Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Likvidace investičních faktur

Lze zde likvidovat buďto investiční faktury převzaté z Financí nebo lze přímo zde pořídit ručním vstupem investiční faktury a ty pak likvidovat. Faktury a výdejky převzaté odjinud nelze zrušit, musely by se stornovat opět v původních podsystémech. Faktury pořízené ručně lze označit jako zrušené, lze je opravovat, pokud nebyly zaúčtovány. V souboru investičních faktur a výdejek lze vyhledávat podle různých zvolených klíčů. Likvidací investičních faktur a výdejek se rozumí jejich přiřazení na jednotlivé investiční případy, případně neinvestiční náklady, tak, aby součet obnosů jednotlivých investičních případů a neinvestičních nákladů, souvisejících s jednou fakturou (přesněji řečeno řádkem faktury) se rovnal obnosu té faktury.

Obecný vzhled a ovládání aplikace Orsoft Open je uveden zde: Vzhled a ovládání


Ikony v záhlaví pořizovací obrazovky

V levé části jsou umístěny ikony, které se používají standardně v celém Orsoft Open. V pravé části jsou ikony určené pro podsystém:

Případy - zobrazí všechny investiční případy, tj. rozúčtování jednotlivých faktur.
Účetnictví - zobrazí všechny účetní věty pro aktuální řádek faktury.

Pořizované a zobrazované údaje

 • Rok - nabízí se aktuální rok dle konfigurace Investic - nesmí být větší než rok období zpracování z konfigurace
 • Interní číslo - číslo prvotního dokladu z faktury
 • Pořadí řádku - číslo řádku prvotního dokladu - pokud má doklad více řádků
 • Obnos - celková částka z investiční faktury
 • Účet MáDáti - účet pro Investice - vazba na účtový rozvrh ocuo
 • Útvar MáDáti - útvar pro Investice - vazba na číselník útvarů okutv
 • Účet Dal - účet z Finančního účetnictví - vazba na účtový rozvrh ocuo
 • Útvar Dal - útvar z Finančního účetnictví - vazba na číselník útvarů okutv

Při pořízení se objeví okénko pro výběr druhu ručního vstupu. Ten záleží na parametru v konfiguraci Investic, kde je buď nastavena vazba na Finanční účetnictví (FÚ) nebo není. Není li vazba na FÚ, lze pořizovat ručním vstupem investiční faktury bez omezení, neboli lze vyplnit údaje, které při nastavené vazbě na FÚ nejsou dostupné (obnos, bankovní spojení, externí číslo faktury, datum splatnosti, typ dokladu, účty a útvary MD, DAL). Kromě toho lze ručně pořizovat náklady a výnosy. Ty lze ostatně i při nastavené vazbě na FÚ ručně pořídit. U nově zařazované faktury je nutné vyplnit všechny povinné informace na obrazovce. Po vyplnění většiny položek se provádí kontrola správnosti vyplnění položky. V několika případech, je možné při vyplňování zobrazit nabídku a užitím šipek a Enter vybranou položku doplnit do věty.


Některé položky se needitují, při ručním vstupu se automaticky doplní:

 • Datum vystavení - doplní se aktuální datum
 • Způsob vzniku - doplní se podle zvoleného druhu ručního vstupu:
  • r = ruční vstup investičních faktur
  • a = ruční vstup nákladů
  • v = ruční vstup výnosů
 • Učtovat (a/n) - doplní se podle parametru v konfiguraci Investic, zda se mají zaúčtovávat ruční vstupy a které:
  • a = zaúčtovávat ruční vstupy
  • n = nezaúčtovávat

Zrušení investiční faktury

Označit jako zrušené lze jen faktury pořízené ručně, pokud nebyly zaúčtované, u faktur pořízených importem z Finančního účetnictví to nelze. Věta se nezruší, pouze získá příznak zrušené faktury, tj. do způsobu zániku se zapíše „z“. Takovou větu již nelze opravovat.

Změny informací o existujících fakturách

Měnit lze pouze ty věty, které nebyly zaúčtovány, tj. období zaúčtování faktury je nulové a které mají nulový obnos nákladů a investičních případů. U faktur převzatých importem z Finančního účetnictví lze měnit pouze název, číslo zakázky a číslo objednávky, u ručních vstupů lze měnit údajů více.


Přiřazování neinvestičních nákladů k faktuře - likvidace do nákladů

Kliknutím na záložce Náklady lze přejít do jiné tabulky giin. Zde lze pořídit k faktuře neinvestiční náklady, a to tak, že většina údajů se přebírá z faktury, tj. hlavní klíč faktury je klíčem i v souboru nákladů, číslo zakázky, číslo objednávky, typ dokladu z Finančního účetnictví, externí číslo faktury, období přijetí faktury z Finančního účetnictví, apod.

Neinvestiční náklad je podobně jako investiční případ podklad pro zaúčtování investice.

Neinvestiční náklady se mohou pořizovat, mohou se rušit a opravovat.

Po uložení věty v souboru nákladů se přepočte rozdíl mezi obnosem faktury a obnosem všech investičních případů a pokud existují, tak i neinvestičních nákladů k dané faktuře. Pokud je rozdíl nulový, znamená to, že je faktura spárovaná a může se zaúčtovat, to se zapíše do příznaku spárování - „p“.

Podrobněji je práce s neinvestičními náklady popsána v samostatné kapitole.


Přiřazování investičních případů k faktuře - likvidace na případy

Kliknutím na záložce Případy lze přiřadit k faktuře jeden nebo více investičních případů, a to tak, že většina údajů se přebírá z faktury, tj. klíč faktury je klíčem v tabulce případů, číslo zakázky, číslo objednávky, typ dokladu z Finančního účetnictví, externí číslo faktury, období přijetí z Finančního účetnictví, dodavatel apod. Věty investičních případů jsou v tabulce giip.

Investiční případ je vlastně podklad pro zaúčtování investice. Může to být nedokončená investice, která se musí propojit s nějakou investiční akcí, ale může to být i dokončená jednorázová investice, která se aktivuje přímo do Majetku ať už jako nové inventární číslo nebo jako doúčtování k existujícímu inventárnímu číslu.

Investiční případy se mohou pořizovat, mohou se rušit, pokud nejsou zaúčtovány, mohou se stornovat, pokud zaúčtovány již byly. Dále je možné přeřadit investiční případ do neinvestičních nákladů, ale hlavně se investiční případy ukončují, tedy aktivují do Majetku.

Po uložení věty v souboru případů se přepočte rozdíl mezi obnosem faktury a obnosem všech investičních případů a pokud existují, tak i neinvestičních nákladů k dané faktuře. Pokud je rozdíl nulový, znamená to, že je faktura spárovaná a může se zaúčtovat, to se zapíše do příznaku spárování - „p“.

Podrobněji je práce s investičními případy popsána v samostatné kapitole.


Další akce nad souborem investičních faktur

Stisknutím příslušných buttonů na příslušné faktuře máte možnost práce s některými dalšími soubory vazebně svázanými se souborem faktur.

Případy Zobrazí se seznam všech investičních případů ke všem fakturám.

Náklady Zobrazí se seznam všech neinvestičních nákladů ke všem fakturám.

Archiv Zobrazí se seznam všech faktur, které jsou zapsány v archivu faktur a z nich se lze přes button Archiv případů nebo Archiv nákladů dostat do archivu navázaných investičních případů nebo neinvestičních nákladů.