Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Položky smlouvy

Položky smlouvy jsou základní datovou tabulkou ZISu. Zde se vede evidence o všech položkách smluv jednotlivých odběratelů vod. Položka smlouvy je jednoznačně identifikován předaným údajem ze smlouvy (číslem odběratele a číslem smlouvy) a pořadovým číslem smlouvy, které se automaticky generuje při jejím založení.

Použité barevné rozlišení v browse

Barva řádku

 • zašedlá - neaktivní položka smlouvy (nastavena Blokace pro odečty nebo již ukončen datum platnostnosti - do). Takto označená položka smlouvy se již netiskne a dále nezpracovává (Převod do odečtů, Převod odběrného místa z/na odběratele).

Základní údaje položky smlouvy (záložka)

 • Odběrné místo - dle číselníku odběrných míst pro odběratele ze smlouvy
 • Pořadí - automaticky generované pořadové číslo položky smlouvy
 • Kód sazby - dle číselníku sazeb
 • Klasifikace - dle číselníku klasifikace
 • Způsob výpočtu - zobrazuje se nastavená hodnoda z číselníku odběrných míst
 • Procento - zadané procento nastaveného z jiného řádku smlouvy
 • z řádku smlouvy - vybírá se jiný možný řádek smlouvy
 • z podružného VDM - vybírá se jiný možný řádek smlouvy
 • Množství - zadané množství, u paušálů se předvyplní vypočtená hodnota
 • Měsíc fakturace - položka smlouvy, která bude mít tento údaj vyplněn kalendářním měsícem se odkontroluje na shodu se zadaným měsícem během generování odečtů a vytvoří se z ní samostatná věta odečtů. Množství se zapíše s obráceným znaménkem (odečet spotřeby od stočného). Takový řádek smlouvy nepodléhá žádným přepočtům podle období. Toto platí pouze pro paušály.
 • Pozice - zadává se pozice vodoměru
 • Text - zadává se doplňující text položky smlouvy
 • Způsob zjišťování množství dodané vody - skupina zobrazených položek v závislosti na zadaném kódu sazby
 • Odběratel vypouští do kanalizace - skupina zobrazených položek v závislosti na zadaném kódu sazby
 • Způsob zjišťování množství odvedené vody - skupina zobrazených položek v závislosti na zadaném kódu sazby

Datum platnosti od - do

 • Datum platnosti od - zadává se datum platnosti položky smlouvy od
 • Datum platnosti do - zadává se datum platnosti položky smlouvy do

Paušály

 • Zobrazuje se přehled existujících nastavení paušálů pro položku smlouvy. Je možné kliknutím na řádek přehledu zobrazit detail s následnou optavou příslušných paramertů. Pro detailní zobrazení a opravu proto není nutné přepínat na jinou záložku Parametry pro výpočet srážkové vody nebo Parametry pro výpočet paušálem.

Skupina dalších položek

 • Blokace pro odečty - u zatrhnuté položky smlouvy se negenerují odečty
 • Příznak - zatrhnuté v kombinaci s nastaveným způsobem výpočtu 4,5 určuje položku do které se dopočítává rozdíl
  mezi odečtem a zadanou konstantou
 • Podružný VDM nad 30 m3 - výběr je zohledněn pro další výpočty
 • Datum poslední fakturace - platí pro paušály, během fakturace se automaticky doplní
Ovládací prvky Přehledu
 • Najetí myši nad položku seznamu - v okně Náhled se zobrazí vybrané podrobnosti ke smlouvě, odběrnému místu, vodoměru nebo položce smlouvy. Pokud je kursor myši mimo seznam, zůstanou v Náhledu zobrazeny informace k položce, která má řízení (je označená tmavě modře).
 • Kliknutí na položku - položka se vybere a označí tmavě modře, závislé seznamy se profiltrují dle vybrané položky. Při následném dalším výběru podřízené položky se tato opět označí a provede se nové profiltrování seznamů dle obou výběrů. Dříve označená položka zůstane světlě modrá. Naopak při následném označení nadřízené položky se předchozí výběry zruší a provede nové profiltrování dle vybrané nadřízené položky. Tlačítky „Vše“ u smluv nebo odběrných míst se výběry zruší.
 • Dvojklik na položku - vyvolá se detail editačního programu příslušné tabulky (smluv, odběrných míst, vodoměrů nebo položek smluv). Lze tak prohlížet kompletně všechny údaje k položce. Dvojklik na okno Náhled také vyvolá příslušný detail pro právě zobrazený obsah.