vyplní IČO uváděné účetní jednotky, přičemž může vycházet například z administrativního registru ekonomických subjektů, obchodního rejstříku a jiného registru ekonomických subjektů. V případě, že se jedná o zahraniční právnickou osobu, uvede zde spravující jednotka kód země, kde má tento subjekt sídlo. Kód země nebo identifikátor je uváděn v souladu s Metodikou tvorby PAP Příloha č. 1 Číselník Partneři PAP (viz následující odkaz
http://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/metodicke-informace ).

V případě uvádění údajů IČO a Název účetní jednotky je možnost uvádět:
a) jde-li o rezidenta – pouze IČO bez možnosti uvést Název účetní jednotky
b) jde-li o nerezidenta – do údaje pro IČO je uváděn kód země s povinností uvést Název účetní jednotky.

Název účetní jednotky (obchodní společnost) - sloupec B

Spravující jednotka uvede přesný název uváděné jednotky, pod kterým vystupuje v právních vztazích vůči třetím osobám, a to podle zakladatelských dokumentů, případně uvede název obsažený například v administrativním registru ekonomických subjektů, obchodním rejstříku nebo jiném registru ekonomických subjektů.

Vliv na řízení a ovládání (vyjádřený v %) – sloupce C1 a C2

Spravující jednotka uvede procentní vyjádření podílu na řízení a ovládání uváděné účetní jednotky s přesností na dvě desetinná místa. V obvyklých případech se jedná např. o výši podílu na hlasovacích právech, nikoliv o výši vlastnického podílu. Zakladatelské listiny, stanovy a jiné dokumenty upravující řízení a ovládání dané účetní jednotky mohou obsahovat informace, jakým způsobem a za jakých podmínek dochází k rozhodování v rámci pří-slušných řídících orgánů účetní jednotky. Procentní vyjádřená vlivu mohou ovlivnit i další skutečnosti jako např. dohoda o hlasovacích právech nebo konkurz. V případě subjektů, kdy je spravující jednotka jediným zřizovatelem či zakladatelem nebo je oprávněna sama účetní jednotku řídit na základě jiných vztahů bude uváděna hodno-ta 100 %.
Jako příklad pro stanovení vlivu lze uvést situaci, kdy držíme ve společnosti kmenové akcie ve výši 30 %. Daná společnost emitovala akcie v následující struktuře: 50 % kmenových (s hlasovacím právem) a 50 % prioritních (bez hlasovacího práva). Vzhledem k uvedeným skutečnostem držíme ve společnosti vliv ve výši 60 %, neboť držíme 30 % podíl kmenových akcí z celkových 50 % podílu kmenových akcií, tedy 3/5 hlasovacích práv.

Stanovení vlivu na řízení a ovládání vyjádřeného v %:

 • 1. V případě obchodních korporací se vliv, v obvyklých případech, stanoví na základě výše podílu na hlasovacích právech.
 • 2. U dobrovolného svazku obcí se vliv stanoví:
  • a) v závislosti na možnosti podílet se na rozhodování v rámci nejvyššího orgánu DSO (tato informace je nejčastěji uvedena ve stanovách) nebo
  • b) podle počtu členů DSO (pokud informace podle písm. a) není ve stanovách uvedena).
 • 3. U ostatních subjektů se vliv stanoví:
  • a) v závislosti na možnosti podílet se na rozhodování (tato informace je nejčastěji uvedena v zakladatelských dokumentech) nebo
  • b) podle počtu členů (pokud informace podle písm. a) není v zakladatelských dokumentech uvedena).


Spravující jednotka při vyjádření vlivu na řízení a ovládání uváděné účetní jednotky (sloupce C1 a C2) a při vyjádření podílu na základním kapitálu uváděné účetní jednotky (sloupec J1 a J2) zohlední i nepřímý vliv uplatňovaný prostřednictvím účetních jednotek patřících do jejího dílčího konsolidačního celku státu, které jsou ovládanou osobou. Nepřímým vlivem se rozumí vliv spravující jednotky na obchodní korporaci prostřednictvím ovládaných osob.
Nepřímý vliv a stanovení hodnoty vlivu na řízení a ovládání (sloupec C) a podílu na základním kapitálu (sloupec J) je uvedeno v následujícím příkladu:

V případě A.S. je uplatňován pouze přímý vliv, a proto spravující jednotka OBEC uvede hodnotu vlivu ve sloupci C ve výši 60 % a hodnotu podílu na základním kapitálu ve sloupci J ve výši 30 %.
Spravující jednotka OBEC uplatňuje ve společnosti S.R.O. přímý vliv ve výši 41 % a podíl na základním kapitálu činí 40 %. Nepřímým vlivem se rozumí vliv uplatňovaný spravující jednotkou OBEC ve společnosti S.R.O. prostřednictvím společnosti A.S. (ve společnosti A.S. uplatňuje spravující jednotka OBEC vliv ve výši 60 % (ovládaná osoba) a podíl na základním kapitálu činí 30 %), kdy společnost A.S. uplatňuje ve společnosti S.R.O. přímý vliv ve výši 10 % a podíl na základním kapitálu činí 20 %, tudíž i tento nepřímý vliv musí být zohledněn při stanovení celkového vlivu uplatňovaného spravující jednotkou OBEC ve společnosti S.R.O. Do sloupce C a J se bude tedy uvádět hodnota zohledňující přímý i nepřímý vliv, konkrétně do sloupce C se uvede hodnota 51 % = > 0,10 + 0,41 = 0,51 * 100 a do sloupce J se uvede hodnota 46 % ⇒ 0,4 + (0,3*0,2) = 0,46 * 100.

Vliv na řízení a ovládání – sloupec D

Pro potřeby sestavení účetních výkazů za Českou republiku se při určování ovládané osoby postupuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích. Pro účetní jednotku, která není obchodní korporací, se ustanovení zákona o obchodních korporacích o ovládané osobě použijí obdobně.
Spravující jednotka vyplní vždy pouze jednu z hodnot v následujících případech:

 • 1 - ovládaná osoba vyplní spravující jednotka v případě, že se jedná o:
  • a. majetkovou účast vykázanou k 31. 12. posuzovaného období na položce „A.III.1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem“ (syntetický účet 061),
  • b. příspěvkovou organizaci, jejímž zřizovatelem je spravující jednotka,
  • c. organizační složku státu, jejímž zřizovatelem je nebo funkci zřizovatele plní spravující jednotka,
  • d. státní podnik, jehož funkci zakladatele vykonává spravující jednotka,
  • e. školskou právnickou osobu, jejímž zřizovatelem je
   • 1. pouze spravující jednotka nebo
   • 2. spravující jednotka spolu s takovým dalším zřizovatelem (zřizovateli), který je ve vztahu ke spravující jednotce ovládanou osobou,
  • f. nadaci, nadační fond nebo ústav založený podle občanského zákoníku, jehož zakladatelem je
   • 1. pouze spravující jednotka nebo
   • 2. spravující jednotka spolu s takovým dalším zakladatelem (zakladateli), který je ve vztahu ke spravující jednotce ovládanou osobou,
  • g. obecně prospěšnou společnost, jejímž zakladatelem je
   • 1. pouze spravující jednotka nebo
   • 2. spravující jednotka spolu s takovým dalším zakladatelem (zakladateli), který je ve vztahu ke spravující jednotce ovládanou osobou,
  • h. veřejnou výzkumnou instituci, jejímž zřizovatelem je nebo funkci zřizovatele plní spravující jednotka, nebo
  • i. účetní jednotku, která není obchodní korporací, ale je obdobně podle zákona o obchodních korporacích ovládanou osobou;
 • 2 - podstatný vliv vyplní spravující jednotka v případě, že se jedná o majetkovou účast vykázanou k 31. 12. posuzovaného období na položce „A.III.2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem“ (syntetický účet 062);
 • 3 - společný vliv je případ, kdy spravující jednotka vykonává společný vliv v souladu se zákonem o účetnictví;
 • 4 - nevýznamný uvede spravující jednotka, pokud se nejedná o ovládanou osobu, podstatný vliv, společný vliv nebo konkurz;
 • 5 - konkurz uvede spravující jednotka v případě, že je daná účetní jednotka v konkurzním řízení, variantu konkurz uvede spravující jednotka také v případě, že je daná účetní jednotka v likvidaci.

V případě, že je účetní jednotka v konkurzu nebo v likvidaci, a vlivem této skutečnosti nemá spravující jednotka možnost získat o dané účetní jednotce potřebné informace, ponechá spravující jednotka prázdná pole ve sloupcích C, E až I.

Kritéria pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu (sloupce E až I)

Spravující jednotka vyplní účetní data ve stavu k 31. prosinci posuzovaného období v Kč s přesností na dvě desetinná místa. Pokud je uváděna taková účetní jednotka, která zveřejňuje pouze účetní data v tisících Kč, doplní spravující jednotka nuly pouze mechanicky (vynásobí 1 000,00). Důvodem této úpravy je technické řešení přijímání seznamů do CSÚIS. V případě, že tato účetní data nejsou do 15. ledna běžného roku známa, uvede spravující jednotka hodnoty dat za období předcházející posuzovanému období. Spravující jednotka postupuje v uvedených skutečnostech v souladu s § 11 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu. Hodnoty celkových nákladů a celkových výnosů musí být uváděny v ročním vyjádření, tzn. celkové náklady nebo celkové výnosy, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobené dvanácti.

 • Výše netto aktiv a výše cizích zdrojů – spravující jednotka uvede hodnoty netto aktiv a cizích zdrojů z rozvahy nebo obdobného účetního výkazu.
 • Celkové náklady a celkové výnosy – spravující jednotka uvede hodnoty celkových nákladů a celkových výnosů v ročním vyjádření z výkazu zisku a ztráty nebo obdobného účetního výkazu.
 • Konsolidovaná účetní závěrka – spravující jednotka uvede hodnotu „1“, pokud uváděná účetní jednotka má povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku podle zákona o účetnictví. V opačném případě uvede spravující jednotka hodnotu „0“.

Pokud je uváděnou účetní jednotkou vybraná účetní jednotka, spravující jednotka nemusí uvést kritéria pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu.
V případech kdy je uváděnou účetní jednotkou obchodní korporace či se jedná o ostatní subjekty, spravující jednotka uvede kritéria pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu, pokud v těchto účetních jednotkách uplatňuje vliv na řízení a ovládání (ovládaná osoba, podstatný vliv, společný vliv), nebo pokud hodnota vyplněná ve sloupci C ≥ 5 %.

Podíl na základním kapitálu (vyjádřený v %) – sloupce J1 a J2

Spravující jednotka zde uvede procentní vyjádření podílu na základním kapitálu uváděné účetní jednotky s přesností na dvě desetinná místa. V případě subjektů, kdy je spravující jednotka zřizovatelem či zakladatelem nebo je oprávněna sama účetní jednotku řídit na základě jiných vztahů bude uváděna hodnota 100 %.
Spravující jednotka při stanovení podílu na základním kapitálu v uváděné účetní jednotce zohlední i nepřímo držený majetkový podíl v uváděné účetní jednotce prostřednictvím účetních jednotek, které jsou ovládanou osobou. Podíl na základním kapitálu v uváděné účetní jednotce je součtem přímého majetkového podílu a přepočtených nepřímých majetkových podílů (viz příklad nepřímého vlivu v části doplňujících informací ke sloupci „Vliv na řízení a ovládání vyjádřený v %“).

Stanovení výše podílu na základním kapitálu:

 • 1. V případě obchodních korporací je výše podílu na základním kapitálu dána výší majetkového podílu v dané účetní jednotce.
 • 2. U dobrovolného svazku obcí se podíl na základním kapitálu stanoví:
  • a) ve výši podílu na vypořádání zisku či ztráty DSO (tato informace je uvedena ve stanovách) nebo
  • b) jako poměr vloženého majetku člena do DSO k celkovému vloženému majetku všech členů do DSO, kdy za vložený majetek se pro tyto účely považují i členské příspěvky (pokud informace podle písm. a) není ve stanovách uvedena).
 • 3. U ostatních subjektů se podíl na základním kapitálu stanoví:
  • a) dle podílu stanoveného v zakladatelských dokumentech nebo
  • b) ve stejné výši, jako je hodnota ve sloupci C „Vliv na řízení a ovládání“ (pokud informace podle písm. a) není v zakladatelských dokumentech uvedena).

Hladina významnosti podle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu – sloupce K,L

Spravující jednotka uvede hladiny významnosti v Kč s přesností na dvě desetinná místa stanovené příslušnou účetní jednotkou podle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu, a to zvlášť do sloupce L pro vzájemné odsouhlasení pohledávek a zvlášť do sloupce M pro vzájemné odsouhlasení závazků. Nejedná se o hodnoty pohledávek a závazků z účetních výkazů.
Vyplnění sloupců L a M je nepovinné, nicméně jejich vyplněním dojde k výraznému zjednodušení a snížení administrativy dotčených subjektů při provádění vzájemného odsouhlasování pohledávek a závazků, a proto je doporučeno tyto hodnoty uvádět.
Konsolidované jednotky státu nejsou povinny provést vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků, jejichž výše se nachází pod jimi stanovenými hladinami významnosti pro vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků podle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu, ostatním konsolidovaným jednotkám státu.

Seznam – část II - sloupce M, N, O a P

Tuto část vyplní spravující jednotka, pokud uváděná účetní jednotka v Části I je obchodní korporace a součet hodnot ve sloupcích C1 a C2 (vliv na řízení a ovládání) je ≥ 5 %. Ve sloupcích A a B spravující jednotka znovu uvede IČO a Název účetní jednotky z Části I, ke které bude uvádět ostatní významné spoluvlastníky. V rámci sloupců M až P jsou identifikováni takoví spoluvlastníci, kteří se významným způsobem podílí na rozhodování a řízení uváděné účetní jednotky. Za významný způsob podílení se na rozhodování a řízení je považováno držení jednoho z vlivů na řízení a ovládání (ovládaná osoba, podstatný vliv nebo společný vliv) nebo držení vlivu minimálně ve výši 10 % včetně. Spravující jednotka nemusí uvádět jako významného spoluvlastníka fyzické osoby bez ohledu na výši jejich vlivu. Sloupce O a P budou vyplňovány obdobně jako sloupce C a J v Části I, přičemž se jedná o vliv a podíl na základním kapitálu významného spoluvlastníka na uváděné účetní jednotce.

Seznam – část III – sloupce Q a R

V hlavičce formuláře v Části III, která slouží pro identifikaci členů dobrovolného svazku obcí, se identifikuje dobrovolný svazek obcí názvem, právní formou, sídlem a IČO. Sloupce Q a R budou vyplňovány obdobně jako sloupce A a J v Části I, přičemž u dobrovolného svazku obcí se podíl na jmění člena v dobrovolném svazku obcí stanoví:

 • a) ve výši podílu na vypořádání zisku či ztráty DSO (tato informace je uvedena ve stanovách) nebo
 • b) jako poměr vloženého majetku člena do DSO k celkovému vloženému majetku všech členů do DSO, kdy za vložený majetek se pro tyto účely považují i členské příspěvky (pokud informace podle písm. a) není ve stanovách uvedena). Blíže viz výše podílu na základním kapitálu.

Suma ve sloupci R, tedy podíl na jmění všech uvedených členů svazku v dobrovolném svazku obcí, se musí rovnat 100 %.