Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Pracovněprávní vztahy

Tato tabulka obsahuje údaje, charakterizující pracovněprávní vztah zaměstnance. daje do ní lze pořizovat až v okamžiku, kdy je nový zaměstnanec zadán v tabulce osob, v identifikačních údajích a v zařazení zaměstnance.

Na první položce tabulky se vybírá konkrétní zaměstnanec z tabulky zařazení zaměstnance.

Smlouva

Lze zadat číslo (identifikaci) pracovní smlouvy. Jde o nepovinný údaj, který není nijak kontrolován a zatím ani dále využíván.

Dodatek k pracovní smlouvě

Lze zadat číslo (identifikaci) dodatku k pracovní smlouvě. Jde o nepovinný údaj.

Druh pracovněprávního vztahu

Tuto položku je třeba vybrat z číselníku druhů pracovněprávních vztahů (D0PPVDRUH). Jde o povinný údaj.

Druh pracovní činnosti pro Českou správu sociálního zabezpečení

Vyplňuje se druh pracovní činnosti pro potřeby Česká správy sociálního zabezpečení pro „Oznámení o nástupu do zaměstnání - skončení zaměstnání“ (dále ONZ). daj se vybírá z číselníku Druhy pracovních činností pro ČSSZ (DEPO_DRCI). Vyplnění je povinné.

Specifikace ONZ

Vyplňuje se pro export na ČSSZ pro ONZ. daj je třeba vybrat z číselníku Specifikace cizozemského nositele pojištění(DEPO_SCIP). Tento údaj se vyplňuje pouze u smluvního zaměstnance tj. tehdy, když je druh pracovní činnosti pro ČSSZ = N.

Specifikace OS

Specifikace obchodní společnosti. Vyplňuje se pro potřeby Evidenčního listu důchodového pojištění (odevzdává se na ČSSZ). daj je třeba vybrat z číselníku Specifikace u obchodní společnosti (DEPO_SOS).

Nástup do pracovněprávního vztahu od

Vyplňuje se datum nástupu do pracovněprávního vztahu. daj je povinný pro všechny, kteří mají druh pracovněprávního vztahu < 4. Není tedy povinný pro dohody.

Zahájení výdělečné činnosti od

Je třeba vyplnit odpovídající datum, pokud je jiný než datum nástupu. V případě, že se tento datum nevyplní, automaticky se doplní datem nástupu.

Způsob nástupu do pracovněprávního vztahu

Je třeba vybrat příslušnou hodnotu z číselníku Důvod a způsob nástupu do PPV (D0NASTZ). Jde pouze o informaci pro personalisty, pro výpočet mezd se nepoužívá.

Zkušební doba - počet měsíců

daj není povinný, vyplňte pouze pokud chcete mít možnost zjistit zaměstnance ve zkušební době v zadaném období. Vyplníte-li počet měsíců zkušební doby a datum ukončení zkušební doby ponecháte nulový, dopočítá se datum ukončení zkušební doby automaticky při uložení údajů. Při výpočtu data ukončení zkušební doby se však neberou v úvahu svátky resp. případné náhradní doby, takže při těchto okolnostech je nutné korigovat datum ukončení zkušební doby ručně.

Zkušební doba - do

Dokdy trvá zkušební doba se dopočítá automaticky podle zadání počtu měsíců zkušební doby. Pokud konec zkušební doby připadá na svátek, není automaticky posunut. Pro vlastní výpočet mezd se údaj nepoužívá, automatické prodlužování při náhradních dobách neprobíhá.

Výstup - datum

Udává se datum ukončení PPV. U PPV na dobu určitou lze zadat datum „dopředu“. U zaměstnance s rozvázaným PPV lze z hlediska výpočtu mezd zadávat pouze tzv. korunové kódy, nelze zadávat dny a hodiny. Pokud je používána skupina úloh Řízení lidských zdrojů, při výstupu zaměstnance se zjišťuje, zda nemá zaměstnanec nějaká naplánovaná školení nebo lékařské prohlídky. Pokud ano, je na tuto skutečnost obsluha upozorněna. Případné zrušení školení či lékařské prohlídky je však třeba provést ručně, protože nelze jednoznačně odhadnout, zad ke zrušení musí ve všech případech dojít. U lékařských prohlídek je třeba většinou provést výstupní lékařskou prohlídku.

Předpokládaný výstup

Udává se datum předpokládaného ukončení PPV. Při jakékoliv změně tohoto údaje můžete získat okamžitý přehled závazků zaměstnance (srážky z tabulky Srážky a dohody z tabulky Osobní údaje ).

Způsob výstupu

Je možné zadat způsob a důvod ukončení PPV výběrem Důvod a způsob ukončení PPP (D0VYSTZ.) daj je používán hlavně personalisty, pro vlastní výpočet mezd nemá význam.

Kategorie

daj je třeba vybrat z číselníku s názvem Kategorie (D0KATEG). Využívá se zejména v tiskových sestavách a dalších výstupech pro stanovení okruhu zaměstnanců (např. v sestavách Čerpání mzdových prostředků a Rozbor fondu pracovní doby).

Úvazek týdenní

Jde o zákonný týdenní úvazek. Tento údaj musí být povinně vyplněn u každého zaměstnance v pracovním poměru. daj nesmí přesahovat 40 hodin. Pokud zadáte hodnotu menší, než pětinásobek průměrného denního úvazku, program Vás na tuto skutečnost upozorní. Pokud tato položka zůstane nulová (zejména u dohody o pracovní činnosti), může dojít ke zkreslení některých výpočtů (např. stanovení průměrného počtu dní dovolené, výpočet průměrných dnů a z něj výpočet průměrných hodin pro náhrady, výpočet průměrného výdělku na zápočtový list apod.)

Úvazek denní

Uvádí se průměrná délka denní pracovní doby. U zaměstnanců pracujících na zkrácenou pracovní dobu se uvádí průměrná zkrácená denní délka pracovní doby a navíc je nutno vyplnit následující položku úvazek - charakter číslem 1. Hodnota denního úvazky nesmí být větší než 16. údaj se využívá pro různé přepočty v souvislosti s možností nepravidelných směn (např. dny dovolené apod.). Měsíční fond pracovní doby se zjišťuje z kalendáře pro všechny druhy zaměstnanců. Pokud tato položka zůstane nulová (zejména u dohody o pracovní činnosti), může dojít ke zkreslení některých výpočtů (např. stanovení průměrného počtu dní dovolené, výpočet průměrných dnů a z něj výpočet průměrných hodin pro náhrady, výpočet průměrného výdělku na zápočtový list apod.)

Způsob krácení úvazku

Způsob krácení úvazku je třeba vybrat z číselníku Způsoby krácení úvazku (D0UVZK). Lze vyplnit hodnoty s následujícím významem: 0 - nezkrácený - zaměstnanec pracuje zákonem stanovenou pracovní dobu 1 - zkrácený - zaměstnanec pracuje na zkrácenou pracovní dobou 2 - zkrácený 2 - výpočet měsíčního platu je upraven jiným způsobem. Tento způsob zadání zkrácené pracovní doby je vhodný pro situace, kdy zaměstnanec na zkrácenou pracovní dobu, odměňovaný měsíčním platem, nepracuje všechny dny v týdnu. Použití této varianty konzultujte s autory programu!

Evidenční stav

Tento údaj je třeba vybrat z číselníku Změny evidenčního počtu (D0EVIDS). Současně je třeba zadat i datum změny evidenčního stavu. Oba údaje jsou nezbytné pro výpočet počtu odpracovaných hodin za měsíc a tím i pro výpočet mzdy. U zaměstnanců, kteří jsou celý měsíc mimo evidenční stav, se nedovoluje v měsíčních datech zadání tzv. hodinových a dnových kódů, ale jen kódů korunových (až na výjimky). Kontroly: - na existenci v číselníku Změny evidenčního počtu - zda byl při změně evidenčního stavu vyplněn také datum této změny - zda byl při nástupu na mateřskou dovolenou vyplněn počet dní mateřské dovolené údaje o předcházejících evidenčních stavech jsou uloženy v tzv. změnovém souboru.

Evidenční stav - předpokládaný návrat

Lze zadat datum předpokládaného návratu zpět do evidenčního stavu (např. ukončení mateřské dovolené, rodičovského příspěvku apod.).

Přepočet dnů mateřské dovolené

Při zadávání změny evidenčního stavu mateřská dovolená se do položky přepočet mateřské dovolené automaticky doplní 169 dní. Tato hodnota odpovídá počtu dní mateřské dovolené při narození jednoho dítěte. V případě vícečetného porodu je nutné ručně tuto hodnotu navýšit na 259.

Datum porodu

Uveďte datum porodu, a to nejpozději v případě, že zaměstnankyně ukončuje mateřskou dovolenou. daj je využíván pro potřeby ELDP.

6 týdnů před porodem

Uveďte datum „6 týdnů před porodem“ a to v případě, že zaměstnankyně nastupuje na mateřskou dovolenou později než šestý týden před porodem. Rozhodné období zaměstnance program stanoví k začátku 6. týdne před očekávaným porodem. Jestliže datum není vyplněno program počítá rozhodné období k datu nástupu na PPM.

DVZ pro minulé mateřské dávky

Uvede se denní vyměřovací základ pro minulé dny mateřské dovolené.

Dovolená běžná

Do položky „nárok“ zadejte počet dnů výměry ročního nároku zaměstnance na dovolenou za kalendářní rok. Tento údaj slouží jako výchozí pro výpočet skutečného nároku zaměstnance v případě nástupu/výstupu během kalendářního roku.

Příklady zadávání nároku na dovolenou do jednotlivých položek:

1. Zaměstnanec nastoupil na dva měsíce, po odpracování mu vznikne nárok na 3 dny dovolené za odpracované dny. d0ppv_dov1.png

2. Zaměstnanec nastoupil dne 1.6. na dobu neurčitou, vznikne mu nárok na 10 dnů dovolené za kalendářní rok.

3. Zaměstnanec nastoupil v průběhu roku a jeho nárok na dovolenou činí tři dny, roční nárok uvedenému zaměstnanci jsme nevyplnili.

Zaměstnanci končí PPP, v tabulce Pracovněprávních vztahů jsou výše uvedené informace. Automatická funkce proplácení dovolené, proplatí v poslední výplatě zaměstnanci tři dny dovolené uvedené v poli zůstatek a nebude přepočítávat zaměstnancův nárok na dovolenou.

V položce „čerpáno“ je počet dnů dovolené za aktuální rok, které již byly čerpány od počátku roku. Čerpaná dovolená se zadává každý měsíc do měsíčních dat k příslušnému zaměstnanci. Tato položka se prakticky doplňuje automaticky při měsíčním promítání obratů. V položce „proplaceno“ je počet dnů dovolené, které byly v aktuálním roce proplaceny. Jestliže, je počet záporný, dovolená byla přečerpána a zaměstnanci byla za příslušný počet dnů stržena náhrada ze mzdy. Hodnota se opět doplňuje automaticky při měsíčním promítání obratů. V položce „zkráceno“ je počet dnů, o které byl zákonný nárok zaměstnance zkrácen z důvodů, které vznikly v příslušném kalendářním roce. V položce „zůstatek“ je počet dnů dovolené za běžný rok, které ještě zbývá vybrat. Jde o „průměrně“ dlouhé dny ve vztahu k týdennímu úvazku. Při nástupu lze hodnotu pořídit v odpovídající výši, nebo doplnit stiskem tlačítka Dopočet, program spočítá na základě základního nároku a údajů v konfiguraci. Vypočte se poměrná část dovolené (za předpokladu že zaměstnanec odpracuje 60 dnů v roce) nebo dovolená za odpracované dny.

Při ročním promítání obratů se stanoví výchozí počet dnů dovolené pro další rok (základní nárok plus prodloužení dovolené v konfiguraci).

Poznámka: Při ukončení pracovního poměru zaměstnance lze použít tlačítko Dopočet na přepočet zůstatku dovolené.

Dovolená dodatková

Do položky „nárok“ se zadává celoroční nárok na dodatkovou dovolenou. V položce „čerpáno“ je počet dní dodatkové dovolené, které byly vyčerpány od počátku roku. Dodatková dovolená se čerpá přednostně. V položce „proplaceno“ je počet dní proplacené dodatkové dovolené od počátku roku. V položce „zkráceno“ je počet dní, o které byla dodatková dovolená zkrácena. Dodatkovou dovolenou lze krátit pouze za neomluvenou absenci a to pouze ve výjimečných případech. Krácení musíte provádět ručně, program neprovádí automatické krácení. V položce „zůstatek“ je počet dnů dodatkové dovolené, které ještě nebyly vyčerpány.

Dovolená minulá

Položka „nárok“ obsahuje počet dnů nevyčerpané dovolené z minulého roku. Naplňuje se vždy při ročním promítání obratů, v průběhu roku se nemění. Používá se pouze pro dokumentační účely. Položka „čerpaná dovolená minulá“ obsahuje počet dnů dovolené z minulého roku, které zaměstnanec v letošním roce vyčerpal. Program zajišťuje, že se přednostně čerpá dovolená z minulého roku. Položka „proplacená dovolená minulá“ obsahuje počet dnů proplacených dnů dovolené z minulého roku. Položka „zůstatek“ obsahuje počet dnů minulé dovolené, které si zaměstnanec ještě nevyčerpal. Při čerpání dovolené se zde odečítá přednostně.

Dny pro krácení

1Jde o počet neodpracovaných dnů, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce. Dny se napočítávají automaticky a plní se při měsíčním promítání obratů. Jde o „průměrně dlouhé“ dny. daj využívá funkce automatické krácení dovolené. 2Jde o počet neodpracovaných dnů pro krácení dovolené z důvodu trestu apod. Dny se napočítávají automaticky a plní se při měsíčním promítání obratů. Jde o „průměrně dlouhé“ dny. Využívá se při automatickém krácení dovolené.

Způsob proplacení dovolené při výstupu

Jestliže, tento parametr není vyplněn, pro proplácení nevybrané dovolené se použije způsob, zadaný v konfiguraci podsystému Mzdy (konfigurační obrazovka C - nemocenské dávky, dovolená. Pokud je v tomto poli písmeno „N“, tak se dovolená nikdy neproplácí. Písmeno „Z“ znamená, že program nepřepočítává poměrnou část nároku na dovolenou a automaticky proplácí všechny zůstatky dovolených.

Zařazení zaměstnance

Evidence obsahuje základní údaje o zařazení zaměstnance v pracovněprávním vztahu. Informace o zařazení zaměstnance jsou pořizovány převážně při nástupu zaměstnance (organizační místo, funkce, kvalifikace zaměstnání rozšířená, nákladový útvar, postavení v zaměstnání) nebo v situaci, kdy nastane nějaká změna. Zařazení zaměstnance se obvykle pořizuje současně s informace o pracovněprávním vztahu zaměstnance. Ke každému pracovněprávnímu vztahu musí být minimálně jedno zařazení. V praxi se může vyskytnout i situace, kdy má zaměstnanec jeden pracovně právní vztah, ale k němu má více než jedno zařazení. V tomto případě se další zařazení zaměstnance pořídí na samostatné záložce s názvem Další zařazení zaměstnance.

Pokud má zaměstnanec více pracovních vztahů v jedné organizaci, je třeba pro každý pracovní vztah zadat další větu se stejným osobním číslem, ale odlišným vztahem.

Organizační místo

Organizační místo je nepovinný údaj a jeho využívání je na rozhodnutí organizace. Pokud je organizační místo zadáno, musí existovat v organizační struktuře firmy. Organizační místo z primárního pracovněprávního vztahu se při pořízení/změně automaticky zapisuje také do tabulky Osoby.

Nákladový útvar

Nákladový útvar je kód, pod kterým útvar vstupuje svými náklady do účetnictví. Jde o povinný útvar, který musí být v zařazení zaměstnance vždy zadán. Kód nákladového útvaru musí existovat v číselníku útvarů. Při pořízení nového zařazení zaměstnance v situaci, kdy je využívána organizační struktura a jsou v ní uvedeny také kódy útvarů, se v rámci pořízení kód útvaru dotáhne z organizační struktury, ale je možná jeho změna. Prakticky to znamená, že kód útvaru uvedený v zařazení zaměstnance nemusí být stejný jako kód útvaru uvedený v organizační struktuře u příslušného organizačního místa. tvar z primárního pracovněprávního vztahu se při pořízení/změně automaticky zapisuje také do tabulky Osoby.

Pracovní funkce

Pracovní funkce je nepovinný údaj a není nutné ho vyplňovat. Rozhodnutí o jeho využívání je plně na konkrétním uživateli. Pokud je údaj vyplněn, kontroluje se na existenci v číselníku pracovních funkcí. Pracovní funkce může být obdobně jako kód útvaru uvedena v organizační struktuře. V této situaci se při pořízení nového záznamu o zařazení zaměstnance pracovní funkce dotáhne z organizační struktury, ale je možné ji přepsat. Platí tady stejný princi jako u kódu útvaru - pracovní funkce uvedená v zařazení zaměstnance nemusí být totožná s pracovní funkcí uvedenou v organizační struktuře u příslušného organizačního místa.

Postavení v zaměstnání

daj se vybírá z číselníku postavení v zaměstnání (D0POSTZAM), jehož obsah musí být v souladu se standardy ČS. daj je využíván pro statistické účely.


Pokud dojde ke změně u položek organizační místo, útvar, profese či postavení v zaměstnání, jsou tyto informace automaticky zapisovány do Historie zaměstnání.

Místo výkonu práce

Kód místa výkonu práce je třeba vybrat z číselníku doplňkových adres (D0CISA). Místo výkonu práce se používá ve skupině úloh Formuláře například pro pracovní smlouvy, v podsystému Cestovní příkazy pro určení počátku služební cesty (neurčí-li se v Cestovních příkazech jinak), ve Mzdách ve výkazu „Práce 3-01“.

Povolení k zaměstnání

U cizince lze sledovat kromě čísla povolení k pobytu, platnosti povolení k pobytu „do kdy“ a úřadu, který vydal doklad (v identifikaci občana ) další informace o povolení k zaměstnání. Uveďte zde číslo povolení k zaměstnání, dokdy toto povolení platí a také informace o tom, kdo povolení vydal. Pokud fyzická osoba – cizinec vykonává práci ve shodě s povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnávání ve zvláštních případech (tzv. „zelená karta“ A, B nebo C) a vyžaduje-li se k vykonávání tohoto pracovního zařazení, potom zde zadejte číslo zelené karty, dokdy karta platí a také informace o tom, kdo povolení vydal. Zelená karta je doklad, který opravňuje cizince k pobytu na území a k výkonu zaměstnání po dobu v ní uvedenou. V tomto případě v základním souboru Identifikace občana není potřeba informace k povolení k pobytu vyplnit.

Platnost povolení k zaměstnávání může úřad práce s přihlédnutím k situaci na trhu práce cizinci na jeho žádost prodloužit, a to i opakovaně, vždy však nejdéle na dobu 2 let.

Poznámka

textová položka, není žádná kontrola.

Profese dle CZ-ISCO

Z číselníku profesí dle CZ-ISCO (D0CZISCO) vyberte číselný kód pro konkrétní činnost, kterou zaměstnanec vykonává a která je zdrojem jeho pracovních příjmů. Pro zařazení zaměstnance doporučujeme používat kódy CZ-ISCO „Klasifikace zaměstnání rozšířená“. Tyto kódy profese jsou potom využívány ve skupinách úloh podsystému Mzdy pro statistiku (Vazba na statistiku ISP a ISPV). daj je dále používán nejen v Základní personalistice, ale i ve všech dalších skupinách úloh Personalistiky.

Státní správa

Jednomístný údaj může nabývat hodnot 0, 1, 2. Je využíván především u rozpočtových organizací, například pro vazbu na ISP. Číselník d9stspr.

Vedoucí

Tento údaj povinně vyplňují pouze ti uživatelé, kteří používají vazbu na ISPV. Pokud zaměstnanec řídí nebo vede jiné zaměstnance, vyplní se znak A.

ředník

Jednomístný údaj může nabývat hodnot mezera nebo „a“. Je využíván především u rozpočtových organizací pro označení úředníků podléhajících Zákonu č. 312 o vzdělávání úředníků.

Telefon, fax

Jde o textové položky, sloužící k uvedení telefonního čísla nebo faxu, nejsou nijak kontrolovány.

E-mail

Jde o textovou položku sloužící k vyplnění e-mailové adresy, která není nijak kontrolována.

Automatické záznamy do tabulky zdravotního pojištění

Při práci s tabulkou pracovněprávních vztahů dochází v některých situacích k automatickým záznamům do tabulky zdravotního pojištění. Prakticky jde o tři základní situace:

  1. nástup zaměstnance
  2. změna evidenčního stavu zaměstnance
  3. výstup zaměstnance

Pokud dojde k jakékoliv změně ve zdravotním pojištění, tyto záznamy se zobrazí, uživatel je může korigovat a musí potvrdit jejich správnost. Prakticky to znamená, že například při nástupu zaměstnance „program“ neví, jakou zdravotní pojišťovnu má nový zaměstnanec. Předvyplní tedy tu nejčetnější - všeobecnou zdravotní pojišťovnu. A tu je samozřejmě třeba opravit, pokud je realita jiná.

Automatické záznamy do zdravotního pojištění při nástupu zaměstnance se provádějí pouze za těchto podmínek:

  1. nejedná se o dohody (tj. druh PPV = 6
  2. jde o primární vztah zaměstnance
  3. jde o nový nástup nebo opakovaný nástup

Automatické záznamy do Historie zaměstnání

Změny položek nástup zaměstnance, výstup zaměstnance, organizační místo, nákladový útvar, profese, CZ-ISCO jsou monitorovány. Při změně se automaticky se vytvářejí záznamy do tabulky Historie zaměstnání.

Automatické záznamy do tabulky Osoby

Změny v položkách nákladový útvar a organizační místo jsou automaticky monitorovány a při změně se aktuální hodnoty těchto dvou položek automaticky zapisují do tabulky Osoby.

Tisky

Stavy zaměstnanců podle dnů v měsíci Stavy zaměstnanců se hlídají podle personálních kmenových dat. Sleduje se datum nástupu a výstupu ze souboru D0PPV a dále evidenční stav v souboru změn D0ZME.

Průměrný evidenční počet ve fyzických osobách: Zde se nezohledňují zkrácenky, ale počítá se průměrný počet zam. za jednotlivé dny v měsíci. Pokud je tedy zam. přítomen celý měsíc, tak se počítá jako 1. Pokud např. VYSTUP je 15.12. a sestava je zpracována v období prosinec, tak se započítá 15/31 =0,48 zam. Pokud má např. Nástup 15.12 a sestava je zpracována v období prosinec, tak se započítá 3/31=0,09 zam.

Přepočtený počet zaměstnanců na plně zaměstnané: V tomto počtu zaměstnanců se zohledňují zkrácené úvazky. Zkrácený úvazek se započítá takto: Např. Týdenní úvazek v D0PPV je 40 hodin, denní je 4 hodiny. Pak je to 4×5/40=0,5 člověka.