Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Identifikace občana - význam jednotlivých položek

V části Základní informace o zaměstnanci se zadávání následující položky:

Příjmení a jméno Určuje příjmení a jméno zaměstnance. Při změně příjmení (např. žena se provdá) se dále zadává i datum změny příjmení.

Aktivní Jedná se o příznak, který určuje, zda se jedná o běžného zaměstnance. Standardně zde bude použito zaškrtnutí (tedy je aktivní). Neaktivní zaměstnanci se nezobrazují při použití filtru Ve stavu.

Osobní číslo Určuje osobní číslo zaměstnance. Při zakládání nového zaměstnance se přidělí zatím nepoužité číslo, lze ho však změnit.

Primární vztah Textová jednoznaková položka určující základní pracovněprávní vztah. daj musí být vždy vyplněn a má zvláštní postavení. V případě více pracovněprávních vztahů určuje, ve kterém vztahu (z více možných) se provádí zdanění za zaměstnance, dorovnání zdravotního pojištění apod.

Titul před jménem Před jménem se uvádí buď akademický titul, vědecko-pedagogický titul nebo služební hodnost. Způsob psaní závisí na zvyklostech státu, kde byl titul udělen. Příklady některých titulů před jménem jsou: „Bc.“, „Mgr.“, „Ing.“, „MUDr.“,„MVDr.“, „doc.“, „prof.“, „Dr. h.c.“, „JUDr.“, „RNDr.“, „Ing. arch.“, „mjr.“, „pplk.“, přičemž několik těchto označení titulů může být řazeno za sebou a zpravidla se oddělují navzájem a od jména jednou mezerou (např. „prof. RNDr. Ing. Jan Hurónský“).Používá se jako součást „složeného“ jména v různých výstupech o zaměstnanci.

Titul za jménem Za jménem se uvádí označení vědeckých hodností a čestných hodností, např. „Dr.“, „CSc.“, „DrSc.“, „Ph.D.“. Způsob psaní titulů závisí na zvyklostech státu, kde byl titul udělen. Používá se jako součást „složeného“ jména v různých výstupech o zaměstnanci.

Příjmení rodné Rodné jméno se vyskytuje pouze ve speciálních výstupech jako je například „Evidenčního list důchodového zabezpečení“, v exportu do Registru pojištěnců, na Kartě zaměstnance a podobně. Původní příjmení (přesněji řečeno předcházející příjmení) je uloženo do změnové tabulky v okamžiku, kdy dojde ke změně příjmení zaměstnance. Změnu příjmení lze provést buď v tabulce Osoby nebo v tabulce D0ido - Identifikace občana. V okamžiku změny příjmení je možnost zadat i datum změny příjmení, který se také uloží do změnové tabulky. daj „Původní příjmení“ se také používá na některých výstupech.

Místo narození Jde o textovou položku, která nemusí být vyplněna. Neprovádí se žádná kontrola.

Adresa trvalá Adresa se pouze zobrazuje, je třeba ji pořídit v adresáři osob/zaměstnanců.

Státní občanství Státní občanství vyjadřuje příslušnost fyzické osoby do státního svazku určitého státu (tj. vztah fyzické osoby ke státu). daj je kontrolován na existenci v číselníku Státního občanství.

Kód státu Kód státu je kontrolován na existenci v číselníku Zemí. zce souvisí s kontrolami při pořizování rodného čísla. Poznámka: Pro evidenci cizinců můžete využít dva následující údaje: číslo povolení k zaměstnání cizince a datum, dokdy povolení k zaměstnání platí.

Rodinný stav Rodinný stav osoby vyjadřuje, zda tato osoba je svobodná, ženatá (vdaná), rozvedená, ovdovělá, druh. daj je kontrolován na existenci v číselníku da1rodst . Můžete s výhodou použít klávesu F2 pro dotažení kódu z číselníku. Výběr potvrďte klávesou ENTER.

Rodné číslo/datum narození Vyplnění rodného čísla se nabízí pouze pro osoby mající státní občanství a zároveň zadaný kód země CZ nebo SK. Pro ostatní osoby se nabízí vyplnění data narození. Rodné číslo (dále jen „RČ“) vyplňte z dokladu o rodném čísle (rodný list, občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu pro cizince).

Rodné číslo je desetimístné číslo, které je dělitelné jedenácti beze zbytku. První dvojčíslí vyjadřuje poslední dvě číslice roku narození, druhé dvojčíslí vyjadřuje měsíc narození, u žen zvýšené o 50, třetí dvojčíslí vyjadřuje den narození. Čtyřmístná koncovka je rozlišujícím znakem obyvatel narozených v témže kalendářním dnu.

Rodná čísla přidělená fyzickým osobám narozeným před 1. lednem 1954 mají stejnou strukturu jako rodná čísla uvedená výše, jsou však devítimístná s třímístnou koncovkou a nesplňují podmínku dělitelnosti jedenácti.

V případě, že jsou výdejovými místy rodných čísel pro daný kalendářní den v příslušném kalendářním roce vyčerpána veškerá určená rodná čísla, určí ministerstvo pro tento den novou, dodatečnou sestavu rodných čísel, pro niž platí, že RČ je desetimístné číslo, které je dělitelné jedenácti beze zbytku. První dvojčíslí vyjadřuje poslední dvě číslice roku narození, druhé dvojčíslí vyjadřuje měsíc narození, u mužů zvýšené o 20, u žen zvýšené o 70, třetí dvojčíslí vyjadřuje den narození. Čtyřmístná koncovka je rozlišujícím znakem obyvatel narozených v tomtéž kalendářním dnu. Poznámka: rodné číslo určuje ministerstvo vnitra (zákon o evidenci obyvatel a rodných čísel)

Věk Zobrazuje se jako doplňková informace vedle rodného čísla. Dopočítá se automaticky. Zobrazení je ve formátu RR/DDD tj. roky a počet dní.

Vyživované osoby Počet vyživovaných osob počítač využívá při výpočtu přednostních srážek. Počet vyživovaných osob se nekontroluje.

ISIR - po stisknutí klávesy s tímto označením dochází k vyhledání zaměstnance v insolvenčním rejstříku. Informace o tom, zda je zaměstnanec v insolvenci se objevuje také v prvním sloupci v seznamu zaměstnanců (červený vykřičník).

EVUP - po stisknutí klávesy s tímto názvem dochází k vyhledání zaměstnance v evidenci úpadců.

V části Cizinec se zadávají pouze položky vyplňované u cizince:

Číslo pojištěnce ZP Jedná se o desetimístné identifikační číslo pojištěnce (ČP cizince). Je přidělováno příslušnou zdravotní pojišťovnou. Je-li vyplněno, má při hlášení změn do zdravotní pojišťovny přednost před rodným číslem.

Číslo pojištěnce ČSSZ Jedná se o desetimístné evidenční číslo pojištěnce (EČP cizince), je přidělováno Českou správou sociálního zabezpečení. Je-li vyplněno, má při hlášení změn do registru pojištěnců (věta ONZ) či evidenčního listu důchodového pojištění (věta ELDP) přednost před rodným číslem a identifikačním číslem přiděleným zdravotní pojišťovnou.

Povolení k pobytu do Zadává se datum do kdy je vydáno povolení k pobytu. Povolení k pobytu vydal Zadává se textový údaj o orgánu, který vydal povolení k pobytu

V části Důchod se zadávají položky související s vyplácením důchodu:

Důchodové spoření Zde se označí osoba, která má uzavřenou smlouvu o důchodovém spoření.

Druh důchodu Pokud osoba pobírá důchod, tak se z číselníku Druhů důchodů se vybere odpovídající druh důchodu.

Orgán vyplácející důchod Pokud osoba pobírá důchod a je zadán druh důchodu, zadává se také údaj o tom, kdo důchod vyplácí. daj je možné vybrat z číselníku příslušných orgánů. daj se tiskne na mzdový list. Podle zákona 582, &37 Sb.,je třeba pro starobní důchody uvést navíc důvod odchodu do starobního důchodu, resp. číslo rozhodnutí. Pro tuto doplňující informaci vytvořte poznámku do knihy poznámek D0OSCIS s klíčovým slovem „ML“. Třicet znaků této poznámky se tiskne na mzdovém listu za údajem „Orgán vyplácející důchod“.

Předpokládaný návrat - používá se k zadání předpokládaného ukončení důchodu (logicky asi jiného než starobního).

Počet dětí Položku je třeba vyplnit, pokud požadujete správné stanovení důchodového věku a správný datum předpokládaného odchodu do důchodu. Položka se vyplňuje pouze u žen. Důchodový věk Položku lze zadat ručně ve tvaru RR (věk). Pokud se v položce ponechá hodnota nula, program se sám pokusí vypočítat důchodový věk na základě platného Zákona o důchodovém pojištění. (Automatický výpočet bere v úvahu u žen i zadaný počet vychovaných dětí).

V části ZPS se zadávají položky související s případnou změněnou pracovní schopností zaměstnance:

Druh ZPS lze zadat výběrem z číselníku.

Předpokládaný návrat Slouží k zadání data pro evidenci „předpokládaného ukončení ZPS“ (pravděpodobně nějaký doklad o dalším přezkoumání zdravotního stavu)

Podmínky ZPS lze zadat výběrem z číselníku. daj má význam pouze pro upřesnění zdravotního postižení.

Další údaje:

Započtená nezabavitelná částka daj ve využíván při výpočtu exekucí.

Poznámka Lze zadat jakoukoliv poznámku.

Jmeniny Lze zadat datum jmenin (svátku) ve formátu DD.MM. Slouží pouze pro sestavu jmenin.

Pohlaví Povinný údaj. Pro české občany se určí z rodného čísla, pro cizince je třeba pohlaví vyplnit.

Národnost Nepovinný údaj, lze vybrat z číselníku.

Krevní skupina Nepovinný údaj, lze vybrat z číselníku.

Doprava do zaměstnání Nepovinný údaj, lze vybrat z číselníku.

Bydlení Nepovinný údaj, lze vybrat z číselníku.