Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Zdravotní pojištění

Tabulka s názvem Zdravotní pojištění obsahuje informace upřesňující výpočet zdravotního pojištění zaměstnance (kód pojištění, příznak, způsob placení zdravotního pojištění při absenci, neplaceném volnu) avztah zaměstnance ke konkrétní zdravotní pojišťovně (kód pojišťovny, kód hlášení změn pojišťovně, datum hlášení změny pojišťovně, identifikační číslo pro cizince). Obsahuje jak aktuální stav, tak i historii všech předcházejících stavů.

Z hlediska výpočtu mezd musí být číslo zdravotní pojišťovny vyplněno u každého zaměstnance, který je plátcem zdravotního pojištění. Každý zaměstnanec může mít několik záznamů v tabulce zdravotního pojištění. Pro zpracovávané období se vždy platný záznam dohledá podle údaje PLATNOST OD. Kromě výpočtu zdravotního pojištění ve mzdách obsahuje tato tabulka také informace předávané do zdravotních pojišťoven.

Při každé změně údajů rozhodných pro výpočet mezd, je vždy třeba založit nový záznam s určením „odkdy“ bude platný. Nejvhodnější je provést „opis“ poslední platné věty, úpravu údajů a její uložení s novou platností. Zadání data platnosti („odkdy“ změna věty platí) umožňuje jak okamžité zadání aktuální zdravotní pojišťovny v období, kdy je třeba vyplnit hlášení změn zdravotní pojišťovně, tak i správný výpočet zdravotního pojištění v období výpočtu mezd.

V seznamu jsou primárně zobrazovány pouze aktuální záznamy. Pro změnu na režim všech záznamů je třeba použít ikonu „bílého čtyřlístku“ vpravo na horní liště. Aktuální záznamy jsou záznamy, které jsou platné k 1. dni kalendářního měsíce a roku zadaného v položce „Datum zpracování“. Aktuální záznamy jsou použity v příslušný měsíc k výpočtu mezd a k odvodu zdravotního pojištění.

Kontroly prováděné při uložení záznamu:

  • Nečíslovaný seznamPři odhlášení zaměstnance se zjišťuje, zda je ukončen primární pracovní vztah či souběžné pracovní vztahy.
  • Nečíslovaný seznamU zaměstnance nesmí existovat záznam se stejným kódem a stejnou platností.
  • Nečíslovaný seznamPřihlášení zaměstnance do zdravotní pojišťovny by mělo být s platností od 1. dne v měsíci.
  • Nečíslovaný seznamPlatnost od může být nižší než datum změny pouze pro stejný měsíc a rok.

Poznámka: Každý zrušený záznam z této tabulky se zapisuje do logu Orsoftu. Při zrušení věty dochází automaticky k zápisu do logu Orsoftu.

Zaměstnanec

U nového záznamu je třeba zadat příjmení nebo osobní číslo zaměstnance nebo provést výběr zaměstnance ze seznamu osob. V režimu „ZAV“ se informace o zaměstnanci dotáhnou automaticky.

Platnost od

Je třeba zadat datum odkdy platí příslušný záznam pro výpočet mezd. Mění-li se kterýkoliv údaj rozhodný pro výpočet mezd, je třeba rozhodnout odkdy má nové zadání platit. Při zpracovávání údajů o zdravotním pojištění (hlášení změn zdravotní pojišťovně, výpočet mezd,..), se vždy vybere odpovídající poslední platná věta podle zpracovávaného období.

Příklad správného zadání:

Osobní číslo Platnost od Datum hlášení změny Kód

1a…………….1.2.2014……2.2.2014…………..P

1a…………..27.2.2014…..27.2.2014…………O

Příklad chybného zadání:

Osobní číslo Platnost od Datum hlášení změny Kód

1a……………1.2.2014……..27.2.2014………..O

1a……………1.2.2014………2.2.2014………….P

Poznámka: Pro nový nástup je třeba (pro správný výpočet mezd), aby „platnost od“ byla vždy k 1. v měsíci, i když zaměstnanec nastupuje v průběhu měsíce.

Kód hlášení změn

Je třeba zadat nebo z číselníku vybrat kód, který je určující pro hlášení změn do zdravotní pojišťovny. Seznam všech možných kódů je v číselníku Kódů zdravotního pojištění pro zdravotní pojišťovny.

Datum změny

Datum hlášení změny do zdravotní pojišťovny musí být stejné nebo dřívější (starší) než datum „platnost od“.

Pojišťovna

Je třeba zadat nebo vybrat z číselníku 5-ti místné číslo zdravotní pojišťovny.

Poznámka: Pojištěnec má právo na výběr zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovnu lze měnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k prvnímu lednu následujícího roku. (pro změnu zdravotní pojišťovny pojištěncem, se do lhůty 12 měsíců nezapočítává doba pojištění u Vojenské zdravotní pojišťovny).

Pojištění

Tento údaj je třeba vyplnit nebo vybrat z číselníku u všech plátců pojištění - upřesňuje způsob výpočtu zdravotního pojištění.

Příznak bližšího určení

Tento údaj umožňuje blíže specifikovat zaměstnance, za něhož je plátcem pojištění i stát a u něhož byla uplatněna odečitatelná položka v souladu s ustanovením §3 zák.č.592/1992 Sb. Slouží pouze pro potřeby zdravotních pojišťoven k předložení údajů rozhodných pro výpočet pojistného. daj využívá podsystém Mzdy při tisku sestavy pro odvod zdravotního pojištění. a při tisku sestav pro rozbor nezapočitatelných částek zdravotního pojištění. Tiskový program respektuje Vámi zadaný kód. Pokud údaj není vyplněn, je doplněna příslušná informace (zejména kódy D/M/R/N/S) automaticky z dostupných údajů Personalistiky a Mezd .

Přehled možných znaků (dle současných požadavků zdravotních pojišťoven):

D - poživatel důchodu z důchodového pojištění

M - žena na mateřské dovolené

N - nemoc, karanténa

P - osoba pečující o převážně nebo úplně bezmocnou osobu nebo o těžce zdravotně poškozené dítě

R - příjemce rodičovského příspěvku

S - nezaopatřené děti

U - uchazeč o zaměstnání, který přijal krátkodobé zaměstnání

Většinu uvedených znaků doplňuje program automaticky, takže je není nutno doplňovat. Pouze znaky U a P je zde nutné zadat, neboť tyto informace není možné nikde získat.

Zdravotní pojištění při neplaceném volnu

Jde o část zdravotního pojištění, kterou platí za zaměstnance organizace. V případě, že má zaměstnanec neplacené volno a organizace se s ním dohodne, že si bude sám hradit zdravotní pojistné, které jinak platí za něj organizace, lze použít tuto položku k zadání procenta, kterou se zaměstnanec bude podílet na úhradě zdravotního pojistného.

Příklad:

Zadáno % Kód mzdové složky Poznámka .

0…………814 ZP + organizace……………100% platí organizace

100……..812 a 813 ZP + zaměstnanec……….100% platí zaměstnanec

33,3…….812 ZP+zam. a 814 ZP+org…………33,3% platí zaměstnanec, zbytek organizace

Zdravotní pojištění při neomluvené absenci

V případě, že má zaměstnanec neomluvenou absenci a organizace se z jakéhokoliv důvodu rozhodne, že za něj bude hradit zdravotní pojištění (které je jinak zaměstnanec povinen hradit sám), použije se tato položka k zadání procenta, kterým se organizace bude podílet na úhradě zdravotního pojistného.

Refundace úřadem práce

Je-li tento údaj zaškrtnutý, tak se pro zkrácenou pracovní dobu doplácí při nedosažení minimálního vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění zaměstnanec 1/3 zdravotního pojištění a zaměstnavatel 2/3. Doplatek zaměstnavateli refunduje řad práce.

Příprava dat pro export do zdravotních pojištoven

Tuto funkci lze spustit v nabídce Další akce 'Příprava k exportu'. Po spuštění se ukáže tabulka, která vás vyzve k zadání datumů od/do, což je interval, ve kterém se mají hledat data. Hledá se podle datumu 'Datum změny', takže se vyhledají všechny záznamy, kde datum změny patří do intervalu. Po této akci se objeví tabulka s dotazem, zda se mají přidat data z intervalu, která už byla vyexportovaná. Po dokončení se do každého záznamu zapíše Etapa A - připraven k exportu.

Export dat do zdravotních pojištoven

Tuto funkci lze spustit v nabídce Další akce 'Export záznamů'. Po spuštění si tato funkce vyhledá všechny záznamy, které mají etapu 'A'. Pokud nenajde žádný záznam, tak se objeví tabulka, že nebylo nalezeno. V opačném případě se objeví okno, kde si vyberete složku, kam chcete tyto vyexportované záznamy uložit. Po úspěšném uložení se zobrazí tabulka, že export souborů byl úspěšný a ukáže na výběr 2 tlačítka. Jedno tlačítko je jenom potvrzovací a druhé otevírá složku, kam jste vybrali exportovat záznamy. Aparát si automaticky vytváří rozdílnou složku pro každou pojištovnu zvlášt a do té složky ukládá soubor, který se posílá do zdravotních pojištoven.

Hromadné odhlášení

Tuto funkci lze spustit v nabídce Další akce 'Hromadné odhlášení'. Po spuštění si tato funkce vyhledá všechny zaměstnance zaměstnané na dobu určitou nebo na dohodu o pracovní činnosti, kterým k aktualnímu datu končí pracovní poměr. Pokud nenajde žádný záznam, tak se objeví prázdná tabulka, že nebylo nalezeno. V opačném případě se zobrazí tabulka se seznamem zaměstanců, zaměstnaných na dobu určitou nebo na dohodu o pracovní činnosti, kterým k aktualnímu datu končí pracovní poměr, a můžete vybrat zaměstnance, pro které se má vygenerovat odhlášení k datu ukončení pracovního poměru. Po úspěšném vygenerování odhlášení je zobrazena informace o počtu vygenerovaných záznamů.

Export na ZP