Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Investiční akce

Lze zde sledovat nedokončené investiční akce. Věty jsou uloženy v tabulce giia a hlavním klíčem je číslo investiční akce. Toto si uživatel definuje dle svých zvyklostí, doporučujeme číslovat akce s předčíslím, značícím rok zahájení investiční akce. Věty lze pořizovat, vyhledávat podle různých zvolených klíčů, rušit a opravovat lze věty, které nejsou blokované nebo aktivované.
Obecný vzhled a ovládání aplikace Orsoft Open je uveden zde: Vzhled a ovládání


Ikony v záhlaví pořizovací obrazovky

V levé části jsou umístěny ikony, které se používají standardně v celém Orsoft Open. V pravé části jsou ikony určené pro podsystém:

Blokace - provede blokaci aktuální akce za splnění určitých podmínek.
Aktivace - provede aktivaci aktuální akce do Majetku za splnění určitých podmínek.
Případy - zobrazí všechny investiční případy, které souvisejí s aktuální akcí.
Majetek - zobrazí všechny věty Majetku.
Počáteční stav - v této volbě lze naeditovat počáteční stav investiční akce podle zdrojů krytí.
Archiv - zobrazí všechny roční archivy Investic.

Pořizované a zobrazované údaje

Důležité položky, které se musí vždy vyplnit :

 • Číslo investiční akce - jednoznačné fiktivní číslo investice, na kterém se sčítají obnosy z rozúčtovaných investičních případů
 • Účet - účet investiční akce - vazba na účtový rozvrh ocuo
 • Účet záloh - účet pro zálohy investiční akce - vazba na účtový rozvrh ocuo
 • Útvar - útvar investiční akce - vazba na číselník útvarů okutv
 • Název - označení investiční akce

Pořízení investičních akcí

Pořízení se provádí buď jako pořízení nové akce nebo se provádí pořízení nové věty duplikací té aktuální (musí se zadat nové číslo investiční akce). U nově zařazované akce je nutné vyplnit všechny povinné informace na obrazovce. Po vyplnění většiny položek se provádí kontrola správnosti vyplnění položky. V několika případech je možné při vyplňování zobrazit nabídku a užitím šipek a Enter vybranou položku doplnit do věty.

Počáteční stav investiční akce se pořizuje v samostatné volbě v menu, kde nejde editovat nic jiného než číslo investiční akce a počáteční stav investiční akce.

Rozčlenění počátečních stavů, předpokládaných výší investic a obnosů investic dle způsobu financování (vlastní investice, úvěr, dotace) vzniklo na základě požadavků uživatelů. Pokud není třeba rozčleňovat tyto položky, stačí je vyplnit pouze na první obrazovce a budou se brát jako vlastní investice.

Zrušení investiční akce

Lze zrušit jen ty věty investičních akcí, které nebyly aktivovány do Majetku a které nejsou blokovány.

Změny informací o existující akci

Měnit lze pouze ty věty, které nejsou blokovány (z důvodu dokončení akce před vlastní aktivací), anebo které nebyly aktivovány do Majetku. Měnit lze pouze údaje, které jsou určeny k editaci. Pokud byl na akci zaúčtován nějaký investiční případ, nelze u ní změnit účet ani útvar.

Přiřazování investiční akce k investičnímu případu

Pokud v souboru investičních případů u nedokončené investiční akce na položce číslo investiční akce stisknete klávesu F2, dostanete se do tohoto souboru investičních akcí a po zvolení příslušné investiční akce se přebírá účet a útvar z akce do investičního případu na stranu MD.

Blokace investiční akce

Blokace se provede stisknutím buttonu Blokace. Tím se do příznaku aktivace zapíše „b“ = blokovaná. Na blokovanou akci již nelze přiřadit žádné další investiční případy. Blokace musí nutně předcházet aktivaci do Majetku.

Aktivace investičních akcí do Majetku

Aktivace nedokončených akcí do Majetku se provede stisknutím buttonu Aktivace na příslušné investiční akci, kterou chceme aktivovat. Před tím musí být akce blokovaná, neboli už na ní nesmí přicházet žádné investiční případy. Přitom aktivací nedokončené akce se rozumí pořízení nového inventárního čísla nebo doúčtování nějakého existujícího inventárního čísla v Majetku. Aby aktivace vůbec proběhla, je třeba:

 • musí být vyplněn typ aktivace, neboli klíč pořízení nebo klíč pro doúčtování PC v Majetku
 • pokud se vyplní inventární číslo, přechází pod tímto číslem do Majetku, pokud se nevyplní, bere se za inventární číslo pro Majetek číslo investiční akce
 • pokud je typ investiční akce „t“ nebo „P“, tak se jedná o doúčtování existujícího inventárního čísla v Majetku - toto musí v Majetku již existovat, pokud se jedná o ostatní typy investičních akcí, tak se jedná o pořízení nového inventárního čísla v Majetku - toto v Majetku nesmí existovat
 • akce musí být blokovaná - příznak aktivace je „b“ – blokováno
 • musí být v konfiguraci nastaven výstup do Majetku „i“ – interakce
 • všechny investiční případy k dané akci musí být spárovány a případně zaúčtovány

Po provedené aktivaci se do příznaku spárování doplní „m“ = aktivováno do Majetku. Takovou větu již nelze aktualizovat.

Další akce nad souborem investičních akcí

Stisknutím příslušných buttonů na příslušné investiční akci máte možnost práce s některými dalšími soubory vazebně svázanými se souborem akcí.

Případy
Zobrazí se seznam všech investičních případů k této konkrétní akci, neboli všechny investiční případy se stejným číslem investiční akce.

Majetek
Zobrazí se seznam všech vět v kmenovém souboru Majetku.

Počáteční stavy investičních akcí

Pokud potřebujete naeditovat nějaký již naběhlý počáteční stav investiční akce před zpracováním Investic v Orsoft Open, tak k tomu je určena tato volba. Počáteční stavy se zapisují podle zdrojů krytí do tabulky „Obnosy akcí“ a jsou propsány na tabulku „Akcí“ do pole „Počáteční stav investic“. Při zpracování/přiřazování jednotlivých investičních faktur k těmto akcím se s tímto počátečním stavem počítá a sumuje se s obnosy likvidovaných investičních faktur na tuto akci do obnosu pro Majetek.