Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Přehled úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí a jiných osob

(dále jen výkaz Úvěry)

Legislativa

Dne 1. 1. 2022 nabyla účinnosti vyhláška č. 403/2021, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 403/2021“).
Vyhláška č. 403/2021 Sb. vymezuje nový rozsah a strukturu údajů předávaných dotčenými subjekty pro účely vypracování návrhu státního závěrečného účtu za územní rozpočty do CSÚIS.

Výkaz Úvěry předávají územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí.

Pořízení

Výkaz lze pořídit ve volbě Legislativní výkazy – Účetní výkazy – Roční výkazy- Přehled úvěrů, zápůjček a NFV.

Stručný popis polí, které se vyplňují. Převzato z Metodického pokynu odboru 12 - Financování územních rozpočtů k vyhlášce č. 403/2021:

 • Sestaveno k - uvede se datum, ke kterému je výkaz sestavován, tedy k 31. 12. příslušného roku.
 • IČO - doplní se automaticky IČO z konfigurace Naše firma
 • Název - doplní se automaticky Název z konfigurace Naše firma
 • Sídlo - Doplní se automaticky Adresa z konfigurace Naše firma
 • Datum sestavení – Datum, kdy byl výkaz vyplněn
 • Kdo sestavil - číslo osoby z číselníku osob, v číselníku osob musí být vyplněn i telefon a mail (předává se do CSUIS)
 • Datum opravy - informativní údaj, který se nepředává do CSUIS
 • Kdy opravil - informativní údaj, který se nepředává do CSUIS
 • Datum kontroly - vyplní se datum, kdy byla provedena kontrola
 • Kontroloval - číslo osoby z číselníku osob, v číselníku osob musí být vyplněn i telefon a mail (předává se do CSUIS)
 • Kód země – vyplní se jen v případě, že se jedná o osoby zahraniční nebo tuzemské osoby bez IČO (111), vybírá se z číselníku PAP-partneři. Kód CZ se nevyplňuje
 • IČO - vyplní se IČO tuzemské osoby (výběr z Adresáře)
 • Název účetní jednotky – pokud se vybírá z Adresáře, je název automaticky dotažen. V případě, že se vybíral kód země, je název rovněž dotažen. V případě, že do kódu země byly vybrány 111, pak je nutné název vyplnit ručně (předvyplněný smazat a uvést konkrétní osobu). Vyplňuje se tedy pouze pro 111.
 • Druh výpomoci – výběrem úvěr (Ú), zápůjčka (Z) nebo návratná finanční výpomoc
 • Účel - konkrétní účel, na který jsou úvěr, zápůjčka nebo NFV čerpány
 • Měna - CZK se nastavuje automaticky, jiná měna výběrem z měn v kurzovním lístku
 • Sjednaná výše - sjednaná výše úvěru tzv. úvěrový rámec dle uzavřené smlouvy, popř. dodatků ke smlouvě o úvěru, kdy se jedná o maximální výši úvěru, kterou může dlužník čerpat. U zápůjčky nebo NFV se rovněž uvede celková výše dle příslušné smlouvy či rozhodnutí. Přepočet na českou měnu bude v CSÚIS realizován kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou k okamžiku sestavení řádné účetní závěrky, tedy k 31. 12. příslušného roku. U kontokorentního či revolvingového úvěru se uvede možná výše čerpání úvěru.
 • Čerpaná výše - kumulovaná výše čerpaného úvěru, zápůjčky nebo NFV k okamžiku, ke kterému je tabulka sestavována (tj. celková částka za celou dobu trvání úvěru, zápůjčky nebo NFV). Pokud úvěr není čerpán, uvede se 0. Pokud ÚJ k 31. 12. nečerpá kontokorentní či revolvingový úvěr, nebude tento v tabulce uveden.
 • Splacená výše jistiny - kumulovaná výše splacené výše jistiny úvěru, zápůjčky nebo NFV, např. v případě úvěru se jedná o součet úmoru za celé období trvání úvěru (úmor je splátka jistiny dluhu, tedy část splátky, o kterou se snižuje výše dlužné částky). U kontokorentního či revolvingového úvěru se splacená výše jistiny neuvádí, tj. v uvedeném sloupci bude 0.
 • Výše zaplacených úroků a poplatků - kumulovaná výše zaplacených úroků a poplatků po celou dobu trvání úvěru nebo zápůjčky. Pro rok 2021 platí, že pokud má dotčený subjekt uzavřeno několik úvěrových smluv (popř. smluv o zápůjčce) a neúčtoval odděleně o bankovních poplatcích a úrocích dle jednotlivých úvěrů a zápůjček, uvede se 0. Pro úvěry, zápůjčky nebo NFV přijaté po 01. 01. 2022 (tj. úvěrová smlouva byla uzavřená po 01. 01. 2022) upraví dotčený subjekt svoje účetní postupy tak, aby mohl bankovní poplatky a úroky od roku 2022 vykazovat správně. V případě, že dotčený subjekt zahrnuje úroky z úvěrů nebo zápůjček přijatých na pořízení dlouhodobého majetku do nákladů souvisejících s pořízením jednotlivých druhů dlouhodobých majetků jako součást ocenění majetku, uvede se, do okamžiku uvedení dlouhodobého majetku do stavu způsobilého užívání, rovněž 0. U kontokorentního a revolvingového úvěru se uvede kumulovaná výše úroků a poplatků po celou dobu úvěrové smlouvy.
 • Úroková sazba v % - uvádí se úroková sazba platná v posledním roce (tj. v roce, za který je tabulka zpracovávaná). V tabulce je možné uvádět číslo, nebo % p. a., nebo 3M PRIBOR + marže v % apod. V případě úvěrových smluv uzavřených s EIB, u kterých ještě nedošlo k čerpání, a tedy není stanovená úroková sazba, se uvede 0.
 • Datum uzavření smlouvy - datum uzavření úvěrové smlouvy (smlouvy o zápůjčce, veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí NFV, popř. datum rozhodnutí o poskytnutí NFV).
 • Termín splatnosti - termín splatnosti úvěru v souladu s úvěrovou smlouvou, popř. dodatkem k úvěrové smlouvě (smlouvě o zápůjčce, veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí NFV, popř. rozhodnutí o poskytnutí NFV). V případě úvěrových smluv uzavřených s EIB, kdy ještě není úvěr čerpán, se uvede nejpozdější předpokládaná splatnost.
 • Způsob ručení - Uvede se způsob ručení (např. zástavní právo k nemovitosti, směnka apod.). V případě, že je úvěr poskytnut bez ručení uvede se text „bez ručení“.


Kontroly

Nad výkazem se provádějí kontroly, které jsou doporučeny v Metodice MF k vyhlášce 412/2009:

 • mezivýkazová kontrola na rozvahu – pokud je na syntetických účtech 281, 326, 451 a 452 uvedená nějaká hodnota, nesmí být tabulka č. 1 prázdná nebo obsahovat jen 0
 • kontrola, zda rozdíl sloupce č. 7 a sloupce č. 8 odpovídá na stav syntetických účtů 281, 326, 451 a 452, bude pro rok 2021 dostupná pouze pro MF a kraje, pro obce bude pro rok 2021 vypnutá
 • označení ve sloupci č. 3 – úvěr (Ú), zápůjčka (Z), (NFV) – v případě uvedení jiného označení bude nastaveno jako chyba číselníku
 • kontrola úplnosti vyplnění výkazu – tj. zda byla v tabulce vyplněna všechna pole (vč. případných 0)
 • kontrola, zda hodnota uvedená ve sloupci č. 7 není vyšší než hodnota uvedená ve sloupci č. 6
 • do sloupců č. 6 - 9 lze vyplnit pouze číselnou hodnotu
 • pokud je ve sloupci č. 3 uvedeno NFV, musí být 0 ve sloupci č. 9 a 10
 • ve sloupcích č. 11 a 12 bude nastavená kontrola na existující datum
 • sloupec č. 13 – omezeni 100 znaků

Kontroly lze spustit z menu (včetně tisku protokolu) nebo jako informativní (bez tisku ikonou ve sloupci ikona Stav na hlavičce výkazu).

Tisk

Tabulku lze vytisknout ve volbě Tisk, případně na ikonu Tisk.

Export do CSUIS

Do CSUIS musí odesílat výkaz osoba, která je registrovaná v CSUIS jako osoba zodpovědná, případně náhradní zodpovědná.

Registrace zodpovědné/náhradní zodpovědné osoby

Osoba, která bude zodpovědná za řádné předání tabulky do CSÚIS, musí disponovat platnou registrací.

V případě, že se bude jednat o osobu, která

 • má již v současné době oprávnění platné pro všechny výkazy, není potřeba žádná nová registrace.
 • omezení pouze na konkrétní výkazy, je nutné vytvořit novou registraci, ve které bude uvedeno současné oprávnění a doplní se tabulky dle novelizované vyhlášky č. 419/2001 Sb.
 • doposud žádné oprávnění neměla, bude nutné u této osoby vytvořit i novou registraci.

Odesílání pak provede standardním způsobem osoba zodpovědná nebo náhradní zodpovědná (stejným způsobem jako ostatní výkazy).

Upozornění: před vytvořením xml pro kraj nebo CSUIS si prosím zkontrolujte, že máte u osob, které vyplňují či kontrolují výkaz, správně vyplněný telefon a email v číselníku Osoby. Pokud tato informace u nich chybí, případně je zadána v nesprávném formátu, bude příčinou odmítnutí výkazu v CSUIS nebo na kraji.