Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Správa objektů majetku

Správa objektů majetku slouží k podchycení finančních toků spojených s evidencí majetku především v rozpočtových organizacích.

Základem je rozšíření vazby a propojení na Evidenci majetku, Objednávky, Smlouvy, Faktury přijaté, Pokladnu a Alokaci rozpočtu.

Správa objektů majetku umožňuje následující funkce:

 • Definice karty objektu majetku, a to jako samostatného objektu, části objektu nebo souboru více objektů.
 • Včetně vazby na evidenci majetku – Dlouhodobý majetek a Operativní evidence.

Možnosti definice vztahu na inventární číslo:

 • 1:1 – jeden objekt majetku = jedno inventární číslo.
 • 1:N – jeden objekt majetku = více inventárních čísel.

(včetně stanovení % podílu pořizovací ceny inventárního čísla na objektu majetku).

 • M:N – možnost přiřazení jednoho inventárního čísla k více objektům majetku

(včetně stanovení % podílu objektu majetku na pořizovací ceně inventárního čísla).

 • 1:0 – možnost vedení objektu majetku bez jeho evidence - bez inventárního čísla

Možnosti „párování karet“, tedy stanovení nadřízenosti/podřízenosti objektů majetku. Např. pořízený a samostatně evidovaný kotel podřadit k budově XY.

Včetně funkcionality „soubor majetku“ (objekt majetku/karta „souboru“ majetku) jehož součástí jsou dílčí objekty majetku/prvky souboru – karty dílčích majetkových jednotek (prvků souborů). Např. větev veřejného osvětlení (soubor) zahrnuje jednotlivé stožáry se světly, s popisem přípojný bod, regulace apod.

Jednoznačná identifikace objektu majetku – jedinečné identifikační číslo pro každý objekt majetek (kartu). Včetně možnosti jedinečného identifikačního čísla pro soubor i pro každý prvek souboru.

Možnost založení karty objektu majetku (včetně „karta souboru“, karta „prvku souboru“) ještě před pořízením, k takto založené kartě následně přiřazovat související dokumenty a náklady/výdaje.

Taková karta objektu majetku bude bez vazby na evidenci majetku (tedy bez přiděleného inventárního čísla a možnosti účtování o pořizovací ceně, odpisech, dotacích atd.).

Vazba objednávek, smluv a faktur došlých a dalších dokladů na objekt majetku

 • Přiřazení dokumentů k objektu majetku – kartě majetku.
 • Přiřazení inventárních čísel z evidence majetku (DM a OE).
 • Přiřazení Objednávek a smluv včetně převzetí alokace rozpočtu.
 • Smlouvy, objednávky a faktury dostupné z karty majetku.
 • Sledování statusu vazby na rozpočet: nasmlouváno, zaplaceno/uhrazeno u objektu majetku.
 • Sledování nasmlouváno, zaplaceno/uhrazeno i ke smlouvě (v případě více fakturací), i pro víceleté smlouvy.
 • Sledování čerpání rozpočtu v návazných dokladech (smlouva – objednávka – faktura ve spárovaném řetězci).
 • Možnost rozdělit (rozúčtovat) fakturu na několik majetků (např. prvky souboru).

Sledování alokace rozpočtu a čerpání rozpočtu na objekt majetku

 • Ke smlouvě/objednávce (rozpočtováno, nasmlouváno, uhrazeno/zaplaceno – k objektu majetku, k dané smlouvě – sledování stavu úhrady smlouvy v případě více fakturací ke smlouvě).
 • Sledování v běžném roce a minulosti.
 • Sledování v ročních číselných řadách nákladů/výdajů, výnosů/příjmů.

Orientační schéma vazeb mezi částmi ERP, objektů, toků dat a informací

Zobrazení stávajících vazeb, realizovaných v rámci implementace Objednávek a smluv s vazbou na alokaci rozpočtu. Zároveň jsou zde zobrazeny možností převzetí alokace rozpočtu z Objednávek a smluv na Došlou fakturu.

Znázornění oblasti „Správa objektů majetku“, která schematicky překrývá oblasti Evidence majetku, Objednávek, Smluv, Došlých faktur a Pokladny. Tedy oblastí, ze kterých budou čerpány finanční informace do Správy objektů majetku pro sledování finančních toků ve vztahu k majetku a rozpočtu.

Zároveň jsou zde vyjmenovány základní skupiny vlastností objektu Správy objektů majetku, jako rozšíření stávající evidence majetku.

 • Identifikace objektu majetku – jednoznačná identifikace objektu majetku (jednoznačné identifikační číslo objektu majetku, stav, zatřídění, popis).
 • Evidence majetku – vazba na kartu majetku s inventárním číslem, jako identifikátor účetní evidence majetku.
 • Popisné údaje – vedení technických a technickopopisných údajů o objektu majetku.
 • Sledování finančních toků – vazba na rozpočet a alokaci rozpočtu – na úrovni „Narozpočtováno“, „Zasmlouváno“, „Uhrazeno“.

Vazba nákladů na rozpočet je řešena přes alokaci rozpočtu na „primární doklady“

 • V úrovni „Zasmlouváno“ – Objednávky a Smlouvy.
 • V úrovni „Uhrazeno“ – Došlé faktury a Pokladna.
 • roveň „Narozpočtováno“ – je řešena přímou vazbou na rozpočet.
 • Oblast plánů/záměrů je řešena samostatně, bez vazby na schválený rozpočet/rozpočtová opatření, pouze evidenčně.