Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Trvalé mzdové složky

Tato tabulka slouží k zadávání informací o trvalých mzdových složkách zaměstnance. Na základě tohoto zadání probíhá měsíčně automatický výpočet trvalých mzdových složek. Jde např. o plat, osobní hodnocení či některé typy příplatků. Charakteristika „trvalé“ znamená, že tyto mzdové složky „trvají“ po delší dobu a není třeba je zadávat opakovaně každý měsíc.

Tato tabulka obsahuje informace pro výpočet mezd, pořizování informací má tedy význam pouze tehdy, jsou-li současně s personalistikou zpracovávány i mzdy. Pořizovat do této tabulky je možné až v okamžiku, když existuje tabulka identifikace občana, zařazení zaměstnance a tzv. Megatabulka, ze které se vybírají kódy mzdových složek příplatků a případně ještě číselník platových tarifů (pokud je používán).

Určující pro výpočet trvalých mzdových složek je typ mzdové složky. Od zadaného typu mzdové složky se odvíjí řada údajů, které ovlivňují výpočet mzdové složky.

Pořizované údaje

Typ mzdové složky

Typ mzdové složky významně ovlivňuje další pořizované údaje, které se objeví až po pořízení tohoto typu. Z číselníku lze vybrat následující typy mzdových složek: Hodinová sazba Měsíční sazba Procento z tarifu podle číselníku platových tarifů D0cisp (třída/stupeň u kódu 9) Procento prémií Procento z platu podle číselníku platových tarifů D0cisp (třída/stupeň u kódu 107) Sazba Procento z tarifu osobní třídy Procento z platu

Kód

Vyberte odpovídající kód mzdové složky z Megatabulky. Kód se kontroluje v závislosti na vybraném typu mzdové složky.

Krácení

Z číselníku lze vybrat způsob krácení mzdové složky. Využívá se zejména u typu „měsíční sazba“ .

Okruh činností

Z číselníku lze vybrat pouze určitý okruh činností, kterých se bude trvalá mzdová složka týkat.

Prostoje

V této položce lze upřesnit, zda se do počtu odpracovaných hodin pro výpočet trvalé složky budou zahrnovat prostoje.

Přesčasy

V této položce lze upřesnit, zda se do počtu odpracovaných hodin pro výpočet trvalé složky budou zahrnovat přesčasy.

Doplatek

V této položce lze upřesnit, zda se do počtu odpracovaných hodin pro výpočet trvalé složky budou zahrnovat odpracované hodiny na činnostech s doplatkem do průměru. Činnost s doplatkem do průměru je taková činnost, která má v Měsíčních datech zadán kód 402 – Doplatek do průměru se signálem „A“ (má se počítat doplatek do průměru na této konkrétní činnosti a nositelích nákladů). Pokud je tato položka označena, tak se odpracované hodiny zadané na činnostech s doplatkem do průměru započítávají.

Tabulka platových tarifů

Pokud se tato položka zobrazuje (děje se tak u typu mzdové složky procento z tarifu z číselníku platových tarifů), je třeba vybrat příslušnou stupnici měsíčních tarifů.

Třída

Pokud se tato položka zobrazuje, je třeba vybrat třídu z tabulky platových tarifů.

Stupeň

Pokud se tato položka zobrazuje, je třeba vybrat stupeň z tabulky platových tarifů.

Skupina zaručené mzdy

Dle obtížnosti vykonávané práce je zaměstnanec zařazen do skupin 1 – 8 a dle tohoto zařazení se mu případně vypočte doplatek do zaručené mzdy.

Částka

Vyplňuje se měsíční nebo hodinová částka nebo procento v závislosti na typu mzdové složky.

Již zkráceno

Je třeba zaškrtnout v situaci, pokud se zadaná částka už nemá přepočítávat vzhledem k úvazku (zkrácený úvazek).

Potlačení hodin

Za normální situace obsahují automaticky vygenerované záznamy do měsíčních dat na základě zadání v Trvalých složkách informaci o částce a hodinách odpovídajícím této částce. Pokud je třeba hodiny potlačit, zaškrtne se tato položka.

Potlačení korun

Za normální situace obsahují automaticky vygenerované záznamy do měsíčních dat na základě zadání v Trvalých složkách informaci o částce a hodinách odpovídajícím této částce. Pokud je třeba koruny potlačit, zaškrtne se tato položka.

Zákaz rozpočítávání

Pokud se nemají částky trvalých složek počítat poměrně dle hodin odpracovaných na jednotlivých nositelích (řetězec NN), je třeba zaškrtnou. Pak bude vygenerován do měsíčních dat pouze jeden záznam pro příslušnou mzdovou složku, která bude mít základní (kmenové) nositele.

Periodicita

Lze doplnit požadavek na jiné než měsíční vyplácení trvalé složky. Zadávají se čísla měsíců, kdy se má mzdová složka vyplácet. Např. 6,12 nebo 1-12 (stejný princip jako u výběru stránek při tisku na tiskárnu).

Stopka

V případě, že má být výpočet mzdové složky zastaven (pozastaven), vybereme z číselníku způsob zastavení.

Signál

U trvalých složek typu prémie znamená „p“ požadavek na potlačení prémií. Vyplňuje se v případě, že chceme spočítat, ale nevyplatit prémie konkrétnímu zaměstnanci. Pro ostatní mzdové složky lze vyplnit hodnoty, na které reagují výpočtové programy.

Další akce

V rámci dalších akcí lze provádět například Hromadné změny pomoci CSV.