Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Aplikační texty

Aplikační texty se používají v několika úlohách jako texty k dotazníkům apod., které může uživatel měnit či doplňovat.

Obsah obrazovky

  • Číselník - definuje úlohu, ve které je text použit. Hodnotu nelze měnit.
  • Text - určuje vlastní text otázky/hodnoceného kritéria.
  • Popis (tooltip) - nápovědný popisný text, který se zobrazuje nad vlastním textem jako tooltip (tedy v bublině). V tomto popisu lze specifikovat delší text, který by se jinak do vlastního textu otázky/hodnoceného kritéria nevešel.
  • Textový a numerický klíč - klíče jsou určeny k setřídění textů na obrazovce či na sestavě. Hodnota není povinná, pak jsou texty setříděny podle abecedy. V případě potřeby jiného třídění je třeba k jednotlivým textům zadat hodnoty textového nebo numerického klíče. Například je možné texty očíslovat v numerickém klíči od 1, pak budou podle tohoto pořadí setříděny.
  • Platnost - text je možné zneplatnit, pak se nebude používat.
  • Platnost Od a Do - pro texty je možné určit platnost pomocí datumů. Pak se takový text používá pouze v příslušném období. Platnost pomocí datumů lze používat pouze v úloze kvalifikační listy.

Konfigurace hodnocení zaměstnanců

Jedna z úloh, kde se využívají Aplikační texty, jsou kvalifikační listy zaměstnanců. Pomocí textů se definují tzv. kritéria hodnocení.

Obrazovka konfigurace hodnocení je rozdělena do několika záložek. Záložky Zaměstnanec, THP pracovník a Zkušební doba definuje sady hodnotících kriterií pro různé kategorie zaměstnanců. Pro tato kritéria lze používat Platnost Od a Platnost Do a definovat tak pro různá období jiné sady kritérií. Pro vyhodnocení platnosti se jako období používá datum hodnocení.

Poslední záložka Konfigurace je určena pro definování hodnotící osy, tedy toho, jaké známky (body) lze v rámci hodnocení použít. Ve výchozím nastavení se používají známky 0 až 10 s tím, že 0 znamená nehodnoceno.

Tento rozsah možných známek zde lze změnit. Určuje se rozsah Od a Do. Dále se určuje interval, ten je většinou 1. Je ale možné provádět hodnocení například v procentech, pak se zadá rozsah od 0 do 100 a interval například 20, potom lze použít známky 0, 20, 40, 60, 80 a 100.

Poslední příznak v konfiguraci je Nulovou známku započítávat do celkového hodnocení. Standardně se nulová známka nezapočítává, bere se jako „nehodnoceno“. Toto však lze změnit. Celkové hodnocení je průměrem všech jednotlivých hodnocení, takže nulové známky pak tento průměr snižují.

Pro věty Konfigurace lze také používat Platnost Od a Platnost Do. Tím lze pro různá období určit různé hodnotící osy.