Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Obchodní doplněk

Obchodní doplněk (tabulka L6A) slouží k předdefinování některých obchodních podmínek k zákazníkovi. Při vystavení faktury se údaje automaticky dotahují do hlavičky faktury, případně některé nastavené parametry řídí samotné algoritmy - např. dotahování a tvorbu cen apod.

Hlavní údaje

 • Skupina - zařazení firmy podle číselníku uživatelských skupin (využití pro třídící hlediska prodeje, sledování tržeb nebo pro cenovou tvorbu).
 • Plat.podmínka - přednastavená platební podmínka pro faktury.
 • Penále - možnost zápisu smluvního penále pro daného zákazníka.
 • Přirážka/sleva - každému odběrateli lze nadefinovat předem sjednanou přirážku/slevu, která se přednabízí při vystavování prodejních dokladů.
 • Region - údaj sloužící k rozdělení odběratelů z hlediska lokace neboli teritoria. Tento údaj je čerpán z číselník regionů.
 • Trasa - pro organizace provozující vlastní rozvoz je to údaj o tom, na které rozvozní trase se uvedený obchodní partner nachází. Tento údaj je čerpán z číselník tras.
 • Vzdálenost - údaj umožňuje uvádět vzdálenost k odběrateli v km po zadané trase. Podle těchto údajů se třídí speciální sestavy pro sledování rozvozního plánu.
 • Stanice dopravy - údaj z číselníku stanic ČSAD a ČD
 • Stanice 1,2 - jedná se o dva 20ti znakové údaje, např. pro celní stanici a pod. Údaj je možné dotahovat do tiskové podoby dodacích listů a faktur.
 • Prodejce - jedná se o adresářové číslo prodejce, které se přednabízí při vystavení dokladu
 • Referent 1,2 - ke každé firmě lze přidělit až dva prodejní referenty, který se o firmu starají po obchodní stránce a může být využíván při rozborech prodeje apod.
 • Způsob prodeje - speciální znak využívaný zejména při cenové tvorbě, která musí splnit specifické požadavky uživatele.
 • Způsob vratek - speciální znak využívaný zejména při sumarizaci a počítání tzv. vratek, která musí splnit specifické požadavky uživatele.
 • Blokování prodeje - vyplněním příznaku „A“ do tohoto údaje je zablokováno vystavení dodacích listů respektive PDL.
 • Kód pro výběr do FA - speciální znak využívaný zejména při výběru dodacích listů k hromadné automatické fakturaci.
 • Kód pro výběr do VRATEK - speciální znak využívaný zejména při výběru dodacích listů k hromadné automatické fakturaci pouze VRATEK.
 • Kód DL - přednastavený kód dodacího listu nabízející se při editaci nových dodacích listů.
 • Kód FA - přednastavený kód faktury nabízející se při editaci nových faktur.
 • Kód DBP - přednastavený kód faktury využívající se při automatických stornech či dobropisech.
 • Kód STN - přednastavený kód faktury využívající se při automatických stornech či dobropisech.
 • Form DL - přednastavený formulář dodacího listu odběrateli pro tisk dokladu včetně formuláře přílohy.
 • Form FA - přednastavený formulář faktury odběrateli pro tisk dokladu včetně formuláře přílohy.
 • Form DBP - přednastavený formulář dobropisu odběrateli pro tisk dokladu.
 • Form STN - přednastavený formulář storna faktury odběrateli pro tisk dokladu.
 • Datum od-do - pro případ nastavení přechodně platných obchodních podmínek odběrateli se vyplní datum platnosti od - do.
 • Kód DL, FA, STN atd. - přednastavené jiné kódy dokladů a formulářů pro přechodné období.

Ostatní údaje

 • Číslo smlouvy -zadává se číslo kupní smlouvy, podle které se řídí nabídka prodejních cen při prodeji konkrétnímu zákazníkovi. Informace o čísle smlouvy má význam při fungování speciálního programu na cenovou tvorbu.
 • Celní číslo - pole je určeno k záznamu speciálních údajů pro zahraniční obchod.
 • Proclení - označení firmy, která zajišťuje danému odběrateli proclení. Jedná se o adresářové interní číslo.
 • Číslo pro tisk - pole je určeno k záznamu speciálních údajů pro tisk nebo export dokladů.
 • Ext.doklad - pole je určeno k záznamu speciálních údajů pro tisk nebo export dokladů.
 • EAN - pole je určeno k vyplnění EAN firmy zejména pro EDI výměnu dat se zákazníkem.
 • Text - pole je určeno k záznamu speciálních údajů pro tisk nebo export dokladů.
 • Dny rozvozu - pro organizace, kteří provozují sami rozvoz svým odběratelům je možné nastavit hlídání vystavovaných dodacích listů na dny rozvozu (rozvozní den … vyplněno A).
 • Účet - pole je určeno k předvyplnění účtu pro specifické okontování dokladů.
 • Útvar - pole je určeno k předvyplnění útvaru pro specifické okontování dokladů.
 • Soubor - pole je určeno k záznamu speciálních údajů pro export dokladů.
 • Obchodní úvěr - ve vazbě na nastavení v konfiguraci je možné nastavit a dále pracovat s hlídáním - čerpáním obchodního úvěru/limitu nebo směnky k odběrateli. Práci se směnkou je možné individuálně v konfiguraci nastavit:
  • přeskočit její nastavování
  • přepisovat její původní částku s vynulováním nebo přepisováním jejího původního čerpání
  • přičíst novou částku směnky k původní

Při zapnutí konfiguračního požadavku na sledování čerpání směnek (viz. třetí konfigurační obrazovka podsystému Prodej) dochází k automatickému naplňování polí expedováno a fakturováno.

 • v poli EXPEDOVÁNO se nasčítávají hodnoty a množství z vystavených dodacích listů.
 • v poli FAKTUROVÁNO se nasčítávají hodnoty a množství z vystavených faktur.
 • Bonus - někteří uživatelé nabízejí svým odběratelům určitý „bonus“ v Kč ve vazbě na odebrané množství určitého výrobku. Bonus pak vychází hodnotově nebo procentně právě z tohoto odebraného množství.