Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Orsoft Open

Vzhled a ovládání aplikace

Orsoft je koncipován jako grafická aplikace. Základní ovládání probíhá pomocí počítačové myši. U vybrané funkcionality je možné používat klávesové zkratky (funkční klávesy).

Přihlášení

Přístup pro jednotlivé osoby do Orsoftu nastavuje správce v Administraci. Uživatel se do Orsoftu může přihlásit tehdy, je-li zaveden do seznamu uživatelů, je označen jako Aktivní a má vyplněno buď Přihlašovací jméno (login) a Heslo nebo Kontext uživatele v AD (AD kontext). Kontext je zapsán ve tvaru uživatel\doména a lze jej získat (automaticky doplnit) tlačítkem Získat AD kontext. Při přihlášení přes login a heslo zadá uživatel pro vstup do systému login a heslo.

Přihlášení přes AD kontext probíhá tak, že při spouštění Orsoftu Open se zjistí aktuální AD kontext a ten se hledá v tabulce uživatelů. Má-li některý uživatel shodný kontext, je automaticky přihlášen a při přihlášení již nic nezadává. Upřesnění přístupu se provádí také v Administraci v dalších nabídkách s názvem Přístupová práva. Každému konkrétnímu uživateli systému Orsoft může být omezen přístup k některým funkcím nebo v některých oblastech může mít přístup pouze k omezené množině údajů (například k údajům o své osobě nebo k údajům skupiny podřízených osob).

Změna hesla

Uživatel si může libovolně měnit své heslo. Na horní liště klikne na Nastavení - Změna přihlašovacího hesla a objeví se mu následující obrazovka:

Nezbytně nutné je správně vyplnit všechna tři pole.

Obrazovka aplikace

Plocha obrazovky je rozdělena následujícím způsobem:

Identifikace systému – v této liště úplně nahoře je uveden název systému, se kterým pracujete a jeho stav.

Základní menu – v pořadí druhá lišta shora – obsahuje funkce společné pro celou aplikaci. Kliknutím na text se „rozbalí“ tzv. roletové menu:

Ikonová lišta – jde o ikonové menu společné pro celou aplikaci. Podrobný popis jednotlivých ikon je uveden níže.

Nabídka funkcí – jde o menu funkcí vybraného modulu. Například v podsystému Finanční účetnictví se nabízí menu uvedené na následujícím obrázku. S menu je třeba pracovat pomocí počítačové myši. Kliknutím na čtvereček se znaménkem plus dojde k „rozbalení“ příslušné nabídky, kliknutím na čtvereček se znaménkem minus dojde k „zabalení“ nabídky. Pokud je vlevo vedle textu nabídky ikona, jde o koncovou nabídku, která vykonává nějakou funkci.

Seznam modulů – jde o seznam modulů, které jsou u zákazníka používány. Kliknutím na tlačítko konkrétního modulu se zobrazí základní menu příslušného modulu tj. většinou seznam podsystémů, které do příslušného modulu patří.

Otevřená okna – v této liště je vidět, která okna jsou otevřená v oblasti pro data. V aplikaci lze pracovat s více okny najednou, okna se mohou na pracovní ploše překrývat. Pro pohyb mezi otevřenými okny lze samozřejmě použít počítačovou myš, nebo klávesovou zkratku Alt+W. Pro zavření okna lze použít křížek nebo klávesovou zkratku Alt+X nebo Ctrl+F4.

Oblast pro práci s daty – pravá část obrazovky je určena pro samostatná okna, ve kterých se pracuje s daty. Je možné mít otevřené pouze jedno okno s konkrétními daty, ale i více oken (viz obrázek výše). Pro pohyb mezi okny lze využít lištu se seznamem otevřených oken nebo kombinaci kláves ALT+W. Pro zavření okna stačí kliknout na „křížek“ v pravém horním rohu okna nebo použít klávesovou zkratku Ctrl+F4 nebo Alt+X.

Práce s daty

Okna pro práci s daty se zobrazují ve třech základních režimech:

Seznam – řádkový seznam záznamů – pouze vybrané položky

Označování a export do schránky v tabulce browsu. Ve výchozím stavu je označen vždy jen jeden řádek.

Výběr lze provádět dvěma způsoby.

1. Označování celých řádků Tento způsob lze vyvolat kombinací klávesy Ctrl a současně stištěné levé tlačítko myši a jejím tažením dochází k označení vybrané oblasti. Dále lze použít kombinaci kláves Ctrl + šipka (nahoru nebo dolů) pro označení záznamů i mimo viditelnou oblast. Další možnost je kombinace Ctrl + rolovací kolečko myši.

2. Označování vybraných sloupců. Tento způsob lze vyvolat kombinací klávesy Shift a současně stištěné levé tlačítko myši a jejím tažením dochází k označení vybrané oblasti. Vybraná oblast se podbarví světlejší modrou. Aktuální buňka je označena tmavší modrou. Případně lze výběr upřesnit pomocí Ctrl + levé tlačítko myši, pozor však tento způsob označuje nejen sloupce, ale i řádky. Pro nespojitý výběr je tedy nejlepší si nejprve označit celou oblast a na posledním řádku oblasti pomocí Ctrl + levé tlačítko myši teprve odebrat sloupce, které do výběru nepotřebuji. Dále lze použít kombinaci kláves Ctrl + šipka (nahoru nebo dolů) pro označení záznamů i mimo viditelnou oblast, respektuje vybrané sloupce. Do výchozího jednořádkového stavu se lze dostat kliknutím myši do tabulky se záznamy.

Pro označení a odznačení slouží ještě další klávesy. Pomocí klávesy mínus lze odznačit celý výběr. Pomocí klávesy plus lze označit všechny záznamy. Pomocí klávesy hvězdička lze provést inverzi vybraných záznamů.

Pro export označené oblasti do schránky slouží kombinace kláves Ctrl + C nebo pomocí kontextového menu a volby kopírovat. Menu lze vyvolat pravým tlačítkem myši v oblasti tabulky záznamů.

Detail – detail jednoho záznamu – všechny položky

Dual – v horní části okna je seznam, ve spodní části okna je detail

Editace/založení záznamu

Editace dat probíhá vždy v detailu záznamu. Záznam může být rozdělen na jednotlivé záložky.

Editace je možná v bílých polích detailu. Pokud je na pravé straně políčka šipka směrem dolu, je možné provést výběr z číselníku či ze seznamu. Je-li pole na levé straně označeno červeným svislým proužkem, je povinné a je nezbytně nutné ho správně vyplnit. Je-li pole na levé straně označeno zeleným svislým proužkem, je doporučeno ho vyplnit. Pro uložení záznamu slouží tlačítko Uložit. Pokud nechceme záznam uložit, použijeme tlačítko Návrat. }

Ikonová lišta

Každé okno pro práci s daty obsahuje v horní části ikonovou lištu. Pod každou ikonou je k dispozici konkrétní funkce pro práci se záznamem.

Ikony jsou soustředěny do skupin podle charakteru funkcí, které se pod nimi skrývají.

Ikona pro zobrazení záznamů ve formě seznamu

Ikona pro zobrazení detailu jednoho záznamu

Zobrazení části seznamu a současně detailu aktuálního záznamu

Založení nového záznamu – používá se v případě, že potřebujete založit nový záznam v datech. Rychlá klávesa Enter.

Oprava existujícího záznamu – používá se v případě, když potřebujeme opravit některé z polí záznamu. Rychlá klávesa F3.

Opis existujícího záznamu – z již existujícího záznamu lze opisem vytvořit nový záznam. Opis se vyplatí používat v případě, kdy již existuje záznam obsahující velmi podobné hodnoty. Rychlá klávesa F5.

Uložit - uložení nového nebo upraveného záznamu. Rychlá klávesa F9.

Zrušení existujícího záznamu – použijeme v případě, že záznam potřebujeme definitivně odstranit. Použití této funkce je třeba velmi dobře zvážit. V mnoha situacích se vhodnější záznam tzv. zneplatnit tj. ukončit jeho platnost. Pokud na tomto záznamu závisí jiné záznamy, může se stát, že záznam odstranit vůbec nepůjde.

Upravit pohled – pod touto ikonou se skrývají funkce, které jsou určeny pro pokročilejší uživatele systému. Tyto funkce slouží k úpravě uspořádání oblasti pro práci s daty (změna sloupců v seznamu, uspořádání položek v detailu apod.) Podrobnosti k těmto funkcím lze najít v kapitole Výběr sloupců (pohledy).

Filtry – funkce pro „filtrování“ záznamů. Některé filtry mohou být připraveny dodavatelem systému – jde o tzv. systémové filtry a jejich funkce je zřejmá z názvu filtru. Filtry si však může vytvářet i každý uživatel systému – v tomto případě jde o uživatelské filtry. Podrobněji viz kapitola Filtry dat.

Export do Excelu (xlsx) – slouží k exportu ze seznamu tabulky do Excelu.

Poznámky - ke každému záznamu je možné přidat jakoukoliv textovou poznámku.

Historie změn – zobrazí se provedené změny, a to buď k aktuálnímu záznamu, nebo ke všem záznamům.

Elektronické dokumenty – pokud je možné přikládat ke konkrétní tabulce elektronické dokumenty, je tato ikona k dispozici. Po kliknutí na tuto ikonu se rozbalí další funkce, která již odpovídají příslušné tabulce. Např. na následujícím obrázku je vidět, že k tabulce Zaměstnanci je možné přidávat fotografii zaměstnance, pracovní smlouvu, ale i další druhy dokumentů. Pokud je ke konkrétnímu záznamu již nějaký elektronický dokument přiřazen, objeví se v závěru za funkcemi a po kliknutí na něj se zobrazí.

Nápověda – po kliknutí na tuto ikonu se zobrazí nápověda, která se vztahuje k místu, kde právě jste. Na levé straně obrazovky s nápovědou pod nápisem Navigace je nabídka dokumentací k jednotlivým podsystémům.

Tisky – po touto ikonou se skrývá nabídka tiskových výstupů vztahujících se k příslušné tabulce. Po kliknutí na ikonu Tisky u tabulky zaměstnanci se vám zobrazí následující nabídka tiskových výstupů:

V horní části jsou systémové výstupy tj. standardní výstupy připravené autory systému Orsoft. Prostřednictvím nabídky s názvem Konfigurace menu tisky je možné si zkopírovat kterýkoliv za systémových výstupů, provést v něm vlastní úpravy a výsledkem je tzv. uživatelským výstup. Více podrobností najdete v kapitole věnované tiskovým výstupům.

Další nabídka – po kliknutí na tuto ikonu se zobrazí další funkce, související s tabulkou.

Export/import – u tohoto druhu funkcí jsou často používány následující ikony:

Na konci ikonové lišty jsou u některých tabulek zobrazeny ikony „čtyřlístků“ s různě zabarvenými lístky. Pod každým čtyřlístkem se skrývá filtr připravený autory programu. Po najetí myší na konkrétní ikonu se zobrazí název filtru. Aktivní filtr je vždy podbarvený žlutě – viz následující obrázek.

Pomocníci - našeptávače, rozbalovací seznamy

Při pořizování dat vám mohou usnadnit práci dvě šikovné vychytávky. Jednou z nich jsou tzv. našeptávače. Pravděpodobně jste se s nimi setkali již ve webových prohlížečích nebo při psaní textu v mobilu. Jejich funkce spočívá v tom, že se snaží podle prvních znaků, které napíšete odhadnout a nabídnout pokračování textu. A ušetřit čas, zrychlit práci, snížit chybovost. Tato pomůcka není k dispozici ke každému pořizovanému údaji. Je na programátorovi, aby zvážil, ke kterému pořizovacímu poli je našeptávač vhodný a jak jej naprogramovat.

Typickým příkladem našeptávače je například pole, kde je třeba zadat člověka, kterého chceme vybrat z nějaké již dříve definované skupiny lidí. Protože většinou známe jeho příjmení, začneme psát první písmena. A dole pod místem kam pořizujeme příjmení nám naskakuje seznam příjmení, které vyhovují našemu zadání. S každým zadaným písmenem se nabízený seznam většinou zúží, odpadnou nevyhovující příjmení. Pokud v seznamu dole uvidíme příjmení, které hledáme, klikneme na něj a tím jej přesuneme do pořizovacího pole (často i s dalšími souvisejícími údaji).

Existuje samozřejmě řada dalších situací, kde jsou našeptávače použité a usnadňují práci. Na obrázku je příklad „našeptávače“ pro místo, odkud začíná trasa.

Zajímavou specialitou jsou tzv. našeptávače „duo“. Zjednodušeně našeptávají ke dvěma různým textům. Vysvětlení bude asi nejlepší na praktickém příkladu. U zaměstnance je možné vyhledávat nejen podle jména, ale také podle osobního čísla. Pokud do příslušného pole pořídíte místo prvního písmene příjmení číslici, nabídnou se vám všichni zaměstnanci, jejichž osobní číslo začíná touto číslicí. Zadáním dalších číslic se nabízený seznam zase zužuje. Znáte-li příjmení zaměstnance, začnete psát do stejného pole první písmena příjmení. Na konkrétním poli „duo“ našeptávače si tedy můžete vybrat, podle čeho si necháte našeptávat. A kdo našeptávačům nefandí, může je prostě ignorovat a používat klasickou šipku pro vstup do celého seznamu pro výběr.

Druhým významným pomocníkem při pořízeni je tzv. rozbalovací seznam. Někdy jsou pro tento ovládací prvek používány i další názvy jako výběrové pole, roletka či čistě programátorsky combo box.

Jeho využívání je výhodné zejména u číselníků, kdy vybíráme z menšího počtu položek. Obsah rozbalovacího seznamu si zobrazíme kliknutím na malou šipku vpravo. Výběr ze seznamu rozvinutého dole provedeme kliknutím na příslušnou položku seznamu.